Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser som følge af ændringerne i den kommunale styrelseslovgivning

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I LOV NR. 21. AF 4. FEBRUAR 1871 INDEHOLDENDE BESTEMMELSER OM POLITIET UDEN FOR KØBENHAVN foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der udarbejdes en politivedtægt for ethvert område af landet.«

2. §§ 4 og 5 ophæves.

§ 2

I LOV NR. 53 AF 10. APRIL 1874 OM DIGER TIL BESKYTTELSE MOD OVERSVØMMELSER FRA HAVET foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »en amts-, købstad- eller sognekommune« til »en amts- eller primærkommune«.

2. § 8, stk. 1, sidste pkt., ophæves.

3. I § 8, stk. 3, ændres »amts- eller sognekommunen« til: »amts- eller primærkommunen«.

4. I § 12, 1.pkt., udgår » for købstædernes vedkommende magistraten«.

§ 3

I STRANDINGSLOV NR. 103 AF 10. APRIL 1895, som ændret bl.a. ved lov nr. 153 af 31. marts 1928, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

» For kyststrækninger, hvor det findes nødvendigt, ansætter politimesteren strandfogder efter indhentet erklæring fra vedkommende kommunalbestyrelse. Ansættelsen bekendtgøres af politimesteren. For de private forstrande forbeholdes det som hidtil forstrandsejeren selv at ansætte strandfoged. Valget skal dog godkendes af politimesteren. For kyststrækninger, hvor der ikke er ansat strandfoged, udføres de opgaver, der er tillagt strandfogden, af sognefogden, hvis en sådan findes, og ellers af politiet.«

2. I § 11, 2. pkt., ændres »på landet af sognefogeden og i købstæderne af politiet« til: »af sognefogden, hvis en sådan findes, og ellers af politiet«.

§ 4

I LOV AF 14. APRIL 1905 (NR. 225 I LOVTIDENDE FOR 1906) OM TVANGSAKKORD UDEN FOR KONKURS OG OM UDVIDELSE AF ADGANGEN TIL TVANGSAKKORD UNDER KONKURS foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 6, 2. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Den ene af disse tillidsmænd skal have bopæl uden for den kommune, hvor skyldneren bor. Bestemmelsen i 2. pkt. gælder ikke, hvis skyldneren har bopæl i København.«

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »Handelsforeninger, der mindst har sådant område som i § 1, litra 6, omtalt« til: »Handelsforeninger, der mindst omfatter en kommune«.

§ 5

I LOV NR. 149 AF 18. MAJ 1906 OM KYSTFREDNING foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 1, 2. pkt., udgår »og de i forbindelse med samme stående købstæder«.

§ 6

I LOV NR. 91 af 29. MARTS 1924 OM INDKVARTERING foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, ændres »den civile øvrighed, i købstæderne hos borgmesteren (magistraten) og på landet hos politimesteren« til:»kommunalbestyrelsen«.

2. § 30, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 30, stk. 2, ændres »De nævnte civile myndigheder« til »Kommunalbestyrelsen«.

4. I § 31, stk. 1, 1.pkt., ændres »og civile myndigheder« til »myndigheder og kommunalbestyrelsen«.

5. I § 31, stk. 2, ændres »borgmesteren (magistraten) eller politimesteren« til:»kommunalbestyrelsen«.

§ 7

I LOV NR. 84 AF 31. MARTS 1931 OM VACCINATION MOD KOPPER, som ændret ved lov nr. 101 af 25. marts 1959, affattes § 8, stk. 2, således: »Stk. 2. I øvrigt afholdes samtlige udgifter ved den offentlige vaccination, herunder embedslægernes udgifter til de ved vaccinationen fornødne desinfektionsmidler o.lign., i København og på Frederiksberg af kommunen og i øvrigt af amtskommunen.

§ 8

I LOV NR. 138 AF 23. MARTS 1948 OM VOLDGIFT I TVISTIGHEDER ANGÅENDE KRYDSBEFRUGTNING I FRØAVL OG SYGDOMSSMITTE PÅ MARKAFGRØDER foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og stk. 2, affattes således:

»Tvistigheder efter nærværende lov afgøres ved voldgift.

Stk. 2. Landet deles i 5 voldgiftskredse, hvis grænser fastsættes af landbrugsministeren. Landbrugsministeren bemyndiges til at ændre antallet af voldgiftskredse, dersom omstændighederne taler derfor.«

2. § 2, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»For hver voldgiftskreds beskikker landbrugsministeren 6 voldgiftsmænd. De skal have indfødsret, være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. Endvidere skal de bo i voldgiftskredsen og være frøavlskyndige uden at have tilknytning til bestående frøfirmaer.«

§ 9

I LOV OM ELEKTRISKE STÆRKSTRØMSANLÆG, jfr. lovbekandtgørelse nr. 356 af 30. juli 1949, foretages følgende ændring:

I § 10, stk. 3, sidste pkt., ændres »(amts-, by- og sognekommuner)» til: »(amts- og primærkommuner)».

§ 10

I LOV NR. 174 AF 28. APRIL 1950 OM LEVNEDSMIDLER M.M., jfr. lovbekendtgørelse nr. 26 af 9. februar 1968, udgår sidste punktum i § 4, stk. 1.

§ 11

I LOV NR. 259 AF 27. MAJ 1950 OM HEGN foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes således:

»§ 27. For hver primærkommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst eet af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Stk. 2. Om fornødent kan der i en kommune med amtsrådets samtykke nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt.«

2. I § 28, stk. 1, ændres » i købstæder af byrådet og i landkommuner af sognerådet« til: » af kommunalbestyrelsen«.

3. I § 29, stk. 1, ændres »kommunalrådene« til: »kommunalbestyrelserne«.

4. § 29, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at fordre sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for landbrugsministeriet.«

5. § 30, stk. 1, affattes således:

»Afskedigelse af en synsmand eller suppleant kan foretages af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for landbrugsministeriet.«

6. I § 31, nr. 3), udgår »eller amtsrådet«.

7. I § 33, stk. 1, ændres »kommunalrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

8. I § 46, stk. 4, ændres »efter reglerne for udredelsen af omkostningerne i beneficerede sager« til: » af statskassen«.

9. § 52 ophæves.

§ 12

I LOV NR. 90 AF 31. MARTS 1953 OM UDØVELSE AF JORDEMODERGERNING, som ændret bl.a. ved lov nr. 115 af 3. maj 1961, foretages følgende ændring:

I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »amts- eller købstadskommune (eller Københavns kommune)» til: »amtskommune (eller Københavns og Frederiksberg kommuner)».

§ 13

I LOV NR. 107 AF 31. MARTS 1953 OM MARK- OG VEJFRED foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2,1. pkt., ændres« - i København og købstæderne til politiet -» til:»,hvis en sådan findes, og ellers til politiet,».

2. I § 8, stk. 4, ændres »- i København og købstæderne« til:»,hvis en sådan findes, og ellers«.

3. § 9, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Auktionen afholdes af sognefogden, hvis en sådan findes, og ellers af politiet.«

4. I § 9, stk. 3, ændres » - i København og købstæderne politiet-» til: »eller politiet,».

5. I § 11, stk. 1, ændres »- i København og købstæderne til politiet -» til:»,hvis en sådan findes, og ellers til politiet,».

6. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommune« til: »primærkommune«.

7. § 22, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at begære sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for landbrugsministeriet.«

8. § 23 affattes således:

»§ 23. Den en vurderingsmand meddelte beskikkelse kan tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for landbrugsministeriet.«

9. I § 24, nr. 3, udgår »eller amtsrådet«.

§ 14

I LOV NR. 210 AF 11. JUNI 1954 OM VÆRNEPLIGT foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 4,2. pkt., udgår »og i købstæderne af politimesteren«.

2. § 7, stk. 2, nr. 2, affattes således:

  • »2) et af amtsrådet (i Københavns og Frederiksberg kommuner henholdsvis borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen) valgt medlem«.

3. § 7, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2)2 af indenrigsministeren efter indstilling af Amtsrådsforeningen i Danmark (i København borgerrepræsentationen) for de kommunale råds funktionsperiode udpegede personer«.

§ 15

I LOV NR. 226 AF 11. JUNI 1954 OM ALMINDELIG ARBEJDERBESKYTTELSE; jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 6, sidste pkt., udgår »eller amtsrådet.«

2. I § 68, stk. 3,2. pkt., ændres »Sognekommunerne » til: »Primærkommunerne«.

3. I § 68, stk. 3,3. pkt., ændres »Købstadskommunerne« til: » Københavns og Frederiksberg kommuner«.

§ 16

I LOV NR. 41 AF 1. MARTS 1961 OM STATENS OVERTAGELSE AF VISSE KOMMUNALE UDGIFTER M.M. foretages følgende ændring:

§ 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Erstatning for tilbageholdt mælk i henhold til fornævnte love af 1. maj 1923 og 5. juni 1959 udredes forskudsvis af vedkommende amtsfond, i Københavns og Frederiksberg kommune forskudsvis af kommunens kasse.«

§ 17

I LOV NR. 120 AF 3. MAJ 1961 OM UDRYDDELSE AF ROTTER foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »såfremt det .... er beliggende« til: »indbringes for amtsrådet«.

2. I § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., ændres »amtmanden« til: »amtsrådet«.

3. I § 2, stk. 2, sidste pkt., ændres »Københavns kommune .... omhandlede kommuner« til: »Københavns eller Frederiksberg kommuner«. § 18.

I LOV OM CIVILFORSVARET, jfr. lovbekendtgørelse nr. 122 af 1. april 1962, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, ændres »sognekommune« til: »kommune«.

2. § 20 affattes således:

»§ 20. Indenrigsministeren udpeger de bymæssigt bebyggede områder af landet, der skal være civilforsvarsområder.«

3. I § 21, stk. 1, udgår »(sognerådsformanden)».

§ 19

I LOV NR. 186 AF 4. JUNI 1964 OM FREMGANGSMÅDEN VED EKSPROPRIATION VEDRØRENDE FAST EJENDOM foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, sidste pkt., ændres » i København, på Frederiksberg eller i købstæderne,» til: » i København eller på Frederiksberg,».

2. I § 6, stk. 2, ændres »Ved ekspropriationer i sognekommuner tiltrædes ekspropriationskommisionen af to af vedkommende sogneråd« til: »Vedrører ekspropriationen ejendom uden for København og Frederiksberg, tiltrædes ekspropriationskommissionen af to af vedkommende kommunalbestyrelse«.

3. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres » i København, på Frederiksberg eller i købstæderne,» til: » i København eller på Frederiksberg,».

§ 20

I LOV NR. 221 AF 3. JUNI 1967 OM JAGTEN foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 2, udgår »for købstædernes vedkommende dog for amtmanden«.

2. I § 41, stk. 5, 2. pkt., ændres »sognekommuner« til: »kommuner«,

4. pkt. ophæves, og 5. pkt. affattes således:

»I tilfælde, hvor de interesserede kommuner er beliggende i flere amtsrådskredse, fastsættes de enkelte kommuners andel i udgifterne dog af landbrugsministeren, såfremt der ikke ved forhandling kan opnås enighed om fordelingen.«

§ 21

I LOV NR. 233 AF 3. JUNI 1967 OM ANLÆG OG DRIFT AF EN TUNNELBANE I KØBENHAVNS KOMMUNE foretages følgende ændringer:

§ 3, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Til anlæggets gennemførelse ydes af Københavns og Frederiksberg kommuner samt København, Roskilde og Frederiksborg amtskommuner et tilskud på 25 pct. af de samlede årlige anlægsudgifter.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder nedsætter et udvalg, bestående af en formand samt 6 andre medlemmer, af hvilke 2 beskikkes som repræsentanter for Københavns kommune, 1 for Frederiksberg kommune, 1 for Københavns amtskommune, 1 for Roskilde amtskommune og 1 for Frederiksborg amtskommune. Beskikkelsen af medlemmerne, bortset fra formanden, sker efter indstilling fra vedkommende kommunalbestyrelse. I dette udvalg skal hvert år inden 1. september søges opnået enighed om, hvilke af kommunerne der i det følgende finansår skal deltage i det i stk. 2 nævnte tilskud, og hvilke beløb der skal opkræves hos hver af disse kommuner ved udgangen af det følgende finansår.«

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft samtidig med lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Det i § 21 nævnte udvalg nedsættes inden 1. juni 1969 og skal inden 1. september 1969 søge opnået enighed om hvilke kommuner der i finansåret 1970-71 skal deltage i det omhandlede tilskud, og hvilke beløb der skal opkræves hos hver af disse kommuner ved udgangen af dette finansår.

Stk. 3. De ved lovens ikrafttræden bestående hegnsynsdistrikter bibeholdes, indtil anden distriktsinddeling fastsættes i medfør af hegnslovens § 27.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 30. APRIL 1960. (* 1)

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Knud Thestrup.

Officielle noter

(* 1) Fejltryk i lovtidende, er retteligt 30. april 1969.