Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af nedlæggelsen af Hovedstadsrådet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Boligministeriet

§ 1

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 26. maj 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 2, 1. pkt., udgår », jf. § 44«, og som 3. pkt. indsættes:

»For kommuner i hovedstadsområdet fordeles halvdelen af kommunens udlån mellem kommunerne i dette område efter reglerne om fordeling af boligstøtte i lov om individuel boligstøtte.«

2. § 44 ophæves.

3. I § 46 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afdragsydelser på finansieringsbidrag, der er ydet af Hovedstadsrådet, betales til Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i overensstemmelse med reglerne i § 2 i lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd.«

§ 2

I lov nr. 248 af 6. juni 1985 om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om boligbyggeri foretages følgende ændringer:

1. I § 11 ophæves stk. 2, og i stk. 3, der bliver stk. 2, ophæves 2. pkt.

2. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afdrag på udlån fra Hovedstadsrådet betales til Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i overensstemmelse med reglerne i § 2 i lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd.«

§ 3

I lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juli 1987, foretages følgende ændringer:

1. § 41, stk. 2, ophæves.

2. § 77, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»I hver amtskommune samt i Københavns og Frederiksberg Kommuner nedsættes et eller flere byfornyelsesnævn.«

3. I § 77, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ændres »i hovedstadsområdet af Hovedstadsrådet« til: »i Københavns og Frederiksberg Kommuner af kommunalbestyrelsen«.

4. I § 79, 1. pkt., ændres »Hovedstadsrådet« til: »Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser«.

5. I § 79, 2. pkt., ændres »Hovedstadsrådet« til: »Københavns og Frederiksberg Kommuner«.

Kapitel 2

Energiministeriet

§ 4

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983, som ændret senest ved lov nr. 238 af 6. juni 1985, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Bestemmelser for København og Frederiksberg«.

2. § 33 affattes således:

» § 33. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager kommunalbestyrelserne de opgaver, som ved loven er henlagt til amtsrådene.«

Kapitel 3

Indenrigsministeriet

§ 5

I lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 20. juni 1984, ophæves § 7, stk. 2, 2. pkt.

§ 6

I lov om det civile beredskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 3. juni 1985, udgår i § 1 a »og Hovedstadsrådet«.

§ 7

I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 15. juni 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 18 b ophæves.

2. § 24, stk. 1, nr. 5-8, og stk. 2, ophæves.

§ 8

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond, som ændret ved § 4 i lov nr. 948 af 23. december 1986, udgår i § 5, stk. 2, »hovedstadsrådet og«.

§ 9

I lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 28. august 1987, udgår i § 1, stk. 1, 1. pkt., »og Hovedstadsrådet«.

§ 10

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 2. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 18, udgår »henholdsvis Hovedstadsrådets« og »henholdsvis Hovedstadsrådet«.

2. I § 17, stk. 21, udgår »henholdsvis Hovedstadsrådet«.

3. § 20, stk. 2, ophæves.

Kapitel 4

Justitsministeriet

§ 11

I lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 2. oktober 1987, udgår i § 6, stk. 1, », herunder hovedstadsrådet«.

Kapitel 5

Kulturministeriet

§ 12

I lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, affattes § 7, stk. 2, således:

»Stk. 2. Tilsynsrådet består af 7 medlemmer, hvoraf kulturministeren udpeger 5, heraf 1 medlem med økonomisk sagkundskab. Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner udpeger i fællesskab 1 medlem og Amtsrådsforeningen 1 medlem. På samme måde udpeges en suppleant for hvert medlem.«

Kapitel 6

Landbrugsministeriet

§ 13

I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 1. juli 1986, udgår i § 3 a, stk. 2, » - inden for hovedstadsområdet hovedstadsrådet - ».

Kapitel 7

Miljøministeriet

§ 14

Lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 21. december 1982, ophæves.

§ 15

I lov om lands- og regionplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 21. december 1982, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987 og lov nr. 393 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, udgår »Hovedstadsrådet,».

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at forudsætningerne efter stk. 1 tillægges retsvirkninger som regionplaner, i Københavns og Frederiksberg Kommuner som kommuneplaner.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. For hver amtskommune skal der foreligge en regionplan. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er kommuneplanen tillige regionplan. En regionplan skal omhandle en periode på 12 år.«

4. I § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, ændres »amtskommunen« til: »regionen«.

5. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner (hovedstadsområdet) skal de regionale retningslinjer fastsættes med særlig hensyntagen til den kollektive trafikplan for området. Der skal i de nævnte regioner yderligere fastsættes retningslinjer for:

  • 1) vandforsyningen og spildevandsafledningen,
  • 2) tidsfølgen for byggeaktiviteten i byzonerne.«

6. I § 8, 2. pkt., ændres »amtsrådets« til: »regionplanmyndighedens« og »amtskommunens område« til: »regionen«.

7. § 9, stk. 1, affattes således:

»Regionplanlægningen skal udføres under overholdelse af landsplanbestemmelser i medfør af § 4 og i øvrigt under anlæggelse af en helhedsvurdering af den ønskelige udvikling i regionen, i hovedstadsområdet dog i det samlede område.«

8. I § 9, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I hovedstadsområdet forhandler regionplanmyndigheden desuden med de øvrige regionplanmyndigheder.«

9. I § 11, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Regionplanmyndigheden« og »amtskommunens område« til: »regionen«.

10. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I hovedstadsområdet påhviler der de øvrige regionplanmyndigheder en tilsvarende oplysningspligt.«

11. I § 13, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»I hovedstadsområdet sendes materialet desuden til områdets øvrige regionplanmyndigheder og til de amtskommuner, der grænser op til hovedstadsområdet.«

12. I § 15, stk. 1, ændres »Amtsrådets« til: »Regionplanmyndighedens«.

13. I § 15, stk. 2, og i § 17, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »Amtsrådet« til: »Regionplanmyndigheden«.

14. I § 17, stk. 1, 3. pkt., og i § 18 ændres »amtsrådet« til: »regionplanmyndigheden«.

15. I § 17, stk. 2, ændres »§§ 7-9« til: »§§ 6-9«.

16. I § 17 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er tillæg som nævnt i stk. 1 ændringer i kommuneplanen.«

17. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Midlerne i Hovedstadsrådets fond for frigørelses- og afståelsesafgift fordeles til fonde hos hver af de fem regionplanmyndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2 i lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd.«

18. § 21 ophæves.

§ 16

I lov om kommuneplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985, som ændret ved lov nr. 287 af 13. maj 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er kommuneplanen tillige regionplan. Bestemmelserne i lov om lands- og regionplanlægning §§ 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse på kommuneplanen.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»I Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner (hovedstadsområdet) skal en kommuneplan ledsages af en tidsfølgeplan for byggeaktiviteten i byzonerne i kommunen i overensstemmelse med de godkendte retningslinjer i regionplanen.«

3. I § 6, stk. 2, og i § 7, stk. 5, udgår »og inden for hovedstadsområdet tillige til Hovedstadsrådet«.

4. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udfører miljøministeren de opgaver, som i stk. 1 og 2 er henlagt til amtsrådet.«

5. I § 10 indsættes som stk. 3-4:

»Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner kan kommuneplanen ikke vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren forinden har tiltrådt de regionale retningslinjer eller har erklæret, at kommuneplanen ikke indeholder retningslinjer af regional betydning. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan miljøministeren foretage de ændringer og tilføjelser, der skønnes nødvendige.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at de dele af kommuneplanen, der er tiltrådt efter stk. 3, skal tillægges retsvirkninger som en endeligt vedtaget kommuneplan.«

6. I § 12, stk. 1 og stk. 2, udgår », henholdsvis Hovedstadsrådet,».

7. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For Københavns og Frederiksberg Kommuner kan miljøministeren fastsætte et andet tidspunkt for den i stk. 1 nævnte gennemgang af kommuneplanen og kan fastsætte tidsfrister for kommunalbestyrelsens tilvejebringelse af den ændring i kommuneplanen eller af en ny kommuneplan, der er en følge af gennemgangen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 14, stk. 2, der bliver stk. 3, udgår », henholdsvis Hovedstadsrådet,».

9. § 23, stk. 1, nr. 4, affattes således:

  • »4) miljøministeren og amtsrådet samt«.

10. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udfører miljøministeren de opgaver, som i stk. 1 og 2 er henlagt til amtsrådet.«

§ 17

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 357 af 15. juli 1985, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 c, stk. 2, nr. 2, udgår »og Hovedstadsrådet i forening«.

2. I § 7 c, stk. 6, nr. 2, udgår », i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet,».

§ 18

I lov om by- og landzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 446 af 3. oktober 1985, som ændret ved lov nr. 286 af 13. maj 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 4, 1. pkt., udgår », i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet«.

2. § 9, stk. 1, affattes således:

»De i §§ 6-8 nævnte tilladelser gives af amtsrådet og i Københavns og Frederiksberg Kommuner af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 4.«

3. I § 9, stk. 2, 2. pkt., stk. 4, 1. og 3. pkt., stk. 5, 2. pkt., og stk. 8, 3. pkt., § 10, stk. 2, § 10 a, stk. 1, § 11, stk. 1, nr. 3, § 22, stk. 1, samt i § 22 a, 1. pkt., udgår »(Hovedstadsrådet)».

4. I § 9, stk. 2, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., og § 11, stk. 5, udgår »(Hovedstadsrådets)».

5. I § 9, stk. 9, udgår », Hovedstadsrådet«.

6. I § 10 a, stk. 2, nr. 2, udgår »og Hovedstadsrådet i forening«.

7. I § 18 a, stk. 3, 2. pkt., udgår », henholdsvis Hovedstadsrådet,».

8. I § 18 a, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»I Københavns og Frederiksberg Kommuner skal underretning alene ske til miljøministeren.«

9. I § 18 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, udgår »henholdsvis Hovedstadsrådet«.

10. I § 18 a, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»I Københavns og Frederiksberg Kommuner betaler staten 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.«

11. I § 22, stk. 2, ændres »§ 9, stk. 2-4,» til: »§ 9, stk. 1-4,».

§ 19

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, som ændret ved lov nr. 329 af 4. juni 1986, lov nr. 925 af 19. december 1986, lov nr. 355 af 13. maj 1987, lov nr. 392 af 10. juni 1987 og lov nr. 863 af 23. december 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, affattes 2. pkt. således:

»Det samme gælder Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser i tilfælde, hvor kommunalbestyrelserne træffer afgørelse i sådanne sager.«

2. I § 15, stk. 3, udgår »henholdsvis Hovedstadsrådet«.

3. § 34 ophæves.

4. I § 39, stk. 1, 1. pkt., udgår », i hovedstadsområdet af Hovedstadsrådet«.

5. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt sagen drejer sig om en kommunalbestyrelses virksomhed, træffes afgørelse om godkendelse af amtsrådet. Såfremt sagen drejer sig om et amtsråds virksomhed, træffes afgørelse om godkendelse af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden ligger.«

6. I § 50, stk. 1, udgår »eller Hovedstadsrådet«.

7. § 50, stk. 2, ophæves.

8. I § 59 udgår »eller Hovedstadsrådet«, og »kommunalbestyrelsernes, amtsrådenes og Hovedstadsrådets administration« ændres til: »kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes administration«.

9. I § 64, stk. 4, udgår », eller et eller flere amtsråd i fællesskab med Hovedstadsrådet,».

10. § 64 b ophæves.

11. I § 65, stk. 1, 1. pkt., og § 66 ændres »Kommunalbestyrelsens, amtsrådets og Hovedstadsrådets beslutninger« til: »Kommunalbestyrelsens og amtsrådets beslutninger«.

12. I § 69 a ændres »en kommunalbestyrelse, et amtsråd eller Hovedstadsrådet« til: »en kommunalbestyrelse eller et amtsråd«.

13. I § 69 b udgår »Hovedstadsrådet,».

14. I § 69 c udgår »af Hovedstadsrådet,».

15. Efter § 69 c indsættes i kapitel 10:

»§ 69 d. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager kommunalbestyrelserne de opgaver og beføjelser, som ved loven er henlagt til amtsrådene.«

16. I §§ 70 og 74, stk. 1, ændres »Kommunalbestyrelsens, amtsrådets og Hovedstadsrådets afgørelser« til: »Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser«.

17. I § 74, stk. 2, nr. 1, udgår »eller Hovedstadsrådet«.

18. I § 74, stk. 5 og 6, ændres »kommunalbestyrelsens, amtsrådets og Hovedstadsrådets afgørelser« til: »kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser«.

19. § 74, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser.«

20. I § 80, stk. 1, nr. 3, udgår »Hovedstadsrådet,».

§ 20

I lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager kommunalbestyrelserne de opgaver og beføjelser, som ved loven er henlagt til amtsrådene.«

2. I § 7 udgår »Hovedstadsrådet,».

3. I § 9, stk. 2, ændres »efter indstilling fra Hovedstadsrådet« til: »efter indstilling fra Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser i fællesskab«, og »Hovedstadsrådet varetager« ændres til: »Det amtsråd eller den kommunalbestyrelse, som sagen navnlig vedrører, varetager«.

4. § 12 ophæves.

5. I § 80, stk. 1, ændres »Kommunalbestyrelsens, amtsrådets og Hovedstadsrådets afgørelser« til: »Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser«.

6. § 80, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser.«

7. I § 83, stk. 1, nr. 3, udgår »Hovedstadsrådet,».

§ 21

I lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, som ændret ved lov nr. 250 af 23. maj 1984, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, ændres »af Hovedstadsrådet« til: »af kommunalbestyrelserne«.

2. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at sager eller grupper af sager, der afgøres af kommunalbestyrelsen efter denne lov, skal afgøres af amtsrådet.«

3. § 84, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser.«

§ 22

I lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved lov nr. 181 af 8. maj 1985, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 2, og § 53, stk. 3, ændres »i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet« til: »i Københavns Kommune af kommunalbestyrelsen«.

2. § 38, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 54, stk. 1, nr. 3, udgår »Hovedstadsrådet,».

§ 23

I lov om genanvendelse og begrænsning af affald, jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 16. oktober 1984, udgår i § 10 b, stk. 2, nr. 5, »og Hovedstadsrådet«.

§ 24

I lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987 og lov nr. 108 af 5. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»De 2 andre medlemmer vælges af henholdsvis amtsrådet og vedkommende kommunalbestyrelse. I Københavns og Frederiksberg Kommuner vælger kommunalbestyrelsen 1 medlem. Det andet medlem i disse kommuner udpeges af ministeren.«

2. I § 3, stk. 5, ændres »hovedstadsområdet dog af Hovedstadsrådet« til: »Københavns og Frederiksberg Kommuner dog af kommunalbestyrelsen«.

3. I § 6, § 11, 1. pkt., § 26, stk. 1, § 35, stk. 1, 1. pkt., § 43, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., § 43 a, stk. 1, § 43 b, stk. 1, § 44 samt § 65 c, stk. 1, ændres »hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet« til: »Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen«.

4. I § 5, stk. 1, 4. pkt., ændres »for hovedstadsområdet dog af Hovedstadsrådet« til: »i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog af kommunalbestyrelsen«.

5. I overskriften til § 6 ændres »og Hovedstadsrådet« til: »m.v.«

6. I § 13, stk. 1, udgår »i hovedstadsområdet tillige Hovedstadsrådet,».

7. § 24, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes efter 1. pkt.:

»Den sidste fjerdedel betales af det pågældende amtsråd. Ligger det fredede område helt i Københavns eller Frederiksberg Kommune, betales fjerdedelen dog alene af den pågældende kommune. Ligger området i begge de nævnte kommuner, i en af kommunerne og en amtskommune eller i flere amtskommuner, træffer fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet bestemmelse om fordelingen.«

8. I § 30, stk. 1, 1. pkt., og § 65 c, stk. 2, ændres »henholdsvis Hovedstadsrådet« til: »i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen«.

9. I § 36, stk. 1, og § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet« til: »Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen«.

10. I § 38, stk. 1, udgår », Hovedstadsrådet«.

11. I § 42, stk. 2, udgår », i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet«.

12. I § 42, stk. 4, udgår »og Hovedstadsrådet«.

13. I § 43, stk. 1, 2. pkt., ændres »eller Hovedstadsrådet« til: », i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen«.

14. I § 43, stk. 6, § 43 a, stk. 4, og § 43 b, stk. 4, ændres »eller Hovedstadsrådet« til: », i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen,».

15. I § 43, stk. 7 og 8, § 43 a, stk. 5 og 6, og § 43 b, stk. 5 og 6, ændres »og Hovedstadsrådet« til: », i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen,».

16. I § 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., udgår », i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet«.

17. I § 62, stk. 1, 1. pkt., ændres »i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet« til: »i Københavns og Frederiksberg Kommuner dog kommunalbestyrelsen«.

§ 25

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 24. september 1987, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, udgår », inden for hovedstadsområdet Hovedstadsrådet,».

2. I § 5, stk. 2, § 33, stk. 1-3, og § 34, stk. 2, udgår », henholdsvis Hovedstadsrådet,».

3. I § 5 a, stk. 1, udgår », i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet,».

4. § 14 ophæves.

5. I § 20, stk. 1, udgår », i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet,».

6. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Amtsrådet påser for så vidt angår råstofindvinding i jorden, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.«

7. § 20, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af amtsrådets tilsynsvirksomhed.«

8. I § 22, stk. 3, § 24, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt., udgår »henholdsvis Hovedstadsrådet«.

9. I § 25, stk. 1, udgår », Hovedstadsrådet«.

10. I § 30, stk. 1, nr. 3, udgår »Hovedstadsrådet,».

11. I § 34, stk. 1, udgår »eller Hovedstadsrådet«.

12. Efter § 34 b indsættes i kapitel 5:

»Københavns og Frederiksberg Kommuner

§ 34 c. Beføjelser, der i henhold til kapitel 3 og kapitel 5 er henlagt til amtsrådet, udøves i Københavns og Frederiksberg Kommuner af kommunalbestyrelsen.«

13. I § 36, stk. 1, nr. 5, udgår »eller Hovedstadsrådets«.

14. § 38, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 26

I lov nr. 288 af 4. juni 1986 om miljø og genteknologi affattes § 24, stk. 3, således:

»Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådene, eller som henlægges til amtsrådene i henhold til regler udstedt efter loven.«

Kapitel 8

Sundhedsministeriet

§ 27

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 6, 1. pkt., udgår », jf. dog § 12, stk. 4 og 5«.

2. § 12, § 16, stk. 4, 4. pkt., og § 16 a, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 28

I lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m., som ændret senest ved lov nr. 250 af 23. maj 1984, ophæves § 52, stk. 5.

Kapitel 9

Trafikministeriet

§ 29

I lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne ændres i § 4 »Hovedstadsrådet« til: »Hovedstadsområdets Trafikselskab«.

§ 30

I lov nr. 114 af 29. marts 1978 om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet ændres i § 2, stk. 2, 2. pkt., »hovedstadsrådet« til: »Hovedstadsområdets Trafikselskab«.

§ 31

I lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel affattes § 3, nr. 1, således:

  • »1) hvor kørslen forløber inden for Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner (hovedstadsområdet), af Hovedstadsområdets Trafikselskab,».

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 32

Loven træder i kraft den 1. januar 1990. § 10 træder dog i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. marts 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Thor Pedersen

Officielle noter

§ 15 i LOV nr 192 af 29031989 er indarbejdet i M LBK nr 921 af 22121989