Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændringer i lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget m.m.

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goter, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØR VITTERLIGT: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget foretages følgende ændringer:

1. Lovens § 83, stk. 1, affattes således:

»Det folketingets medlemmer tilkommende vederlag består af et grundvederlag og et tillæg som erstatning for de med hvervet som folketingsmedlem forbundne omkostninger (omkostningstillæg). Grundvederlaget udgør 16 000 kr. årligt. Omkostningstillægget, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, udgør 4 000 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i København eller indenfor en afstand af 45 km fra Københavns hovedbanegård, 6 000 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i de sjællandske amter ud over 45 fra Københavns hovedbanegård, og 10 000 kr. årligt for de øvrige medlemmer.«

2. Lovens § 83, stk. 2, affattes således:

»For hver 6 points, det i kap. 5 i lov nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjenestemænd omhandlede pristal stiger ud over 376 eller falder under 381, forhøjes eller nedsættes det i stk. 1 nævnte grundvederlag med 160 kr. årligt og de i samme stykke nævnte omkostningstillæg med henholdsvis 36 kr., 60 kr. og 96 kr. årligt. Pristallet for januar og juli måneder benyttes som grundlag for regulering for det næstfølgende halvår, 1. april- 30. september og 1. oktober-31. marts.«

3. I lovens § 84, stk. 2, ændres ordene »beløb, der årligt udgør 7 1 /2 pct. af 5 700 kr.« til: »beløb på 450 kr. årligt.«

4. Lovens § 85, stk. 2, affattes således:

»Pensionen udgør, når den pågældende har været medlem af folketinget i:

 

 10 år, men under 13 år.............................. 2 320 kr. årlig 

 13 - , -  -  16 - .............................. 3 240 -  - 

 16 - , -  -  19 - .............................. 4 160 -  - 

 19 -  og derover .................................. 5 200 -  - 

5. I lovens § 87, stk. 2, ændres »700 kr.« til: »900 kr.«

6. Lovens § 89 affattes således:

»Til de i §§ 85-87 omhandlede pensioner ydes et tillæg, der for hver portion reguleringstillæg, der til enhver tid udbetales statens tjenestemænd, jfr. kap. 5 i lov nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjenestemænd, udgør følgende beløb:

 

 for egenpension 2 320 kr. ...........................  48 kr. årlig 

 -   -    3 240 - ................................  72 -  - 

 -   -    4 160 - ................................  96 -  - 

 -   -    5 200 - ................................  120 -  - 

for enkepension, der beregnes af de anførte egenpensionsbeløb, 2/3 af de dertil svarende tillæg og for enkepension på 900 kr.: 21 kr. årlig«.

§ 2

Bestemmelsen i lov nr. 149 af 10. april 1922 § 5 ophæves, dog at bestemmelsen finder anvendelse på godtgørelse, der udbetales i henhold til de hidtil gældende regler om vederlag til folketingets medlemmer.

§ 3

Stk. 1. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1954.

Stk. 2. Med virkning fra samme tidspunkt bortfalder bestemmelsen i § 4, stk. 2,2. afsnit, i lov nr. 186 af 11. juni 1954 om midlertidigt løntillæg til statens tjenestemænd m.fl.

Stk. 3. De i henhold til de hidtil gældende bestemmelser ydede pensioner ydes fra 1. juli 1954 med de i denne lov anførte beløb.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 11. JUNI 1954.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/JOHS. KJÆRBØL.

Officielle noter

Ingen