Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om fyrværkeri. (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Fyrværkeri må ikke fremstilles eller indføres uden tilladelse af justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil.

Stk. 2. Til brug ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter stk. 1 kan forlanges en teknisk undersøgelse af fyrværkeriet. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren.

§ 2. Fyrværkeri må ikke overdrages, erhverves eller anvendes uden politiets tilladelse.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter fyrværkeriartikler helt eller delvis undtages fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om

  • 1) forbud mod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri, og
  • 2) kontrol med lovens overholdelse, herunder om mærkning af fyrværkeri.

§ 4. Statens brandinspektion og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører eller forhandler fyrværkeri, og kan i forbindelse hermed for fabrikantens eller importørens regning udtage prøver af fyrværkeriartikler og underkaste disse en teknisk undersøgelse.

§ 5. Justitsministeren kan fastsætte gebyrer for undersøgelser efter § 1, stk. 2, og § 4, der foretages af statens brandinspekion.

§ 6. Loven gælder ikke for offentlige myndigheder, der anvender fyrværkeri som led i deres virksomhed.

§ 7. Overtrædelse af § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. På samme måde straffes den, der tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelser efter loven.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1972.

Stk. 2. Lov nr. 18 af 28. januar 1966 om fyrværkeri ophæves.

§ 9. Loven medfører ingen ændringer i loven om sprængstoffer eller i bestemmelser, der er udfærdiget i henhold til den nævnte lov eller brandlovgivningen.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 24. maj 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/K. Axel Nielsen.

Redaktionel note
  • (* 1) Ved Kongelig resolution af 6. december 1991 er sager vedrørende brandlovgivningen og fyrværkerilovgivningen samt sager vedrørende Statens Brandinspektion overført fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet fra 1. januar 1992. Bekendtgørelse nr. 952 af 6. december 1991.