Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

ALMINDELIGE PRINCIPPER.

§ 1. Ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner kan uden særskilt lovhjemmel gennemføres, når ændringen tilsiges af:

 • 1) befolkningsmæssige, erhvervsmæssige eller økonomiske forhold,
 • 2) hensynet til et områdes forventede udvikling og planlægningen af denne eller
 • 3) hensynet til varetagelsen af andre væsentlige kommunale eller amtskommunale opgaver.

Stk. 2. De mindre reguleringer, der er nævnt i § 2, stk. 3, kan endvidere gennemføres, hvor administrative hensyn begrunder det.

Kapitel 2.

MYNDIGHEDERNE.

§ 2. Beslutning om ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner træffes af indenrigsministeren. Ministeren kan kun gennemføre de ændringer, der er anbefalet af det i § 3 nævnte inddelingsnævn, jfr. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan kun med tilslutning fra det folketingsudvalg, der er nævnt i § 4, træffe beslutning om sådanne af inddelingsnævnet anbefalede ændringer af den kommunale eller amtskommunale inddeling, hvorved:

 • 1) flere end 500 beboere overføres fra en kommune til en anden,
 • 2) en kommune opdeles i eller mellem flere kommuner,
 • 3) to eller flere kommuner eller dele heraf sammenlægges til en ny kommune, eller
 • 4) den amtskommunale inddeling ændres uden en samtidig ændring af den kommunale inddeling.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan uden forelæggelse for inddelingsnævnet træffe beslutning om en regulering af grænsen mellem to kommuner, når reguleringen vedrører arealer på tilsammen højst 100 ha, der ikke er beboet af flere end 50 personer.

Stk. 4. Vedrører en ændring af den kommunale inddeling kommuner i flere amtsrådskredse, skal indenrigsministeren samtidig træffe beslutning om den fornødne regulering af den amtskommunale inddeling, således at ingen kommune omfatter områder i flere amtsrådskredse. Beslutningen træffes efter anbefaling fra inddelingsnævnet og med tilslutning fra det folketingsudvalg , der er nævnt i § 4, hvis dette er foreskreveti stk. 1 og 2 ved ændringer af den kommunale inddeling.

§ 3. Inddelingsnævnet består af en formand og 6 medlemmer, der for 4 år ad gangen beskikkes af indenrigsministeren. 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark.

Stk. 2. For formanden og medlemmerne beskikkes stedfortrædere efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter indstilling fra de i stk. 1 nævnte foreninger tilbagekalde beskikkelsen for de af vedkommende forening indstillede medlemmer eller stedfortrædere og beskikke andre i de pågældendes sted.

Stk. 4. Et medlem eller hans stedfortræder kan ikke deltage i behandlingen af en sag, der berører en kommune, hvori han er valgt til medlem af kommunalbestyrelsen, eller grænserne for en amtskommune, hvori han er valgt til medlem af amtsrådet.

Stk. 5. Indenrigsministeren kan fastsætte en forretningsorden for inddelingsnævnet.

§ 4. Der nedsættes af folketinget et udvalg på 17 medlemmer, der skal udtale sig om de sager om ændring af den kommunale og amtskommunale inddeling, som indenrigsministeren forelægger udvalget, jfr. § 2, stk. 2, og § 9, stk. 3. Udvalget vælges efter forholdstal blandt folketingets medlemmer og nedsættes ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter afholdelse af folketingsvalg.

Kapitel 3.

FREMGANGSMÅDEN.

§5. Ansøgning om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling indgives til indenrigsministeren.

Stk. 2. Er ansøgningen indsendt af en kommunalbestyrelse, et amtsråd eller af enten mindst halvdelen af de kommunale vælgere i det område, der berøres af den ønskede ændring, eller een eller flere grundejere, der ejer mindst halvdelen af arealerne i området, skal ministeren forelægge sagen for inddelingsnævnet, medmindre den drejer sig om en regulering som nævnt i § 2, stk. 3. Er ansøgningen indsendt af andre, skal sagen forelægges for inddelingsnævnet, medmindre den drejer sig om en regulering som nævnt i § 2, stk. 3, eller ministeren på forhånd finder, at der ikke er grundlag for at imødekomme ansøgningen.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan endvidere af egen drift rejse sag om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, ligesom inddelingsnævnet under behandlingen af en inddelingssag kan inddrage større områder eller flere kommuner i sine forslag.

Stk. 4. Ansøgninger om en ændret inddeling skal begrundes og ledsages af kortmateriale med angivelse af den ønskede ændring.

§ 6. Inddelingsnævnet fremskaffer selv det materiale, der er nødvendigt til brug for nævnets overvejelser. Offentlige myndigheder skal efter anmodning bistå nævnet med at tilvejebringe de oplysninger, som nævnet ønsker.

Stk. 2. Enhver kommunalbestyrelse og ethvert amtsråd skal efter anmodning lade sig repræsentere ved inddelingsnævnets møder. Repræsentanter for et områdets kommunale vælgere eller grundejere er berettiget til at give møde for nævnet efter nævnets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Inddelingsnævnet kan bestemme, at der foretages afstemning i en kommune eller en del af denne til belysning af en foreliggende sag. Afstemningen skal ske efter de regler, der gælder for kommunale valg.

§ 7. Såfremt inddelingsnævnet finder grundlag for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, udarbejder nævnet et foreløbigt forslag herom.

Stk. 2. Det foreløbige forslag forelægges kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner og vedkommende amtsråd til udtalelse. Kommunalbestyrelserne opfordres samtidig til ved forhandling at nå til enighed om den detaljerede udformning af forslaget og om vilkårene for dets gennemførelse.

Stk. 3. De enkelte kommunalbestyrelser skal inden en frist, der fastsættes af inddelingsnævnet, afgive en udtalelse om, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan tiltræde de dele af forslaget, der berører den pågældende kommune, samt om, hvorvidt der mellem de berørte kommunalbestyrelser har kunnet opnås enighed om vilkårene. Kan en kommunalbestyrelse ikke tiltræde forslaget, eller har der ikke kunnet skabes enighed om vilkårene, afgiver kommunalbestyrelsen en begrundet udtalelse om, hvilke ændringer i forslaget der ønskes foretaget, eller på hvilke punkter uenighed om vilkårene foreligger. Samtidig oplyses stemmernes fordeling ved kommunalbestyrelsens afstemning i sagen.

Stk. 4. Berører det foreløbige forslag den amtskommunale inddeling, finder bestemmelserne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 tilsvarende anvendelse.

§ 8. Finder inddelingsnævnet efter modtagelsen af kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes udtalelser om det foreløbige forslag og efter eventuelle forhandlinger med de enkelte kommunalbestyrelser og amtsråd fortsat grundlag for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, udarbejder nævnet en endelig, begrundet indstilling til indenrigsministeren.

Stk. 2. Nævnets indstilling skal være vedtaget af et flertal af nævnets medlemmer. Mindretal i nævnet kan afgive særindstilling.

Kapitel 4.

VILKÅRENE.

§ 9. De nærmere vilkår for gennemførelse af ændringer af den kommunale eller amtskommunale inddeling fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 2. Det påhviler inddelingsnævnet at fremsætte forslag til vilkår for de af nævnet indstillede ændringer af den kommunale eller amtskommunale inddeling. Nævnets forslag til vilkår afgives til indenrigsministeren enten i forbindelse med nævnets endelige indstilling om den geografiske ændring, eller når ministeren har truffet afgørelse om den ændrede inddeling.

Stk. 3. Kan indenrigsministeren ikke tiltræde nævnets forslag til vilkår for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, der er omfattet af § 2, stk. 2, skal ministeren indhente en udtalelse om vilkårsproblemet fra folketingsudvalget, før han træffer beslutning i sagen.

§ 10. I vilkårene for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling træffes bestemmelse om ordningen af de kommunale eller amtskommunale forhold, der berøres af ændringen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling gennemføres.

§ 11. Indenrigsministeren kan bestemme, hvorledes kommunal og amtskommunal indkomstskat for det kalenderår, i hvilket en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling finder sted, skal svares af beboerne i det område, der omfattes af ændringen.

§ 12. Såfremt en ændring af kommuneinddelingen eller den amtskommunale inddeling medfører en afgørende forringelse af en kommunes eller en amtskommunes økonomi og en væsentlig økonomisk fordel for en anden kommune eller amtskommune, kan der under ganske særlige omstændigheder tillægges kommunen eller amtskommunen en passende godtgørelse, der udredes af den eller de kommuner eller amtskommuner, der opnår fordel ved ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling.

§ 13. I vilkårene kan foretages sådanne afvigelser fra gældende love og bestemmelser m.v., som begrundes ved de gennem ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling skabte særlige forhold.

Kapitel 5.

SÆRLIGE BESTEMMELSER.

§ 14. Indenrigsministeren afgør tvivlsspørgsmål om kommunale og amtskommunale grænser, herunder om tilhørsforholdet for områder, der ikke er henført til en bestemt kommune.

§ 15. I forbindelse med en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling kan indenrigsministeren efter indstilling fra inddelingsnævnet ophæve et beståendefællesskab mellem to eller flere kommuner eller amtskommuner og fastsætte vilkårene herfor.

§ 16. De amtskommunale grænser er tillige grænserne for inddelingen i amter.

§ 17. De bestemmelser, som i henhold til loven træffes om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner og om vilkårene for gennemførelsen af sådanne ændringer, kundgøres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. De fastsatte vilkår for gennemførelsen af ændringer i den kommunale eller amtskommunale inddeling fremlægges til gennemsyn forud for ændringernes ikrafttræden ved kommunalbestyrelsens eller amtsrådets foranstaltning. Om fremlæggelsen indrykkes meddelelse i de lokale dagblade, der har almindelig udbredelse i det af ændringen berørte område, ligesom fremlæggelsen i øvrigt bekendtgøres på den på stedet brugelige måde. Fremlæggelsen vedvarer i det første år efter ændringens ikrafttræden.

Stk. 3. Indenrigsministeren udfærdiger hvert år en fortegnelse over de ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner, som er gennemført siden den seneste fortegnelse eller gennemføres pr. 1. april i det pågældende år.

Kapitel 6.

IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER M.V.

§ 18. Loven træder først i kraft i Københavns amtsrådskreds efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse. Mindre reguleringer, som er omfattet af bestemmelsen i § 2, stk. 3, og beslutninger efter § 14 kan indenrigsministeren dog gennemføre i Københavns amtsrådskreds i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 19. Fra lovens ikrafttræden ophæves:

 • 1) kapitel III i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965,
 • 2) lov nr. 225 af 3. juni 1967 om revision af den kommunale inddeling med undtagelse af § 6,
 • 3) lov nr. 233 af 4. juni 1969 om revision af den kommunale inddeling i Århus, Odense og Ålborg byområder og
 • 4) § 2 i lov nr. 125 af 25. marts 1970 om ændring af lovgivningen om kommunale forhold.

Stk.2. § 6 i lov om revision af den kommunale inddeling ophæves efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse.

§ 20. Inddelingsnævnet overtager de beføjelser, som ved eksisterende vilkår for etablering eller afgrænsning af kommuner og amtskommuner er tillagt det indlemmelsesnævn, der omtales i lov om landkommunernes styrelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, udløber funktionsperioden for det første inddelingsnævn den 30. september 1974.

§ 21. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner opretholdes som fastsat i bekendtgørelse nr. 62 af 27. februar 1970 med de ændringer, der er en følge dels af bekendtgørelse nr. 133 af 1. april 1971, dels af de grænsereguleringer, der med virkning pr. 1. april 1972 gennemføres i medfør af de i § 19, stk. 1, nævnte lovbestemmelser. Bekendtgørelse nr. 110 af 23. marts 1970 om gennemførelse af den statslige amtsinddeling opretholdes. Endelig opretholdes gyldigheden af de vilkår for etablering af kommuner og amtskommuner og ændring af kommunale eller amtskommunale grænser, der er fastsat i henhold til de i § 19, stk. 1, nævnte lovbestemmelser.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 24. MAJ 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Egon Jensen.

Officielle noter

Ingen