Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love

(Forbedring af den kommunale restanceinddrivelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Boligministeriet

§ 1

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 25. oktober 1991, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 934 af 27. december 1991, foretages følgende ændring:

§ 46 b, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Beløb, som kommunen har lagt ud, forrentes med den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., fra tidspunktet for kommunens udbetaling. Som gebyr kan kommunen kræve 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.

Stk. 3. Beløb efter stk. 2 har samme fortrinsret i ejendommen som ejendomsskatter. Beløbene kan inddrives efter de regler, der gælder for inddrivelse af ejendomsskatter.«

Justitsministeriet

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som ændret ved § 3 i lov nr. 934 af 27. december 1991 og lov nr. 943 af 27. december 1991, ophæves § 20, nr. 6.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 6 og 7.

Kulturministeriet

§ 3

I lov om folkebiblioteker m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 384 af 22. august 1985, som ændret senest ved lov nr. 227 af 6. april 1990, indsættes i § 4 som stk. 3:

»Stk. 3. Der er udpantningsret for afgifter, som er fastsat efter stk. 1, såfremt det samlede skyldige afgiftsbeløb udgør 200 kr. eller derover.«

Socialministeriet

§ 4

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. december 1990, som ændret senest ved lov nr. 192 af 23. marts 1992, foretages følgende ændring:

§ 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når der er ydet kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, indtræder kommunalbestyrelsen for et beløb, der svarer til hjælpen, i retten til udbetaling af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.«

Sundhedsministeriet

§ 5

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, foretages følgende ændring:

I § 10 indsættes efter stk. 2 som stk. 3:

»Stk. 3. For personer, der ikke ifølge reglerne i denne lov har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, kan betaling inddrives ved udpantning.«

Undervisnings- og Forskningsministeriet

§ 6

I lov nr. 431 af 13. juni 1990 om gymnasiet m.v. indsættes efter § 17:

»§ 17 a. Amtsrådet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 17, stk. 3.«

§ 7

I lov nr. 432 af 13. juni 1990 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. indsættes efter § 18:

»§ 18 a. Amtsrådet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 18, stk. 3.«

§ 8

I lov nr. 433 af 13. juni 1990 om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. indsættes efter § 29:

»§ 29 a. Amtsrådet og Undervisnings- og Forskningsministeriet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 29, stk. 3, for så vidt angår amtskommunale og statslige uddannelsesinstitutioner.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 4 finder tillige anvendelse for så vidt angår kontanthjælp med tilbagebetalingspligt ydet før lovens ikrafttræden.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Thor Pedersen

Officielle noter

Ingen