Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Repatrieringshjælp til flygtninge og indvandrere samt ændring af reglerne om behandling af klager over Dansk Flygtningehjælps afgørelser om kontanthjælp)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som ændret bl.a. ved lov nr. 464 af 30. juni 1993 og senest ved lov nr. 177 af 16. marts 1994, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 indsættes:

» § 15 a. Afgørelser, som i henhold til § 10, stk. 5, træffes af en privat humanitær organisation, kan, medmindre andet er bestemt i loven, indbringes for det sociale ankenævn i det amt, hvor klageren bor eller opholder sig. Hvis klageren bor eller opholder sig i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, indbringes klagen for Det Sociale Ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Bestemmelserne i § 15, stk. 1, 2. pkt., stk. 3-5 og stk. 7, finder tilsvarende anvendelse.«

2. § 47 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:

  • »3) hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland og til rejseudgifter i øvrigt med indtil 15.000 kr. pr. person over 18 år og med indtil 5.000 kr. pr. person under 18 år,».

3. Efter § 47 a indsættes:

» § 47 b. Til udlændinge, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1 eller 2, og som med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 3 år, men som ønsker at tage varigt ophold i deres hjemland eller tidligere opholdsland, kan der, såfremt de pågældende ikke selv har midler hertil, i stedet for flyttehjælp efter § 47, stk. 3, ydes hjælp til repatriering efter § 47 a, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i en stat, som er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab, eller udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Personer, som er gift eller lever i fast samlivsforhold med en her i landet fastboende person, kan kun modtage hjælp til repatriering efter stk. 1, når de vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med ægtefællen eller samleveren.

Stk. 4. En udlænding kan kun modtage hjælp efter stk. 1 een gang.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Sager, som ikke senest denne dato er afgjort af Indenrigsministeriet, overgår til vedkommende sociale ankenævn.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. august 1994.

Stk. 3. Indenrigsministeren fremsætter forslag for Folketinget til revision af § 1, nr. 2 og 3, inden udgangen af folketingsåret 1997-98.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Birte Weiss

Officielle noter

Ingen