Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Loft over grundskyldpromillen for landbrugs- og lignende ejendomme)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 260 af 6. maj 1993, affattes § 2, stk. 3-5 , således:

» Stk. 3. I kommuner, hvor grundskyldpromillen for skatteårene 1994-96 er fastsat til mere end 15, opkræves den kommunale grundskyld for det eller de pågældende skatteår dog med 15 promille af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven. Ved anvendelsen af bestemmelsen i 1. pkt. i Københavns og Frederiksberg Kommuner lægges den promille, der er fastsat for amtskommunal grundskyld, til de 15 promille, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 4. Statskassen yder for skatteårene 1994-96 et særligt tilskud til de kommuner, der er omfattet af reglerne i stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune skal svare til det beløb, hvormed grundskylden til kommunen for det pågældende skatteår er nedsat af de ejendomme, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter de nærmere regler om udbetaling af særlige tilskud efter stk. 4.«

§ 2

Indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen