Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Nævnet for Etnisk Ligestilling

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der nedsættes et nævn for etnisk ligestilling, der har til formål at sørge for, at spørgsmålet om etnisk ligestilling inddrages i flest mulige sider af samfundslivet, samt at den forskelsbehandling, der eventuelt udøves mellem personer med dansk oprindelse og anden etnisk oprindelse, synliggøres og modvirkes.

§ 2. Nævnet for Etnisk Ligestilling har til opgave at bekæmpe forskelsbehandling i alle dens aspekter samt at understøtte, at alle etniske grupper i samfundet uanset forskelle i forudsætninger gives mulighed for at udøve deres aktiviteter på lige fod.

Stk. 2. Nævnet kan af egen drift eller efter anmodning undersøge forhold, der er omfattet af lovens formål.

Stk. 3. Nævnet afgør, om en henvendelse giver anledning til undersøgelse. Nævnet behandler ikke enkeltsager.

Stk. 4. Nævnet fastsætter selv, hvorledes det tilvejebringer grundlaget for sin virksomhed.

§ 3. Nævnet rådgiver Folketinget, regeringen, lokale og centrale myndigheder, lokale beslutningstagere, organisationer og institutioner samt andre dele af samfundet, som kan medvirke til at synliggøre og modvirke etnisk forskelsbehandling.

Stk. 2. Nævnet afgiver en årlig beretning med planer og mål for sin virksomhed til regeringen og Folketinget.

§ 4. Nævnet for Etnisk Ligestilling består af en uafhængig formand, som udpeges af statsministeren, og 14 medlemmer, der beskikkes af statsministeren, idet

2 medlemmer udpeges af Indvandrerrådet

2 medlemmer udpeges af Indvandrernes Repræsentantskab

1 medlem udpeges af Indvandrerforeningernes Sammenslutning i Danmark

1 medlem udpeges af Indvandrernes Fællesråd i Danmark

1 medlem udpeges af Mellemfolkeligt Samvirke

1 medlem udpeges af Dansk Flygtningehjælp

1 medlem udpeges af Dansk Folkeoplysnings Samråd

1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening

1 medlem udpeges af Amtsrådsforeningen

1 medlem udpeges af Landsorganisationen i Danmark

1 medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening

1 tilforordnet medlem udpeges af regeringen fra Indenrigsministeriet. Dette medlem har ikke stemmeret.

Stk. 2. Beskikkelserne gælder for 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Stk. 3. Nævnet for Etnisk Ligestilling fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. oktober 1993.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen