Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændringer i Lovgivningen om Indkvartering.

(Indkvarteringsloven)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1. Til § 20, Stk. 2, i Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 (Lovsaml. A. 1924 pag. 228) om Indkvartering, som ændret ved Lov Nr. 64 af 27. Marts 1929, føjes som nyt 2det Punktum:

»I de Tilfælde, hvor Krigsministeriet skønner det nødvendigt, skal der dog ydes Soveplads i et til Beboelse egnet sundt og tørt Lokale, der skal være forsynet med en Seng med Sengetøj pr. Mand.«

§ 2. Lovens § 22 affattes saaledes:

»Som Godtgørelse for de ovennævnte Indkvarteringsydelser betaler Staten:

For Vinterkvarter til de i § 19 omhandlede Personer samt til Kornetter, der er Delingsførere, 1 Kr. daglig pr. Værelse og for Sommerkvarter 75 Øre daglig pr. Værelse.

For Vinterkvarter til de i § 20 omhandlede Personer undtagen Kornetter, der er Delingsførere, 50 Øre daglig pr. Mand, for Sommerkvarter med Seng og Sengetøj 35 Øre, for Sommerkvarter i øvrigt 15 Øre daglig pr. Mand.

For Bespisning ydes der Kvarterværterne en Godtgørelse svarende til det Beløb, der af Krigsministeriet til enhver Tid er stillet til Raadighed for de militære Kostforplejninger henholdsvis til Fremskaffelse af en Fuldkostportion og en Middagsportion, med Tillæg af 15 procent.

Til Indkvarteringsdagene henregnes Ankomstdagen og Afmarchdagen, medmindre Afmarch finder Sted før Kl. 12 Middag.«

§ 3. I lovens § 23, 1ste Punktum, ændres:

»§ 20, 1ste og 2det Punktum« til:

»§ 20, 1ste Stk. og 2det Stk., 2det Punktum«.

§ 4. Denne Lov træder straks i Kraft. Den i § 2 omhandlede Forhøjelse af Godtgørelsen for Vinterkvarter faar Virkning allerede fra den 15. Oktober 1939 at regne.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

GIVET PAA CHRISTIANSBORG, DEN 22. DECEMBER 1939.

Under Vor Kongelige Haand og Segl

CHRISTIAN R.

(L.S.)

/BERTEL DAHLGAARD

Officielle noter

Ingen