Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Regeringen kan efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation invitere et antal særlig nødstedte personer fra det tidligere Jugoslavien til at tage ophold her i landet med henblik på lægelig behandling eller anden hjælp, som ikke kan ydes i det område, hvor vedkommende befinder sig.

Stk. 2. Udvælgelsen af de personer, der inviteres til Danmark, skal ske i samarbejde med UNHCR eller lignende international organisation.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for en periode af 6 måneders varighed.

Stk. 4. Regeringen kan beslutte at indgå aftaler med UNHCR eller lignende international organisation om tilsvarende ordninger for særlig nødstedte personer fra andre områder, der er ramt af krigshandlinger eller lignende uroligheder.

§ 2. Efter ansøgning kan en opholdstilladelse efter denne lov forlænges. Ved afgørelsen af, om opholdstilladelsen skal forlænges, skal der lægges vægt på, om de omstændigheder, der begrundede opholdstilladelsen, fortsat er til stede. Der skal endvidere lægges vægt på, om ansøgeren på grund af krigshandlinger eller lignende uroligheder i det område, vedkommende ellers kan vende tilbage til, må antages at have behov for fortsat midlertidig beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Opholdstilladelsen forlænges i 6 måneder ad gangen.

§ 3. En opholdstilladelse efter denne lov giver ikke ret til at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller til med eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet.

§ 4. En person med opholdstilladelse efter denne lov har ikke krav på at få familiemedlemmer her til landet.

Stk. 2. Nære familiemedlemmer til de af § 15 omfattede personer med midlertidig opholdstilladelse kan dog efter ansøgning i særlige tilfælde af humanitær karakter meddeles midlertidig opholdstilladelse her i landet.

Stk. 3. Ansøgning om midlertidig opholdstilladelse efter stk. 2 skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har ophold. Ansøgning kan dog i helt særlige tilfælde indgives her i landet til Direktoratet for Udlændinge.

§ 5. Børn i den undervisningspligtige alder, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, skal modtage særskilt tilrettelagt undervisning.

Stk. 2. Andre personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, skal tilbydes særskilt tilrettelagt undervisning og kurser i visse faglig-tekniske fag af betydning for tilbagevenden til hjemlandet.

Stk. 3. De af stk. 1 og stk. 2 omfattede personer har ikke krav på at modtage anden form for undervisning eller uddannelse.

§ 6. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, har ret til sygehusbehandling af de sygdomme eller lidelser, der har dannet grundlag for meddelelse af opholdstilladelsen. Udgifterne hertil afholdes af Sundhedsministeriet. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen af denne behandling.

Stk. 2. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, har endvidere ret til sygehusbehandling og anden lægelig behandling m.v. af andre sygdomme og lidelser. Udgifterne hertil afholdes af Direktoratet for Udlændinge.

§ 7. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, får udgifterne til underhold dækket af Direktoratet for Udlændinge.

Stk. 2. Direktoratet for Udlændinge tilvejebringer og driver særskilte indkvarteringscentre for personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov. Direktoratet for Udlændinge kan bestemme, at en person, uanset om vedkommende har tilstrækkelige midler til sit underhold, skal tage ophold efter direktoratets nærmere bestemmelse.

§ 8. En opholdstilladelse efter denne lov bortfalder, når personen opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvidere, når personen har opholdt sig uden for landet i mere end 2 på hinanden følgende måneder.

Stk. 2. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet.

§ 9. En opholdstilladelse efter denne lov kan inddrages, såfremt der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10 eller § 19, stk. 3. Udlændingelovens § 26 finder anvendelse ved afgørelsen om inddragelse af opholdstilladelsen.

§ 10. En person med opholdstilladelse efter denne lov kan udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der kan medføre højere straf end hæfte. Udlændingelovens §§ 26, 32 og 49-51 finder anvendelse ved afgørelsen om udvisning.

§ 11. Beslutning om ikke at forlænge eller at inddrage en opholdstilladelse og beslutning om udvisning skal indeholde en frist for udrejse, der bortset fra påtrængende tilfælde ikke må være kortere end 1 måned. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om reglen i stk. 2.

Stk. 2. Påklages en afgørelse efter stk. 1 inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har personen ret til at forblive i landet, indtil klagen er afgjort. Opretholdes afgørelsen, fastsættes der en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Er udvisning sket ved dom, fastsætter politiet en udrejsefrist efter reglerne i stk. 1. Fristen regnes fra dommens afsigelse eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved denne, fra dens forkyndelse.

Stk. 4. Med hensyn til udrejse finder udlændingelovens §§ 30 og 31 anvendelse.

§ 12. Over for en person med opholdstilladelse efter denne lov kan politiet foretage frihedsberøvelse eller mindre indgribende foranstaltninger i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens §§ 34 og 36. Udlændingelovens § 37 finder herunder anvendelse.

Stk. 2. En person med opholdstilladelse efter denne lov kan varetægtsfængsles under de i udlændingelovens § 35 nævnte betingelser.

§ 13. Afgørelser i henhold til denne lov træffes med de undtagelser, der fremgår af stk. 3, af Direktoratet for Udlændinge.

Stk. 2. Direktoratets afgørelser kan bortset fra afgørelser i henhold til §§ 1, 4, 14 og 15 påklages til justitsministeren.

Stk. 3. Afgørelser i henhold til § 11, stk. 3, og § 12, stk. 1, træffes af vedkommende politimester, politidirektøren eller af rigspolitichefen, hvis afgørelser kan påklages til justitsministeren.

§ 14. I tilfælde af at en person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov ansøger om asyl her i landet i medfør af udlændingeloven, kan udlændingemyndighederne bestemme, at denne ansøgning ikke færdigbehandles, så længe den pågældende har opholdstilladelse i medfør af denne lov. Udskydelsen af sagsbehandlingen af en ansøgning i henhold til udlændingelovens § 7 kan dog ikke udstrækkes ud over 2 år fra det tidspunkt, hvor beslutningen herom er taget.

§ 15. En person fra det tidligere Jugoslavien, der inden lovens ikrafttræden er indrejst til Danmark og i forbindelse hermed eller senere har ansøgt om asyl i henhold til udlændingelovens § 7, kan meddeles opholdstilladelse efter denne lov, såfremt vedkommende på grund af krigshandlinger eller lignende uroligheder i det område, vedkommende ellers kan vende tilbage til, må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Udlændingemyndighederne kan i forbindelse med en tilladelse efter stk. 1 bestemme, at asylansøgningen ikke færdigbehandles, så længe den pågældende har opholdstilladelse i medfør af denne lov. Udskydelsen af sagsbehandlingen af en ansøgning i henhold til udlændingelovens § 7 kan dog ikke udstrækkes ud over 2 år fra det tidspunkt, hvor beslutningen herom er taget.

Stk. 3. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, kan få tilladelsen forlænget for 6 måneder ad gangen. Ved afgørelsen om forlængelse skal de hensyn, der er nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt., iagttages.

§ 16. Justitsministeren kan fastsætte regler om udstedelse af særlig rejselegitimation til en person med opholdstilladelse efter denne lov, der ikke kan skaffe sig pas, eller som af andre grunde har behov for et sådant dokument. Justitsministeren kan tillige fastsætte regler om inddragelse af sådan rejselegitimation.

§ 17. En person med opholdstilladelse efter denne lov skal ikke folkeregistreres.

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 19. Justitsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 1994-95.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet i København, den 28. november 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kaj Ikast

Officielle noter

Ingen