Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat, selskabsskatteloven, fondsbeskatningsloven, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og ligningsloven (Statens afregning af selskabsskat m.v. til kommunerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »forestå«: »opgørelsen af«.

2. § 12, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

3. I § 12, stk. 3, ændres »fordelingens foretagelse« til: », at der er givet meddelelse om fordelingsopgørelsen,».

4. I § 12 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter regler om afregningen af beløb til de berettigede kommuner, jf. stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om rentetillæg til beløb, der afregnes fra en kommune til en anden.«

5. Efter § 17 indsættes i afsnit IV:

» § 17 a. Staten udbetaler til den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kommunens andel af følgende skatter:

  • 1) Skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven,
  • 2) afgifter af pensionsordninger m.v., hvoraf kommunerne modtager en andel i henhold til lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. samt afgifter efter ligningsloven § 7 N og § 14 C.

Stk. 2. Den månedlige udbetaling efter stk. 1 skal svare til en tolvtedel af det årlige beløb, der efter det for kommunen vedtagne årsbudget udgør dens indtægt ved de skatter, der er nævnt i stk. 1.

§ 17 b. På grundlag af oplysninger, der foreligger i maj i året efter budgetåret, opgøres de beregnede kommunale skatteindtægter for budgetåret. Forskellen mellem denne opgørelse og summen af de månedlige beløb, der efter § 17 a er udbetalt til kommunen i det pågældende budgetår, afregnes med statskassen. Forskelsbeløbet forhøjes med et tillæg, der beregnes med en procent, der svarer til 2 gange Nationalbankens diskonto den 1. juli året forud for budgetåret. Afregningen foretages med en tolvtedel hver måned i året 2 år efter budgetåret.

§ 17 c. I 1996 udbetaler staten til den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kommunens andel af de i § 17 a, stk. 1, nævnte skatter. Beløbet for januar 1996 udbetales dog først i februar 1996. Den månedlige udbetaling skal svare til en tolvtedel af det nettobeløb, som kommunen har indberettet til Indenrigsministeriet som det af kommunen budgetterede beløb for 1996 på funktionerne »8.92 Indkomstskat af aktieselskaber m.v.« og »8.96 Øvrige skatter og afgifter« i henhold til det af Indenrigsministeriet autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.

Stk. 2. På grundlag af de oplysninger, der foreligger i maj 1997, opgøres de i § 17 a nævnte kommunale skatteindtægter. I grundlaget for beregningen af kommunens andel af afgiften af pensionsordninger indgår 12/14 af den samlede indbetalte afgift i 1996 i henhold til lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. Forskellen mellem denne opgørelse og summen af de månedlige beløb, der efter stk. 1 er udbetalt til kommunen i 1996, afregnes med statskassen. Forskelsbeløbet forhøjes med et tillæg, der beregnes med en procent, der svarer til 2 gange Nationalbankens diskonto den 1. juli 1995. Afregningen foretages med en tolvtedel hver måned i 1998.

Stk. 3. De andele af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven, som staten udbetaler til kommunerne vedrørende indkomståret 1994, fordeles ikke efter reglerne i § 11.'

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 1, udgår »i afsnit III«.

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 26. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 13 udgår »i afsnit III«.

§ 4

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 9. august 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Den kommunale andel af afgiften afregnes efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat.«

§ 5

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 N, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Den kommunale andel af afgiften afregnes efter lov om kommunal indkomstskat.«

2. I § 14 E, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Den kommunale andel af afgiften afregnes efter lov om kommunal indkomstskat.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 17 a og 17 b i lov om kommunal indkomstskat, som affattet ved § 1 nr. 5, har virkning fra den 1. januar 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birte Weiss

Officielle noter

Ingen