Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Fritagelse af ejendomme i erhvervszoner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 481 af 24. juni 1992 og senest ved lov nr. 460 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, litra f, affattes således:

  • »f) Ejendomme, der ligger i områder, der efter § 3 i lov om planlægning er udpeget som særlige erhvervszoner. Det er en betingelse for fritagelsen, at ejendommen tilhører en virksomhed, der har erhvervet ejendommen, jf. § 29, stk. 1, efter erhvervszonens oprettelse og før den 1. januar 1995. Såfremt kun en del af en ejendom ligger i en erhvervszone, omfatter fritagelsen alene den del af grundværdien, der falder på denne del.«

2. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1, litra f, omfatter ikke ejendomme, der hører til bedrifter i landbruget, eller ejendomme inden for forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, hvor betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet og forordning nr. 866/90 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ikke er opfyldt. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte en fortegnelse over de EF-retsakter med tilhørende gennemførelsesregler, som måtte udfylde, ændre, afløse eller supplere de forordninger, der er nævnt i 1. pkt. Fritagelsen efter stk. 1, litra f, gælder ikke for ejendomme, hvor betingelserne for støtte i medfør af de i fortegnelsen nævnte forskrifter ikke er opfyldt.

Stk. 3. Fritagelsen efter stk. 1, litra f, omfatter heller ikke ejendomme, der anvendes til formål inden for følgende industri- og erhvervsgrene:

  • 1) Skibsbygningsindustrien.
  • 2) Kunstfiberindustrien.
  • 3) Motorkøretøjsindustrien for så vidt angår projekter over 90 mio.kr.
  • 4) Kul- og stålindustrien.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

§ 2

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 2. Loven har virkning til og med skatteåret 1999.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen