Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. (Øget aktivering på indkvarteringscentrene)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 933 af 28. november 1992 om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., som ændret ved lov nr. 459 og 462 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. En person med opholdstilladelse efter denne lov må udføre opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringscenter, hvor vedkommende er indkvarteret, jf. § 7, stk. 2, samt medvirke ved gennemførelsen af den undervisning, der tilbydes i henhold til § 5.

Stk. 2. En opholdstilladelse efter denne lov giver ikke ret til at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller til med eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet. Dog må en person med opholdstilladelse efter denne lov deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet lignende frivilligt arbejde.«

2. § 4, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Nære familiemedlemmer til de af §§ 1, 15 og 15 a omfattede personer med midlertidig opholdstilladelse kan dog efter ansøgning i særlige tilfælde af humanitær karakter meddeles midlertidig opholdstilladelse her i landet.«

3. § 5, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. For andre personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, tilrettelægges tilbud om undervisning og kurser i fag af betydning for tilbagevenden til hjemlandet. Gennemførelsen af undervisningen vil være afhængig af, at personer med opholdstilladelse efter denne lov medvirker hertil som undervisere, instruktører og lignende.«

4. § 7, stk. 1, affattes således:

»En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, får udgifterne til underhold dækket af Direktoratet for Udlændinge, jf. dog stk. 4.«

5. I § 7 indsættes som stk. 3 og 4:

» Stk. 3. En person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov har pligt til at medvirke ved udførelsen af de nødvendige opgaveri forbindelse med driften af det i stk. 2 nævn-te indkvarteringscenter. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om udførelsen af disse opgaver og kan herunder fastsætte regler om nedsættelse af beboervalgte organer på de enkelte indkvarteringscentre samt om disse organers kompetence.

Stk. 4. Direktoratet for Udlændinge eller den private organisation eller kommune, som direktoratet bemyndiger hertil, kan meddele en person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov pålæg om at udføre de i stk. 3 nævnte opgaver. Direktoratet for Udlændinge kan bestemme, i hvilket omfang tilsidesættelse af et pålæg meddelt efter 1. pkt. skal medføre flytning til et andet indkvarteringscenter.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

6. § 13, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Direktoratets afgørelser kan bortset fra afgørelser i henhold til §§ 1, 4, 7, stk. 2 og 4, 14, 15 og 15 a påklages til indenrigsministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen