Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fyrværkeri

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som ændret ved lov nr. 1054 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ved fyrværkeri i denne lov forstås pyrotekniske artikler. Ved pyrotekniske artikler forstås artikler, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg som et resultat af en kemisk reaktion.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserne i denne lov er pyrotekniske artikler, der er monteret som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »erhverves«: », opbevares«.

3. I § 3 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) opbevaring af fyrværkeri.«

4. I § 4 indsættes efter »indfører«: », opbevarer«.

5. § 7 affattes således:

»§ 7. Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1. På samme måde straffes den, der tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelser efter loven.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan bødeansvar pålægges den juridiske person som sådan. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan bødeansvar pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab.«

6. § 9 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Birte Weiss

Officielle noter

Ingen