Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)


Indhold

1. Indledning.

2. Ejendomme, der periodevis anvendes til dækningsafgifspligtigt formål.

3. Redaktionel ændring af 200 kr.'s-reglen i ejendomsskattelovens § 27.

4. Morarenteberegning af restancebeløb på ejendomsskattebilletten.

5. Rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af ejendomsskat.

6. Gebyr for meddelse af ejendomsoplysninger.

1. Indledning.

Ved den som bilag til denne vejledning optagne lov nr. 270 af 13. maj 1987 er der foretaget nogle ændringer i loven om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 595 af 5. september 1986, som ændret ved § 2 i lov nr. 146 af 25. marts 1987.

Denne vejledning indeholder en orientering om de ændringer, der er en følge af ændringsloven af 13. maj 1987.

2. Ejendomme, der periodevis anvendes til dækningsafgiftspligtigt for

I ejendomsskattelovens § 23 A om dækningsafgift af forretningsejensomme m.v. er der indsat en særlig regel om ejendomme, der er omfattet af § 23 A, stk. 1, men som en del af året anvendes til et ikke-afgiftspligtigt formål.

Reglen har virkning fra og med skatteåret 1988.

Ifølge den nye regel skal der af sådanne ejendomme kun svares delvis dækningsafgift. Andelen fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den eller de perioder, hvori ejendommen anvendes til afgiftspligtigt formål, idet den samlede periode forhøjes til nærmeste antal fjerdedele af et år.

Eksempel: En ejendom envendes 2 måneder af året til hotel (afgiftspligtigt formål), mens den resten af året anvendes til et ikke-afgiftspligtigt formål, f.eks. til kursuscenter. Der svares dækningsafgift med en fjerdedel af fuld dækningsafgift.

Ved administrationen af reglen kan der blive tale om to administrationsformer afhængig af kommunens kendskab til anvendelsen af den konkrete ejendom. Drives ejendommen i en helt fast rutine, er det mest hensigtsmæssigt at foretage skatteberegningen forlods. Hvis der derimod er tale om ejendomme med vekslende anvendelse, vil det være mest hensigtsmæssigt at påligne fuld dækningsafgift og foretage regulering, når ejeren henvender sig med dokumentation for årets forløb.

Den nye regel skal ses på den baggrund, at ejendomme, hvis drift, jfr. eksemplet, veksler mellem anvendelse til afgiftspligtigt og ikke-afgiftspligtigt formål, ifølge Indenrigsministeriets praksis i dækningsafgiftssager hidtil har været anset for fuldt dækningsafgiftssager hidtil har været anset for fuldt dækningsafgiftspligtige.

Den nye regel vedrører ikke tilfælde, hvor driften af en dækningsafgiftspligtig virksomhed er indstillet eller ophørt. I sådanne tilfælde anses afgiftspligten at vedvare, indtil ejendommen indrettes til et ikke-afgiftspligtigt formål, eller eventuelt indtil ejendommen er kommet i en sådan stand, at den er uanvendelig til virksomhed af den art, der er nævnt i ejendomsskattelovens § 23 A.

3. Redaktionel ændring af 200 kr's-reglen i ejendomsskattelovens § 27

Der er foretaget en redaktionel ændring af minimumsreglen i ejendomsskattelovens § 27, stk. 1, 2.pkt., hvorefter ejendomsskattebeløb på mindre end 200 kr. årligt ikke opkræves.

Efter den hidtige formulering af reglen omfatter den det samlede årlige beløb, der vil kunne pålignes en given ejendom i grundskyld og dækningsafgift til kommune og amtskommune med tillæg af eventuel fikseret ejendomsskyld til staten.

Opkrævning af fikseret ejendomsskyld til staten er imidlertid bortfaldet fra og med skatteåret 1987, jfr. lov nr. 313 af 4. juni 1986. I konsekvens heraf er henvisningen til denne ejendomsskat i 200 kr.'-reglen udgået.

4. Morarenteberegning af restancebeløb på ejendomsskattebilletten.

Der er i ejendomsskatteloven indført en ny § 27 A, om beregning af rente ved forsinket betaling (morarente) af beløb, der opkræves over ejendomsskattebilletten. Denne bestemmelse træder i kraft den 1. juli 1987. D.v.s. den finder anvendelse i det omfang, der skal beregnes renter for et tidsrum efter den 30. juni 1987.

§ 27 A knytter sig til lovens § 27, stk. 2, hvor det er bestemt, at hvis ejendomsskatterne ikke er betalt senest på en af kommunalbestyrelsen fastsat dato efter forfaldsdagen, så er kommunalbestyrelsen berettiget til at fordre skattebeløbet forrentet fra forfaldsdagen med 1. pct. månedlig for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.

I den ny § 27 A fastslås det, at bestemmelsen i lovens § 27, stk. 2, også gælder for forrentning af de øvrige betalinger, der vedrører ejendomme, og som opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Morarentereglen i § 27, stk. 2, har også efter de hidtige regler kunne anvendes på visse af de afgifter, der opkræves over ejendomsskattebilletten sammen med ejendomsskatterne. Det er tilfældet for så vidt angår afgiftsloven (vandforsyning og renovation), jfr. lovens § 25, og afgifter, der tidligere opkrævedes af amtsstuerne, jfr. lovens § 28, 4. pkt.

Derimod har beregningen af morarenter for andre afgifter, der opkræves over ejendomsskattebilletten (gas, varme, kloak m.v.) skullet ske efter reglerne i lov om renter ved forsindet betaling, jfr. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, da der ikke i særlovgivningen er fastsat særregler om beregning af morarenter for sådanne afgifter. Efter den nævnte lov kan der ved forsinket betaling af et pengekrav på formuerettens område fra forfaldsdagen til betalingsdagen kræves en morarente, der årligt svarer til den til enhver tid fastsatte diskonto med et tillæg på 6 pct. (p.t. i alt 13 pct.).

Den nye § 27 A i ejendomsskatteloven indebærer imidlertid, at også krav i den sidstnævnte gruppe bliver omfattet af morarentereglen i loven § 27, stk. 2 (1 pct. pr. påbegyndt måned). Derved forenkles morarenteberegningen, idet den skal ske med en sats for det samlede restancebeløb på ejendomsskattebilletten.

Det bemærkes, at den nye § 27 A alene vedrører beregning af morarenter, og der sker således ikke ændring af reglerne om andre forhold vedrørende de afgifter, der opkræves over ejendomsskattebilletten, f.eks. om udpantningsret eller fortrinsret i fast ejendom.

5. Rentegodtgørelse ved-tilbagebetaling af ejendomsskat.

Der er sket en ajourføring af ejendomsskattelovens regel (§ 29, skt. 4) om rentegodtgørelse i forbindelse med betaling af ejendomsskatter.

Den hidtige rentesats på 5 pct. p.a., fra indbetalingsdagen til tilbagebetalingsdagen er blevet ændret til en sats på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra datoen for indbetaling og indtil tilbagebetaling sker.

Denne ændring trådte i kraft den 1. juli 1987. D.v.s., at den nye rentesats finder anvendelse i det omfang, der skal beregnes rentegodtgørelse for et tidsrum efter den 30. juni 1987. I tilfælde, hvor der tilbagebetales beløb, der er betalt før den 1. juli 1987, skal beregningen af rentegodtgørelsen ske med 5. pct. p.a. frem til den 1. juli 1987 og derefter med 1 pct. pr. påbegyndt måned.

6. Gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger.

Der er i ejendomsskatteloven indført en ny § 30 A, hvorefter indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.

Bestemmelsen tager navnlig sigte på de tilfælde, hvor kommunerne efter anmodning - typisk fra en advokat eller ejendomsmægler - udfylder det af Kommunernes Landsforening eller den enkelte kommune udarbejdede standardskema, der omfatter en række oplysninger vedrørende fast ejendom (bl.a. zonestatus, foreliggende planer, pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak m.v.).

Indenrigsministeriet vil i første omgang optage forhandling med de kommunale parter om fastsættelsen af regler i henhold til den nye § 30 A i ejendomsskatteloven.

De fastsatte regler vil senere blive udsendt særskilt.

Indenrigsministeriet, den 9. juli 1987

Knud Enggaard

/Marius Ibsen

Bilag

Lov nr. 270 af 13. maj 1987 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Ejendomme, der periodevis anvendes til dækningsafgiftspligtigt formål, morarenteberegning og rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af ejendomsskat)

(Udelades her)

Officielle noter

Ingen