Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om udarbejdelse af evakueringsplaner for institutioner m.v.


Hermed sendes et eksemplar af Civilforsvarsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af evakueringsplaner for institutioner ( bilag 1 ) med tilhørende skematisk eksempel på en evakueringsplan ( bilag 2 ).

En planlægning og forberedelse i fredstid af en eventuel evakuering anses for nødvendig af hensyn til, at evakueringen kan gennemføres tilstrækkeligt hurtigt.

Civilforsvarsstyrelsen henstiller derfor, at der på områder, hvor konkrete institutionsevakueringsplaner endnu ikke foreligger, tages initiativ til udarbejdelse af sådanne planer på grundlag af vejledningen.

Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til pågældende politimester eller til Civilforsvarsstyrelsen.

Civilforsvarsstyrelsen vil herudover i begrænset omfang kunne bistå på konsulentbasis ved udarbejdelse af planerne, f.eks. i form af deltagelse i udvalgsarbejde eller lignende.

Politimesteren anmodes om - ved modtagelsen af planerne til orientering - at være særlig opmærksom på, om planlagte udflytningslokaliteter eventuelt kan være reserveret af andre myndigheder til totalforsvarsmæssige formål. Er dette tilfældet, forelægges koordineringsspørgsmålet for vedkommende CFregion.

Vejledningen medfører ikke udgiftskrævende foranstaltninger for kommunernes og amtskommunernes vedkommende.

Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse af 7. juli l951 vedrørende planlægning af evakuering af institutioner m.v. ophæves.

O. Forsting

direktør

/ F. Trosbjerg

brigadechef

Bilag 1

VEJLEDNING OM

UDARBEJDELSE AF EVAKUERINGSPLANER

FOR INSTITUTIONER M.V.

1. Indledning

Efter civilforsvarslovens bestemmelser skal politimesteren (i Storkøbenhavn politidirektøren) om nødvendigt varetage evakueringen af befolkningen fra områder med forventede eller indtrufne krigshandlinger. Ved større fredstidskatastrofer kan evakuering beordres af politimesteren, jf. retsplejelovens § 108.

Med henblik herpå har hver enkelt politikreds i fredstid udarbejdet en samlet evakueringsplan, hvis hovedindhold typisk vil være: Fastlæggelse af evakueringens omfang, udpegning af indkvarteringsområder og evakueringsveje, fastlæggelse af den politimæssige indsats i forbindelse med evakueringen, etablering af opsamlingssteder, gennemførelse af evakueringstransporter m.v.

For visse institutioners vedkommende gælder, at institutionernes virksomhed helt eller delvis skal opretholdes i en evakueringssituation. Dette vil typisk stille særlige krav til udpegning og indretning af de lokaliteter, der skal »genhuse« institutionerne, samt til gennemførelse af en evakueringstransport til udflytningslokaliteterne.

Som eksempel herpå kan nævnes følgende områder:

- Sygehuse, plejehjem og lignende institutioner med indlagte patienter

- Arresthuse, fængsler og lignende institutioner, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger iagttaget

- Offentlige administrationskontorer, livsvigtige virksomheder og lignende af tilsvarende samfundsvigtig betydning

Offentlig myndigheder, hvis myndighedsområde omfatter sådanne institutioner (eller tilsvarende samfundsvigtig virksomhed, der skal opretholdes), har ansvaret for, at den fornødne evakueringsplanlægning gennemføres. Planerne, som bør udarbejdes i fredstid, indgår herefter i politikredsenes samlede evakueringsplanlægning.

På ensartede områder vil en sådan planlægning formentlig mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres ved, at den pågældende offentlige myndighed udsender en vejledning eller en standardplan, som giver de enkelte institutioner mulighed for at udarbejde den konkrete plan.

Når de konkrete planer foreligger, skal de respektive politimestre orienteres om planernes indhold.

2. Evakueringsplanens formål og hovedindhold

Formålet med institutionsevakueringsplanen er at skabe det fornødne grundlag for, at en flytning af institutionen kan gennemføres som led i en evakuering fra det område, hvor institutionen er beliggende. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis planen tillige kan anvendes, når der iøvrigt i fredstid opstår behov for eller stilles krav om en flytning af institutionen eller en rømning af lokaliteterne f.eks. i tilfælde af brand.

Planen bør have følgende hovedindhold:

- Organisation (Instrukser og alarmeringsoversigter m.v. for det personale, der skal varetage evakueringen)

- Transport (opgørelse af køretøjsbehovet m.v.)

- Indkvartering (udpegning af egnede lokaliteter til »genhusning«)

I det følgende er de nævnte hovedafsnit nærmere beskrevet.

3. Organisation

Planen må først og fremmest indeholde en generel instruks , der indledningsvis angiver, hvem der kan beordre en evakuering af institutionen iværksat. Beslutning herom træffes efter gældende bestemmelser af politimesteren, og bør endvidere kunne træffes af institutionsmyndigheden.

Er der tale om en fredsmæssig anvendelse af evakueringsplanen i forbindelse med institutionens flytning eller en rømning af lokaliteterne f.eks. ved brand, bør endvidere institutionslederen kunne træffe beslutning om en sådan udflytning.

Den generelle instruks må angive, hvilke personer, der skal alarmeres ved evakueringens gennemførelse. Det personale ved institutionen, der skal varetage ledelsen af evakueringen, må være udpeget på forhånd. Eventuelt udpeget bedriftværnsleder og stedfortræder for denne bør indgå i ledelsen.

Det vil formentlig være praktisk, at planen tillige indeholder en alarmeringsoversigt over ledende personale.

Endvidere må omfanget af en fuldstændig evakuering af institutionen fastlægges i instruksen ved angivelse af, hvilke personer, der skal evakueres, samt i hvilket omfang, personlige ejendele, inventar, sagsakter m.v. skal medbringes ved udflytningen. Der bør andetsteds i planen være de fornødne fortegnelser over dette.

Endelig må den generelle instruks indeholde anvisning på, hvilke myndigheder, der skal rapporteres til ved evakueringens påbegyndelse og afslutning.

Der skal altid gives meddelelse til vedkommende politimester samt nærmeste overordnede myndighed inden for myndighedsområdet.

Den generelle instruks bør suppleres med særlige instrukser for ledelsen samt for øvrige personalegrupper, hvori det nøje fastlægges, hvilke opgaver, der påhviler den enkelte.

Følgende bør indgå i instrukserne:

- Orientering af personale m.v. om situationen (bør gives af lederen).

- Samling af personer, der skal borttransporteres fra institutionen.

- Angivelse af, hvorledes inventar, sagsakter og andet materiale skal pakkes med henblik på borttransport.

- Angivelse af, i hvilket omfang tekniske installationer skal afbrydes, når lokalerne forlades, eventuelt suppleres med en vejledning om den tekniske lukning af institutionen.

Herudover kan der være særlige forhold, der skal tages hensyn til, afhængig af, hvilken institutionstype, der er tale om. Som eksempler herpå kan nævnes: Etablering af lægetilsyn og genforsyninger af medicin m.v. på plejehjem samt for offentlige virksomheder: Alternativer til EDB, hvis indkvarteringsforholdene ikke giver mulighed for fortsat brug af virksomhedens EDB-anlæg.

4. Transport

Har fredsmæssige skader haft et sådant omfang, at der skal gennemføres en udflytning, der ikke har karakter af en evakuering, påhviler det institutionsledelsen at drage omsorg for, at den fornødne transportkapacitet tilvejebringes.

Ved en akut udflytning eller rømning, der har karakter af en evakuering, påhviler det politimesteren at fremskaffe den fornødne transportkapacitet i samarbejde med institutionens ledelse.

Opmærksomheden skal i denne forbindelse henledes på, at de køretøjstyper, der sædvanligvis af politiet udpeges til evakueringstransport, typisk vil være offentlige transportmidler og lignende større køretøjer (f.eks. turistbusser og flyttebiler), der skønnes egnet til samlet transport af et større antal personer.

Såfremt en transport af personer fra institutionen kræver iagttagelse af særlige hensyn, f.eks. gangbesværede personer, bør det fremgå af planen. Der vil i så fald være mulighed for at benytte taxakøretøjer og hyrevogne, hvilket dog kræver, at politimesteren har indgået de fornødne aftaler herom med de pågældende hyrevognsselskaber eller vognmænd.

Ved evakuering af større institutioner bør det på forhånd være planlagt, hvorledes borttransporten rent praktisk skal foregå. Institutionsplanen bør indeholde en oversigt, der viser, hvor på institutionens områder, opsamlingen af evakuenter skal finde sted, hvilke veje, man skal køre o.s.v.

Ved kørsel over længere afstande bør det fremgå af planen, hvorvidt der vil være behov for forplejning undervejs. Det vil i så fald påhvile politimesteren i samarbejde med det kommunale civilforsvar at sørge for dette.

5. Indkvartering (genhusning)

Institutionen må have planlagt, til hvilken anden institution evakuering kan finde sted. Der må være alternative muligheder, og det vil formentlig være mest hensigtmæssigt, hvis indkvarteringen finder sted på tilsvarende institutioner inden for samme myndighedsområde.

De mulige indkvarteringslokaliteter skal på forhånd være udpeget, og evakueringsplanen bør indeholde en oversigt over disse. Ved mere omfattende katastrofer vil det kunne forekomme, at et større geografisk område skal evakueres. Det er derfor vigtigt, at de udpegede lokaliteter har en vis geografisk spredning.

Planen bør endvidere indeholde en beskrivelse af den procedure, der skal følges ved modtagelsen på indkvateringssteder, herunder den »klargøring« af lokaliteterne, der skal finde sted inden evakuenternes ankomst. Det personale ved modtagerinstitutionen, der skal medvirke ved modtagelsen af evakuenterne, må tilkaldes ved hjælp af en alarmeringsoversigt eller lignende, eventuelt indarbejdet i en evakueringsplan for denne institution.

Redaktionel note
  • Bilag 2, der er skematisk eksempel, er udeladt