Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om forsikring mod følger af arbejdsskade


I henhold til § 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. i lov nr. 390 af 20. maj

1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade og § 11, stk. 1, 2.

pkt. i anordning nr. 145 af 16. marts l988 om arbejdsskadeforsikring

for Grønland, som ændret ved anordning nr. 95 af 16. februar 1990,

fastsættes følgende:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1 skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

 • 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for så vidt angår disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Nedennævnte sygdomme berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter er opfyldt.

Gruppe A

 

 Sygdomme, som efter medicinsk og   Eksempler på typiske risiko- 

 teknisk erfaring kan forårsages    områder evt. med angivelse af 

 af følgende kemiske stoffer:     et inden for området ofte 

                    anvendt kemisk stof: 

 1. Arsen og visse af dets forbind-  Kemisk og metallurgisk indu- 

  elser:               stri. 

  Hudkræft, nervebetændelse (peri-  Medicinalindustri. Fremstil- 

  fer polyneuropati), skrumpelever  ling af syrer og træimprægne- 

  (cirrhosis hepatis), lungekræft.  ringsmidler. 

 2. Beryllium og visse af dets for-  Porcelæns- og keramikindustri, 

  bindelser:             elektronisk og nuclear (atom) 

  Berylliumlunge.          industri. 

 3. Kulilte, fosgen, blåsyre, cyan-  Rum, hvor der forekommer 

  salte, cyanforbindelser og cya-  ufuldstændig forbrænding. 

  nater:               Iltning af klorholdige affedt- 

  Kulilte:              ningsmidler inden for metal- 

  Organisk hjerneskade efter svære  industrien. Galvanisering, 

  forgiftningstilfælde med bevidst- stålhærdning samt guld- og 

  løshed.              sølvarbejde. 

  Acrylonitril: 

  Leverbetændelse (hepatitis 

  toxica). 

  Isocyanater: 

  Astma bronchiale. 

 4. Kadmium og visse af dets forbind- Galvaniserings- og farveindu 

  elser:               stri. 

  Nyreskade forenelig med kadmium- 

  forgiftning. 

 5. Krom og visse af dets forbindelser: Metal- og farveindustri. 

  Allergisk eksem, astma bronchi-  Cementstøbning og anvendelse 

  ale, betændelser i slimhinder i  af kromgarvede produkter. 

  øjne og øvre luftveje, perfora- 

  tion af næseskillevæg, lungekræft 

  efter mangeårig betydelig påvirk- 

  ning. 

 6. Kviksølv og visse forbindelser   Elektrokemisk og elektromeka- 

  heraf:               nisk industri. Laboratoriear- 

  Organisk hjerneskade forenelig   bejde. Fremstilling af målein- 

  med kronisk kviksølvforgiftning,  strumenter. 

  nyreskade (nephrotisk syndrom). 

 7. Mangan og visse forbindelser    Fremstilling af tørelementer 

  heraf:               samt lakker og farver. 

  Rystelammelse (paralysis agitans) 

  efter svær manganeksposition. 

 8. Salpetersyre, kvælstofilter, am-  Fremstilling af kunstgødning, 

  moniak og dets forbindelser:    sprængstoffer, farver og lak- 

  Varig lungeskade efter svær akut  ker. Metalætsning, gelbbrænd- 

  udsættelse.            ing. Ved salpetersyreanvend- 

                    else og ved forbrænding af 

                    kvælstofholdige produkter 

                    (kunstgødning), køleanlæg. 

 9. Nikkel og kobolt samt visse for  Specialstål, mønter, smykker. 

  bindelser heraf: 

  Nikkel: 

  Allergisk eksem og lungekræft 

  efter mangeårig betydelig påvirk- 

  ning. 

  Kobolt: 

  Astma bronchiale, hård metallunge. 

 10. Fosfor og visse forbindelser   Fremstilling af bekæmpelses- 

   heraf:              midler. 

   Polyneuropati, lungeødem med 

   varig lungeskade til følge. 

 11. Bly:               Akkumulator-, farve- og plast 

   Tidlig åndssvækkelse (præsenil  industri. Skrotning. 

   demens), nervebetændelse (peri- 

   fer polyneuropati), nyreskade 

   (kronisk interstitiel nephritis). 

 12. Svovldioxid, svovlsyre, svovl-  Fremstilling af svovlsyre. 

   brinte:              Papir-, akkumulator-, sæbe- og 

   Svovlbrinte:           kunstsilkeindustri. 

   Hjerneskade efter svær akut ud- 

   sættelse. 

   Svovldioxid og svovlsyre: 

   Lungeskade efter svær akut 

   udsættelse. 

 13. Tallium og dets forbindelser:   Fremstilling af fyrværkeri og 

   Talliumforgiftning (hårtab,    rottegift. 

   nervebetændelse og synsfor- 

   styrrelser). 

 14. Vanadium og dets forbindelser:  Fremstilling af specialstål, 

   Kronisk bronchitis og lungebe-  farver og lakker. 

   tændelse. 

 15. Klor, brom og jod samt deres   Disse stoffer (halogenerne) og 

   uorganiske forbindelser, fluor  deres forbindelser forekommer 

   og dets forbindelser:       alle i vid udstrækning inden 

   Fluorose, varig lungeskade efter for mange industrigrene, 

   svær akut udsættelse.       f.eks. som blegemidler. 

 16. Kulbrinter og deres derivater:  Kemiske produkter med indhold 

   Organiske opløsningsmidler:    af organiske opløsningsmidler 

   Tidlig åndssvækkelse (toxisk   (farver, lakker, rensemidler, 

   hjerneskade), nyreskade (glome-  råstoffer fra den kemiske 

   rulonephritis)          industri og plastindustrien 

   a) Klorede opløsningsmidler:   m.m.). 

    Leverskade (hepatitis toxica). 

   b) Benzen: Blodmangel (aplastisk 

    anæmi), Blodkræft (myeloid 

    leukæmi), 

   c) Hexan, metylbutylketon: 

    Nervebetændelse (perifer 

    polyneuropati). 

 17. Organiske kvælstof (nitrogen)   Kemiske produkter med indhold 

   forbindelser:           af aminer, nitroaminer m.m. 

   2-naphtylamin: Blærekræft,    Eksempelvis inden for levneds- 

   Benzidin: Blærekræft,       middel-, farvestof- og spræng- 

   Dimetylformamid: Leverbetændelse stofindustrien. 

   (hepatitis toxica). 

 Gruppe B              Bemærkninger: 

 Hudsygdomme forårsaget af stoffer 

 og påvirkninger, der ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 1. Hudkræft og præcancerøse hudlid- 

  elser, der skyldes påvirkning af 

  sod, tjære, tjæreholdig asfalt, 

  beg, antracen, mineralske olier, 

  råparafin og disse stoffers for- 

  bindelser, produkter og affald. 

 2. Hudlidelser forårsaget på ar-   Overfølsomhed over for mel, 

  bejdspladsen af stoffer, der    løgvækster, sild, søkørvel, 

  ikke er nævnt andetsteds, når   olie og skæreolier m.m. 

  overfølsomheden over for stoffet 

  er sikkert påvist. 

 3. Andre hudlidelser (f.eks. toksi- 

  ske eksemer), forårsaget af 

  stoffer eller påvirkninger, der 

  ikke er nævnt andetsteds, når der 

  er sikker sammenhæng mellem lidel- 

  sens fremkomst og beståen og et 

  eller flere irritationsstoffers 

  eller fysiske faktorers tilstede- 

  værelse i arbejdsmiljøet. 

 Gruppe C 

 Sygdomme fremkaldt ved indånding af  Risikoområder: 

 stoffer, der ikke er nævnt andetsteds: 

 1. Silicose.             Sandblæsning, jernstøbning, 

                    stenhugning o.lign. 

 2. Lidelser fremkaldt af asbest:   Arbejde med isoleringsma- 

  a) Lungeasbestose         terialer af asbest, asbest- 

  b) Udbredt bindevævsdannelse i   cement (eternit), bremsebelæg- 

    lungehinden med påvirket    ninger m.v. 

    lungefunktion 

  c) Kræft i lunge- og bughinde 

    (malignt mesotheliom) 

  d) Kræft i lunger (bronchogent 

    carcinom) og luftveje 

    (larynx-cancer). 

 3. Lungefibrose forårsaget af andre  Arbejde med kaolin, talkum m.m. 

  silicium-forbindelser. 

 4. Bronchopulmonale lidelser forår-  Lungelidelser forårsaget af 

  saget af støv eller dampe fra   støv og/eller dampe fra de 

  aluminium eller dets forbindelser nævnte stoffer. 

  samt af støv fra hårde metaller. 

 5. Astma (allergisk og ikke-aller-  Det er en forudsætning for 

  gisk) og rhinitis allergica, for- anerkendelse, at det sandsyn- 

  årsaget på arbejdspladsen, ved   liggøres, at den arbejdsmæs- 

  indånding af støv eller dampe fra sige påvirkning er årsag til 

  a) planter eller planteprodukter, lidelsen. Udløsning af symp- 

  b) dyr eller dyriske produkter,  tomer hos en astmatiker efter 

  c) enzymer, farvestoffer, kunst-  udsættelse for uspecifikke 

    harpiks eller medikamenter og  luftvejsirritanter er ikke 

    forstadier til disse,      omfattet af punktet, medmindre 

  d) isocyanater og visse anhydrid- lidelsen varigt forværres. 

    er i epoxyresiner. 

 6. Lungelidelse forårsaget af visse  Sygdommens art: 

  organiske materialer (svampe-   »Farmer's lung«, 

 »mushroom 

  sporer, dyrisk protein o.lign.):  worker's lung« m.v. og »bird 

  Allergisk alveolitis, luftfugter- breeder's lung«. 

  syge, byssinosis. 

 7. Kronisk bronchitis forårsaget af 

  mange års massiv udsættelse for 

  uspecifikt støv, herunder støv 

  fra isoleringsmaterialer, støv 

  fra korn- og foderstoffer, støv 

  fra træforarbejdning og røg fra 

  svejsning og flammehøvling. Hos 

  rygere kan kronisk bronchitis 

  normalt kun anerkendes, hvis 

  tobaksforbruget har været beske- 

  dent. 

 Gruppe D 

 Infektiøse og parasitære sygdomme:  Sygdommens art: 

 1. Infektiøse og parasitære sygdomme Eksempelvis stivkrampe, orni- 

  overført til mennesker fra dyr   tose, kalvekastningsfeber, 

  eller dyrisk materiale. Samme   miltbrand, Weil's syge, tuber- 

  sygdomme forårsaget af arbejde i  kuløs smitte fra dyr. 

  renovationsanlæg, ledningsnet 

  hertil og lignende. 

 2. Infektionssygdomme hos sygehus-  Hepatitis, stafylokokker, 

  og plejepersonale, flygtningemed-  tuberkulose, AIDS. 

  arbejdere, politi- og fængsels- 

  personale med kontakt med pati- 

  enter/personer med samme infek- 

  tion eller med inficeret materi- 

  ale samt hos forskningspersonale 

  med kontakt med inficeret materi- 

  ale. 

 3. Tropesygdomme som f.eks. malaria, 

  amøbiasis, trypanosomiasis, den- 

  guefeber, pappatacifeber, malta- 

  feber, tilbagefaldsfeber, gul 

  feber, pest, leishmaniose, fram- 

  boesi, lepra, plettyfus og andre 

  febersygdomme fremkaldt af 

  richettsia. 

 Gruppe E 

 Sygdomme forårsaget af fysiske på-  Bemærkninger/sygdommens art: 

 virkninger: 

 1. Sygdomme forårsaget af ionise-   Visse former for akut leukæmi 

  rende stråling.          samt kronisk myeloid leukæmi. 

 2. Grå stær forårsaget af stråle- 

  energi. 

 3. Døvhed eller generende tunghørig- 

  hed forårsaget af støj. 

 4. Sygdomme forårsaget af arbejde i 

  komprimeret luft. 

 5. Knogle- og ledsygdomme samt    Eksempelvis: »hvide fingre«, 

  lidelser i kar og nerver forår-  neuropati og karpaltunnel- 

  saget af vedvarende højfrekvente  syndrom. 

  vibrationer. 

 6. Følgende lidelser, når der ikke 

  har været tale om varieret ar- 

  bejde med kvalitativt forskel- 

  lige arbejdsfunktioner: 

  a) Tendovaginitis (seneskede-   Punktet omfatter ikke steno- 

    hindebetændelse), tendinitis  serende tendovaginitis 

    og peritendinitis (betændelse  (springfinger og de Quervain's 

    i sener og i vævet umiddelbart  syndrom). 

    omkring senerne) på underarme 

    og hænder forårsaget af uvant 

    og kraftbetonet arbejde, når 

    lidelsen opstår inden for 6 

    måneder efter det uvante ar- 

    bejdes påbegyndelse. 

  b) Epicondylitis lateralis 

    (tennisalbue) 

    enten 

    i) forårsaget af uvant og 

     kraftbetonet arbejde, når 

     lidelsen opstår inden for 

     6 måneder efter det uvante 

     arbejdes påbegyndelse, eller 

   ii) forårsaget af hurtigt gen-  Eksempelvis: filetskærere og 

     tagne og betydeligt kraft-  slagteriarbejdere, der udfører 

     betonede arbejdsbevægelser. udskæringsarbejde. 

  c) Forandringer i skulderleddets  Eksempelvis: rotator cuff syn- 

    rotatorsener opstået efter   drom, skuldertendinit. 

    længere tids statisk belast- 

    ning med armene hævet over 

    skulderhøjde. 

 7. Kroniske nakke-skuldersmerter, 

  når følgende betingelser er 

  opfyldt: 

  a) Der skal have været tale om   Som eksempel kan nævnes 

    repetitivt, monotont præcisions- industrielt syarbejde. 

    arbejde med statisk belastning 

    af skulderåget og fiksering af 

    nakken. 

  b) Der skal have været tale om en Som udgangspunkt lægges der 

    arbejdsperiode på 108 måneder  vægt på 30 timers ugentligt 

    inden for 12 år eller af en   arbejde. 

    samlet varighed på 18 år med 

    9 måneders arbejde om året. 

  c) Lidelsen skal have medført 

    arbejdsophør eller jobskifte 

    til kvalitativt forskelligt 

    arbejde, og lidelsen må ikke 

    herefter være forværret. 

  d) Der må ikke være væsentlige   Eksempelvis: rheumatoid 

    konkurrerende årsager, dvs.   arthrit, udbredte gigtiske 

    lidelser, der på anden måde   forandringer. 

    kan forklare symptomerne. 

 8. Sygdomme i ledkapslernes slim-   Eksempelvis: betændelse i 

  sække forårsaget af vedvarende   slimsæk foran knæskal efter 

  tryk.               knæliggende arbejde. 

 9. Menisklidelser opstået ved ar- 

  bejde i hugsiddende stilling 

  under trange arbejdsforhold. 

 10. Nervelammelser som følge af 

   udefra kommende tryk. 

 Gruppe F 

 Kræftlidelser, som ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 Kræftlidelser forårsaget af et stof 

 eller påvirkning, der er optaget på 

 IARC's til enhver tid gældende liste 

 over kræftfremkaldende stoffer og 

 påvirkninger under kategori 1 og 2a, 

 når der er en veldokumenteret sammen- 

 hæng mellem en erhvervsmæssig ud- 

 sættelse og en øget risiko for den på- 

 gældende kræftlidelse hos mennesker, 

 jf. bilag 1. 

 Det betyder, at for kategori 1's ved- 

 kommende er de stoffer og påvirkninger 

 udeladt, hvor der som udgangspunkt 

 ikke er tale om en erhvervsmæssig ud- 

 sættelse. I kategori 2a er de stoffer 

 og påvirkninger udeladt, hvor der som 

 udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig 

 udsættelse, samt de stoffer og på- 

 virkninger, hvor der heller ikke er 

 en veldokumenteret sammenhæng mellem 

 en erhvervsmæssig udsættelse og en 

 øget risiko for den pågældende kræft- 

 lidelse hos mennesker. 

 Gruppe G 

 Sygdomme i tænder og tandkød:    Risikoområder: 

 1) Sukker- og melcaries lokaliseret  Mel- og brødfabrikker, kiks- 

  især på fortændernes facialflader og vaffelfabrikker, chokolade- 

  (forflader). Denne caries skal   fabrikker, bagerier og lign- 

  være udviklet efter mindst 5 års  ende. 

  sammenhængende arbejde i sukker- 

  og melbranchen, og lidelsen skal 

  være dokumenteret senest ved 

  arbejdsophør i branchen. 

 2) Tandslid (abrasion) af tredie   Klinke- og lervareindustrien, 

  eller fjerde grad af adskillige  isolationsmaterialeindustrien, 

  tænder i det eksisterende tandsæt stenbrud og granitvareindu- 

  lokaliseret til tændernes tygge-  strien, beton- og cementstøb- 

  flader og/eller fortændernes    erier, beskæftigelse ved me- 

  skærekant. Tandsliddet skal være  talslibning. 

  udviklet efter mindst 5 års sammen- 

  hængende produktionsarbejde i et 

  arbejdsmiljø med påvist slibemiddel 

  i luften, og lidelsen skal være 

  dokumenteret senest ved arbejdsop- 

  hør i branchen. 

Gruppe H

Fosterskader:

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1 under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 • 1) Infektioner:
 • a) Rubella (røde hunde): mental retardering, microcephali, grå stær, døvhed, hjertesygdom.
 • b) Cytomegalovirus: mental retardering, grå stær, microcephali.
 • c) Herpes: hjernebetændelse.
 • d) Variceller-zoster (skoldkopper og helvedesild): hjernebetændelse, ekstremitetsmisdannelser.
 • e) Coxsackie-B-virus: hjernebetændelse.
 • f) Poliomyelitis: hjernebetændelse, ekstremitetslammelser.
 • g) AIDS: hjernebetændelse.
 • h) Hepatitis B-virus: leverbetændelse.
 • i) Listeria: hjernebetændelse.
 • j) Toxoplasmose (haresyge): microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.
 • 2) Kemiske stoffer:
 • a) Methylkviksølv: microcephali, mental retardering.
 • b) Bly: hjernebetændelse, retarderet udvikling.
 • c) PCB: lav fødselsvægt, hudforandringer.
 • 3) Andre skadelige påvirkninger:
 • a) Stråling (radioaktivitet): microcephali, maligne sygdomme.
 • b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning: for tidlig fødsel og komplikationer hertil.
 • 4) Fysiske traumer (ulykker og vold):
 • a) For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1995 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom. Fra samme tidspunkt ophæves Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 134 af 22. marts 1993 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Arbejdsskadestyrelsen, den 19. januar 1995

F. B. Svarrer

/ Karin Holst Jensen

Bilag 1

 

 Uddrag af IARC's liste, jf. § 2, gruppe F.(*) 

 Gruppe 1               Lidelsens art: 

 4-Aminobiphenyl            Blærekræft 

 Arsenic and arsenic compounds     Hudkræft, lungekræft 

 Asbestos               Mesotheliom, lungekræft, 

 strubekræft 

 Benzene                Akut myeloid leukæmi 

 Benzidine               Blærekræft 

 Beryllium and Berylliumcompounds   Lungekræft 

 Bis(cloromethyl)ether and chloro-   Lungekræft 

 methyl methyl ether (technical-grade) 

 Cadmium and Cadmiumcompounds     Lungekræft 

 Chromium compounds          Mesotheliom 

 Erionite               Leverkræft 

 Hepatitis B-virus           Leverkræft 

 Hepatitis C-virus           Leverkræft 

 Mustard gas (Sulphur mustard)     Lungekræft 

 2-Naphthylamine            Blærekræft 

 Nickel compounds           Lungekræft, næse- og 

                    bihulekræft 

 Radon and its decay products     Lungekræft 

 Solar radiation            Hudkræft 

 Talc containing asbestiform fibres  Lungekræft 

 Vinyl chloride            Primær leverkræft 

 Mixtures 

 Coal-tar pitches           Hudkræft, lungekræft 

 Coal-tars               Hudkræft, lungekræft 

 Mineral oils, untreated and mildly  Hudkræft 

 treated 

 Shale-oils              Hudkræft 

 Soots                 Hudkræft 

 Exposure circumstances 

 Aluminium production         Lungekræft 

 Auramine, manufacture of       Blærekræft 

 Boot and shoe manufacture and repair Næsekræft 

 Coal gasification           Lungekræft, blærekræft 

 Coke production            Lungekræft 

 Furniture and cabinet making     Næsekræft 

 Haematite mining (underground) with  Lungekræft 

 exposure to radon 

 Iron and steel founding        Lungekræft 

 Isopropanol manufacture (strong    Bihulekræft 

 facid process)            Blærekræft 

 Magenta, manufacture of        Lungekræft 

 Painter (occupational exposure as a) Blærekræft 

 Rubber industry            Strubekræft, lungekræft 

 Strong-inorganic-acid mists contai- 

 ning sulfuric acid (occupational ex- 

 posure to) 

 Gruppe 2 A 

 Agents and groups of agents 

 Acrylonitrile             Lungekræft 

 1,3-Butadiene             Lymfekræft 

 Para-Chloro-ortho-toluidine and its  Blærekræft 

 strong acid salts 

 Ethylene oxide            Leukæmi 

 Formaldehyde             Næsekræft 

 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline)  Blærekræft 

 (MOCA) 

 Silica                Lungekræft 

 Mixtures 

 Creosotes               Hudkræft 

 Diesel engine exhaust         Lungekræft, blærekræft 

 Non-arsenical insecticides (occupa-  Lungekræft 

 tional exposures in spraying and 

 application of) 

 Polychlorinated biphenyls       Levergaldegangskræft 

 Exposure circumstances 

 Glassmanufacturing Industry:     Lungekræft 

 Manufacture of Art Glass, Containers 

 and Pressed Ware (occupational 

 exposes in) 

 Hairdresser or barber (occupational  Blærekræft 

 exposure as a) 

 Petroleum refining (occupational   Hudkræft og leukæmi 

 exposures in) 

 (*) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs 

  on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC Monograhs 

  Volumes 1-60, Lyon 1994. 

Officielle noter

Ingen