Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42

(Perst.nr. 037-00)

 

 

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. april 2000 om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42. Aftalen erstatter aftalen af 20. maj 1997 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om topchefudvalget.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2000. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 20. juni 1997 om aftale om topchefudvalget (Fmst. nr. 58/97).

 

Finansministeriet, den 14. april 2000

Carsten Holm


AFTALE OM TILLÆG MV. TIL ANSATTE I VISSE STILLINGER I LØNRAMME 40, 41 og 42

§ 1. Aftalens område

Aftalen omfatter alle stillinger i lønramme 42 samt stillinger i lønramme 40 og 41 som departementschef, rigsstatistiker og forsvarschef. Aftalen fastlægger regler for ydelse af tillæg, herunder åremålstillæg, personlige omklassificeringer og engangsvederlag.

§ 2. Tillæg og personlige omklassificeringer

Der gælder følgende procedure vedrørende ydelse af tillæg, herunder åremålstillæg, og personlige omklassificeringer:

i   Finansministeriet fremsender forslag til vedkommende centralorganisation (for tjenestemænds vedkommende i overensstemmelse med bestemmelserne i hovedaftalen af 27. oktober 1969 mellem ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer om indgåelse af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår).

i   Hvis centralorganisationen ikke kan tilslutte sig det pågældende forslag, kan centralorganisationen inden for 7 dage fra modtagelsen af forslaget kræve optaget forhandling med Finansministeriet. Hvis sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forslaget for godkendt af centralorganisationen.

Stk. 2. Merudgifter til tillæg (bortset fra åremålstillæg) og personlige omklassificeringer afholdes af en central pulje.

§ 3. Engangsvederlag

Engangsvederlag fastsættes af Finansministeriet og ydes uden for pulje.

§ 4. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen har virkning fra 1. april 2000 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2002.

København, den 12. april 2000

Akademikernes Centralorganisation

Finansministeriet
P.M.V.

Svend. M. Christensen

Finn Hoffmann

 

Statsansattes Kartel

 

Niels Juul

 

 

Statstjenestemændenes
Centralorganisation II

 

Tommy Agerskov Thomsen

 

 

 

Lærernes Centralorganisation

 

Stig Andersen

 

 

Overenskomstansattes
Centralorganisation

 

Finn Busse Jensen

 

 

Redaktionel note
  • Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999.
  • Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 20. juni 1997 om aftale om topchefudvalget (Fmst.nr. 58/97)