Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring


I henhold til § 10, stk. 1, 2. pkt. i lov om arbejdsskadeforsikring

jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 27. juni 1987 som ændret ved lov nr.

743 af 7. december 1988 og § 11, stk. 1, 2. pkt. i anordning nr. 558

af 28. december 1979 om arbejdsskadeforsikring for Grønland,

fastsættes følgende:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

 • 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. arbejdsskadeforsikringslovens § 10, stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom, idet der ved erstatningsudmålingen alene ydes erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Nedennævnte sygdomme berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter er opfyldt.

Gruppe A

 

 Sygdomme, som efter medicinsk og   Eksempler på typiske risikoom~ 

 teknisk erfaring kan forårsages    råder evt. med angivelse af et 

 af følgende kemiske stoffer:     inden for området ofte anvendt 

                    kemisk stof. 

 1. Arsen og visse af dets forbin-   Kemisk og metallurgisk 

  delser: hudkræft, nervebetændelse industri. 

  (perifer polyneuropati),      Medicinalindustri. Fremstil~ 

  skrumpelever (cirrhosis hepatis), ling af syrer og træimpræg~ 

  lungekræft.            neringsmidler. 

 2. Beryllium og visse af dets     Porcelæn- og keramikindustri, 

  forbindelser: berylliumlunge.   elektronisk og nuclear (atom) 

                    industri. 

 3. Kulilte, fosgen, blåsyre,     Rum, hvor der forekommer ufuld~ 

  cyansalte, cyanforbindelser og   stændig forbrænding, Iltning af 

  cyanater.             klorholdige affedtningsmidler 

  Kulilte: organisk hjerneskade   indenfor metalindustrien. 

  efter svære forgiftningstilfælde  Galvanisering, stålhærdning 

  med bevidstløshed         samt guld- og sølvarbejde. 

  Acrylonitril: leverbetændelse 

  (hepatitis toxica). 

  Isocyanater: astma bronchiale. 

 4. Kadmium og visse af dets      Galvaniserings- og 

  forbindelser:           farveindustri. 

  nyreskade forenelig med 

  kadmiumforgiftning. 

 5. Krom og visse af dets       Metal- og farveindustri. 

  forbindelser:           Cementstøbning og anvendelse 

  allergisk eksem, astma       af kromgarvede produkter. 

  bronchiale, betændelser i 

  slimhinder i øjne og øvre 

  luftveje, perforation af 

  næseskillevæg, lungekræft efter 

  mangeårig betydelig påvirkning. 

 6. Kviksølv og visse forbindelser   Elektrokemisk og elektromeka~ 

  heraf:               nisk industri. Laboratorie~ 

  organisk hjerneskade forenelig   arbejde. Fremstilling af 

  med kronisk kviksølvforgiftning,  måleinstrumenter. 

  nyreskade (nephrotisk syndrom). 

 7. Mangan og visse forbindelser    Fremstilling af tørelementer 

  heraf:               samt lakker og farver. 

  rystelammelse (paralysis agitans) 

  efter svær manganeksposition. 

 8. Salpetersyre, kvælstoffilter,   Fremstilling af kunstgødning 

  ammoniak og dets forbindelser:   sprængstoffer, farver og 

  varig lungeskade efter svær    lakker. Metalætsning, 

  akut udsættelse.          gelbbrænding. Ved saltpeter~ 

                    syreanvendelse og ved 

                    forbrænding af kvælstofholdige 

                    produkter (kunstgødning), 

                    køleanlæg. 

 9. Nikkel og kobolt samt visse    Specialstål, mønter, smykker. 

  forbindelser heraf: 

  Nikkel: 

  allergisk eksem, lungekræft og 

  strubekræft efter mangeårig 

  betydelig påvirkning, 

  Kobolt: 

  astma bronchiale, 

  hårdmetallunge, 

 10. Fosfor og visse forbindelser   Fremstilling af bekæmpelses~ 

   heraf:              midler. 

   Polyneuropati, lungeødem med 

   varig lungeskade til følge. 

 11. Bly:               Akkumulator-, farve- og 

   tidlig åndssvækkelse       plastindustri. Skrotning. 

   (præsenil demens), 

   nervebetændelse 

   (perifer polyneuropati), 

   nyreskade 

   (kronisk interstitiel nephritis). 

 12. Svovldioxid, svovlsyre,      Fremstilling af svovlsyre. 

   svovlbrinte:           Papir-, akkumulator-, sæbe~ 

   Svovlbrinte: Hjerneskade efter  og kunstsilkeindustri. 

   svær akut udsættelse. 

   Svovldioxid og svovlsyre: 

   Lungeskade efter svær akut 

   udsættelse. 

 13. Tallium og dets forbindelser:   Fremstilling af fyrværkeri og 

   Talliumforgiftning (hårtab,    rottegift. 

   nervebetændelse og 

   synsforstyrrelser). 

 14. Vanadium og dets forbindelser:  Fremstilling af specialstål, 

   kronisk bronchitis og       farver og lakker. 

   lungebetændelse. 

 15. Klor, brom og jod samt deres   Disse stoffer (halogenerne) 

   uorganiske forbindelser, fluor  og deres forbindelser 

   og dets forbindelser:       forekommer alle i vid 

   Fluorose, varig lungeskade    udstrækning inden for mange 

   efter svær akut udsættelse.    industrigrene, f.eks som 

                    blegemidler. 

 16. Kulbrinter og deres derivater:  Kemiske produkter med indhold 

   Organiske opløsningsmidler:    af organiske opløsningsmidler 

   Tidlig åndssvækkelse       (farver, lakker, rensemidler, 

   (toxisk hjerneskade), nyreskade  råstoffer fra den kemiske 

   (glomerulonephritis)       industri og plastindustrien 

   a) Klorerede opløsningsmidler:  m.m.) eller desinfektions~ 

    leverskade           og konserveringsmidler 

    (hepatitis toxica).      (formaldehyd, oxalsyre, 

   b) Benzen: blodmangel       fenol m.m.) 

    (aplastisk anæmi), blodkræft 

    (myeloid leukæmi), 

   c) Hexan, metylbutylketon: 

    nervebetændelse 

    (perifer polyneuropati). 

 17. Organiske kvælstof        Kemiske produkter med indhold 

   (nitrogen)-forbindelser:     af aminer, nitroaminer m.m. 

   2-naphtylamin: blærekræft,    Eksempelvis indenfor levneds~ 

   Benzidin: blærekræft,       middel-, farvestof- og 

   Dimetylformamid:         sprængstofindustrien. 

   leverbetændelse 

   (hepatitis toxica). 

 Gruppe B 

 Hudsygdomme forårsaget af stoffer   Sygdommens art: 

 og påvirkninger, der ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 1. Hudkræft og præcancerøse 

  hudlidelser, der skyldes 

  påvirkning af sod, tjære, asfalt, 

  beg, antracen, mineralske olier, 

  råparafin og disse stoffers 

  forbindelser, produkter og affald. 

 2. Hudlidelser forårsaget på     Overfølsomhed over for mel, 

  arbejdspladsen af stoffer der   løgvækster, sild, søkørvel, 

  ikke er nævnt andetsteds, når   olie og skæreolier m.m. 

  overfølsomheden over for stoffet 

  er sikkert påvist. 

 3. Andre hudlidelser (f.eks toksiske 

  eksemer), forårsaget af stoffer 

  eller påvirkninger, der ikke er 

  nævnt andetsteds, når der er 

  sikker sammenhæng mellem lidelsens 

  fremkomst og beståen og et eller 

  flere irritationsstoffers eller 

  fysiske faktorers tilstedeværelse 

  i arbejdsmiljøet. 

 Gruppe C 

 Sygdomme fremkaldt ved indånding af  Risikoområder: 

 stoffer, der ikke er nævnt 

 andetsteds. 

 1. Silicose.             Sandblæsning jernstøbning, 

                    jernstøbning stenhugning 

                    o.lign. 

 2. Lidelser fremkaldt af asbest:   Arbejde med isoleringsmateria~ 

  a) Lungeasbestose         ler af asbest, asbestcement 

  b) Udbredt bindevævsdannelse i   (eternit), bremsebelægninger 

    lungehinden med påvirket    m.v. 

    lungefunktion 

  c) Kræft i lunge- og bughinde 

    (malignt mesotheliom) 

  d) Kræft i lunger 

    (bronchogent carcinom) og 

    luftveje (larynx-cancer) 

 3. Lungefibrose forårsaget af andre  Arbejde med kaolin, talcum m.m. 

  silicium-forbindelser. 

 4. Bronchopulmonale lidelser     Lungelidelser forårsaget af 

  forårsaget af støv eller dampe   støv og/eller dampe fra de 

  fra aluminium eller dets      nævnte stoffer. 

  forbindelser samt af støv fra 

  hårde metaller. 

 5. Asthma (allergisk og        Det er en forudsætning for 

  ikke-allergisk) og rhinitis    anerkendelse, at det sandsyn~ 

  allergica, forårsaget på      liggøres, at den arbejdsmæssige 

  arbejdspladsen, ved indånding af  påvirkning er årsag til lidel~ 

  støv eller dampe fra        sen. Refleksasthma ved 

  a) planter eller planteprodukter, udsættelse for uspecifikke 

  b) dyr eller dyriske produkter,  luftvejsirritanter er ikke 

  c) enzymer, farvestoffer,     omfattet af punktet. 

    kunstharpiks eller medikamenter 

    til disse. 

  d) isocyanater og visse anhydrider 

    i epoxyresiner. 

 6. Lungelidelse forårsaget af visse  Sygdommens art: 

  organiske materialer        »Farmers lung«, 

 »mushroom 

  (svampesporer, dyrisk protein   workers lung« m.v. og »bird 

  o.lign.):             breeders lung«. 

  Allergisk alveolitis, 

  luftfugtersyge, byssinosis. 

 7. Kronisk bronchitis forårsaget af 

  mange års massiv udsættelse for 

  uspecifikt støv, herunder støv 

  fra isoleringsmaterialer, støv 

  fra korn- og foderstoffer, støv 

  fra træforarbejdning og røg fra 

  svejsning og flammehøvling. 

  Hos rygere kan kronisk bronchitis 

  normalt kun anerkendes, hvis 

  tobaksforbruget har været 

  beskedent. 

 Gruppe D 

 Infektiøse og parasitære sygdomme.   Sygdommens art: 

 1. Infektiøse og parasitære sygdomme  Eksempelvis stivkrampe, 

  overført til mennesker fra dyr   ornitose, kalvekastningsfeber, 

  eller dyrisk materiale. Samme    miltbrand, Weills syge, 

  sygdomme forårsaget af arbejde i  tuberkuløs smitte fra dyr. 

  renovationsanlæg, ledningsnet 

  hertil og ligende. 

 2. Infektionssygdomme hos sygehus-   Hepatitis, stafylokokker, 

  og plejepersonale med kontakt med  tuberkulose, AIDS. 

  patienter med samme infektion 

  eller med inficeret materiale 

  samt hos forskningspersonale med 

  kontakt med inficeret materiale. 

 3. Tropesygdomme som f.eks malaria, 

  amøbiasis, trypanosomiasis, 

  denguefeber, pappatacifeber, 

  maltafeber, tilbagefaldsfeber, 

  gul feber, pest leishmaniose, 

  framboesi, lepra, plettyfus og 

  andre febersygdomme fremkaldt 

  af richettsia. 

 Gruppe E 

 Sygdomme forårsaget af fysiske    Sygdommens art: 

 påvirkninger. 

 1. Sygdomme forårsaget af 

  ioniserende stråling. 

 2. Grå stær forårsaget af 

  stråleenergi. 

 3. Døvhed eller generende 

  tunghørighed forårsaget af støj. 

 4. Sygdomme forårsaget af arbejde i 

  komprimeret luft. 

 5. Knogle- og ledsygdomme samt    Eksempelvis »hvide fingre« 

  lidelser i kar og nerver      og neuropathi. 

  forårsaget af vedvarende 

  højfrekvente vibrationer. 

 6. a) Sygdomme i ledkapslernes    Eksempelvis: Betændelse i 

    slimsække forårsaget af     slimsæk foran knæskal efter 

    vedvarende tryk.        knæliggende arbejde. 

  b) Følgende lidelser, når 

    lidelsen har medført hel eller 

    delvis opgivelse af det 

    sædvanlige arbejde: 

    1) Tendovaginitis        Punktet omfatter ikke 

     (seneskedehindebetændelse), stenoserende tendovaginitis 

     tendinitis og peritendinitis (springfinger og de Quervain's 

     (betændelse i sener og i   syndrom) 

     vævet umiddelbart omkring 

     senerne) på underarme og 

     hænder forårsaget af uvant 

     og særligt belastende 

     arbejde, når lidelsen opstår 

     indenfor 6 måneder efter det 

     uvante arbejdes påbegyndelse 

    2) Epicondylitis lateralis 

     (tennisalbue) 

     enten 

      i) forårsaget af uvant og 

       særligt belastende 

       arbejde, når lidelsen 

       opstår indenfor 6 måne- 

       der efter det uvante 

       arbejdes påbegyndelse, 

       eller 

     ii) forårsaget af hurtigt  Risikoområder: 

       gentagne og stærkt    Som eksempel på hurtigt 

       belastende        gentagne og stærkt belastende 

       arbejdsbevægelser.    arbejdsbevægelser kan nævnes 

                    filetskærere og 

                    slagteriarbejdere, der udfører 

                    udskæringsarbejde. 

    3) Forandringer i skulder- 

     leddets rotatorsener opstået 

     efter længere tids statisk 

     belastning med armene hævede 

     over skulderhøjde. 

  c) Menisklidelser opstået ved 

    arbejde i hugsiddende stilling 

    under trange arbejdsforhold. 

  d) Nervelammelser som følge af 

    udefra kommende tryk. 

 Gruppe F 

 Kræftlidelser, som ikke er nævnt 

 andetsteds. 

 Kræftlidelser forårsaget af et stof 

 optaget på IARC's til enhver tid 

 gældende liste over kræftfremkaldende 

 stoffer i kategori 1 og 2A, 

 jfr. bilag 1. 

 Gruppe G 

 Sygdomme i tænder og tandkød.     Risikoområder: 

 Sukker- og melcaries lokaliseret    Mel- og brødfabrikker, kiks~ 

 især på fortændernes facialflader   og vaffelfabrikker, 

 (forflader). Denne caries skal være  chokoladefabrikker, bagerier 

 udviklet efter mindst 5 års      og lignende. 

 sammenhængende arbejde i sukker- og 

 melbranchen, og lidelsen skal være 

 dokumenteret senest ved arbejdsophør 

i branchen.

§ 3. Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovens § 1, stk. 3 og 4 under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 • 1) Infektioner:
 • a) Rubella (røde hunde): mental retardering, microcephali, grå stær, døvhed, hjertesygdom.

b)Cytomegalovirus: mental retardering, grå stær, microcephali.

c)Herpes: hjernebetændelse.

d)Variceller-zoster (skoldkopper og helvedesild): hjernebetændelse, ekstremitetsmisdannelser.

e)Coxsackie-B-virus: hjernebetændelse.

f)Poliomyelitis: hjernebetændelse, ekstremitetslammelser.

g)AIDS: hjernebetændelse.

h)Hepatitis B-virus: leverbetændelse.

i)Listeria: hjernebetændelse.

j)Toxoplasmose (haresyge): microcephali, hydrocophalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.

 • 2) Kemiske stoffer:

a)Methylkviksølv: microcephali, mental retardering.

b)Bly: hjernebetændelse, retarderet udvikling.

c)PCB: lav fødselsvægt, hudforandringer.

 • 3) Andre skadelige påvirkninger:

a)Stråling (radioaktivitet): microcephali, maligne sygdomme.

b)Ekstrem fysisk arbejdsbelastning: for tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 • 4) Fysiske traumer (ulykker og vold):

a)For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

§ 4. Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven og anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring kan tillige tilkendes for andre sygdomme end erhvervssygdomme, såfremt det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske erfaring opfylder de betingelser, som er nævnt i arbejdsskadeforsikringslovens § 10, stk. 1, 1. og 3. pkt., og Grønlandsanordningens § 11, stk. 1, 1. og 3. pkt., for optagelse på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

§ 5. Bekendtgørelsen træder, bortset fra § 3, i kraft den 1. februar 1989 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom. Fra samme tidspunkt ophæves bekendtgørelse nr. 276 af 23. maj 1986 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Stk. 2. For ikrafttrædelse af reglerne om anerkendelse af fosterskade hidrørende fra moderens arbejde under graviditeten gælder bestemmelsen i § 2 i lov nr. 743 af 7. december 1988, om ændring af lov om arbejdsskadeforsikring (Erstatning for fosterskader).

Sikringsstyrelsen, den 20. januar 1989

F. B. Svarrer

/ Kirsten Tjagvad

Bilag

Afskrift af IARC's liste, jf. § 2, gruppe F. (* 1)

Gruppe 1

Aflatoxins

Aluminium production

4-Aminobiphenyl

Analgesic mixtures containing phenacetin

Arsenic and arsenic compounds

Asbestos

Auramine, manufacture of

Azathioprine

Benzene

Benzidine

Betel quid with tobacco

N,N-Bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine (Chlornaphazine)

Bis(chloromethyl)ether and chloromethyl methyl ether (technical-grade)

Boot and shoe manufacture and repair

1,4-Butanediol dimethanesulphonate (Myleran)

Chlorambucil

1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea (Methyl-CCNU) Chromium compounds, hexavalent

Coal gasification

Coal-tar pitches

Coal-tars

Coke production

Cyclophosphamide

Diethylstilboestrol

Erionite

Furniture and cabinet making

Haematite mining, underground, with exposure to radon

Iron and steel founding

Isopropyl alcohol manufacture, strong-acid process

Magenta, manufacture of

Melphalan

8-Methoxypsoralen (Methoxsalen) plus ultraviolet radiation

Mineral oils, untreated and mildly-treated

MOPP (combined therapy with nitrogen mustard, vincristine, procarbazine and

 • prednisone) and other combined chemotherapy including alkylating agents

Mustard gas (Sulphur mustard)

2-Naphthylamine

Nickel and nickel compounds

Oestrogen replacement therapy

Oestrogens, nonsteroidal

Oestrogens, steroidal

Oral contraceptives, combined

Oral contraceptives, sequential

The rubber industry

Shale-oils

Soots

Talc containing asbestiform fibres

Tobacco products, smokeless

Tobacco smoke

Treosulphan

Vinyl chloride

Gruppe 2 A

Acrylonitrile

Adriamycin

Androgenic (anabolic) steroids

Benz(a)anthracene

Benzidine-based dyes

Benzo(a)pyrene

Beryllium and beryllium compounds

Bischloroethyl nitrosourea ( BCNU)

Cadmium and cadmium compounds

1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1 -nitrosourea (CCNU)

Cisplatin

Creosotes

Dibenz(a,h)anthracene

Diethyl sulphate

Dimethylcarbamoyl chloride

Dimethyl sulphate

Epichlorohydrin

Ethylene dibromide

Ethylene oxide

N-Ethyl-N-nitrosourea

Formaldehyde

5-Methoxypsoralen

4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) (MOCA) N-Methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG)

N-Methyl-N-nitrosourea

Nitrogen mustard

N-Nitrosodiethylamine

N-Nitrosodimethylamine

Phenacetin

Polychlorinated biphenyls

Procarbazine hydrochloride

Propylene oxide

Silica, crystalline

Styrene oxide

Tris (1-aziridinyl)phosphine sulphide (Thiotepa)

Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate

Vinyl bromide

Officielle noter

(* 1) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, supplement 7, Lyon 1987.