Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for Psykolognævnet


I henhold til § 17, stk. 5, i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. fastsættes følgende forretningsorden for Psykolognævnet:

Psykolognævnet

§ 1. Psykolognævnet meddeler efter de betingelser, der er nævnt i psykologlovens § 2 og § 19, stk. 2 autorisation til psykologer, og nævnet fører tilsyn med de autoriserede psykologer.

Stk. 2. Psykolognævnet nedsættes af socialministeren for 4 år ad gangen. For hvert medlem udpeges samtidig en stedfortræder, der kan give møde, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Stk. 3. Socialministeren udpeger formanden og næstformanden blandt nævnets medlemmer.

Stk. 4. Psykolognævnet betjenes af et sekretariat, der varetager den daglige sagsbehandling.

§ 2. Psykolognævnets afgørelser, herunder afgørelser om autorisation, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Mødeindkaldelse og mødebehandling

§ 3. Psykolognævnet indkaldes til møde mindst to gange årligt, og så ofte det er nødvendigt.

Stk. 2. Psykolognævnet kan indhente sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen. Psykolognævnet kan endvidere anmode en sagkyndig om at deltage i nævnets møde under behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 3. Den, som har en sag til behandling i Psykolognævnet, kan efter nævnsformandens bestemmelse få foretræde for nævnet.

Stk. 4. Psykolognævnets sekretariat sørger for, at møder, om muligt, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Så vidt muligt udsendes endelig dagsorden og mødemateriale senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk. 5. Der udarbejdes referat af nævnets møder.

§ 4. Psykolognævnets formand - eller i dennes forfald nævnets næstformand - leder nævnets møder.

Stk. 2. Formanden kan træffe afgørelse i sager, hvis afgørelse efter de retningslinier, der fremgår af psykologloven og af Psykolognævnets praksis, ikke frembyder tvivl.

Stk. 3. Formanden orienterer om formandsafgørelserne på førstkommende møde.

§ 5. Sager, som ikke kan afgøres af formanden, og hvor det ikke forekommer rimeligt at afvente et møde i nævnet, kan afgøres skriftligt. Sagerne udsendes med en indstilling om afgørelsen til nævnets medlemmer til skriftlig votering. Ønsker blot et enkelt af nævnets medlemmer sagen behandlet i møde, optages sagen på dagsordenen til det førstkommende møde.

Stk. 2. De sager, som er afgjort ved skriftlig votering, optages på det førstkommende møde i Psykolognævnet som efterretningssager.

Tavshedspligt og habilitet

§ 6. Psykolognævnet er en offentlig forvaltningsmyndighed. Nævnets medlemmer og andre, der deltager i nævnets møder, er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og habilitet.

Nævnets afgørelser

§ 7. Psykolognævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af nævnets medlemmer eller stedfortrædere giver møde.

Stk. 2. Psykolognævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

§ 8. Nævnets afgørelser med begrundelse udfærdiges skriftligt. Ved autorisationer udfærdiges et særskilt autorisationsbevis. Forud for udstedelse af autorisationsbevis skal det i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 35 af 18. januar 1994, nævnte autorisationsgebyr være indbetalt.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 1994 og har virkning fra 1. januar 1994.

Socialministeriet, den 2. februar 1994

Bente Juncker

/ Frode Svendsen

Officielle noter

Ingen