Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om forsikring mod følger af arbejdsskade

(Erhvervssygdomsfortegnelsen)


I henhold til & 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. i lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade og & 11, stk. 1, 2. pkt. i anordning nr. 145 af 16. marts l988 om arbejdsskadeforsikring for Grønland, som ændret ved anordning nr. 95 af 16. februar 1990, fastsættes følgende:

& 1 . For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens & 10, stk. 1, nr. 1 skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

 • 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om forsikring mod følger af arbejdsskade & 11, stk. 1.

STK. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for så vidt angår disse faktorer, jf. lovens & 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens & 26.

STK. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

& 2 . Nedennævnte sygdomme berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i & 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter er opfyldt.

Gruppe A

 

 SYGDOMME, SOM EFTER MEDICINSK OG  EKSEMPLER PÅ TYPISKE RISIKOOM- 

 TEKNISK ERFARING KAN FORÅRSAGES   RÅDER EVT. MED ANGIVELSE AF ET 

 AF FØLGENDE KEMISKE STOFFER:     INDEN FOR OMRÅDET OFTE ANVENDT 

                   KEMISK STOF: 

 1. Arsen og visse af dets for-    Kemisk og metallurgisk industri. 

  bindelser:            Medicinalindustri. Fremstilling 

  Hudkræft, nervebetændelse     af syrer og træimprægnerings- 

  (perifer polyneuropati),     midler. 

  skrumpelever (cirrhosis 

  hepatis), lungekræft. 

 2. Beryllium og visse af dets    Porcelæn- og keramikindustri, 

  forbindelser: berylliumlunge.   elektronisk og nuclear (atom) 

                   industri. 

 3. Kulilte, fosgen, blåsyre,     Rum, hvor der forekommer ufuld- 

  cyansalte, cyanforbindelser og  stændig forbrænding. Iltning af 

  cyanater.             klorholdige affedtningsmidler 

  Kulilte:             inden for metalindustrien. Gal- 

  Organisk hjerneskade efter    vanisering, stålhærdning samt 

  svære forgiftningstilfælde med  guld- og sølvarbejde. 

  bevidstløshed. 

  Acrylonitril: 

  leverbetændelse (hepatitis 

  toxica). 

  Isocyanater: 

  astma bronchiale. 

 4. Kadmium og visse af dets for-   Galvaniserings-og farveindustri. 

  bindelser: nyreskade forenelig 

  med kadmiumforgiftning. 

 5. Krom og visse af dets for-    Metal- og farveindustri. Cement- 

  bindelser:            støbning og anvendelse af krom- 

  Allergisk eksem, astma bron-   garvede produkter. 

  chiale, betændelser i 

  slimhinder i øjne og øvre 

  luftveje, perforation af 

  næseskillevæg, lungekræft 

  efter mangeårig betydelig 

  påvirkning. 

 6. Kviksølv og visse forbindelser  Elektrokemisk og elektromekanisk 

  heraf:              industri. Laboratoriearbejde. 

  Organisk hjerneskade forenelig  Fremstilling af målein- 

  med kronisk kviksølvforgiftning, strumenter. 

  nyreskade (nephrotisk syndrom). 

 7. Mangan og visse forbindelser   Fremstilling af tørelementer 

  heraf:              samt lakker og farver. 

  Rystelammelse (paralysis 

  agitans) efter svær mangan- 

  eksposition. 

 8. Salpetersyre, kvælstofilter,   Fremstilling af kunstgødning, 

  ammoniak og dets forbindelser:  sprængstoffer, farver og lakker. 

  varig lungeskade efter svær    Metalætsning, gebbrænding. Ved 

  akut udsættelse.         salpetersyreanvendelse og ved 

                   forbrænding af kvælstofholdige 

                   produkter (kunstgødning), køle- 

                   anlæg. 

 9. Nikkel og kobolt samt visse    Specialstål, mønter, smykker 

  forbindelser heraf: 

  Nikkel: 

  Allergisk eksem og lungekræft 

  efter mangeårig betydelig på- 

  virkning. 

  Kobolt: 

  Astma bronchiale, hård metal- 

  lunge. 

 10. Fosfor og visse forbindelser   Fremstilling af bekæmpelses- 

   heraf:              midler. 

   Polyneuropati, lungeødem med 

   varig lungeskade til følge. 

 11. Bly:               Akkumulator-, farve- og plast- 

   Tidlig åndssvækkelse       industri. Skrotning 

   (præsenil demens), nerve- 

   betændelse (perifer 

   polyneuropati), nyreskade 

   (kronisk interstitiel 

   nephritis). 

 12. Svovldioxid, svovlsyre,     Fremstilling af svovlsyre. 

   svovlbrinte:           Papir-, skkumulator-, sæbe- 

   Svovlbrinte:           og kunstsilkeindustri. 

   Hjerneskade efter svær akut 

   udsættelse. 

   Svovldioxid og svovlsyre: 

   Lungeskade efter svær akut 

   udsættelse. 

 13. Tallium og dets forbindelser:  Fremstilling af fyrværkeri og 

   Talliumforgiftning (hårtab,   rottegift. 

   nervebetændelse og synsfor- 

   styrrelser). 

 14. Vanadium og dets forbindelser:  Fremstilling af specialstål, 

   kronisk bronchitis og lunge-   farver og lakker. 

   betændelse. 

 15. Klor, brom og jod samt deres   Disse stoffer (halogenerne) og 

   uorganiske forbindelser,     deres forbindelser forekommer 

   fluor og dets forbindelser:   alle i vid udstrækning inden 

   Fluorose, varig lungeskade    for mange industrigrene, f.eks. 

   efter svær akut udsættelse.   som blegemidler. 

 16. Kulbrinter og deres derivater:  Kemiske produkter med indhold af 

   Organiske opløsningsmidler:   organiske opløsningsmidler (far- 

   Tidlig åndssvækkelse (toxisk   ver, lakker, rensemidler, rå- 

   hjerneskade), nyreskade     stoffer fra den kemiske industri 

   (glomerulonephritis)       og plastindustrien m.m.) eller 

   a) Klorede opløsningsmidler:   desinfektions- og konserverings- 

    leverskade (hepatitis     midler (formaldehyd, oxalsyre, 

    toxica).           fenol m.m.). 

   b) Benzen: blodmangel 

    (aplastisk anæmi), blod- 

    kræft (myeloid leukæmi), 

   c) Hexan, metylbutylketon: 

    nervebetændelse (perifer 

    polyneuropati). 

 17. Organiske kvælstof (nitrogen)  Kemiske produkter med indhold af 

   forbindelser:          aminer, nitroaminer m.m. Eksem- 

   2-naphtylamin: blærekræft,    pelvis inden for levnedsmid- 

   Benzidin: blærekræft,      del-, farvestof- og sprængstof- 

   Dimetylformamid: lever-     industrien. 

   betændelse 

  (hepatitis toxica). 

Gruppe B

HUDSYGDOMME FORÅRSAGET AF STOFFER BEMÆRKNINGER:

OG PÅVIRKNINGER, DER IKKE ER NÆVNT

ANDETSTEDS:

 

 1. Hudkræft og præcancerøse hud- 

  lidelser, der skyldes påvirkning 

  af sod, tjære, tjæreholdigt 

  asfalt, beg, antracen, mine- 

  ralske olier, råparafin og 

  disse stoffers forbindelser, 

  produkter og affald. 

 2. Hudlidelser forårsaget på     Overfølsomhed over for mel, 

  arbejdspladsen af stoffer, der  løgvækster, sild, søkørvel, 

  ikke er nævnt andetsteds,     olie og skæreolie m.m. 

  når overfølsomheden over for 

  stoffet er sikkert påvist. 

 3. Andre hudlidelser (f.eks. 

  toksiske eksemer), forårsaget 

  af stoffer eller påvirkninger, 

  der ikke er nævnt andetsteds, 

  når der er sikker sammenhæng 

  mellem lidelsens fremkomst og 

  beståen og et eller flere 

  irritationsstoffers eller 

  fysiske faktorers tilstede- 

  værelse i arbejdsmiljøet. 

 Gruppe C 

 SYGDOMME FREMKALDT VED INDÅNDING  RISIKOOMRÅDER: 

 AF STOFFER, DER IKKE ER NÆVNT 

 ANDETSTEDS: 

 1. Silicose.             Sandblæsning, jernstøbning, 

                   stenhugning o.lign. 

 2. Lidelser fremkaldt af asbest:   Arbejde med isoleringsmateria- 

  a) Lungeasbestose         ler af asbest, asbestcement 

  b) Udbredt bindevævsdannelse i  (eternit), bremsebelægninger 

    lungehinden med påvirket    m.v. 

    lungefunktion 

  c) Kræft i lunge- og bughinde 

    (malignt mesotheliom) 

  d) Kræft i lunger (bronchogent 

    carcinom) og luftveje 

    (larynx-cancer). 

 3. Lungefibrose forårsaget af    Arbejde med kaolin, talkum m.m. 

  andre silicium-forbindelser. 

 4. Bronchopulmonale lidelser for-  Lungelidelser forårsaget af støv 

  årsaget af støv eller dampe    og/eller dampe fra de nævnte 

  fra aluminium eller dets     stoffer. 

  forbindelser samt af støv fra 

  hårde metaller. 

 5. Astma (allergisk og ikke-     Det er en forudsætning for aner- 

  allergisk) og rhinitis al-    kendelse, at det sandsynlig- 

  lergica, forårsaget på ar-    gøres, at den arbejdsmæssige 

  bejdspladsen ved indånding af   påvirkning er årsag til lidel- 

  støv eller dampe fra       sen. Udløsning af symptomer hos 

 a) planter eller planteprodukter,  en astmatiker efter udsættelse 

 b) dyr eller dyriske produkter,   for uspecifikke luftvejsirri- 

 c) enzymer, farvestoffer, kunst-   tanter, er ikke omfattet af 

  harpiks eller medikamenter og   punktet, medmindre lidelsen 

  forstadier til disse.       varigt forværres. 

 d) isocyanater og visse anhydrider 

  i epoxyresiner. 

 6. Lungelidelse forårsaget af     SYGDOMMENS ART: 

  visse organiske materialer    »Farmer's lung«, mushroom 

  (svampesporer, dyrisk protein   worker's lung' m.v. og »bird 

  o.lign.):             breeder's lung«. 

  Allergisk alveolitis, luft- 

  fugtersyge, byssinosis. 

 7. Kronisk bronchitis forårsaget af 

  mange års massiv udsættelse for 

  uspecifikt støv, herunder støv 

  fra isoleringsmaterialer, støv 

  fra korn- og foderstoffer, støv 

  fra træforarbejdning og røg fra 

  svejsning og flammehøvling. 

  Hos rygere kan kronisk bron- 

  chitis normalt kun anerkendes, 

  hvis tobaksforbruget har været 

  beskedent. 

 Gruppe D 

 INFEKTIØSE OG PARASITÆRE SYGDOMME: SYGDOMMENS ART: 

 1. Infektiøse og parasitære syg-   Eksempelvis stivkrampe, orni- 

  domme overført til mennesker fra tose, kalvekastningsfeber, 

  dyr eller dyrisk materiale.    miltbrand, Weil's syge, tuber- 

  Samme sygdomme forårsaget af   kuløs smitte fra dyr. 

  arbejde i renovationsanlæg, 

  ledningsnet hertil og lignende. 

 2. Infektionssygdomme hos sygehus-  Hepatitis, stafylokokker, tuber- 

  og plejepersonale med kontakt   kulose, AIDS. 

  med patienter med samme in- 

  fektion eller med inficeret 

  materiale samt hos forsknings- 

  personale med kontakt med 

  inficeret materiale. 

 3. Tropesygdomme som f.eks. 

  malaria, amøbiasis, trypano- 

  somiasis, denguefeber, 

  pappatacifeber, maltafeber, 

  tilbagefaldsfeber, gul feber, 

  pest, leishmaniose, framboesi, 

  lepra, plettyfus og andre 

  febersygdomme fremkaldt af 

  richettsia. 

 Gruppe E 

 SYGDOMME FORÅRSAGET AF FYSISKE   BEMÆRKNINGER/SYGDOMMENS ART: 

 PÅVIRKNINGER: 

 1. Sygdomme forårsaget af ionise-  Visse former for akut leukæmi 

  rende stråling.          samt kronisk myeloid leukæmi. 

 2. Grå stær forårsaget af 

  stråleenergi. 

 3. Døvhed eller generende tung- 

  hørighed forårsaget af støj. 

 4. Sygdomme forårsaget af arbejde 

  i komprimeret luft. 

 5. Knogle- og ledsygdomme samt    Eksempelvis »hvide fingre«, 

  lidelser i kar og nerver for-   neuropati og karpaltunnelsyn- 

  årsaget af vedvarende høj-    drom. 

  frekvente vibrationer. 

 6. Følgende lidelser, når der 

   IKKE har været tale om varieret 

  arbejde med kvalitativt forskel- 

  lige arbejdsfunktioner. 

 a) Tendovaginitis (seneskedehinde-  Punktet omfatter ikke stenose- 

  betændelse), tendinitis og    rende tendovaginitis (springfin- 

  peritendinitis (betændelse i   ger og de Quervain's syndrom). 

  sener og i vævet umid delbart 

  omkring senerne) på underarme 

  og hænder forårsaget af uvant 

  og kraftbetonet arbejde, når 

  lidelsen opstår inden for 6 

  måneder efter det uvante ar- 

  bejdes påbegyndelse. 

 b) Epicondylitis lateralis (tennis- 

  albue) ENTEN 

  i) forårsaget af uvant og kraft- 

    betonet arbejde, når lidelsen 

    opstår inden for 6 måneder 

    efter det uvante arbejdes 

    påbegyndel se, ELLER 

  ii) forårsaget af hurtigt gentagne Eksempelvis filetskærere og 

    og betydelig kraftbetonede   slagteriarbejdere, der udfører 

    arbejds- bevægelser.      udskæringsarbejde. 

 c) Forandringer i skulderleddets   Eksempelvis: totator cuff syn- 

  rotatorsener opstået efter    drom. 

  længere tids statisk belastning 

  med armene hævet over skulder- 

  højde. 

 7. Kroniske nakke-skuldersmerter,  Som eksempel kan nævnes indu- 

  når følgende betingelser er    strielt syarbejde. 

  opfyldt: 

 a) Der skal have været tale om re- 

  petitivt, monotont præcisions- 

  arbejde med statisk belastning 

  af skulderåget og fiksering af 

  nakken. 

 b) Der skal som udgangspunkt have  Som udgangspunkt lægges der 

  været tale om en sammenhængende  vægt på mindst 30 timers ugent- 

  periode på ikke under 12 år    ligt arbejde og mindst 9 

  eller af en samlet varighed på  måneders arbejde om året. 

  18 år. 

 c) Lidelsen skal have medført 

  arbejdsophør eller jobskifte til 

  kvalitativt forskelligt arbejde, 

  og lidelsen må ikke herefter 

  være forværret. 

 d) Der må ikke være væsentlige    Eksempelvis rheumatoid arthrit, 

  konkurrerende årsager, d.v.s.   udbredte gigantiske forandrin- 

  lidelser, der på anden måde    ger. 

  kan forklare symptomerne. 

 8. Sygdomme i ledkapslernes slim-  Eksempelvis betændelse i slimsæk 

  sække forårsaget af vedvarende  foran knæskal efter knæliggende 

  tryk. 

 9. Menisklidelser opstået ved 

  arbejde i hugsiddende stilling 

  under trange arbejdsforhold. 

 10. Nervelammelser som følge af 

   udefra kommende tryk. 

 Gruppe F 

KRÆFTLIDELSER, SOM IKKE ER NÆVNT

ANDETSTEDS:

Kræftlidelser forårsaget af et stof

eller påvirkning, der er op-

taget på IARC's til enhver tid

gældende liste over kræft-

fremkaldende stoffer og på-

virkninger under kategori 1 og

2a, når der er en veldoku-

menteret sammenhæng mellem en

erhvervsmæssig udsættelse og

en øget risiko for den på-

gældende kræftlidelse hos

mennesker, jf. bilag 1.

Det betyder, at for kategori

1's vedkommende er de stoffer

og påvirkninger udeladt, hvor

der som udgangspunkt ikke er

tale om en erhvervsmæssig

udsættelse. I kategori 2a

er de stoffer og påvirkninger

udeladt, hvor der som udgangspunkt

ikke er en erhvervsmæssig udsæt-

telse, samt de stoffer og på-

virkninger, hvor der heller ikke

er en veldokumenteret sammenhæng

mellem en erhvervsmæssig udsæt-

telse og en øget risiko for den

pågældende kræftlidelse hos

mennesker.

Gruppe G

 

 SYGDOMME I TÆNDER OG TANDKØD:    RISIKOOMRÅDER: 

 1. Sukker- og melcaries lokaliseret Mel- og brødfabrikker, kiks- og 

  især på fortændernes facialflader vaffelfabrikker, chokolade- 

  (forflader). Denne caries skal  fabrikker, bagerier og lignende. 

  være udviklet efter mindst 5 års 

  sammenhængende arbejde i sukker- 

  og melbranchen, og lidelsen skal 

  være dokumenteret senest ved 

  arbejdsophør i branchen. 

 2. Tandslid (abrasion) af tredje   Klinke- og lervareindustrien, 

  eller fjerde grad af adskillige  isolationsmaterialeindustrien, 

  tænder i det eksisterende tandsæt stenbrud og granitvareindu- 

  lokaliseret til tændernes     strien, beton- og cementstøbe- 

  tyggeflader og/eller fortændernes rier, beskæftigelse ved metal- 

  skærekant. Tandsliddet skal være slibning. 

  udviklet efter mindst 5 års 

  sammenhængende produktions- 

  arbejde i et arbejdsmiljø med 

  påvist slibemiddel i luften, 

  og lidelsen skal være dokumen- 

  teret senest ved arbejdsophør 

  i branchen. 

 Gruppe H 

FOSTERSKADER:

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens & 10, stk. 1, nr. 1 under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens & 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 • 1) INFEKTIONER:
 • a) Rubella (røde hunde): mental retardering, microcephali, grå stær, døvhed, hjertesygdom.
 • b) Cytomegalovirus: mental retardering, grå stær, microcephali.
 • c) Herpes: hjernebetændelse.
 • d) Variceller-zoster (skoldkopper og helvedesild): hjernebetændelse, ekstremitetsmisdannelser).
 • e) Coxsackie-B-virus: hjernebetændelse.
 • f) Poliomyelitis: hjernebetændelse, ekstremitetslammelser.
 • g) AIDS: hjernebetændelse.
 • h) Hepatitis B-virus: leverbetændelse.
 • i) Listeria: hjernebetændelse.
 • j) Toxoplasmose (haresyge): microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.
 • 2) KEMISKE STOFFER:
 • a) Methylkviksølv: microcephali, mental retardering.
 • b) Bly: hjernebetændelse, retarderet udvikling.
 • c) PCB: lav fødselsvægt, hudforandringer.
 • 3) ANDRE SKADELIGE PÅVIRKNINGER:
 • a) Stråling (radioaktivitet): microcephali, maligne sygdomme.
 • b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning: for tidlig fødsel og komplikationer hertil.
 • 4) FYSISKE TRAUMER (ULYKKER OG VOLD):
 • a) For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

& 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom. Fra samme tidspunkt ophæves Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 142 af 8. marts 1991 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

ARBEJDSSKADESTYRELSEN, DEN 22. MARTS 1993

Anne Lind Madsen

/ Kirsten Tjagvad

-----------------------------------------------------------

 

 Bilag 1 

 Uddrag af IARC's liste, jf. & 2, gruppe F.*) 

 GRUPPE 1               LIDELSENS ART: 

 4-Aminobiphenyl            Blærekræft 

 Arsenic and arsenic compounds     Hudkræft, lungekræft 

 Asbestos               Mesotheliom, lungekræft, 

                    strubekræft 

 Benzene                Akut myeloid leukæmi 

 Benzidine               Blærekræft 

 Bis(cloromethyl)ether and 

 chloromethyl methyl ether 

 (technicalgrade)           Lungekræft 

 Chromium compounds          Lungekræft 

 Erionite               Mesotheliom 

 Mustard gas (Sulphur mustard)     Lungekræft 

 2-Naphthylamine            Blærekræft 

 Nickel compounds           Lungekræft, næse- og bihule- 

                    kræft 

 Radon and its decay products     Lungekræft 

 Solar radiation            Hudkræft 

 Talc containing asbestiform fibres  Lungekræft 

 Vinyl chloride            Primær leverkræft 

 MIXTURES 

 Coal-tar pitches           Hudkræft, lungekræft 

 Coal-tars               Hudkræft, lungekræft 

 Mineral oils, untreated and 

 mildly-treated            Hudkræft 

 Shale-oils              Hudkræft 

 Soots                 Hudkræft 

 EXPOSURE CIRCUMSTANCES 

 Aluminium production         Lungekræft 

 Auramine, manufacture of       Blærekræft 

 Boot and shoe manufacture and repair Næsekræft 

 Coal gasification           Lungekræft, blærekræft 

 Coke production            Lungekræft 

 Furniture and cabinet making     Næsekræft 

 Haematite mining (underground) with 

 exposure to radon           Lungekræft 

 Iron and steel founding        Lungekræft 

 Isopropanol manufacture (strong-acid 

 process)               Bihulekræft 

 Magenta, manufacture og        Blærekræft 

 Painter (occupational exposure as a) Lungekræft 

 Rubber industry            Blærekræft 

 Strong-inorganic-acid mists 

 containingsulfuric acid 

 (occupational exposure to)      Strubekræft, lungekræft 

 GRUPPE 2 A 

 AGENTS AND GROUPS OF AGENTS 

 Acrylonitrile             Lungekræft 

 Beryllium and beryllium compounds   Lungekræft 

 1,3-Butadiene             Lymfekræft 

 Cadmium and cadmium compounds     Lungekræft 

 Para-Chloro-ortho-toluidine and its 

 strong acid salts           Blærekræft 

 Ethylene oxide            Leukæmi 

 Formaldehyde             Næsekræft 

 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) 

 (MOCA)                Blærekræft 

 Silica                Lungekræft 

 MIXTURES 

 Creosotes               Hudkræft 

 Diesel engine exhaust         Lungekræft, blærekræft 

 Non-arsenical insecticides 

 (occupational exposures in 

 spraying and application of)     Lungekræft 

 Polychlorinated biphenyls       Levergaldegangskræft 

 EXPOSURE CIRCUMSTANCES 

 Hairdresser or barber (occupational 

 exposure as a)            Blærekræft 

 Petroleum refining (occupational 

 exposures in)             Hudkræft, leukæmi 

 • *) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC Monograhs Volumes 1-57, Lyon 1993.
Officielle noter

Ingen