Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring


I henhold til § 10, stk. 1, 2. pkt. i lov om arbejdsskadeforsikring

jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 som senest ændret ved

lov nr. 102 af 26. februar 1991 og § 11, stk. 1, 2. pkt. i anordning

nr. 145 af 16. marts 1988 om arbejdsskadeforsikring for Grønland, som

ændret ved anordning nr. 95 af 16. februar 1990, fastsættes følgende:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

 • 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommeen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. arbejdsskadeforsikringslovens § 10, stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom, idet der ved erstatningsudmålingen alene ydes erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Nedennævnte sygdomme berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter er opfyldt.

 

 Gruppe A 

 Sygdomme, som efter medicinsk  Eksempler på typiske risikoområder 

 og teknisk erfaring kan     eventuelt med angivelse af et inden 

 forårsages af følgende kemiske  for området ofte anvendt kemisk 

 stoffer:             stof. 

 1) Arsen og visse af dets    Kemisk og metallurgisk industri. 

 forbindelser:         Medicinalindustri. Fremstilling af 

  hudkræft, nervebetændelse   syrer og træimprægneringsmidler. 

 (perifer polyneuropati), 

  skrumpelever (cirrhosis 

  hepatis), lungekræft. 

 2) Beryllium og visse af dets  Porcelæn- og keramikindustri, 

  forbindelser:         elektronisk og nuclear (atom) 

  beryliumlunge.        industri. 

 3) Kulilte, fosgen, blåsyre,   Rum, hvor der forekommer 

  cyansalte, cyanforbindelser  ufuldstændig forbrænding. Iltning 

  og cyanater.         af klorholdige affedtningsmidler 

  Kulilte: oranisk hjerneskade indenfor metalindustrien. 

 efter svære forgiftnings-   Galvanisering, stålhærdning samt 

  tilfælde med bevidstløshed.  guld- og sølvarbejde. 

 Acrylonitril: leverbetændelse 

  (hepatitis toxica). 

 Isocyanater: astma bronchiale. 

 4) Kadmium og visse af dets   Galvaniserings- og farveindustri. 

 forbindelser: 

 nyreskade forenelig med 

  kadmiumforgiftning. 

 5) Krom og visse af dets     Metal- og farveindustri. 

 forbindelser:         Cementstøbning og anvendelse af 

  allergisk eksem, astma    kromgarvede produkter. 

 bronchiale, betændelser 

  i slimhinder i øjne og 

  øvre luftveje, perforation 

  af næseskillevæg, lungekræft 

  efter mangeårig betydelig 

  påvirkning. 

 6) Kviksølv og visse       Elektrokemisk og elektromekanisk 

  forbindelser:         industri. 

 organisk hjerneskade     Laboratoriearbejde. 

 forenlig med kronisk     Fremstilling af måleinstrumenter. 

 kviksølvforgiftning, 

  nyreskade (nephrotisk 

  syndrom). 

 7) Mangan og visse forbindelser Fremstilling af tørelementer samt 

  heraf:            lakker og farver. 

 rystelammelse (paralysis 

  agitans) efter svær 

  manganeksposition. 

 8) Salpetersyre, kvælstofilter, Fremstilling af kunstgødning, 

   ammoniak og dets       sprængstoffer, farver og lakker. 

 forbindelser:        Metalætsning, gelbbrænding. Ved 

   varig lungeskade efter svær salpetersyreanvendelse og ved 

   akut udsættelse.       forbrænding af kvælstofholdige 

                 produkter (kunstgødning), 

                 køleanlæg. 

 9) Nikkel og kobolt samt    Specialstål, mønter, smykker. 

 visse forbindelser heraf: 

 Nikkel: 

 allergisk eksem og lungekræft 

   efter mangeårig betydelig 

   påvirkning. 

 Kobolt: 

 astma bronchiale, 

   hår metallunge. 

 10) Fosfor og visse       Fremstilling af bekæmpelsesmidler. 

 forbindelser heraf: 

 Polyneuropati, lungeødem med 

   varig lungeskade til følge. 

 11) Bly:             Akkumulator-, farve- og 

   tidlig åndssvækkelse     plastindustri. 

 (præsenil demens),      Skrotning. 

 nervebetændelse (perifer 

   polyneuropati), nyreskade 

   (kronisk interstitiel nephritis). 

 12) Svovldioxid, svovlsyre,   Fremstilling af svovlsyre. 

 svovlbrinte:         Papir-, akkumulator-, sæbe- og 

   Svovlbrinte: Hjerneskade   kunstsilkeindustri. 

 efter svær akut udsættelse. 

 Svovldioxid og svovlsyre: 

 Lungeskade efter svær akut 

   udsættelse. 

 13) Tallium og dets       Fremstilling af fyrværkeri og 

   forbindelser:        rottegift. 

 Talliumforgiftning (hårtab, 

   nervebetændelse og 

   synsforstyrrelser). 

 14) Vanadium og dets       Fremstilling af specialstål, farver 

   forbindelser:        og lakker. 

 kronisk bronchitis og 

   lungebetændelse. 

 15) Klor, brom og jod samt    Disse stoffer (halogenerne) og 

   deres uorganiske       deres forbindelser forekommer alle 

   forbindelser, flour og    i vid udstrækning inden for mange 

   dets forbindelser:      industrigrene, f.eks. som 

   Flourose, varig lungeskade  blegemidler. 

 efter svær akut udsættelse. 

 16) Kulbrinter og deres     Kemiske produkter med indhold af 

   derivater:          organiske opløsningsmidler (farver, 

   Organiske opløsningsmidler: lakker, rensemidler, råstoffer fra 

   Tidlig åndssvækkelse     den kemiske industri og 

   (toxisk hjerneskade),    plastindustrien m.m.) eller 

   nyreskade          desinfektions- og konserverings- 

   (glomerulonephritis)     midler (formaldehyd, oxalsyre, 

   a) Klorerede         fenol m.m.). 

 opløsningsmidler: 

 leverskade (hepatitis toxica). 

 b) Benzen: blodmangel 

    (aplastisk anæmi), 

    blodkræft (myeloid leukæmi). 

 c) Hexan, metylbutylketon: 

 nervebetændelse 

    (perifer polyneuropati). 

 17) Organiske kvælstof      Kemiske produkter med indhold af 

   (nitrogen)-forbindelser:   aminer, nitroaminer m.m. 

 2-naphtylamin: blærekræft,  Eksempelvis indenfor 

   Benzidin: blærekræft,    levnedsmiddel-, farvestof- og 

   Dimetylformamid:       sprængstofindustrien. 

 leverbetændelse 

   (hepatitis toxica). 

 Gruppe B            Bemærkninger: 

 Hudsygdomme forårsaget af 

 stoffer og påvirkninger, der 

 ikke er nævnt andetsteds: 

 1) Hudkræft og præcancerøse 

  hudlidelser, der skyldes 

  påvirking af sod, tjære, 

  asfalt, beg, antracen, 

  mineralske olier, råparafin 

  og disse stoffers 

  forbindelser, produkter 

  og affald. 

 2) Hudlidelser forårsaget på   Overfølsomhed over for mel, 

  arbejdspladsen af stoffer   løgvækster, sild, søkørvel, olie 

  der ikke er nævnt       og skæreolier m.m. 

 andetsteds, når 

  overfølsomheden over for 

  stoffet er sikkert påvist. 

 3) Andre hudlidelser (f.eks. 

 toksiske eksemer), forårsaget 

  af stoffer eller påvirkninger, 

  der ikke er nævnt andetsteds, 

  når der er sikker sammenhæng 

  mellem lidelsens fremkomst 

  og beståen og et eller flere 

  irritationsstoffers eller 

  fysiske faktorers tilstedeværelse 

  i arbejdsmiljøet. 

 Gruppe C 

 Sygdomme fremkaldt ved      Risikoområder: 

 indånding af stoffer, der ikke 

 er nævnt andetsteds. 

 1) Silicose.           Sandblæsning, jernstøbning, 

                 stenhugning o. lign. 

 2) Lidelser fremkaldt af asbest: Arbejde med isoleringsmaterialer af 

  a) Lungeasbestose       asbest, asbestcement (eternit), 

  b) Udbredt bindevævsdannelse bremsebelægninger m.v. 

 i lungehinden med 

    påvirket lungefunktion. 

 c) Kræft i lunge- og bughinde 

    (malignt mesotheliom) 

  d) Kræft i lunger 

    (bronchogent carcinom) og 

    luftveje (larynx-cancer). 

 3) Lungefibrose forårsaget af  Arbejde med kaolin, talkum m.v. 

 andre silicium-forbindelser. 

 4) Bronchopulmonale lidelser   Lungelidelser forårsaget af støv 

  forårsaget af støv eller   og/eller dampe fra de nævnte 

  dampe fra aluminium eller   stoffer. 

 dets forbindelser samt af 

  støv fra hårde metaller. 

 5) Asthma (allergisk og     Det er en forudsætning for 

  ikke-allergisk) og rhinitis  anerkendelse, at det 

  allergica, forårsaget på   sandsynliggøres, at den 

  arbejdspladsen, ved      arbejdsmæssige påvirkning er 

  indånding af støv eller    årsag til lidelsen. Udløsning af 

  dampe fra           symptomer hos en astmatiker, efter 

  a) planter eller       udsættelse for uspecifikke 

    planteprodukter,      luftsvejsirritanter, er ikke 

  b) dyr eller dyriske     omfattet af punktet, medmindre 

    produkter,         lidelsen varigt forværres. 

 c) enzymer, farvestoffer, 

    kunstharpiks eller 

    medikamenter og 

    forstadier til disse, 

  d) isocyanater og visse 

    anhydrider i epoxyresiner. 

 6) Lungelidelse forårsaget af   Sygdommens art: 

  visse organiske materialer  »Farmers lung«, »mushroom 

 workers 

  (svampesporer, dyrisk     lung« m.v. og »bird breeders 

 lung«. 

 protein o. lign.): 

 Allergisk alveolitis, 

  luftfugtersyge, byssinosis. 

 7) Kronisk bronchitis forårsaget 

  af mange års massiv udsættelse 

  for uspecifikt støv, herunder 

  støv fra isoleringsmaterialer, 

  støv fra korn- og foderstoffer, 

  støv fra træforarbejdning og 

  røg fra svejsning og flammehøvling. 

 Hos rygere kan kronisk 

  bronchitis normalt kun 

  anerkendes, hvis tobaksforbruget 

  har været beskedent. 

 Gruppe D 

 Infektiøse og parasitære     Sygdommens art: 

 sygdomme. 

 1) Infektiøse og parasitære   Eksempelvis stivkrampe, ornitose, 

  sygdomme overført til     kalvekastningsfeber, miltbrand, 

  mennesker fra dyr eller    Weills syge, tuberkuløs smitte 

  dyreisk materiale. Samme   fra dyr. 

 sygdomme forårsaget af 

  arbejde i renovationsanlæg, 

  ledningsnet hertil og 

  lignende. 

 2) Infektionssygdomme hos    Hepatitis, stafylokokker, 

  sygehus- og plejepersonale  tuberkulose, AIDS. 

 med kontakt med patienter 

  med samme infektion eller 

  med inficeret materiale samt 

  hos forkningspersonale med 

  kontakt med inficeret materiale. 

 3) Tropesygdomme som f.eks. 

 malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, 

  denguefeber, pappatacifeber, 

  maltafeber, tilbagefaldsfeber, 

  gul feber, pest, leishmaniose, 

  framboesi, lepra, plettyfus og 

  andre febersygdomme fremkaldt 

  af richettsia. 

 Gruppe E 

 Sygdomme forårsaget af      Bemærkninger/sygdommens art: 

 fysiske påvirkninger. 

 1) Sygdomme forårsaget af    Visse former for akut leukæmi samt 

  ioniserende stråling.     kroonisk myeloid leukæmi. 

 2) Grå stær forårsaget af 

  stråleenergi. 

 3) Døvhed eller generende 

  tunghørighed forårsaget af støj. 

 4) Sygdomme forårsaget af 

  arbejde i komprimeret luft. 

 5) Knogle- og ledsygdomme samt  Eksempelvis »hvide fingre« og 

  lidelser i kar og nerver   neuropathi. 

 forårsaget af vedvarende 

  højfrekvente vibrationer. 

 6) a) Sygdomme i ledkapslernes  Eksempelvis: Betændelse i slimsæk 

    slimsække forårsaget af  foran knæskal efter knæliggende 

    vedvarende tryk.      arbejde. 

 b) Følgende lidelser, når 

  lidelsen har medført hel 

  eller delvis opgivelse af 

  det sædvanlige arbejde: 

 1) Tendovaginitis        Punktet omfatter ikke stenoserende 

  (seneskedehindebetændelse),  tendovaginitis (springfinger og 

  tendinitis og peritendinitis de Quervain's syndrom). 

 (betændelse i sener og i 

  vævet umiddelbart omkring 

  senerne) på underarme og 

  hænder forårsaget af uvant 

  og særligt belastende arbejde, 

  når lidelsen opstår indenfor 

  6 måneder efter det uvante 

  arbejdes påbegyndelse. 

 2) Epicondylitis lateralis 

  (tennisalbue) 

  enten 

  i) forårsaget af uvant og 

    særligt belastende arbejde, 

    når lidelsen opstår indenfor 

    6 måneder efter det uvante 

    arbejdes påbegyndelse, 

  eller 

  ii) forårsaget af hurtigt   Som eksempel på hurtigt gentagne og 

    gentagne og stærkt     stærkt belastende arbejdsbevægelser 

    belastende         kan nævnes filetskærere og 

    arbejdsbevægelser.     slagteriarbejdere, der udfører 

                 udskæringsarbejde. 

 3) Forandringer i skulderleddets 

  rotatorsener opstået efter 

  længere tids statisk 

  belastning med armene hævede 

  over skulderhøjde. 

 c) Menisklidelser opstået ved 

  arbejde i hugsiddende stilling 

  under trange arbejdsforhold. 

 d) Nervelammelser som følge af 

  udefra kommende tryk. 

 Gruppe F 

 Kræftlidelser, som ikke er 

 nævnt andetsteds. 

 Kræftlidelser forårsaget af 

 et stof optaget på IARC's til 

 enhver tid gældende liste over 

 kræftfremkaldende stoffer i 

 kategori 1 og 2 A, jf. bilag 1. 

 Gruppe G 

 Sygdomme i tænder og tandkød.  Risikoområder: 

 1) Sukker- og melcaries     Mel- og brødfabrikker, kiks- og 

  lokaliseret især på      vaffelfabrikker, chokoladefabrikker, 

  fortændernes facialflader   bagerier og lignende. 

 (forflader). 

 Denne caries skal være 

  udviklet efter mindst 5 års 

  sammenhængende arbejde i 

  sukker- og melbranchen, 

  og lidelsen skal være 

  dokumenteret senest ved 

  arbejdsophør i branchen. 

 2) Tanslid (abrasion) af tredje Klinke- og lervareindustrien, 

  eller fjerde grad af     isolationsmaterialeindustrien, 

  adskillige tænder i det    stenbrud og granitvareindustrien, 

  eksisterende tandsæt     beton- og cementstøberier, 

  lokaliseret til tændernes   beskæftigelse ved metalslibning. 

 tyggefalder og/eller 

  fortændernes skærekant. 

 Tandsliddet skal være 

  udviklet efter mindst 5 års 

  sammenhængende 

  produktionsarbejde i et 

  arbejdsmiljø med påvist 

  slibemiddel i luften, og 

  lidelsen skal være 

  dokumenteret senest ved 

  arbejdsophør i branchen. 

§ 3. Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf.

lovens § 1, stk. 3 og 4 under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 • 1) Infektioner: a) Rubella (røde hunde): metal retardering, microcephali, grå stær, døvhed, hjertesygdom.
 • b) Cytomegalovirus: mental retardering, grå stær, microcephali.
 • c) Herpes: hjernebetændelse.
 • d) Variceller-zoster (skoldkopper og helvedesild):

hjernebetændelse, ekstremitetsmisdannelser).

 • e) Coxsackie-B-virus: hjernebetændelse.
 • f) Poliomyelitis: hjernebetændelse, ekstremitetslammelser.
 • g) AIDS: hjernbetændelse.
 • h) Hepatitis B-virus: leverbetændelse.
 • i) Listeria: hjernebetændelse.
 • j) Toxoplasmose (haresyge): microcephalli, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.
 • 2) Kemiske stoffer: a) Methylkviksølv: microcephali, mental retardering.
 • b) Bly: hjernebetændelse, retarderet udvikling.
 • c) PCB: lav fødselsvægt, hudforandringer.
 • 3) Andre skadelige påvirkninger: a) Stråling (radiaktivitet): microcephali, maligne sygdomme.
 • b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning: for tidlig fødsel og komplikationer hertil.
 • 4) Fysiske traumer (ulykker og vold):
 • a) For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

§ 4. Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven og anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring kan tillige tilkendes for andre sygdomme end erhvervssygdomme, såfremt det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske erfaring opfylder de betingelser, som er nævnt i arbejdsskadeforsikringslovens § 10, stk. 1, 1. og 3. pkt., og Grønlandsanordningens § 11, stk. 1, 1.

og 3. pkt. for optagelse på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

§ 5. Bekendtgørelsen træder, bortset fra § 3, i kraft den 15. marts 1991 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom. Fra samme tidspunkt ophæves Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 60 af 20.

januar 1989 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Stk. 2. For ikrafttrædelse af reglerne om anerkendelse af fosterskade hidrørende fra moderens arbejde under graviditeten gælder bestemmelsen i § 2 i lov nr. 743 af 7. december 1988, om ændring af lov om arbejdsskadeforsikring (Erstatning for fosterskader).

Arbejdsskadestyrelsen, den 8. marts 1991

F. B. Svarrer

/ Kirsten Tjagvad

Bilag 1

Afskrift af IARC's liste, jf. § 2, gruppe f (*)

Gruppe 1 Lidelsens art:

Aflatoxins

Aluminium production

4-Aminobiphenyl

Analgesic mixtures containing phenacetin

Arsenic and arsenic compounds

Asbestos

Auramine, manufacture of

Azathioprine

 

 Benzene                     Akut myeloid leukæmi 

 Benzidine                    Blærekræft 

Betel quid with tobacco

N,N-Bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine (Clornaphazine)

Bis(cloromethyl)ether and chloromethyl methyl ether (technicalgrade)

 

 Boot and shoe manufacture and repair      Næsekræft 

1,4-Butanediol dimethanesulphonate (Myleran)

Chlorambucil

1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)- 1-nitrosourea (Methyl-CCNU) Chromium compounds, hexavvalent

Coal gasification

Coal-tar pitches

Coal-tars

Coke production

Cyclophosphamide

Diethylstilboestrol

Eironite

Furniture and carbinet making

Haematite mining, underground, with exposure to radon

Iron and steel founding

 

 Isopropyl alcohol manufacture,         Bihulekræft 

strong-acid process

Magenta, manufacture of

Melphalan

8-Methoxypsoralen (Methoxsalen) plus ultraviolet radiation

Mineral oils, untreated and mildly-treated

MOPP (combined therapy with nitrogen mustard, vincristine, procarbazine and prednisone) and other combined chemotherapy including alkylating agents

Mustard gas (Sulphur mustard)

2-Naphthylamine

Nickel and nickel compounds

Oestrogen replacement therapy

Oestrogens, nonsteroidal

Oestrogens, steroidal

Oral contraceptives, combined

Oral contraceptives, sequential

 

 The rubber industry               Blærekræft og leukæmi 

Shale-oils

Soots

Talc containing asbestiform fibres

Tobacco products, smokeless

Tobacco smoke

Treosulphan

Vinyl chloride

Gruppe 2 A

Acrylonitrile

adriamycin

Androgenic (anabolic) steroids

Benz(a)anthracene

Benzidine-based dyes

Benzo(a)pyrene

Beryllium and beryllium compounds

Bischloroethyl nitrosourea (BCNU)

Cadmium and cadmium compounds

1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1- nitrosourea (CCNU)

Cisplatin

Creosotes

Dibenz(a,h)anthracene

Diethyl sulphate

Dimethylcarbamoyl chloride

Dimethyl sulphate

Epichlorohydrin

Ethylene dibromide

Ethylene oxide

N-Ethyl-N-nitrosourea

Formaldehyde

5-Methoxypsoralen

4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) (MOCA)

N-Methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG)

N-Methyl-N-nitrosourea

Nitrogen mustard

N-Nitrosodiethylamine

N-Nitrosodimethylamine

Phenacetin

Polychlorinated biphenyls

Procarbazine hydrochloride

Propylene oxide

Silica, crystalline

Styrene oxide

Tris (1-aziridinyl)phosphine sulphide (thiotepa)

Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate

Vinyl bromide

 • (*) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, supplement 7, Lyon 1987, med seneste ændringer.
Officielle noter

Ingen