Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme i medfør af lovgivning om arbejdsskadeforsikring


I henhold til § 10, stk. 1, 2. pkt. i lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring og § 11, stk. 1, 2. pkt., i anordning nr. 558 af 28. december 1979 om arbejdsskadeforsikring for Grønland, fastsættes følgende:

§ 1. Nedennævnte sygdomme berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, medmindre det anses for overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige:

 

 A. SYGDOMME SOM EFTER MEDICINSK   GRUPPE A 

 OG TEKNISK ERFARING KAN     EKSEMPLER PÅ TYPISKE RISIKOOMRÅDER 

 FORÅRSAGES AF FØLGENDE      EVT. MED ANGIVELSE AF ET INDEN FOR 

 KEMISKE STOFFER:         OMRÅDET OFTE ANVENDT KEMISK STOF 

 1. Arsen og dets forbindelser. Kemisk og metallurgisk industri. 

                 Medicinalindustri. 

                 Fremstilling af syrer og 

                 træimprægneringsmidler. 

 2. Beryllium (glucinium) og   Porcelæn- og keramikindustri, 

   dets forbindelser.      elektronisk og nuclear 

                 (atom) industri. 

 3. Kulilte, fosgen, blåsyre,  Rum, hvor der forekommer 

   cyansalte og         ufuldstændig forbrænding, f.eks. 

   cyanforbindelser.      autoværksteder med mangelfuld 

                 udluftning. 

                 Iltning af klorholdige 

                 affedtningsmidler inden 

                 for metalindustrien. 

                 Galvanisering, stålhærdning damt 

                 guld- og sølvarbejde. 

 4. Kadmiun og dets forbindelse. Galvanisering- og farveindustri. 

 5. Krom og dets forbindelser.  Metal- og farveindustri. 

                 Cementstøbning og anvendelse af 

                 kromgarvede produkter. 

 6. Kviksølv og dets       Elektrokemisk og elektromekanisk 

   forbindelser.        industri. Laboratoriearbejde. 

                 Fremstilling af måleinstrumenter. 

 7. Mangan og dets forbindelser. Fremstilling af tørelementer 

                 samt lakker og farver. 

 8. Saltpetersyre,        Fremstilling af kunstgødning, 

   kvælstofilter, ammoniak   sprængstoffer, farver og lakker. 

   og forbindelser heraf.    Metalætsing, gelbbrænding. Ved 

                 saltpetersyreanvendelse og ved 

                 forbrænding af kvælstofholdige 

                 produkter (kunstgødning), 

                 køleanlæg. 

 9. Nikkel og kobolt samt    Specialstål, mønter, smykker. 

   forbindelser heraf. 

 10. Fosfor og dets        Fremstilling af 

   forbindelser.        bekæmpelsesmidler. 

 11. Bly og dets forbindelser.  Akkumulator-, farve- og 

                 plastindustri. Skrotning. 

 12. Svovldioxyd, svovlsyre, 

   svovlbrinte, svovlkulstof.  Fremstilling af svovlsyre. Papir-, 

                 akkumulator-, sæbe- og 

                 kunstsilkeindustri. 

 13. Tallium og dets       Fremstilling af fyrværkeri og 

   forbindelser.        rottegift. 

 14. Vanadin og dets       Fremstilling af specielstål, 

   forbindelser.        farver og lakker. 

 15. Klor, brom og jod samt    Disse stoffer (halogenerne) og 

   deres uorganiske       deres forbindelser forekommer alle 

   forbindelser, fluor og    i vid udstrækning inden for mange 

   dets forbindelser.      industrigrene, f.eks. som 

                 blegemidler. 

 16. Kulbrinter (carbonhybrider) Kemiske produkter med indhold af 

   og deres derivater.     organiske opløsningsmidler 

                 (farver, lakker, rensemidler, 

                 råstoffer fra den kemiske industri 

                 og plastindustrien m.m.) eller 

                 desinfektions- og 

                 konserveringsmidler (formaldehyd, 

                 oxalsyre, fenol m.m.). 

 17. Organiske kvælstof      Kemiske produkter med indhold af 

   (nitrogen) forbindelser.   aminer, nitrosaminer m.m. 

                 Eksempelvis indenfor 

                 levnedsmiddel-, farvestof- og 

                 sprængstofindustrien m.m. 

 B. HUDSYGDOMME FORÅRSAGET AF   GRUPPE B-F 

  STOFFER OG PÅVIRKNINGER,   Sygdommens art. 

  DER IKKE ER NÆVNT ANDETSTEDS 

 1. Hudkræft og præcancerøse 

  hudlidelser, der skyldes 

  påvirkning af sod, tjære, 

  asfalt, beg, antracen, 

  mineralske olier, råparafin 

  og disse stoffers 

  forbindelser, produkter 

  og affald. 

 2. Hudlidelser forårsaget på   Overfølsomhed over for mel, 

  arbejdspladsen af stoffer,  løgvækster, sild, søkørvel m.m. 

  der ikke er nævnt 

  andetsteds, når 

  overfølsomhed over for 

  stoffet er sikkert påvist. 

 3. Andre hudlidelser,      Toksiske eksemer. 

  forårsaget af stoffer 

  eller påvirkninger, der 

  ikke er nævnt andetsteds, 

  når der er sikker 

  sammenhæng mellem 

  lidelsens fremkomst og 

  beståen og et eller flere 

  irritationsstoffers eller 

  fysiske faktorers 

  tilstedeværelse i 

  arbejdsmiljøet. 

 C. SYGDOMME FREMKALDT VED 

  INDÅNDING AF STOFFER, 

  DER IKKE ER NÆVNT 

  ANDETSTEDS. 

 1. Silicose - efter       Risikoområder: sandblæsning, 

   indånding af frit      jernstøbning, stemhugning o.lign. 

   krystallisk siliciumilte. 

 2. Lidelser fremkaldt af asbest Risikoområder: arbejde med 

   a) Lungeasbestose      isoleringsmaterialer af asbest, 

   b) Lungehindefortykkelse   asbestcement (eternit), 

    (pleuraplaques)      bremsebelægninger m.v. 

   c) Kræft i lunge- og 

    bughinde (malignt 

    mesotheliom) 

   d) Kræft i lunge og 

    luftveje (bronchogent 

    carcinom) 

 3. Lungefibrose forårsaget af  Risikoområder: arbejde med kaolin, 

   andre silicium-forbindelser talcum m.m. 

 4. Bronchopulmonale lidelser  Lungelidelser forårsaget af støv 

   forårsaget af støv eller   og/eller dampe fra de nævnte 

   dampe fra aluminium eller  stoffer. 

   dets forbindelser samt af 

   støv fra hårde metaller. 

 5. Asthma og rhinitis      Rhinitis vasomotorica: Svær snue 

   vasomotorica forårsaget   fremkaldt ved overfølsomhed 

   på arbejdspladsen ved    (f.eks. bagerskue). 

   indånding af støv eller 

   dampe fra 

   a) planter eller 

    planteprodukter, 

   b) dyr eller dyriske 

    produkter, 

   c) enzymer, farvestoffer, 

    kunstharpiks eller 

    medikamenter og 

    forstadier til disse. 

 6. Lungelidelser forårsaget   a) Allergisk alveolitis, »farmers 

   af visse organiske       lung«, »mushroom workers 

 lung« 

   materialer (svampesporer,    m.v. og »bird breeders lung«. 

   dyriske protein o.lign.).  b) Luftfugtersyge 

                 c) Byssinosis (f.eks. efter arbejde 

                   med bomuld). 

 D. INFEKTIØSE OG PARASITÆRE 

  SYGDOMME 

 1. Infektiøse og parasitære   Eksempelvis stivkrampe. 

   sygdomme overført til 

   mennesker fra dyr eller 

   dyrisk materiale. Samme 

   sygdomme forårsaget af 

   arbejde i renovationsanlæg, 

   ledningsnet hertil og 

   lignende. 

 2. Infektionssygdomme hos 

   sygehus- og plejepersonale 

   med kontakt med patienter 

   med samme infektion eller 

   med inficeret materiale 

   samt hos forskningspersonale 

   med kontakt med inficeret 

   materiale. 

 E. SYGDOMME FORÅRSAGET AF 

  FYSISKE PÅVIRKNINGER 

 1. Sygdomme forårsaget af 

   ioniserende stråling. 

 2. Grå stær forårsaget af 

   stråleenergi. 

 3. Døvhed eller generende 

   tunghørighed forårsaget 

   af støj. 

 4. Sygdomme forårsaget af 

   arbejde i komprimeret 

   luft. 

 5. Knogle- og ledsygdomme   Eksempelvis »hvide fingre« og 

   samt lidelser i kar     neuropathi. 

   og nerver forårsaget 

   af vedvarende vibrationer 

   (højfrekvente). 

 6. a) Sygdomme i ledkapslernes Eksempelvis: Betændelse i slimsæk 

   slimsække forårsaget af   foran knæskal efter knæliggende 

   vedvarende tryk,       arbejde. 

 b) 1. Tendovaginitis      Der er tale om lidelser, der 

   (seneskedehindebetændelse), normalt opstår inden for 6 måneder 

   epicondylitis (tennisalbue) fra det uvante arbejdes 

   og peritendinitis      påbegyndelse. Den uvante belastning 

   (betændelse i senevæv)    kan være såvel kvalitativ som 

   forårsaget af uvant     kvantitativ. 

   arbejde, der samtidig 

   er særligt belastende, og 

   som har medført hel eller 

   delvis opgivelse af 

   sædvanligt arbejde. 

 2. Epicondylitis (tennisalbue) Der er tale om lidelser, der opstår 

   forårsaget af hurtig     ved ensformigt arbejde med 

   gentagne og stærkt      hurtige, repetitive 

   belastende          arbejdsbevægelser. Som eksempel 

   arbejdsbevægelser, og som  herpå kan nævnes filetskærere og 

   har medført hel eller    slagteriarbejdere, der udfører 

   delvis opgivelse af     udskæringsarbejde. 

   sædvanligt arbejde. 

 3. Rotator cuff syndrom     Der er tale om en lidelse, der kan 

   (en lidelse i        opstå ved længere tids arbejde 

   skulderledskapslen)     med armene i løftet stilling. 

   forårsaget af 

   overbelastning og som 

   har medført hel eller 

   delvis opgivelse af 

   sædvanligt arbejde. 

 c) Meniskenlidelser opstået 

   ved arbejde i hugsiddende 

   stilling under trange 

   arbejdsforhold. 

 d) Afrivningsbrud på 

   rygsøjlens torntappe 

   forårsaget af 

   overanstrengelse. 

 e) Nervelammelser som 

   følge af tryk. 

 F. MALIGNE NEOPLASMER OG     Ondartede svulster. 

  DISSES FORSTADIER, FREMKALDT 

  VED PÅVIRKNING AF ORGANISKE 

  FORBINDELSER 

 G. SYGDOMME I TÆNDER OG TANDKØD. 

  Sukker- og melcaries     Risikoområder: Mel- og 

  lokaliseret især på      brødfabrikker, kiks- og 

  fortændernes facialflader   vaffelfabrikker, 

  (forflader) og udviklet    chokoladefabrikker, bagerier og 

  efter mindst 5 års arbejde  lignende. 

  i sukker- og melbranchen. 

§ 2. Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven og anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikrings kan tillige tilkendes for andre sygdomme end erhvervssygdomme, såfremt det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske erfaring opfylder de betingelser, som er nævnt i arbejdsskadeforsikringslovens § 10, stk. 1, 1. og 3. pkt. og Grønlands anordningens § 11, stk. 1, 1. og 3. pkt. for optagelse på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

§ 3. Bekendtgørelsen har virkning fra den 25. februar 1986 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt lidelse kan anerkendes som erhvervssygdom. Fra samme tidspunkt ophæves bekendtgørelse nr. 695 af 28. december 1984 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

SIKRINGSSTYRELSEN, DEN 23. MAJ 1986

F.B. SVARRER

/J. C. Olesen

TILLÆG TIL ERHVERVSSYGDOMSFORTEGNELSEN

I det følgende er nævnt nogle typiske eksempler på sygdomme, som kan anerkendes efter påvirkning af stoffer nævnt under fortegnelsens punkt A samt vejledende bemærkninger til fortegnelsens punkt E 6 b.

Vedrørende fortegnelsens pkt. A:

De anførte sygdomme opfylder efter sikringsstyrelsens vurdering de krav, der efter arbejdsskadeforsikringsloven stilles, for at en sygdom kan betragtes som omfattet af fortegnelsen, nemlig at det efter medicinsk og teknisk erfaring er godtgjort, at sygdommen kan opstå ved den nævnte påvirkning.

Det forudsættes dog yderligere for anerkendelse af de nævnte sygdomme,

 • 1) at der er tale om en RELEVANT påvirkning under arbejdet. Den »relevante« påvirkning henviser til, at påvirkningen i det anmeldte tilfælde styrkemæssigt/tidsmæssigt, skal svare til de påvirkninger, for hvilke der må antages at være godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom,
 • 2) at der er tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der må antages at være godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom,
 • 3) at der ikke i sagen er oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige. Såfremt der er konkurrerende årsagsfaktorer, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom i den udstrækning, den erhvervsmæssige påvirkning kan antages at have bidraget til sygdommens opståen eller forværrelse.

Afgørelsen af disse spørgsmål beror på skøn udfra de foreliggende konkrete oplysninger.

De efterfølgende eksempler skal ikke opfattes som en udtømmende angivelse af, hvilke sygdomme der kan anerkendes. Akutte gener/symptomer sygdomme, der normalt ikke efterlader meen eller erhvervsevnetab er ikke nævnt. Det gælder f.eks. akut slimhindeirritation i øne og luftveje ved udsættelse for stoffer nævnt under punkterne A8, A10, A12 og A15 (f.eks. salpetersyredampe, kvælstof-ilter, ammoniak, fosforsyre, fosfor-ilter, fosfin, svovlsyre, svovldioxid, svovlbrinte, klorbrinte m.m.). Varigt meen og erhvervsevnetab efter akut svær eksposition i disse tilfælde vurderes individuelt under hensyntages til, hvad der i øvrigt vides om varig skadevirkning af de enkelte stoffer.

Der vil i disse tilfælde kunne blive tale om anerkendelse som ulykkestilfælde eller kortvarig skadelig påvirkning, jfr. arbejdsskadeforsikringslovens § 9, punkt 1 og 2.

En række erhvervssygdomme, der er sjældne eller ikke forekommer i Danmark, er af hensyn til overskueligheden ikke nævnt i eksemplerne.

Specielt er KRONISK BRONCHITIS ikke nævnt, men vil kunne anerkendes efter mangeårig svær udsættelse for røg fra svejsning, flammehøvling, arbejde med asfalt m.v.

Hvis den skadelidte, har røget, vil arbejdet normalt kun blive anerkendt som medvirkende årsag til lidelsen.

Lidelsen henføres af praktiske statistiske grunde sædvanligvis til punkt A3.

INDEKLIMAGENER anerkendes ikke generelt, men lidelser fremkaldt af specifikke dokumenterede påvirkninger i indeklimaet (eksempelvis formalin) kan anerkendes.

ABORTER OG MEDFØDTE MISDANNELSER anerkendes ikke efter arbejdsskadeforsikringsloven, allerede fordi denne kun omfatter personer antaget til arbejde for andre - eller ved død disses efterladte.

Kun i tilfælde, hvor moderen selv har pådraget sig varige følger, vil der kunne blive tale om anerkendelse.

Med hensyn til fortegnelsens pkt. E6b kan følgende bemærkes:

 • 1) Ved uvant arbejde forståes arbejde, der har en anden karakter end det tidligere arbejde, eller påbegyndelse af arbejde efter en arbejdsfri periode (sygdom, arbejdsløshed eller længere ferie). Det kræves endvidere, at det uvante arbejde må anses for at være særligt belastende, vurderet såvel ud fra byrde, tempo som arbejdsbevægelse.
 • 2) Efter denne bestemmelse anerkendes kun apicondylitis, ikke andre sene - eller seneskedelidelser, da der endnu ikke foreligger videnskabelig baggrund for en sådan anerkendelse.
 • 3) Efter denne bestemmelse anerkendes kun rotator cuff syndrom, da der endnu ikke foreligger videnskabeligt materiale, der begrunder en anerkendelse af for eksempel periarthrosis scapularis eller peritendinitis supra spinalus.

Om symaskinesyndromet (OCD) gælder, at der endnu ikke er tale om nogen bestemt diagnose, men et sammensat sygdomsbillede, hvis forbindelse med arbejde skal undersøges nærmere, før der vil blive tale om en generel anerkendelse som erhvervssygdom.

 

 A1  Arsen og dets forbindelser hudkræft 

                 nervebetændelse (perifer 

                 polyneuropati) 

                 skrumpelever (cirrhosis hepatitis) 

                 lungekræft 

 A2 Beryllium og dets      Beryllium-lunge 

   forbindelser 

 A3 Kulilte, fosgen, blåsyre 

   cyansalte og 

   cyanforbindelser, 

   isocyanater 

    Kulilte          organisk hjerneskade efter svære 

                 forgiftningstilfælde 

    Acrylonitril        leverbetændelse (hepatitis toxica) 

    Isocyanater        astma bronchiale 

 A4 Kadmium og dets forbindelser nyreskade forenelig med 

                 kadmiumforgiftning 

 A5 Krom og dets forbindelser  alergisk eksem 

                 lungekræft 

                 astma bronchiale 

                 betændelse af slimhinder i øjne 

                 og øvre luftveje, perforation af 

                 næseskillevæg 

 A6 Kviksølv og dets 

   forbindelser         organisk hjerneskade forenelig 

                 med kronisk kviksølvforgiftning 

                 nyreskade (nephrotisk syndrom) 

 A7 Mangan og dets forbindelser rystelammelse (paralysis agitans) 

                 efter svær manganeksposition 

 A8 Salpetersyre, kvælstofilter, se indledningen 

   og dets forbindelser 

 A9 Nikkel og kobolt samt 

   forbindelser heraf 

    Nikkel           allergisk eksem 

                 lungekræft og strubekræft efter 

                 mangeårig 

                 betydelig påvirkning 

    Kobolt           astma bronchiale 

                 hårdmetal-lunge 

 A10 Fosfor og dets forbindelser se indledningen 

 A11 Bly og dets forbindelser   tidlig åndssvækkelse (præsenil 

                 demens) 

                 nervebetændelse (perifer 

                 polyneuropati) 

                 nyreskade (kronisk interstitiel 

                 nephritis) 

 A12 Svovldioxid, svovlsyre,   se indledningen 

   svovlbrinte, svovlkulstof 

 A13, A14, A15 (se        følger efter akutte forgiftninger, 

   erhvervssygdomslisten)    se indledningen 

 A16 Kulbrinter og deres     tidlig åndssvækkelse (præsenil 

   derivater organiske     demens) 

   opløsningsmidler       nyreskade (glomerulonephritis) 

    Klorerede opløsningsmidler leverskade (hepatitis toxica) 

    Benzen           blodmangel (aplastisk anæmi) 

    Hexan, metylbutylketon   blodkræft (myeloid leukæmi) 

    Polycycliske aromatiske  nervebetændelse (perifer 

    kulbrinter         polyneuropati) 

                 lungekræft ved væsentlig 

                 eksposition 

                 (f.eks. skorstensfejere, 

                 gasværksarbejdere, 

                 asfaltarbejdere) 

 A17 Organiske 

   kvælstofforbindelser 

    2-naphtylamin       blærekræft 

    Benzidin          blærekræft 

    Dimetylformamid      leverbetændelse (hepatitis toxica) 

Officielle noter

Ingen