Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i døgnopholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer


§ 1

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 885 af 11. december 1986 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i døgnopholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer foretages følgende ændringer:

1. I indledningen, 2. afsnit, 1. pkt., ændres »brevkontrol« til:

»brev- og telefonkontrol«.

2. I § 1, stk. 7, indsættes efter »post«: »og af telefonsamtaler« og som 3. pkt. indsættes:

»Telefoniske henvendelser til offentlige myndigheder må aldrig hindres og medhør aldrig finde sted.«.

3. I § 1, stk. 8, indsættes som 4. pkt.: »Politiet kan endvidere modsætte sig, at den unge fører telefonsamtaler.«.

4. I § 3 ændres »Amtskommunen« til: »Amtsrådet« og »§ 14, stk. 2,» ændres til: »§ 14, stk. 5,», og som 4. pkt. indsættes:

»Socialstyrelsen følger udviklingen inden for anvendelsen af de sikrede afdelinger og aflægger lejlighedsvis besøg på institutionerne.«.

5. I § 4, stk. 1, ændres »Det sociale udvalg« til :

»Kommunalbestyrelsen«.

6. I § 5, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, udgår: »(social- og sundhedsudvalget)».

7. I § 5, stk. 2, og stk. 4, ændres »det sociale udvalg« til:

»kommunalbestyrelsen«.

8. I overskriften til kapitel 5 ændres »brevkontrol« til: »brev- og telefonkontrol«.

9. § 9 affattes således:

»§ 9. Såfremt forholdet mellem et barn eller en ung og forældrene eller andre er udviklet således, at det af hensyn til barnets eller den unges velfærd findes absolut påkrævet at afbryde eller begrænse samkvemmet med begge forældrene eller med en af dem eller andre, kan den anbringende kommunalbestyrelse undtagelsesvis og for en bestemt periode bestemme, at gensidige besøg ikke må finde sted eller kun i et nærmere bestemt omfang, og at barnet eller den unge ikke må modtage breve, telefonsamtaler eller andet fra de pågældende. Bestemmelsen skal meddeles barnet eller den unge og den, med hvem samkvem begrænses.

Stk. 2. Beslutning om at afbryde eller begrænse barnets eller den unges forbindelse med forældremyndighedens indehaver skal træffes af det særlige udvalg efter den sociale styrelseslovs § 3, jf.

lovens § 67, stk. 2. En beslutning, der vedrører en periode ud over 3 måneder, skal træffes efter reglerne i lovens § 126, jf.

lovens § 67, stk. 4.

Stk. 3. Institutionens leder kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde undtagelsesvis træffe foreløbig bestemmelse om fratagelse af besøgsret, indtil den rette myndighed efter stk. 1 eller stk. 2 hurtigst muligt og senest 3 dage efter tager stilling til spørgsmålet.«.

10. § 10 affattes således:

»§ 10. Såfremt det i det enkelte tilfælde findes absolut påkrævet af hensyn til barnets eller den unges velfærd at kontrollere ud- eller indgående post og telefonsamtaler, kan institutionens leder efter aftale med kommunalbestyrelsen undtagelsesvis træffe bestemmelse herom. Åbning af udgående og indgående breve kan da kun finde sted med samtykke fra og i overværelse af barnet eller den unge. Kontrol af telefonsamtaler i form af medhør kan kun finde sted med samtykke fra barnet eller den unge. Såfremt medhør finder sted, skal den person, med hvem telefonsamtalen føres, gøres opmærksom herpå.

Stk. 2. Ønsker barnet eller den unge ikke, at et indgående brev åbnes, kan dette uåbnet returneres til afsenderen med forklarende ledsageskrivelse. Ønsker barnet eller den unge ikke, at der sker medhør ved en indgående telefonsamtale, kan telefonsamtalen afbrydes med en forklaring til den, der har ringet op.

Stk. 3. Ønsker barnet eller den unge ikke, at et udgående brev åbnes, tilintetgøres det. Ønsker barnet eller den unge ikke, at der sker medhør ved en udgående telefonsamtale, føres samtalen ikke.«.

11. I § 11, stk. 1, indsættes efter »brevkontrol«: », telefonkontrol«.

12. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Institutionens leder indsender ved månedens udgang med sine kommentarer skemaerne til amtsrådet, der gennemgår skemaerne.«.

13. § 11, stk. 3, ophæves.

14. I § 12, stk. 6 og stk. 8, ændres »det sociale udvalg« til:

»kommunalbestyrelsen«.

15. § 12, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Amtsrådet træffer afgørelse i sagen inden 6 uger.«.

16. § 17 affattes således:

»§ 17. En beslutning efter § 9, stk. 2, der vedrører en periode på indtil 3 måneder, kan efter lovens § 67, stk. 3, indbringes for Socialstyrelsen og i sidste instans for Socialministeriet.

Stk. 2. En beslutning efter § 9, stk. 2, der vedrører en periode udover 3 måneder, kan indbringes for amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg kommuner for den sociale ankestyrelse, jf.

lovens § 15.«.

17. § 19 ophæves.

18. I § 25 udgår: »§ 19«, og »social- og sundhedsudvalget i amtskommunen« ændres til: »amtsrådet«.

19. I § 26, stk. 2, ændres »det sociale udvalg« til:

»kommunalbestyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1990.

Socialministeriet, den 26. april 1990

Aase Olesen

/ A. M. Lolk

Officielle noter

Ingen