Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ydelse af hjælpemidler efter bistandslovens § 58


Efter § 58, stk. 2, i lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand,

jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Det sociale udvalg yder hjælp til anskaffelse af hjælpemidler til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdoms- eller aldersbetinget svagelighed.

Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 ydes, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendigt for at pågældende kan udøve et erhverv.

§ 2. Der kan normalt ikke ydes hjælp til anskaffelse af hjælpemidler, som anses for at være almindelige forbrugsgoder.

§ 3. Der er for enkelte hjælpemidler fastsat særlige bestemmelser, jf. §§ 8-19.

§ 4. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp.

Stk. 2. Det sociale udvalg kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører.

§ 5. Der kan kun ydes hjælp til hjælpemidler og reparation, når udgiften i den enkelte ydelsessituation er over 200 kr. (bagatelgrænsen). Løbende ydelser omfattes ikke af bagatelgrænsen, når den årlige støtte overstiger 200 kr.

Stk. 2. Fra bagatelgrænsen er undtaget reparationsudgifter til høreapparater til børn og unge under 18 år, udgifter til batterier til høreapparater, egenudgift til medicin, jf. § 8, samt forsåling/udbedring af ortopædisk fodtøj, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 3. Der vil normalt ikke kunne ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevillingen er givet.

§ 6. Hjælpemidler kan udskiftes efter behov.

Stk. 2. Reservehjælpemidler kan ydes efter behov.

Særlige bestemmelser om støtte til visse hjælpemidler

§ 7. Når behovet er til stede, jf. § 1, kan der ydes hjælp til anskaffelse af de i §§ 8-19 nævnte hjælpemidler.

§ 8. Tilskudsberettiget medicin , der ordineres på grund af en varig lidelse.

Stk. 2. Hjælpen ydes til egenudgiften ud over 500 kr. månedlig og udbetales månedsvis bagud.

§ 9. Injektions- og testmaterialer (sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker, teststrimler og blodsukkermåleapparatur) til insulinkrævende diabetikere.

Stk. 2. Hjælpen til fingerprikker, teststrimler og blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.

§ 10. Tandproteser i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller kosmetisk vansirende følger af:

  • 1) ulykkesbetingede skader på tyggeorganet (tænder, mund, kæber samt omgivende væv),
  • 2) nødvendig lægelig eller tandlægelig behandling, som medfører skader på tyggeorganet eller
  • 3) medfødte anomalier, der påvirker tyggeorganet.

§ 11. Hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelser på hoved og hals.

Stk. 2. Hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger.

§ 12. Ortopædiske fodindlæg til personer med svære foddeformiteter, jf. Socialstyrelsens vejledning om ydelse af hjælpemidler.

§ 13. Ortopædisk fodtøj eller tilretning af almindeligt fodtøj, såfremt generne af en deformitet kan afhjælpes.

Stk. 2. Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder ansøgeren selv et beløb, der udgør 430 kr. pr. par for personer over 18 år og 230 kr. pr. par for børn og unge under 18 år. Beløbene reguleres efter § 21.

Stk. 3. Der kan i forbindelse med bevilling af ortopædisk fodtøj gives tilsagn om forsåling/udbedring af fodtøjet.

§ 14. Almindeligt fodtøj til personer, som på grund af en størrelsesforskel på fødderne på mindst 2 hele skonumre er nødt til at anskaffe to par sko.

Stk. 2. Hjælpen ydes med halvdelen af den samlede udgift, dog højst med et beløb på 570 kr. + moms. Beløbet reguleres efter § 21.

§ 15. Stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget en af følgende operationer: Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) eller urostomi (kunstig udføring af urinveje).

Stk. 2. Hjælpen kan ydes som naturalhjælp, jf. § 4, eller som et kontantbeløb, der udbetales kvartalsvis forud.

Kontantbeløbene pr. kvartal udgør:

Til colostomi 800 kr. + moms.

Til ileostomi 910 kr. + moms.

Til urostomi 1.020 kr. + moms.

Beløbene reguleres efter § 21.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der af særlige grunde er behov for større eller andet forbrug end det, der svarer til ovennævnte kontantydelser, kan det sociale udvalg bevilge hjælpen efter regning.

§ 16. Brilleglas , såfremt en eller flere af de i bilaget anførte indikationer foreligger.

Stk. 2. Kontaktlinser , såfremt en eller flere af de i bilaget anførte indikationer foreligger.

§ 17. Videobåndoptagere til døve og svært tunghøre, der er afhængige af tegnsprog, og som har brug for at kunne afspille videoprogrammer, der er særlig produceret for døve og svært tunghøre.

Stk. 2. Afgørelse træffes efter indstilling fra institutionen Døvefilm Video.

Stk. 3. Socialstyrelsen kan fastsætte retningslinier for type, bånd og instruktion af brugere af videobåndoptagere.

§ 18. Telefon til personer med varige lidelser, der medfører alvorlige og hyppige sygdomsanfald, og som kræver hurtig tilkaldelse af læge eller anden hjælp.

Stk. 2. Herudover kan der efter en samlet vurdering af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold ydes hjælp til telefon, hvis det skønnes, at en sådan ydelse i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet og medvirke til længere forbliven i eget hjem.

Stk. 3. Der kan ydes hjælp til betaling af abonnementsafgift, men ikke til betaling af samtaler.

§ 19. Høreapparater , vedligeholdelse af høreapparater samt batterier til personer med nedsat hørelse, når det på grundlag af undersøgelse på en audiologisk afdeling er godtgjort, at ansøgeren har behov herfor.

Stk. 2. Ansøgeren kan enten direkte eller efter henvisning fra det sociale udvalg rette henvendelse til audiologisk afdeling, som giver det sociale udvalg meddelelse om udlevering.

Befordringsgodtgørelse

§ 20. Der kan ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr. For personer, der modtager sociale pensioner, dog 25 kr.

Stk. 2. Der kan ydes time- og dagpenge og hoteldispositionsbeløb efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v., når der er tale om en rejse, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet.

Stk. 3. Der kan ydes befordringsgodtgørelse efter stk. 1 og 2 til rejseledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Regulering

§ 21. De beløb, der er nævnt i §§ 13, stk. 2, 14, stk. 2, og 15, stk. 2, reguleres een gang årlig med en procent, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Socialstyrelsen meddeler størrelsen af de regulerede beløb.

Klageadgang

§ 22. Afgørelser om hjælpemidler truffet af det sociale udvalg kan inden 4 uger indbringes for amtsankenævnet (i Københavns og Frederiksberg kommuner for Den Sociale Ankestyrelse).

Ikrafttrædelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1988.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 862 af 11. december 1986 om ydelse af hjælpemidler efter bistandslovens § 58.

Socialministeriet, den 10. juni 1988

Aase Olesen

/ I. Langkilde

Bilag

Indikation for hjælp til brilleglas og kontaktlinser, jf. § 16, stk. 1 og 2

Brilleglas, jf. § 16, stk. 1.

  • 1) Langsynethed, nærsynethed >= + / - 7 dioptrier, i det mindst brydende plan.
  • 2) Bygningsfejl (astigmatisme) >= 3 dioptrier.
  • 3) Forskellig optisk styrke på øjnene (anisometropi) >= 3 dioptrier.

Kontaktlinser, jf. § 16, stk. 2

A. På optisk indikation ved

  • 1) Langsynethed >= + 7 dioptrier (svarende til kontaktlinsestyrke på >= 7.50 dioptrier).
  • 2) Nærsynethed >= - 12 dioptrier (svarende til kontaktlinsestyrke >= - 10.50 dioptrier). For personer under 18 år, dog >= -7 dioptrier (svarende til kontaktlinsestyrke >= - 6.50 dioptrier).
  • 3) Forskellig optisk styrke på øjnene (anisometropi) >= 3 dioptrier.
  • 4) Uregelmæssig hornhinde.

B. På behandlingsindikation (protektiv linse, bandagelinse, diafragma- eller irislinse, okklusionslinse).

C. På kosmetisk indikation ved stærkt skæmmende øjenlidelse (kosmetisk linse).

Officielle noter

Ingen