Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

CIRKULÆRE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HOVEDSTADEN

(Perst.nr. 054-00)

 

 

INDHOLD

 

CIRKULÆRE

Generelle bemærkninger

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i organisationsaftalen

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i aftale

om vilkår for lønforsøg

Ikrafttræden

 

Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE

§    1.

Dækningsområde.

§    2.

Løn

§    3.

Overgang til månedsløn

§    4.

Arbejdstid

§    5.

Deltidsansættelse

§    6.

Overarbejde

§    7.

Skifteholdsarbejde og vagttjeneste

§    8.

Arbejde på forskudt tid

§    9.

Pension

§ 10.

Organisationsaftalens varighed

 

Bilag 1A Protokollat I

(lønvilkår for lager- og handelsarbejdere

be~skæftiget med dyrepasning)

 

Bilag 1B Protokollat II

(nattevagt ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

 

Bilag 1C Protokollat III

(omlægning af det ugentlige fridøgn)

 

Bilag 1D Protokollat IV

(pensionsaftale) .... 21

 

Bilag 1E Protokollat V

(lønvilkår for dyreassistentelever i hovedsta~den)

 

Bilag 1F Protokollat VI

(om deltidsbestemmelsen i organisationsaf~talens § 4)

 

Bilag 1G Protokollat VII

(lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået transportarbejderuddannelsen)

 

Bilag 1H Protokollat VIII

(om snerydning ved Slots- og Ejendomsstyrelsen)

 

Bilag 2 Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer

§    1.

Aftalens område

§    2.

Lønsystemet mv.

§    3 og § 4.

Basislønninger

§    5.

Kvalifikations- og funktionstillæg

§    6.

Arbejdstidsbestemte tillæg

§    7.

Lønregulering

§    8.

Pension

§    9.

Forhandlinger og indgåelse/opsigelse af aftaler

§ 10.

Overgangsordning for allerede ansatte

§ 11.

Øvrige bestemmelser

§ 12.

Evt. tilbagegang til hidtidigt system

§ 13. I

krafttræden og opsigelse

 

Generelle bemærkninger

 

1 . Fin Finansministeriet har med Lager- og Handels~arbejder~nes Forbund den 1. august 2000 indgået vedlagte organisationsaftale (bilag 1).

 

2. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 25. juni 1999 (Fmst. nr. 016/99) det samlede overenskomstgrundlag.

 

3. Endvidere har Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund den 8. februar   1999 indgået vedlagte aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer (bilag 2).

 

Aftalen har til formål at tilskynde til og understøtte iværksæt~telse af forsøg med nye lønsystemer på statens arbejdspladser.

 

Etablering af forsøg med nye lønsystemer er baseret på frivillighed. Ved udvælgelsen af forsøgsområder vil det være en forudsætning, at såvel den stedlige ledelse som vedkommende tillidsrepræsentanter har tilkendegivet et ønske om deltagelse i forsøgsprojekter.

 

Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem den lokale løn- og personalepolitik. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentan~ter~ne og de lokale ledere gode vilkår for gennemførelsen af forsøgene. Der henvises generelt til tillidsrepræsentantaftalen og SU-aftalen.

 

Der er i denne aftale taget udgangspunkt i rammeaftalens § 6, hvor~efter forsøgene etableres som et basislønsystem. Det udeluk~ker ikke, at der kan iværksættes forsøg med andre lønsystemer, f.eks. et intervallønsystem, hvilket i givet fald vil skulle aftales mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund.

 

Der gøres opmærksom på, at Finansministeriet og centralorgani~sa~tio~nerne har aftalt, at perioden for lønforsøg først udløber 1. april 2002.

 

Finansministeriet og centralorganisationerne har i fællesskab udarbejdet en vejledning om nye lønsystemer i staten, hvori lønforsøg og rammeaftalen er nærmere beskrevet.

 

4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i organisations~aftalen

 

Til § 1. Dækningsområde

Fortegnelsen over institutioner omfattet af organisationsaftalen er flyttet fra cirkulæret til organisationsaftalen.

 

Til § 6, stk. 1 Overarbejde

Der er enighed om, at beregningsgrundlaget for overarbejdsbetalingen for lager- og handelsarbejdere er begyndelseslønnen for lager- og handels~arbej~dere, mens beregningsgrundlaget for overtidsbetalingen for dyreassistenter ændres til begyndelseslønnen for dyreassistenter.

Tilsvarende gælder for ansatte med en uddannelse som transportarbejder.

 

Til § 6, stk. 4

Opmærksomheden henledes på muligheden for ansættelse af vikarer i for~bindelse med afvikling af afspadsering.

 

Til § 6, stk. 5.

Det henstilles, at der i videst muligt omfang gives den enkelte med~ar~bejder indflydelse på afspadseringstidspunktet, og at dette fastsættes med et rimeligt varsel.

 

Til § 9. Pension

Karensbetingelserne for indbetaling af pensionsbidrag er lempet med virkning fra 1. april 2000, således at der med virkning fra denne dato skal betales pensionsbidrag for ansatte, der opfylder betingelserne i § 9, stk. 3.

5. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i aftalen om vilkår ved lønforsøg

 

Til § 2, stk. 2.

Indgåelse af forhåndsaftaler indebærer, at der ikke vil skulle indgås konkret tillægsaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, hver gang en eller flere medarbejdere udfører opgaver/erhverver kvalifikationer, der er omfattet af forhåndsaftalen.

 

Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennem~ført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen.

 

Til § 5, stk. 2.

Tillidsrepræsentanter bør have samme adgang til kvalifikations- og funk~tions~tillæg, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job.

 

Til § 9.

Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra ministerier mv. henholdsvis Lager- og Handelsarbejdernes Forbund.  

 

6. Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999. Samtidig ophæves cirkulære af 28. oktober 1997 (Fmst. nr. 63/97) om organisationsaftale for lager- og han~dels~arbej~dere i hovedstaden samt cirkulære af 24. februar 1999 (Fmst. 010-99) om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

 

Personalestyrelsen, den 4. august 2000

Hans Peter Philipsen


Bilag 1

ORGANISATIONSAFTALE FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HO-VEDSTADEN

 

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fælles~overen~skom~sten mellem Finans~ministeriet og Statsansattes Kartel.

 

Dækningsområde

§ 1. Organisationsaftalen omfatter de ved nedenstående institutioners ar~bejds~pladser i ho~vedstadsområdet beskæftigede lager- og handels~ar~bej~dere:

 

Statens Seruminstitut

Københavns Universitet

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Fødevaredirektoratet

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Told * Skat

Nationalmuseet, Brede

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tøjhusmuseet

Statens Skadedyrslaboratorium

Institut for Idræt

Rådet for Større Færdselssikkerhed

Farmaceutisk Højskole

Det Danske Filminstitut

Lægemiddelstyrelsen

 

Løn

§ 2. De ansatte aflønnes efter skalatrinene 16, 17 og 18, hvor skalatrin 16 er 1-årigt og skalatrin 17 er 2-årigt .

 

Stk. 2. Vedrørende aflønning af lager- og handelsarbejdere, der er be~~skæf~tig~et med dyrepasning, dyreassistentelever samt lager- og handelsarbejdere der har gennemgået transportarbejderuddannelsen   henvises til pro~tokol~laterne I,   V og VII til denne organisationsaftale.

 

Stk. 3. Der kan efter godkendelse fra Finansministeriet i ganske særlige til~fælde ydes tillæg for særligt betroet arbejde.

 

Overgang til månedsløn

§ 3. Overgang til månedsløn sker efter 6 måneders beskæftigelse på timeløn.

 

Ved kortva~rige an~sæt~telser (fx ferieafløsere og lign.) vil der lokalt kunne aftales andre former for lønudbetaling.

 

Arbejdstid

§ 4. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der kan lægges mellem kl. 06.00 og 17.00 med 1/2 times spisepause. Arbejdstiderne og spisepausens tilrette~læg~gel~se drøftes lokalt.

 

Den ugentlige arbejdstid kan, hvis der mellem institutionen og tillids~manden er enighed herom, tilrettelægges så~ledes, at arbejdstidsned~sættelsen op~spares til senere afvikling.

 

Stk. 2. Med hensyn til frihed på 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdagen følges de hidtil i de enkelte institutioner gældende regler.

 

Deltidsansættelse

§ 5. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid.

 

Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse.

 

Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de på~gældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

 

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltids~an~sættelse.

 

Stk. 5. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer og højst 30 timer, og der ydes forholdsmæssig løn.

 

Stk. 6. Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagel~sesvis finde sted.

 

Der henvises i øvrigt til protokollat VI til denne organisationsaftale.

 

Overarbejde

§ 6. Overarbejde bør i videst muligt omfang undgås.

 

For overarbejde betales følgende tillæg:

 

De første 3 timer efter normal arbejdstids ophør 50 pct. af begyndelses~lønnen. Derefter ydes 100 pct. tillæg af samme løndel.

 

For overarbejde på søn- og helligdage samt fridage betales et tillæg på 100 pct. af begyndelseslønnen.

 

Stk. 2. Hvis der forlanges overarbejde, skal dette meddeles arbejderen senest 3 timer inden normal arbejdstids ophør, den dag overarbejdet skal udføres. I modsat fald ydes en godtgørelse på en overarbejdstime á 50 pct.

 

Stk. 3. Ved tilsigelse til overarbejde uden forbindelse med den normale arbejdstid betales på søn- og helligdage og fridage for mindst 7,4 timer, på andre dage for mindst 3,7 timer.

 

Søndagsarbejde skal varsles senest dagen før inden normal arbejdstids ophør, i modsat fald ydes en varskotime á 50 pct.

 

Stk. 4. Alt overarbejde afspadseres inden for 6 måneder efter dets ud~førelse.

 

Afvikling af afspadsering kan ske enten i form af afspadsering time for time med udbetaling af overtidstillæg, jf. stk. 1, eller i form af af~spadsering med tillæg i tid svarende til de i stk. 1 nævnte satser.

 

Stk. 5. Afvigelser fra den i stk. 4 nævnte ordning kan dog finde sted efter forhandling med tillidsrepræsentanten i den enkelte institution.

 

Tidspunktet for afspadsering aftales i øvrigt lokalt mellem den enkelte arbejder og lederen i den enkelte institution, om fornødent med tillids~repræsentantens medvirken.

 

Skifteholdsarbejde og vagttjeneste

§ 7. Arbejdstiden for 2. og 3. hold er 37 timer ugentlig. For hver 40 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår.

 

Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed.

 

Fridagene lægges efter aftale mellem institutionen og arbejderen samtidig med aftale om ferielægning.

 

Stk. 2. Ved etablering af skiftehold skal der gives 72 timers varsel, og varigheden skal mindst andrage 1 uge.

 

Stk. 3. Betaling for overarbejde i forbindelse med holddrift er for alle hold de i overenskomsten fastsatte tillæg for overarbejde i forbindelse med dagar~bejde regnet ud fra holdenes normale arbejdstid.

 

Arbejde på forskudt tid

§ 8. Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid skal der gives mindst 3 dages varsel, således at der efter varslets udløb intet tillæg betales for den tid, der ligger uden for kl. 06.00 til kl. 17.00.

 

Stk. 2. Såfremt varslet ikke er givet, betales indtil varslets udløb efter regler~ne om overarbejde for den tid, der falder uden for institutionens normale arbejdstid.

 

Pension

§ 9. I stedet for StK-fællesoverenskomstens § 6 om pension gælder følgende:

 

Pensionsbidraget indbetales til Pensionskassen for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere.

 

Stk. 2. Pensionsordningen omfatter ansatte, der ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, hvis den pågældende

 

·     

er fyldt 25 år

·     

har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år

·     

har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennem~snit

 

Som bidrag til den ansattes pensionering betaler styrelsen 8 pct. af 100/96 af den pensionsgivende løn og tilbageholder som eget pensionsbidrag i den ansattes løn et beløb på 4 pct. af de samme løndele. Den pensionsgivende løn udgør 91 pct. af grundlønnen efter § 2, stk. 1. Det samlede pen~sions~bidrag udgør 12 pct.

 

Stk. 3. For ansatte, der

 

·     

er fyldt 20 år og

·     

har været ansat i det offentlige i 9 måneder

 

indbetales med virkning fra 1. april 2000 et egetpensionsbidrag på 1,9 pct. af 100/98,1 af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin. Arbejdsgiverbidraget udgør 3,8 pct. af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør 5,7 pct.

 

Stk. 4. For ansatte med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, der op~fylder organisationsaftalens betingelser i øvrigt, indbetales - når ansæt~telsen har varet i 6 måneder - pensionsbidrag efter stk. 2 henholdsvis stk. 3. I sådanne tilfælde indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen eller fra det senere tidspunkt, hvor de øvrige betingel~ser i stk. 2 henholdsvis stk. 3 er opfyldt.

 

Stk. 5. For ansatte, der overgår fra privat ansættelse gælder indtil 1. april 2000 bestemmelsen i den hidtidige organisationsaftales § 8, stk. 4. Fra den 1. april 2000 gælder følgende for ansatte, der overgår fra privat ansættelse eller ansættelse i en (amts)kommune:

 

For ansatte, der overgår til ansættelse i staten direkte fra en privat ansættelse eller fra en ansættelse i en (amts)kommune, og som under denne har været omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen, beregnes pen~sions~bidrag efter reglerne i stk. 3, indtil de pågældende opfylder betingelserne i stk. 2.

 

30 kalenderdages afbrydelse eller derunder betragtes som direkte overgang.

 

Stk. 6. Pensionsbidragene indbetales indtil udgangen af den måned, hvor den pågæl~dende fylder 70 år.

 

Stk. 7. Vedrørende pensionsbidrag for lager- og handelsarbejdere beskæf~tiget med dyrepasning henvises til protokollat I og vedrørende pen~sions~bidrag for lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået transport~ud~dan~nel~sen henvises til protokollat VII.

 

Stk. 8. Vedtægter/regulativer for pensionsordningen og fremtidige ændrin~ger heri skal godkendes af Finansministeriet.

 

Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden (bortset fra emigration) kan ikke finde sted.

 

90 pct. af pensionsbidraget skal anvendes til løbende, livsvarige ydelser. Som overgangsordning kan der aftales undtagelser i tilfælde, hvor løben~de, livsvari~ge ydelser er sikret på længere sigt.

 

Stk. 9. Efter anvisning af pensionsordningen og med Finansministeriets for~udgående godkendelse kan bidragene indbetales til en anden pensions~ordning, hvis indhold kan godkendes af Finansministeriet.

 

Stk. 10. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablere~de overgangsordning for ydelse af supplementsunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse.

 

 

Organisationsaftalens varighed

§ 10. Denne organisationsaftale har virkning fra 1. april 1999 og kan af hver af parter~ne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2002. Samtidig ophæves organisationsaftale af 25. september 1997.

 

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

p.m.v

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 a

PROTOKOLLAT I

LØNVILKÅR FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE BESKÆFTIGET MED DYREPASNING

1. Lager- og handelsarbejdere med en erhvervsuddannelse som dyreassi~stent/~dyrebruger eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr, aflønnes efter skalatrin 21, 22, 23 og 24 (alle trin er 2-årige). Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af den enkelte an~sattes lønan~ciennitet som faglært dyrebruger/veterinærsygeplejerske, jf. reglerne i StK-fælles~overenskomstens § 5, pkt. 2.

 

2. Lager- og handelsarbejdere, der ikke har gennemført de i pkt. 1 nævnte erhvervsuddannelser, men som pr. 1. april 1995 har været be~skæfti~get med pasning af forsøgsdyr i mindst 5 år inden for organisa~tionsaftalens område, aflønnes efter det i pkt. 1 nævnte lønforløb som en personlig ordning.

 

Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af længden af den periode, den pågældende har været beskæftiget med pasning af forsøgsdyr inden for organisationsaftalens område.

 

3. Ansatte, der er beskæftiget med dyrepasning, og som ikke er omfattet af pkt. 1 eller pkt. 2, aflønnes efter reglerne i organisationsaftalens § 2.

 

4. Vedrørende pension gælder organisationsaftalens § 9 dog med følgende undtagelse vedrørende pensionsbidraget:  

 

For ansatte omfattet af organisationsaftalens § 9, stk. 2 betaler styrelsen 8 pct. af 100/96 af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin, og tilbageholder som eget pensionsbidrag 4 pct. af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør således 12 pct.  

 

København, den 1. august 2000

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansmini~steriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 B

PROTOKOLLAT II

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handels~arbejdernes Forbund er der i forbindelse med overenskomsten af d.d. indgået følgende aftale:

 

1.

Det til 4 lager- og handelsarbejdere ved Den kgl. Veterinær- og Landbo~højskole ydede tillæg for udførelse af nattevagt udgør 560,18 kr. pr. uge (1. oktober 1997-niveau). Tillægget reguleres som tjeneste~mændenes særlige tillæg.

 

 

2.

I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 20. december 1996 om hviletid og fridøgn mv., § 10, aftales for 1 lager- og handels~arbej~der ved afdelingen for fysiologi, endo~krinologi og blodtypeforsk~ning ved Den kgl. Veterinær- og Landbo~højskole, at det ugentlige fridøgn kan om~lægges såle~des, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn. En sådan omlægning vil blive aktuel 5 til 12 gange årlig.

 

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fri~døgns~bestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendt~gørelse, fore~lægges sådanne spørgs~mål til forhandling mellem denne aftales parter.

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansmini~steriet

P.M.V

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 C

PROTOKOLLAT III

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er der i forbindelse med organisationsaftalen af d.d. indgået følgende aftale:

 

I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 20. december 1996 om hviletid og fridøgn mv., § 19, aftales for dyrepasserne ved Panum~instituttet, Københavns Universitet, at det ugentlige fridøgn kan om~lægges således, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn.

 

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte be~kendtgørel~se, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter.

 

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen        

 


Bilag 1 D

PROTOKOLLAT   IV

PENSIONSAFTALE

Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er enige om, at indbetaling af pensionsbidragene for personer ansat i henhold til over~enskom~sten til pågældendes pensionsordning i pensionskasse eller livs~for~sikringssel~skab forudsætter, at

 

1.

pensionsformålet sikres

 

 

2.

tilbagekøb i utide ikke finder sted

 

 

3.

overenskomstparterne sikres et vist indseende med de over~ens~komst~ansat~tes pensionsordning.

 

Disse forudsætninger vil være opfyldt ved, at

 

-

den væsentligste del af pensionsbidraget til pensionsordningen giver ret til løbende, livsvarige alderspension, løbende, livsvarig invalide~pension og løbende børnepension længst til det 24. år samt eventuel løbende ægte~fællepension, således at den del af pensionsbidraget, der anvendes til sumydelser, ikke overstiger 10 pct. af de samlede bidrag. Som over~gangsordning for enkeltpersoner kan parterne aftale und~tagelser i tilfælde, hvor løbende livsvarige ydelser er sikret på længere sigt,

 

 

-

tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden ikke kan finde sted. Ved emigration kan tilbagekøb dog finde sted efter godkendelse i det enkelte tilfælde,

 

 

-

alle, der efter overenskomsten indbetaler bidrag til pensions~ordningen, skal have samme mulighed for at opnå ydelser efter pensionsordninger,

 

 

-

udtrædelsesgodtgørelse/tilbagekøbsværdi ikke uden Finansministe~riets forudgående godkendelse kan overføres til anden pensions~ordning eller andet - eller omdannet - pensionsinstitut,

 

 

-

parterne forudsætter, at en arbejdsgiverorganisation er repræsenteret i pensionsordningens eventuelle bestyrelse eller lignende, og at pen~sions~ordningen løbende giver parterne mindst samme information om pensions~ordningens virksomhed, som pensionsordningens medlemmer modtager, det vil sige årsberetninger, regnskaber, oplæg til generalfor~samling og lign.

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

rbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen


Bilag 1 E

PROTOKOLLAT V

LØNVILKÅR FOR DYREASSISTENTELEVER I HOVEDSTADEN

1. Lønnen udgør følgende (1. oktober 1997-niveau):

 

Under 18 år

i alt pr. måned

uddannelsesår

4.815,11

uddannelsesår

6.169,94

uddannelsesår

7.675,81

uddannelsesår

9.012,32

 

Over 18 år

 

uddannelsesår

6.476,61

uddannelsesår

7.840,59

uddannelsesår

9.341,88

uddannelsesår

10.843,17

 

Procentregulering

 

De ovenfor anførte grundbeløb procentreguleres efter de for tjenestemænd gældende regler.

 

København, den 1. august 2000

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 F

PROTOKOLLAT VI

OM DELTIDSBESTEMMELSEN I ORGANISATIONSAFTALENS § 5

 

Der er enighed om, at stk. 1 skal forstås således:

 

Udgangspunktet er ansættelse på fuld tid.

 

Nyansættelse på deltid kan finde sted, såfremt det er begrundet i institutionens forhold.

 

Inden der i konkrete tilfælde sker ansættelse på deltid, drøftes spørgs~målet med tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke opnås enighed, kan institutionen gennemføre deltidsansættelsen. Organisationen kan påtale spørgsmålet i henhold til de fagretlige regler, hvis det gøres gældende, at deltidsansættelsen ikke er begrundet i institutionens forhold.

 

Der er i øvrigt enighed om:

 

Inden deltidsbestemmelsen bringes i anvendelse på institutio~nen, skal der finde en generel drøftelse sted mellem institutionen og tillidsrepræsentanten.

 

I tilfælde af, at der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, finder oven~nævnte drøftelser sted med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund.

 

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 G

PROTOKOLLAT VII

LAGER- OG HANDELSARBEJDERE, DER HAR GENNEMGÅET TRANS-PORTARBEJDERUDDANNELSEN

 

 

Lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået transportuddannelsen med speciale inden for lager, aflønnes efter skalatrinene 18, 19 og 20 (alle trin er 2-årige).

 

 

 

Det er en betingelse for at blive omfattet af dette protokollat, at transportuddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af den pågældende stilling.

 

 

 

Vedrørende pension gælder organisationsaftalens § 9 dog med følgende undtagelser vedrørende pensionsbidraget:  

 

For ansatte omfattet af organisationsaftalens § 9, stk. 2 betaler styrelsen 8 pct. af 100/96 af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin, og tilbageholder som eget pensionsbidrag 4 pct. af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør således 12 pct.

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 1 H

PROTOKOLLAT VIII

SNERYDNING VED SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN

I perioden fra 15. november til 15. marts kan der pålægges indtil 4 ad gangen af de i Slots- og Ejendomsstyrelsens fejeafsnit beskæftigede lager- og handelsarbejdere at stå til rådighed uden for normal arbejdstid med henblik på snerydning mv. Rådighedsforpligtelsen fordeles ligeligt mellem de af ordningen omfattede arbejdere.

 

I perioden fra 15. november til 15. marts ydes der til de af ovennævnte rådighedsvagtordning omfattede arbejdere et fast månedligt, ureguleret tillæg på 750,- kr.

 

 

København, den 1. august 2000

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Birger Larsen

Hans Peter Philipsen

 


Bilag 2

FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJ-DERE

§ 1.  Denne aftale gælder for ansatte, der bliver omfattet af forsøg med nye lønsystemer med virkning fra den 1. januar 1998 eller senere. Bestem~melserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i StK-fælles~overenskomsten og organisationsaftalen for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

 

Stk. 2. Aftalen indgås i øvrigt i henhold til rammeaftalen om forsøg med nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

 

Stk. 3. Forsøgene omfatter alle nuværende og fremtidigt ansatte inden for de områder, der omfattes af forsøg.

 

Lønsystemet mv.

§ 2. Forsøg med lønsystemer inden for denne aftales område etableres som et basislønsystem, jf. rammeaftalens §§ 6 - 8 og §§ 10 - 13, dvs. med en basisløn suppleret med lokalt aftalte funktions- og/eller kvalifikationstillæg mv., medmindre andet aftales.

 

Stk. 2. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriteri~er~ne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i over~ens~stemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

 

Stk. 3. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn jf. §§ 4 og 5, stk. 1 og 2. Overtidstillægget følger bestemmelserne her~om i organisationsaftalen.

 

 

Basislønninger

§ 3. Bestemmelserne i §§ 4 og 5 træder i stedet for de tilsvarende løn~be~stem~melser i organisationsaftalen for lager- og handelsarbejdere.

 

 

§ 4. Basislønnen for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden udgør pr. år (1.oktober 1997-niveau):

 

Trin 1:

              192.000 kr.

Trin 2:

              194.500 kr.

 

For lager- og handelsarbejdere med en erhvervsuddannelse som dyre~assistent/dyrebruger eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr, udgør basislønnen pr. år (1.oktober 1997-niveau):

 

Trin 1:

              209.000 kr.

Trin 2:

              211.500 kr.

 

For lager og handelsarbejdere, der har gennemgået transportuddannelsen med speciale inden for lager, og hvor transportuddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af stillingen udgør basislønnen pr. år (1. oktober 1997-niveau):

 

trin:

199.500 kr.

trin:

              202.000 kr.

 

Stk. 2. Basisløntrinene er 1-årige.

 

 

Kvalifikations- og funktionstillæg

§ 5. Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.

 

Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af:

 

a.      

              Den ansattes faglige og personlige kvalifikationer.

b.

Kvaliteten i opgavevaretagelsen.

c.

Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige ar~bejdsmarked.

d.

Hensyn til rekruttering og fastholdelse.

 

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg, midler~tidige tillæg eller éngangsvederlag. Tillæggene angives i grundbeløb (1. oktober 1997).

 

Arbejdstidsbestemte tillæg

§ 6. Ud over den løn, der er aftalt som led i det nye lønsystem, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de hidtil gældende regler.

 

Lønregulering

§ 7. Basislønnen og funktionstillægget reguleres med de generelle stig~ninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning, jf. rammeaftalens § 7.

 

Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales.

 

Pension

§ 8. Der indbetales pensionsbidrag af basislønnen, varige tillæg fastsat efter § 5 samt eventuelle overgangstillæg efter § 10.

 

Stk.2. Der indbetales endvidere pensionsbidrag af midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt.

 

Stk.3. Indbetaling af pensionsbidrag sker i øvrigt efter de regler, der er fastsat i organisationsaftalen for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

 

Forhandlinger og indgåelse/opsigelse af aftaler

§ 9. Forhandling om og indgåelse af lokale aftaler sker efter reglerne i ram~me~aftalens §§ 11 - 13.

 

Stk. 2. Forslag om lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhand~linger skal finde sted mindst én gang om året, hvis én af parterne begærer det. Lønændringerne kan i øvrigt aftalers løbende, hvis parterne er enige herom, jf. rammeaftalens § 12, stk. 1.

 

Overgangsordning for allerede ansatte

§ 10.   Der ydes et særligt tillæg ved overgang til nyt lønsystem, som udligner den eventuelle forskel mellem den tidligere skalaløn og basis~lønnen i det nye lønsystem.

 

Stk. 2.     Eventuelle lokalt eller centralt aftalte tillæg videreføres, indtil de ved lokal aftale eventuelt sammenlægges med tillægsdelen i den i stk. 1 nævnte løn.   Midlertidige tillæg bortfalder som tidligere ved periodens udløb.

 

Stk. 3. Allerede ansatte, der ikke ved forsøgets iværksættelse oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsfor~højelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun, i det omfang der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. januar 1998 eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

 

Stk. 4. Alle løndele reguleres som anført i § 7, stk. 1. Eventuelle tillæg efter stk. 2, som ikke tidligere har været reguleret, reguleres dog ikke.

 

Stk. 5. Efter overgangen til det nye lønsystem er allerede ansatte omfat~tet af denne aftales andre bestemmelser.

 

Øvrige bestemmelser

§ 11. Ansatte omfattet af denne aftale er ikke omfattet af lokal- og chef~lønsordningen.

 

Stk. 2. Ansatte, der ikke er omfattet af et forsøg med nye lønsystemer, men som forflyttes til et område, hvor der er etableret forsøg, er omfattet af reglerne i § 10.

 

Stk. 3. Hvis en ansat genindtræder i statens tjeneste efter tjenestefrihed, finder reglerne i § 10 tilsvarende anvendelse.

 

Stk. 4. Hvis en ansat, som er omfattet af et forsøg, uansøgt forflyttes til et område, hvor der ikke er indgået aftale om lønforsøg, udbetales der et personligt tillæg til udligning af en eventuel lønforskel. Udligningstillægget bortfalder pr. 1. april 2001, jf. § 13.

 

Evt. tilbagegang til hidtidigt lønsystem

§ 12. Hvis denne aftale pr. 1. april 2001 ikke afløses af en ny aftale, der viderefører de nye lønsystemer, overgår alle ansatte til aflønning efter organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsar~bej~der~nes Forbund.

 

Stk. 2. Ved evt. overgang til skalatrinssystemet skal den enkelte ansatte indplaceres på det skalatrin, som vedkommende ville have opnået, hvis den pågældende ikke havde været omfattet af forsøg.

 

Ikrafttræden og opsigelse

§ 13. Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og er uopsigelig i forsøgsperioden. Aftalen bortfalder pr. 1. april 2001.

 

København, den 8. februar 1999

              Lager- og Handelsarbejdernes

Forbund

              Finansministeriet

P.M.V.

             

E.B.

Birger Larsen     

Hans Peter Philipsen

 

Redaktionel note
  • Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999.
  • Samtidig ophæves cirkulære af 28. oktober 1997 (Fmst.nr. 63/97) om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden samt cirkulære af 24. februar 1999 (Fmst.nr. 010-99) om aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden