Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om Tjenesterejseaftalen

(Til samtlige ministerier mv.)

 

(Perst.nr. 057-00)

 

INDHOLD

CIRKULÆRE

1. Indledning

2. Ændringer i aftalen

3. Generelle bemærkninger

4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

5. Ikrafttræden mv.

AFTALE

KAP. 1. Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser

KAP. 2. Udgifter til transport

KAP. 3. Udgifter til måltider o.l.

KAP. 4. Udgifter til overnatning

KAP. 5. Særlige bestemmelser om udstationering

KAP. 6. Hjemrejser

KAP. 7. Regulering mv.

KAP. 8. Særbestemmelser

KAP. 9. Forsikring

KAP. 10. Ikrafttræden mv.

Satsreguleringscirkulære

(udsendes som et selvstændigt cirkulære)

1. INDLEDNING

Personalestyrelsen og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation har indgået vedlagte aftale af 30. juni 2000 om tjenesterejser.

Aftalen træder i kraft pr. 1. august 2000, idet dog bestemmelsen i aftalens § 15, stk. 2, om kilometergrænsen allerede træder i kraft pr. 1. januar 2000.

2. ÆNDRINGER I AFTALEN

Baggrund

Ændringerne i tjenesterejseaftalen har bl.a. baggrund i de ændringer, der blev gennemført i ligningslovens bestemmelser om den skattemæssige behandling af rejsegodtgørelser mv. ved lov nr. 955 af 20. december 1999.

Ændringer

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

-     Tjenesterejser i Danmark og på Færøerne

For tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales som hidtil time- og dagpenge (§§ 20 og 22).

Hvis den ansatte anmoder om det, kan tjenestestedet dog i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder mv. (§ 20, stk. 2).

  -    Forhøjelse af dagpengesatsen

Dagpengesatsen er for nogle lande blevet forhøjet - herunder satsen for Danmark og Færøerne - mens den for andre lande er blevet nedsat.

  -     Mulighed for lokal forhøjelse af dagpengesatserne

Dagpengene for Danmark og Færøerne samt en række udenlandske destinationer kan ved lokal aftale forhøjes op til et angivet maksimum.

En sådan forhøjelse kan aftales at være generelt gældende eller kan være begrænset til særlige tjenesterejser, lande, byer eller særlige destinationer mv. i det enkelte land. Derimod er det ikke hensigten, at der skal differentieres mellem ansatte med forskellig lønindplacering, rang eller lignende.

-     Udokumenteret nattillæg

Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg er bortfaldet, idet satsen for udokumenteret nattillæg er centralt fastsat.

-     Udstationering

Nedsættelsen af time- og dagpenge samt hoteldispositionsbeløb og udokumenteret nattillæg fra og med den 29. dag under udstationering i Danmark er ændret fra 1/3 til 1/4.

-     Kørselsgodtgørelse

Maksimumgrænsen for ydelse af godtgørelse efter høj sats for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel ændres fra 12.000 til 20.000 km. i et kalenderår med virkning fra 1. januar 2000.

Oversigt over former for godtgørelse af merudgifter til måltider o.l. på tjenesterejser

Nedenstående skema viser hovedprincipper for godtgørelse af merudgifter til måltider o.l. under tjenesterejser.

 

Tjenesterejser uden overnatning/ mindre end 24 timers varighed

Tjenesterejser med overnatning og af minimum 24 timers varighed

Udstationering

 (§ 19)

Danmark og Færøerne
(§ 20)

Udlandet
og Grønland
(§ 21)(§ 33)

Time- og dagpenge

÷

+

Tjenestestedet kan tillade

+

Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt ydelse af procentgodtgørelse÷Tjenestestedet kan tillade+÷

Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation


+

Kun for ansatte i lr. 37 og derover (jf. § 51)


÷

Mulighed for lokal aftale for afgrænsede grupper (§ 34, stk. 2) samt for enkeltpersoner (jf. § 51).

Tjenesterejser, hvor der ydes time- og dagpenge

Hvis der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejser, hvor der ydes time- og dagpenge, reduceres time- og dagpengebeløbet med 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middag.

Ved ydelse af samtlige 3 hovedmåltider udbetales der således 25% af time- og dagpengebeløbet til dækning af småfornødenheder mv.

Tjenesterejser, hvor merudgifter refunderes mod dokumentation

Hvis der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejser, hvor merudgifter til måltider refunderes mod dokumentation, og der ydes procentgodtgørelse, kan merudgifter vedrørende samme hovedmåltid(er) ikke refunderes mod dokumentation.

Ved ydelse af samtlige 3 hovedmåltider kan merudgifter til måltider således ikke refunderes. Ydelse af gratis måltider påvirker dog ikke retten til procentgodtgørelse, jf. § 20, stk. 2 og § 21, stk. 2.

3. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Personkreds

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af, eller efter bemyndigelse fra Personalestyrelsen, og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der har tilsluttet sig disse.

Aftalens regler og satser vil også kunne finde vejledende anvendelse for statsligt personale i øvrigt, som har haft merudgifter på tjenesterejser.

Merudgifter

Aftalens formål er at dække de merudgifter, der er forbundet med tjenesterejser. Ved merudgifter forstås alene de ekstraudgifter, som den ansatte påføres på en tjenesterejse.

Der kan derfor ikke hverken direkte eller indirekte gives økonomisk kompensation for ulemper e.l. Honorering for eventuelle ulemper, f.eks. særligt belastende rejseaktivitet eller varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med tjenesterejser, må ske via de muligheder, der ligger i den lokale løndannelse.

Kompetence

Hvor der i aftalen skal gives godkendelse, foretages skøn e.l., ligger kompetencen hos pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som afgørelseskompetencen eventuelt er blevet delegeret til. Den myndighed, der faktisk har kompetencen, kaldes i aftalen for "tjenestestedet".

Samarbejdsudvalg

Hvis tjenestestedet fastsætter retningslinier for den lokale anvendelse af reglerne i tjenesterejseaftalen, vil det være naturligt forinden at behandle disse i samarbejdsudvalget.

Bemyndigelse

Hvor der i aftalen er adgang til at indgå lokale aftaler, forudsættes det, at kompetencen til at indgå sådanne aftaler på såvel arbejdsgiversiden som arbejdstagersiden delegeres i videst muligt omfang.

Rejsebureauydelser - herunder hoteller

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S har indgået rammekontrakter om rejsebureauydelser, der bl.a. omfatter anvisning mv. af hoteller. Disse hoteller bør benyttes i det omfang, det er muligt. Oplysning om hotellerne fås ved henvendelse til Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S eller rejsebureauerne Carlson Wagonlit Travel eller DSB Rejsebureau.

Forsikring

Vedrørende forsikringstegning henvises til Finansministeriets cirkulære af 1. juli 1998 (Fmst. nr. 065-98) om tjenesterejseforsikringen samt til aftalens § 52.

Regulering

Alle satser (transportgodtgørelse, udokumenteret nattillæg, time- og dagpenge, procentgodtgørelse samt hoteldispositionsbeløb) reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Satsreguleringscirkulære

Med dette cirkulære udsendes kun regelsættet om tjenesterejser. De regulerede satser vil blive udsendt i et særligt satsreguleringscirkulære, som Personalestyrelsen udsender årligt, normalt 1. januar.

Der udsendes et ekstraordinært satsreguleringscirkulære pr. 1. august 2000.

Bonuspoint

Bonuspoint, rabatter o.l. optjent i forbindelse med tjenesterejser tilhører tjenestestedet og må kun anvendes i forbindelse med tjenesterejser. Tjenestestedet har pligt til at sikre, at optjente bonuspoint, rabatter o.l. anvendes efter hensigten med henblik på at reducere institutionens samlede omkostninger til tjenesterejser.

Oplysningspligt til skattemyndighederne

For de offentlige arbejdsgivere er der oplysningspligt over for skattemyndighederne om udbetaling af godtgørelse efter tjenesterejseaftalen.

Oplysningspligten omfatter:

-      Time- og dagpenge

-     Transportgodtgørelse (for kørsel i privat bil eller på privat motorcykel samt for benyttelse af privat knallert eller cykel)

-     Udokumenteret nattillæg

-      Procentgodtgørelse

Såfremt der ikke udbetales maksimumsatser for time- og dagpenge, hhv. procentgodtgørelse i henhold til tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, kan det være nødvendigt, at tjenestestedet attesterer dette til brug for den ansattes dokumentation over for skattemyndighederne.

Nærmere vejledning

Nærmere vejledning om anvendelse og fortolkning af aftalens bestemmelser findes i kap. 23 i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV).

4. BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER

Ad § 1, stk. 1

Aftalen gælder for ansatte inden for det definerede område, forudsat at tjenesterejsen udføres som et led i ansættelsesforholdet, herunder tjenesterejser i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter (forskningsrådsmidler, EU-finansierede projekter e.l.).

Ad § 1, stk. 4

Opmærksomheden henledes bl.a. på særlige bestemmelser om:

-     Nordisk tjenestemandsudveksling, jf. cirkulære af 16. august 1999 om nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Fmst. nr. 043-99)

-     Ph.d.-stipendiater, jf. cirkulære af 25. november 1997 om lønnede ph.d.-stipendiater (Fmst. nr. 67/97)

-      Kandidatstipendiater, jf. cirkulære af 22. juni 1993 om stillingsstruktur ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (APD nr. 44/93), cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner (Fmst. nr. 15/97) samt cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet (Fmst. nr. 19/97).

Ad § 13, stk. 3

Rabatordninger mv. kan anvendes, hvis der er enighed herom mellem den ansatte og tjenestestedet.

Ad § 18, stk. 2

I det omfang, der ydes gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene, jf. § 22, stk. 4. Ydelse af gratis måltider påvirker ikke retten til den i § 20, stk. 2 og § 21, stk. 2, nævnte procentgodtgørelse.

Ad § 19

På tjenesterejser, der varer mindre end 24 timer, godtgøres rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er tale om rimelige merudgifter, er det ikke afgørende, om måltidet indtages inden for eller uden for normal arbejdstid, men må afhænge af en samlet vurdering af, om den ansatte er påført rimelige merudgifter.

Ad § 21, stk. 1

Der kan kun refunderes merudgifter til de 3 hovedmåltider. Udgifter til småfornødenheder mv. godtgøres med procentgodtgørelse i henhold til § 21, stk. 2.

Ad § 20, stk. 2 og § 21, stk. 3

Der kan ikke på den samme tjenesterejse ydes godtgørelse efter mere end ét af de i § 18 nævnte principper. Der kan således ikke på en tjenesterejse, der er forbundet med overnatning, og som varer 24 timer eller mere, den ene dag ydes time- og dagpenge og den anden dag refusion af merudgifter til måltider samt procentgodtgørelse.

Ad § 32, stk. 1

Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg i henhold til tjenesterejseaftalen af 8. marts 1999 er bortfaldet, jf. § 49, stk. 2.

Ad § 34, stk. 1

Det bemærkes, at time- og dagpenge som udgangspunkt er skattefri i indtil 12 måneder efter de nugældende skatteregler, jf. ligningslovens § 9A, stk. 5, således som denne er affattet ved lov nr. 955 af 20. december 1999.

Ad § 34, stk. 2

Den lokale aftalemulighed for under udstationering at yde godtgørelse af merudgifter mod dokumentation, i stedet for time- og dagpenge, kan gælde for hele eller dele af udstationeringsperioden.

Selv om merudgifter godtgøres mod dokumentation, ydes der ikke procentgodtgørelse under udstationering.

Refusion af merudgifter mod dokumentation vil som udgangspunkt ikke være skattepligtig efter de nugældende skatteregler.

Ad § 35

Nedsættelse af godtgørelser kan tidligst ske 28 dage efter, at den ansatte har fået oplyst, at der er tale om udstationering. Nedsættelsen sker således med virkning fra en senere dag end den 29. dag, såfremt den ansatte først senere er blevet oplyst om, at der var tale om en udstationering. Det anbefales, at meddelelse om udstationering så vidt muligt sker skriftligt.

Ad § 42

Tjenestestedet kan tillade hjemrejser med fly fra og til destinationer i Danmark og på Færøerne, hvis det i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Under samme betingelser kan tjenestestedet tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel mod at få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til § 14, dog maksimalt med et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed, jf. § 10, stk. 2 og 3.

Ad § 44, stk. 4

I henhold til ligningsloven kan Ligningsrådet fastsætte en højere skattefri sats for lande med et særligt højt omkostningsniveau. Dagpengesatserne vil blive forhøjet i samme omfang, og de forhøjede satser vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Ad § 50

Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser, kan reglerne i aftalen kun fraviges efter bemyndigelse fra Personalestyrelsen.

Ad § 51

Et valg af godtgørelsesprincip truffet i henhold til tidligere tjenesterejseaftaler er bindende indtil den tidligere periodes udløb, dog højst 2 år.

Der kan dog inden for 3 måneder fra aftalens ikrafttræden indgås aftale mellem tjenestestedet og den ansatte om, at et tidligere truffet valg om afregning mod dokumentation bortfalder.

Ad § 52

Tjenesterejseforsikringen beror på en aftale indgået mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og det forsikringsselskab, der til enhver tid er valgt efter forudgående EU-udbud. Det nærmere indhold af de nævnte forsikringer samt tjenesterejseforsikringens dækningsområde fremgår af den til enhver tid etablerede forsikringsordning. Den for tiden gældende forsikringsordning fremgår af Finansministeriets cirkulære nr. 122 af 1. juli 1998 om tjenesterejseforsikringen (Fmst. nr. 065-98).

5. IKRAFTTRÆDEN MV.

Cirkulæret træder i kraft den 1. august 2000, idet dog bestemmelsen om kilometergrænsen allerede træder i kraft den 1. januar 2000.

Den 1. august 2000 ophæves cirkulære om tjenesterejseaftalen af 8. marts 1999 (Fmst. nr. 011-99).

 

 

Personalestyrelsen, den 30. juni 2000

Marianne Ho


Bilag 1

AFTALE OM TJENESTEREJSER

KAP. 1. AFGRÆNSNINGER, DEFINITIONER OG SÆRLIGE BESTEMMELSER

§ 1. Aftalens område

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af, eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet, og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer, eller organisationer, der har tilsluttet sig disse.

Stk. 2. Aftalen gælder ikke for ansatte med fast tjenestested i Grønland.

Stk. 3. Aftalen gælder for tjenesterejser i Danmark samt til, i og fra Færøerne, Grønland og udlandet.

Stk. 4. Aftalen gælder ikke for tjenesterejser, hvor den ansatte får sine merudgifter dækket i henhold til lov mv., andre aftaler, særlige godtgørelsesordninger i øvrigt, eller for personalegrupper, hvor der specifikt er aftalt en undtagelse fra de generelle regler.

§ 2. Formål

Aftalens formål er at godtgøre de merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med tjenesterejser.

§ 3. Tjenesterejse. Definition

For at der kan tales om en tjenesterejse forudsættes,

-     at rejsen er et nødvendigt led i tjenesten, og

-     at den af tjenestestedet godkendes som en tjenesterejse.

§ 4. Tjenesterejsens tilrettelæggelse

Det er tjenestestedet, der tilrettelægger tjenesterejsen.

§ 5. Tjenesterejsens længde og varighed

En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som start- og slutpunkt.

Stk. 2. Hvis tjenesterejsen har et andet start- og/eller slutpunkt end tjenestestedet (f.eks. bopælen), og det ikke vil være rimeligt for den ansatte eller tjenestestedet, at tjenestestedet er start- og slutpunkt, kan det faktiske start- og/eller slutpunkt efter konkret vurdering anvendes ved beregningen.

§ 6. Betalingskort

Tjenestestedet kan bestemme, at betalingskort skal benyttes på tjenesterejser. Tjenestestedet afholder i så fald udgifter til oprettelse og vedligeholdelse samt løbende udgifter ved kortets benyttelse på tjenesterejser.

§ 7. Andre tjenstlige udgifter

Nødvendige tjenstligt begrundede udgifter, som ikke er omtalt i aftalen, refunderes mod dokumentation.

§ 8. Dokumentation

Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, eller dokumentation er bortkommet, kan udgifter, der ifølge aftalen kan refunderes mod dokumentation, undtagelsesvis refunderes mod personlig erklæring.                                  

KAP. 2. UDGIFTER TIL TRANSPORT

§ 9. Merudgifter

Den ansatte kan kun få refunderet de merudgifter til transport, som tjenesterejsen har medført.

§ 10. Offentligt eller privat transportmiddel

På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, jf. §§ 11-13.

Stk. 2. Tjenestestedet kan dog tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet, jf. §§ 14-17.

Stk. 3. Tjenestestedet kan endvidere tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel, selv om offentlige transportmidler af økonomiske årsager skal anvendes på tjenesterejsen, jf. stk. 1. Den ansatte kan i så fald få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til § 14, dog maksimalt et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed.

Offentlige transportmidler o.l.

§ 11. Valg af transportmiddel og rejseklasse

Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet.

§ 12. Refusionsberettigede transportudgifter

Samtlige udgifter til offentlige transportmidler samt efter omstændighederne til taxi, som er anvendt i forbindelse med hen- og tilbagerejsen til bestemmelsesstedet, refunderes mod dokumentation.

Stk. 2. Udgifter til transport på bestemmelsesstedet afholdes af time- og dagpengene, jf. § 22, stk. 1, eller anses for godtgjort ved ydelse af procentgodtgørelse efter § 21, stk. 2.

Stk. 3.   I særlige tilfælde, hvor udgifter til transport på bestemmelsesstedet står i misforhold til satsen for time- og dagpengene, eller procentgodtgørelse efter § 21, stk. 2, refunderes yderligere udgifter mod dokumentation.

§ 13. Rabatordninger

Ved anvendelse af rabatordninger mv. vedrørende offentlige transportmidler, som bevirker, at tjenesterejsen bliver af længere varighed, end det tjenstligt er nødvendigt, ydes godtgørelse for merudgifter for hele rejsens varighed, og de dage, som tjenesterejsen forlænges med, betragtes som tjenstlige.

Stk. 2. Anvendelse af rabatordninger mv. i henhold til stk. 1 forudsætter dels, at der alle forhold taget i betragtning kan opnås en rimelig besparelse for tjenestestedet, dels at den ansatte er indforstået med, at opholdet forlænges.

Stk. 3. I tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan tjenestestedet tillade, at rabatordninger mv. anvendes, hvis den ansatte anmoder om det. I så fald skal overskydende dage betragtes som feriedage o.l., og der kan ikke ydes godtgørelse for merudgifter for disse dage. Det er endvidere en forudsætning, at rejsen ikke fordyres for tjenestestedet.

Private transportmidler

§ 14. Bil eller motorcykel

For kørsel i privat bil eller på privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

§ 15. Skriftlig kørselsbemyndigelse

Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil eller på privat motorcykel, kan tjenestestedet udfærdige en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. Bemyndigelsen skal være personlig og indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til denne.

Stk. 2. For kørsel, der er omfattet af bemyndigelsen, udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats, jf. det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, indtil 20.000 km i et kalenderår, jf. dog § 16. For kørsel ud over 20.000 km udbetales godtgørelse med lav sats.

§ 16. Udlandet

Når privat transportmiddel benyttes på tjenesterejser til og i udlandet, udbetales altid godtgørelse med lav sats.

§ 17. Knallert eller cykel

Ved benyttelse af privat knallert eller cykel udbetales godtgørelse pr. km. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 2. Godtgørelsen kan efter et konkret skøn udbetales samlet for en periode, dog højst for ét år ad gangen.

KAP. 3. UDGIFTER TIL MÅLTIDER O.L.

§ 18. Former for måltidsgodtgørelse o.l.

På tjenesterejser godtgøres merudgifter til måltider o.l.

Stk. 2. Godtgørelsen sker på én af følgende måder

-      refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation (§ 19 og § 34, stk. 2 og § 51)

-     refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder mv. (§ 20, stk. 2, § 21, stk. 1 og 2)

-     time- og dagpenge (§ 20, stk. 1, § 21, stk. 3, § 22, § 34, stk. 1 samt § 35, stk. 1 og 3)

§ 19. Tjenesterejser uden overnatning eller under 24 timer

På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, eller varer mindre end 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation.

§ 20. Tjenesterejser med overnatning i Danmark og på Færøerne

På tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge i overensstemmelse med § 22, jf. dog § 51.

Stk. 2. Tjenestestedet kan i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder i overensstemmelse med § 21, stk. 2, hvis den ansatte anmoder herom. En sådan tilladelse gælder for mindst 1 tjenesterejse.

§ 21. Tjenesterejser med overnatning i udlandet og Grønland

På tjenesterejser til udlandet og Grønland, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation.

Stk. 2. Ud over refusion i henhold til stk. 1, ydes procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (f.eks. bus og taxi) o.l., jf. § 12, stk. 2. Procentgodtgørelsens størrelse pr. døgn fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 3. Tjenestestedet kan i stedet tillade, at der i stedet for godtgørelse af dokumenterede rimelige merudgifter samt procentgodtgørelse udbetales time- og dagpenge i overensstemmelse med § 22, hvis den ansatte anmoder herom. En sådan tilladelse gælder for mindst 1 tjenesterejse.

§ 22. Time- og dagpenge

Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (f.eks. bus og taxi)   o.l., jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2. Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepenge udgør 1/24 af dagpengene.

Stk. 3. Dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Dagpengene for de i § 44, stk. 3, nævnte lande, kan ved lokal aftale mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil, forhøjes, dog maksimalt til det beløb, der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 4. Hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengesatsen.

§ 23. Bestemmelseslandets og opholdslandets dagpengesats

På tjenesterejser gælder bestemmelseslandets sats for time- og dagpenge for hele tjenesterejsen.

Stk. 2. Hvis der på tjenesterejsen foretages

-     tjenstlige ophold,

-     gennemrejse af længere varighed eller

-     ophold forbundet med overnatning i andre lande end bestemmelseslandet, herunder i Danmark,

kan opholdslandets satser dog anvendes for denne del af tjenesterejsen.

Stk. 3. Hvis der foretages tjenstlige ophold mv. som nævnt i stk. 2, skiftes der sats fra udløbet af den time, der er påbegyndt i det respektive land, hvor satsen er forskellig fra satsen i bestemmelseslandet eller et andet land, hvor der gøres ophold.

§ 24. Reduktion af time- og dagpenge

For tjenesterejser til udlandet og Grønland kan tjenestestedet i ganske særlige situationer udbetale et lavere beløb, hvor det er åbenbart, at ydelse af dagpengebeløbet - på grund af tjenesterejsens specielle karakter - klart giver overdækning i forhold til de faktiske merudgifter.

§ 25. Bortfald af godtgørelse

Retten til godtgørelse for merudgifter efter § 18 bortfalder på dage, hvor der ikke gøres tjeneste på det midlertidige tjenestested, medmindre den ansatte har opholdt sig dér eller i øvrigt stadig har merudgifter til måltider o.l. Under ferie samt på fridage mv., der holdes i tilknytning til ferie, bortfalder retten til godtgørelser efter § 18 dog altid.

KAP. 4. UDGIFTER TIL OVERNATNING

§ 26. Overnatning eller daglige tjenesterejser

Tjenestestedet afgør under hensyntagen til den ansattes ønsker, om der skal overnattes på det midlertidige tjenestested, eller foretages daglige tjenesterejser dertil.

§ 27. Former for indkvartering

Hvis tjenestestedet ikke har sørget for passende indkvartering/over-natningsmulighed, dækkes udgifter til overnatning i overensstemmelse med §§ 28-31.

§ 28. Godtgørelse for hoteludgifter mv.

Dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden indkvartering, der er godkendt af tjenestestedet, refunderes inden for de anførte maksimumbeløb pr. overnatning (hoteldispositionsbeløb), der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 2. Hoteldispositionsbeløbet skal ikke dække betaling for obligatorisk morgenmåltid på overnatningshotellet, jf. § 29.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan tjenestestedet refundere større udgifter til hotelværelse end de maksimumbeløb, der er anført i det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 4. For tjenesterejser til lande, hvor der ikke er fastsat hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation.

§ 29. Morgenmåltid

For ansatte, som modtager godtgørelse i form af time- og dagpenge gælder, at hvis morgenmåltidet er obligatorisk på overnatningshotellet, anses morgenmaden for indtaget dér, og der foretages fradrag i time- og dagpengene med 15% af dagpengesatsen.

Stk. 2. Hvis tjenstlige eller praktiske forhold har forhindret den ansatte i at indtage den obligatoriske morgenmad, foretages dog intet fradrag i time- og dagpengene.

§ 30. Overnatningsudgifter under fravær

Under fravær fra det midlertidige tjenestested kan løbende udgifter til logi dér dækkes mod dokumentation, hvis tjenestestedet anser dette for at være en økonomisk fornuftig disposition.

§ 31. Ledsager

Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er omfattet af aftalen, refunderes højst det fastsatte hoteldispositionsbeløb, jf. § 28, stk. 1.

§ 32. Udokumenteret nattillæg

Hvis overnatningsudgiften ikke refunderes mod dokumentation, jf. §§ 28-31, udbetales et udokumenteret nattillæg.

Stk. 2. Hvis tjenestestedet sørger for indkvartering mv., eller refunderer overnatningsudgifter jf. §§ 28-31, kan der ikke samtidig udbetales udokumenteret nattillæg.

Stk. 3   Størrelsen af det udokumenterede nattillæg, jf. § 46, fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 4. Der kan kun udbetales udokumenteret nattillæg, når det har været nødvendigt at overnatte uden for hjemmet.

Stk. 5. Udokumenteret nattillæg kan ikke udbetales i tilfælde, hvor den ansatte på grund af tjenesterejsens specielle karakter ikke har haft merudgifter i forbindelse med overnatning.

KAP. 5. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM UDSTATIONERING

§ 33. Udstationering. Definition

Der er tale om udstationering, når

-     det ved en tjenesterejses påbegyndelse eller senere er oplyst over for den ansatte, at tjenesterejsen vil vare mindst 28 dage samme sted, og

-     der overnattes på udstationeringsstedet.

§ 34. Godtgørelse for merudgifter til måltider mv.

Under udstationering ydes time- og dagpenge efter reglerne i § 22.

Stk. 2. I stedet for ydelse af time- og dagpenge kan der indgås lokal aftale om, at afgrænsede grupper under udstationering kan få refunderet rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation. Aftale kan indgås mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil. Tjenestestedet og den enkelte ansatte kan indgå aftale med et tilsvarende indhold for den pågældende.

§ 35. Nedsættelse af godtgørelser

Under udstationering i Danmark og på Færøerne nedsættes time- og dagpenge fra og med den 29. dag, efter at udstationeringen er påbegyndt eller oplyst over for den ansatte. Nedsættelsen er følgende:

Danmark: med ¼
Færøerne: med 1/6   

Stk. 2. Hoteldispositionsbeløbet og det udokumenterede nattillæg nedsættes ligeledes under udstationering fra og med den 29. dag, efter at udstationeringen er påbegyndt eller oplyst over for den ansatte. Nedsættelsen er følgende:

Danmark: med ¼
Færøerne: med 1/6
Udlandet og Grønland: med 1/4

Stk. 3. Nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 kan undlades, hvis særlige forhold bevirker, at dette forekommer urimeligt.

§ 36. Tjenesterejser under udstationeringen

I tidsrum, hvor der foretages tjenesterejser fra udstationeringsstedet, der er forbundet med overnatning, sker der ikke reduktion i henhold til § 35, stk. 1 og 2.

§ 37. Fravær inden nedsættelsen

Tjenstligt fravær fra udstationeringsstedet inden nedsættelse af godtgørelser i henhold til § 35, stk. 1 og 2, er trådt i kraft, bevirker tilsvarende udskydelse af nedsættelsestidspunktet.

§ 38. Fravær efter nedsættelsen

Fravær fra udstationeringsstedet efter nedsættelsen bevirker ikke - uanset årsagen -   at udstationeringen ophører.

KAP. 6. HJEMREJSER

§ 39. Hjemrejse. Definition

Under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne har den ansatte ret til hjemrejser, dvs. til transportgodtgørelse i overensstemmelse med § 42 i forbindelse med hen- og tilbagerejser til det faste tjenestested eller til hjemmet, jf. § 5. Det er dog en forudsætning, at hjemrejsen ikke medfører ulemper for tjenestestedet.

§ 40. Godtgørelser under hjemrejser

Der udbetales kun godtgørelse for merudgifter, jf. § 18, for transporttiden   under hjemrejsen, jf. § 5.

Stk. 2. Under hjemrejser kan overnatningsudgifter på det midlertidige tjenestested kun dækkes i henhold til § 30.

  § 41. Antal

Under tjenesterejser i Danmark og lokalt på Færøerne omfatter retten i henhold til § 39 én hjemrejse for hver uges fravær.

Stk. 2. Under tjenesterejser til og fra Færøerne omfatter retten i henhold til § 39 én hjemrejse for hver 4 ugers fravær. Retten er betinget af, at den ansatte opretholder husførelse ved det faste tjenestested.

§ 42. Transportmiddel

Under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne refunderes i forbindelse med hjemrejser transportudgiften efter reglerne i § 10.

KAP. 7. REGULERING MV.

§ 43.   Transportgodtgørelse

Satserne for transportgodtgørelse i henhold til §§ 14-17 fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Satserne reguleres pr. 1. januar.

Stk. 2. Regulering i op- eller nedadgående retning kan dog ske i årets løb, hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende.

§ 44. Dagpenge

Dagpenges aktuelle størrelse, der fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, fastsættes på følgende måde:

Stk. 2. Bortset fra de i stk. 3 nævnte lande udgør dagpenge pr. 1. august 2000 351 kr.

Stk. 3. Dagpenge for nedennævnte lande udgør - i det omfang andet ikke følger af indgået lokalaftale efter § 22, stk. 3 - følgende pr. 1. august 2000:

Danmark (inkl. Færøerne) 301 kr.,

Bulgarien 259 kr., Slovakiet 249 kr., Mozambique 233 kr., Sydafrika 192 kr., Tunesien 275 kr., Zambia 266 kr., Zimbabwe 200 kr., Ægypten 269 kr., Bolivia 200 kr., Colombia 266 kr., Cuba 280 kr., Bangladesh 266 kr., Bhutan 144 kr., Indien 192 kr., Iran 200 kr., Malaysia 196 kr., Nepal 161 kr., Pakistan 164 kr. og Thailand 240 kr.

Stk. 4. Dagpenge forhøjes dog i samme omfang, som der sker forhøjelser af den skattefri sats med hjemmel i ligningslovens § 9A, stk. 2, nr. 1, 2. pkt. Satserne vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Stk. 5. Dagpenge reguleres hver 1. januar med den samme procentsats, der anvendes ved den årlige regulering i medfør af ligningslovens § 9A, stk. 3, 4.-6. pkt., således som denne er affattet ved lov nr. 955 af 20. december 1999. Det fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

§ 45. Procentgodtgørelse

Procentgodtgørelse, jf. § 21, stk. 2, beregnes af den til enhver tid gældende dagpengesats, jf. § 22, stk. 3 og § 44, og beregnes med den i ligningslovens § 9A, stk. 4, nævnte procentsats, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Procentgodtgørelse for de i § 44, stk. 3, nævnte lande beregnes som 30% af den dagpengesats, der gælder for den pågældende rejse til den enkelte destination, jf. § 22, stk. 3. Procentgodtgørelsen kan dog ikke overstige procentgodtgørelsen beregnet med den procentsats, der følger af stk. 1 og beregnet af den dagpengesats, der er gældende i henhold til § 44, stk. 2, 4 og 5.

§ 46. Udokumenteret nattillæg

Udokumenteret nattillæg, jf. § 32, stk. 3, hvis aktuelle størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, fastsættes på følgende måde:

Beløbet udgør pr. 1. januar 2000 150 kr. og reguleres hver 1. januar med den samme procentsats, der anvendes ved den årlige regulering i medfør af ligningslovens § 9A, stk. 3, 4.-6. pkt. Det fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

§ 47. Væsentlige ændringer

Hvis der sker væsentlige ændringer i ligningslovens regler om skattefri rejsegodtgørelser, kan der mellem aftalens parter optages forhandling om eventuelle ændringer.

§ 48. Hoteldispositionsbeløb

Hoteldispositionsbeløb, jf. § 28, stk. 1, hvis aktuelle størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, reguleres pr. 1. januar.

KAP. 8. SÆRBESTEMMELSER

§ 49. Opsigelse af ældre lokale aftaler

I forbindelse med denne aftales ikrafttræden skal lokale aftaler, der er indgået i henhold til tidligere gældende aftaler om tjenesterejser mv., og som indholdsmæssigt strider mod bestemmelserne i denne aftale, af de lokale parter opsiges til ophør med 3 måneders varsel.

Stk. 2. Lokale aftaler om ydelse af udokumenteret nattillæg bortfalder med denne aftales ikrafttræden.

§ 50. Aftaler i henhold til bemyndigelse

Reglerne i kap. 2 - 6 kan kun fraviges efter bemyndigelse fra Finansministeriet og ved aftale mellem det pågældende ministerium, eller den, der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil. Sådanne aftaler kan kun indgås for grupper af ansatte, for hvem særlige forhold gør sig gældende på tjenesterejser.

§ 51. Særlige aftaler om afregning mod dokumentation

Ansatte i lønramme 37 og derover kan på tjenesterejser i Danmark og på Færøerne vælge at få refunderet rimelige merudgifter mod dokumentation i stedet for time- og dagpenge efter § 22 samt godtgørelse i henhold til §§ 26-42.

Stk. 2. Et valg truffet i henhold til stk. 1 er bindende i 2 år. Er der ikke inden udløbet af 2-års perioden fremsat ønske om en ændring, er valget bindende for en ny 2-års periode.

Stk. 3. Hvor der gør sig særlige forhold gældende, kan der mellem det pågældende ministerium, eller den der er bemyndiget hertil, og den forhandlingsberettigede organisation, eller den der er bemyndiget hertil, indgås lokal aftale om, at afgrænsede grupper af ansatte under lønramme 37 kan afregne tjenesterejser i Danmark og på Færøerne i overensstemmelse med stk. 1.

KAP. 9. FORSIKRING   

§ 52. Tjenesterejser til udlandet

På tjenesterejser til udlandet tegnes syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom.

KAP. 10. IKRAFTTRÆDEN MV.

§ 53. Ikrafttræden mv.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2000, idet dog bestemmelsen i § 15, stk. 2, allerede træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

-     Aftale af 8. marts 1999 om tjenesterejser (Fmst. nr. 011-99).

Stk. 3. I perioden 1. august til 31. december 2000 udgør dagpenge, henholdsvis procentgodtgørelse for Island 356 kr. og 89 kr. samt for Japan 455 kr. og 113,75 kr.

København, den 30. juni 2000

Statsansattes Kartel
Niels Juul

Finansministeriet,
Personalestyrelsen


Statstjenestemændenes
Centralorganisation II

P.M.V
E.B

Tommy Agerskov Thomsen

Marianne Ho

 

 

Akademikernes
Centralorganisation
Svend M. Christensen

 

 

 

Lærernes
Centralorganisation
Anni Herfort Andersen

 

 

 

Overenskomstansattes
Centralorganisation
Finn Busse Jensen

 

 

Redaktionel note
  • Den 1. august 2000 ophæves cirkulære om tjenesterejseaftalen af 8. marts 1999