Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg med faste ydelser efter bistandsloven


I henhold til § 138 a i bistandsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5. juli 1984, har socialministeren tilladt, at Birkerød, Bjerringbro, Frederiksberg, Græsted-Gilleleje, Gudme, Ledøje-Smørum, Nakskov, Nordborg, Nørre Snede, Ribe, Suså, Sønderborg, Aabenraa og Århus kommuner fra den 1. oktober 1984 til den 1. oktober 1985 deltager i forsøg for så vidt angår ydelse af forbigående hjælp efter regler, der fraviger bestemmelserne i bistandslovens § 37.

I stedet finder følgende regler anvendelse:

1. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold i en begrænset tid er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, ydes der, når udgifterne hertil ikke dækkes på anden måde, f.eks. gennem dagpenge eller pensionsydelser, en hjælp, der består af en grundydelse, et boligtillæg og et børnetillæg. En tilsvarende hjælp ydes til personer, der modtager hjælp efter § 42. Hjælp til de særlige udgifter, der er en følge af uddannelsen eller handicappet, ydes ud over grundydelsen.

2. Grundydelsen udgør 2.486 kr. månedligt for enlige, og det dobbelte for ægtepar. For unge under 23 år, der ikke har forsørgerpligter over for ægtefælle eller børn, og som ikke hidtil har haft indtægter, udgør grundydelsen dog 1.342 kr. månedligt for hjemmeboende og 1.610 kr. månedligt for udeboende.

Når der er ydet hjælp i en sammenhængende periode på 9 måneder, udgør grundydelsen 2.113 kr. månedligt efter 1. pkt., med mindre der ydes eller skal ydes hjælp efter bistandslovens § 42, eller det kan godtgøres, at pågældende i den nærmeste fremtid vil være i stand til at klare sig selv.

Grundydelsen reguleres i overensstemmelse med den ramme, der gælder efter § 37, stk. 5.

3. Boligtillægget skal enten dække den pågældendes husleje efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen eller terminsydelsen. Boligtillægget skal endvidere dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med boligen, f.eks. varme, vand, gas, elektricitet og ydelser vedrørende boligindskudslån. De årlige udgifter omregnes til eet månedligt beløb.

For personer, der har fælles husførelse med andre end en ægtefælle, beregnes boligtillægget forholdsmæssigt efter de pågældendes indtægter, før behovet for hjælp er opstået. Hvis de pågældende i fællesskab ejer en fast ejendom, beregnes tillægget forholdsmæssigt efter de tinglyste andele.

Hvis boligudgiften efter en samlet bedømmelse af familiens størrelse og forhold i øvrigt skønnes at være for høj, skal ansøgeren gennem rådgivning tilskyndes til at finde en rimeligere og billigere bolig. Det er en forudsætning for at få hjælp til den hidtidige boligudgift, at der ikke kan fremskaffes en rimelig og billigere bolig. Der kan ikke ydes hjælp til den del af boligudgiften, der måtte være påtaget med henblik på at få den dækket af kontanthjælp.

4. Børnetillægget udgør månedligt summen af en faders og moders normalbidrag for hvert barn under 18 år, for det ældste barn i hjemmet dog forhøjet til 6/5 af faders og moders normalbidrag. Hvis den pågældende ikke har barnet hos sig, men svarer underholdsbidrag til dette, kan børnetillægget dog ikke overstige det pålagte bidrag.

For samlevende personer med fælles børn fradrages, når kun den ene person modtager kontanthjælp, et beløb i børnetillægget svarende til henholdsvis en faders eller en moders normalbidrag.

5. Den samlede hjælp kan ikke overstige det hidtidige leveniveau (det individuelle maksimum). For personer, der ikke hidtil har haft indtægter, kan den samlede hjælp ikke overstige den mellem arbejdsmarkedets hovedorganisationer aftalte mindste arbejdsfortjeneste inden for normallønsområdet (efter fradrag af skat for personer, der ikke har andre indtægter og ikke fradrag ud over personfradrag).

6. I den beregnede hjælp fradrages pågældendes, ægtefællens og børnenes indtægter med reduktion for nødvendige transportudgifter ved erhvervelse af indtægten. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal først fradrages i kontanthjælpen, når ferien holdes, og der kan kun foretages fradrag svarende til kontanthjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Ydelser til kompensation for invaliditet - herunder invaliditetsydelsen og invaliditetsbeløbet efter lov om social pension - skal ikke fradrages. Det samme gælder erstatning for skade af ikke-økonomisk art, som ulempe, lyde, vansir, svie, smerte og tort (meenerstatning).

Indtægter hos børnene, herunder bidrag til børnenes underhold, kan kun fradrages i børnetillægget efter pkt. 4. Det almindelige, forhøjede og ekstra børnetilskud samt ungdomsydelsen skal dog ikke fradrages i tillægget.

7. Medfører indtægten en nedsættelse af hjælpen, skal der foretages en forholdsmæssig reduktion af den samlede hjælp, når boligtillægget ydes til dækning af terminsudgifter.

8. Med hensyn til hjælp til personer, der aftjener værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslandene, og personer, der afsoner en fængselsstraf, gælder reglerne i punkterne 18 og 18 a i socialministeriets kontanthjælpscirkulære af 20. december 1982.

9. Hjælp til personer, som den 1. oktober 1984 får løbende kontanthjælp efter de gældende regler i bistandslovens § 37, stk. 2-4, der sammen med eventuelle indtægter er mindre end ydelserne efter forsøgsordningen, skal gradvis forhøjes indtil den 1. januar 1985. Såfremt beregningen efter forsøgsordningen vil bevirke en nedgang i hjælpen, skal denne gradvis nedtrappes indtil den 1. januar 1985.

10. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at yde forbigående hjælp efter den 30. september 1985 efter ovennævnte regler, skal indstilling herom indgives til socialministeren senest 1. september 1985.

Det bemærkes, at de øvrige regler i bistandslovens kontanthjælpsafsnit fortsat er gældende. I det omfang principperne fra bistandslovens § 37 indgår i den ordning, der er beskrevet ovenfor i punkterne 1-7, vil socialministeriets kontanthjælpscirkulære af 20. december 1982 med senere ændringer fortsat være vejledende. Kontanthjælpscirkulærets punkterne 4, 6, 9 a, b, c, 1 , og 2 , 10-17 og 18 b er i forsøgsperioden uden praktisk betydning.

Socialministeriet, den 24. september 1984

Elsebeth Kock-Petersen

/Birthe Frederiksen

Officielle noter

Ingen