Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af forsøgsordning med kollektiv dagpleje i Frederiksberg Kommune i medfør af bistandslovens § 138 b


I henhold til § 138 b i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse

nr. 637 af 27. september 1989, meddeles:

§ 1. Socialministeren har den 16. august 1990 tilladt, at der i Frederiksberg Kommune gennemføres en forsøgsordning, således at der oprettes kollektiv dagpleje i en tidligere forstanderlejlighed i plejehjemmet »Søndervang«. Der tilknyttes 3 dagplejere, der til sammen passer maksimalt 12 børn.

§ 2. Forsøgsgodkendelsen indebærer, at § 64, jf. § 63, stk. 1, i bistandsloven ikke fuldt ud gælder i Frederiksberg Kommune.

§ 3. Forsøgsgodkendelsen har virkning fra den 1. september 1990 og gælder til og med den 31. august 1992.

Stk. 2. Forsøgsgodkendelsens nærmere indhold fremgår af Socialministeriets brev af 16. august 1990. Brevet kan rekvireres i Socialministeriet, Slotsholmsgade 6, 1216 København K. Tlf. 33 92 47 01.

Socialministeriet, den 16. august 1990

Aase Olesen

/ Lotte Mac

Officielle noter

Ingen