Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 • Den fulde tekst

  Cirkulære om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser

  (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

   

    (Perst. nr. 076-00)

   

  Kapitel 1
  Overenskomstansatte

  § 1.   Overenskomststridige arbejdsstandsninger skal indberettes til Personalestyrelsen.    

  § 2.   Indberetningerne skal ske såvel telefonisk som skriftligt,   for eksempel ved telefax eller ekspresbrev. Ved den skriftlige indberetning anvendes skema 1. Ved den telefoniske indberetning gives de oplysninger, der er nævnt i skemaet.  

  Stk. 2. Af hensyn til Personalestyrelsens videre behandling af sagen skal indberetningerne foretages straks.  

  § 3.   Samtidig med indberetningerne skal der udarbejdes en liste over deltagerne i arbejdsstandsningen. Til navnelisterne anvendes skema 2.

  Stk. 2. Navnelisterne skal kun indsendes, hvis Personalestyrelsen anmoder om det til brug for sagens behandling i Arbejdsretten eller ved faglig voldgift.  

  Kapitel II
  Tjenestemænd og visse tjenestemandslignende ansatte  

  § 4.   Tjenestemænds kollektive overtrædelser af   tjenestemandslovens § 10 skal gennem vedkommende ministerium indberettes til Personalestyrelsen.

  Stk. 2. Tjenestemandslignende ansattes kollektive overtrædelser af   bestemmelser svarende til tjenestemandslovens § 10 skal indberettes til Personalestyrelsen, når Tjenestemandsretten i henhold til tjenestemandslovens § 53, stk. 5, skal   behandle sagen, og Finansministeriet er part i sagen for Tjenestemandsretten.

  Stk. 3. Indberetningen, der foretages skriftligt, skal indeholde oplysning om tjenestested og formen for den kollektive overtrædelse samt om, hvilken årsag der angives til overtrædelsen.  

  § 5.   Samtidig med indberetningerne skal der udarbejdes en liste over deltagerne i den kollektive overtrædelse. Til navnelisterne anvendes skema 3.  

  § 6.   Indberetningerne og navnelisterne skal indsendes til Personalestyrelsen senest 7 dage efter overtrædelsens start.  

  § 7.   Finder vedkommende ministerium, at Finansministeriet bør   anmode Tjenestemandsrettens formand om at give pålæg om ophør af overtrædelsen, gives der en foreløbig indberetning herom til Personalestyrelsen, eventuelt telefonisk. Indberetningen skal indeholde flest muligt af de oplysninger, der er nævnt i § 4, stk. 3, og i skema 3. Indberetning og navnelister indsendes herefter snarest muligt.  

  Kapitel III
  Fælles bestemmelser

  Særskilte navnelister  

  § 8. Navnelister, jf. skema 2 og 3, udarbejdes særskilt for hvert overenskomstområde, for tjenestemænd og for tjenestemandslignende ansatte.

  Organisationsansvar  

  § 9. Hvis der efter den indberettende myndigheds opfattelse er grundlag   for, at Finansministeriet i Arbejdsretten, under voldgiftsbehandling eller i Tjenestemandsretten gør gældende, at der foreligger organisationsansvar, skal dette fremgå af indberetningen. Eventuel skriftlig dokumentation skal i bekræftende fald vedlægges.  

  Lønafkortning  

  § 10. Der skal foretages lønafkortning for den tid arbejdet har været nedlagt. For overenskomstansatte og tjenestemænd mv. foretages fradraget efter reglerne i Finansministeriets cirkulære af 24. maj 1985 (LP.nr. 029/85) som er ændret ved cirkulære af 20. februar 1987 (LP.nr. 015/ 87).  

  Opkrævning af bodsbeløb og bøder  

  § 11. Vedkommende myndighed skal snarest inddrive bodsbeløb og bøder og indbetale dem til Personalestyrelsen. Beløbene inddrives i videst muligt   omfang ved indeholdelse i lønnen.  

    Statistik  

  § 12. Når arbejdsstandsningen eller den kollektive overtrædelse er ophørt, indsender institutionen oplysning om det faktiske omfang til Personalestyrelsen. Der oplyses om   årsagen, varigheden, antallet af deltagere og disses fordeling efter ansættelsesform (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte). For overenskomstansatte oplyses endvidere overenskomsttilhørsforholdet.  

  Yderligere oplysninger  

  § 13. Behandlingen af overenskomststridige arbejdsstandsninger og   kollektive overtrædelser af tjenestemandslovens § 10 er nærmere beskrevet i   Finansministeriets Vejledning nr. 34 af 17. januar 1991 om   Overenskomststridige Arbejdsstandsninger mv. i Staten samt i Personaleadministrativ Vejledning. Tvivlsspørgsmål bedes forelagt Personalestyrelsen.

  Kapitel IV
  Ikrafttræden mv.  

  § 14. Cirkulæret har virkning fra 1. november 2000.

  Stk. 2. Finansministeriets cirkulære nr. 141 af 28. december 1990 (APD.nr. 141/90) ophæves.  

   

  Personalestyrelsen, den 5. oktober 2000

  Lone Retoft


  Skema 1

  INDBERETNING

  til Finansministeriet, Personalestyrelsen om overenskomststridig

   

  arb.nedlæggelse

   

  temponedsættelse

   

   

  arb.vægring

   

  .............................

   

   

  overarb.vægring

   

  .............................

   

  hos (ansættelsessted)

   

  Indberettet af

  Institution

   

  ..............................................

   

   

  (stillingsbetegnelse og navn)

   

  Antal aktionerende

  Involveret
  organisation

  Stillingsbetegnelse

  Overenskomst/
  organisationsaftale

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Arbejdsstandsningen iværksat den

  /

   

  fra kl.

   

  Årsag til arbejdsstandsningen

   

  Ved arbejdsstandsning dagen før en arbejdsfri dag (typisk fredag)

  Antal medarbejdere tilsagt

   

   

   

   

  overarbejde

  ............................

   

  skal der arbejdes på fridagen

  ja

  årsag-

  holddrift

  ............................

   

  og/eller søgnehelligdagen

  nej

   

  tilkaldevagt

  ............................

  Supplerende oplysninger som f.eks.

   

   

  deltager
  tillidsrepræsentanten

   

  er arbejdspladsen
  forladt

   

  er arbejdet
  genoptaget

   

  Modtaget i Finansministeriet, Personalestyrelsen af

   

  ........................................................

   

  den

  /

  kl.

   

   

  (navn og kontor)

   

   

   

   

   

  Faxes til Finansministeriet, Personalestyrelsen


  Skema 2

  Finansministeriet, Personalestyrelsen

  NAVNELISTE

   

  over deltagere i arbejdsstandsningen den      /      200     kl.        til den    /     200    kl.        

  Ministerium/styrelse:

  Ansættelsessted:

  Organisation:

   

  Overenskomstansatte

   

  Stillingsbetegnelse:

   

   

   

  Arbejdsstandsning i timer og min. den

   

  Navn

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  Timer i alt

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

  Timer i alt

   

   

   

   

   

   

   

  Indsendes til Finansministeriet, Personalestyrelsen

   

   


  Skema 3

  Finansministeriet, Personalestyrelsen

  NAVNELISTE

   

  over deltagere i arbejdsstandsningen den      /      200     kl.        til den    /     200    kl.        

  Ministerium/styrelse:

  Ansættelsessted:

  Organisation:

   

  Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

   

  Stillingsbetegnelse:

   

   

   

  Arbejdsstandsning i timer og min. den

   

  Navn

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  Timer i alt

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

  Timer i alt

   

   

   

   

   

   

   

  Indsendes til Finansministeriet, Personalestyrelsen

  Redaktionel note
  • Finansminiseriets cirkulære nr. 141 af 28. december 1990 (APD. nr. 141/90) ophæves