Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af ydelser til unge under 23 år efter § 37 i bistandsloven


I medfør af § 37, stk. 7, i lov om social bistand, jf.

lovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989, fastsættes følgende:

Med virkning fra 1. januar 1991 udgør de særlige ydelser til unge under 23 år efter bistandslovens § 37, stk. 2, 2. pkt., følgende beløb:

Månedlig kr.

Unge hjemmeboende 1.881

Unge udeboende 3.135

Socialministeriet, den 6. december 1990

Aase Olesen

/ Birthe Frederiksen

Officielle noter

Ingen