Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i London den 27. august 1959 undertegnede overenskomst mellem Danmark og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om social tryghed.


Ved kgl. resolution af 22. december 1959 har Danmark ratificeret ovennævnte overenskomst, hvis tekst lyder som følger:

Regeringen i kongeriget Danmark og regeringen i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

der har besluttet sig til at samarbejde på det sociale område, som bekræfter princippet om, at statsborgerne i det ene land såvidt muligt skal ligestilles med det andet lands statsborgere, for så vidt angår det sidstnævnte lands sociale lovgivning,

som ønsker at gennemføre dette princip og træffe foranstaltning til, at statsborger i de to lande, der rejser fra det ene land til det andet, såvidt muligt enten kan bevare de rettigheder, de måtte have erhvervet i henhold til det førstnævnte lands lovgivning, eller kan nyde tilsvarende rettigheder i henhold til det sidstnævnte lands lovgivning,

er blevet enige om følgende:

AFSNIT I

Definitioner og område

Artikel 1

I nærværende overenskomst betyder, medmindre andet fremgår af sammenhængen,

 • (a) »land«: Danmark eller Det forenede Kongerige, alt efter sammenhængen;
 • (b) »Det forenede Kongerige«: England, Skotland, Wales, Nordirland og øen Man;
 • (c) »statsborger«: i forhold til Danmark en dansk statsborger og i forhold til Det forenede Kongerige en statsborger i Det forenede Kongerige og kolonierne;
 • (d) »lovgivning«: de i overenskomstens artikel 2 omhandlede love, anordninger og administrative bestemmelser, der er gældende inden for enhver del af det ene (eller det andet) land, alt efter sammenhængen;
 • (e) »vedkommende myndighed«: i forhold til Danmark socialministeren og i forhold til Det forenede Kongerige ministeren for pensioner og folkeforsikring (Minister of Pensions and National Insurance), sundhedsministeren (Minister of Health), ministeren for Skotland (Secretary of State for Scotland), arbejds- og folkeforsikringsministeriet for Nordirland (Ministry of Labour and National Insurance for Northern Ireland), ministeriet for sundhed og kommunal forvaltning for Nordirland (Ministry of Health and Local Goverment for Northern Ireland), det sociale råd for øen Man (Isle of Man Board of Social Services) eller sundhedsrådet for øen Man (Isle of Man Health Services Board), alt efter sammenhængen;
 • (f) »sygekassse«: en sygekasse, fortsættelsessygekasse eller sygeforening anerkendt af den danske stat i medfør af den danske lovgivning om sygeforsikring;
 • (g) »barn«: i forhold til en bestemt person, et barn i den pågældende lovgivnings forstand, som i henhold til denne lovgivning betragtes som et barn af denne person eller som optaget i hans hjem;
 • (h) »forsørger«: en person, der betragtes som sådan i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse;
 • (i) »beskæftiget«: en person, der omfattes af begrebet en beskæftiget (eller en person, som betragtes som beskæftiget), således som dette er bestemt i den lovgivning, der kommer til anvendelse; »beskæftigelse« betyder beskæftigelse som beskæftiget og ordene »beskæftige« og »arbejdsgiver« vedrører en sådan beskæftigelse;
 • (j) »ydelse«: enhver pension, understøttelse eller anden kontant hjælp, der ydes i henhold til det ene (eller det andet) lands lovgivning, og omfatter ethvert tillæg dertil, herunder tillæg for pårørende;
 • (k) »sygehjælp«: i forhold til Danmark enhver hjælp i sygdomstilfælde, der ydes i henhold til den i overenskomstens artikel 2, stk. (1) (b) (i), omhandlede lovgivning, og i forhold til Det forenede Kongerige enhver ydelse i henhold til den i samme artikels stk. (1) (a) (iii), omhandlede lovgivning;
 • (l) »alderspension«: i forhold til Det forenede Kongerige, en pension ved afgang eller en forsikringsmæssig alderspension, således som dette begreb er defineret i Det forenede Kongeriges lovgivning;
 • (m) »understøttelse«: i forhold til Danmark offentlig hjælp og i forhold til Det forenede Kongerige den hjælp, der ydes i henhold til den i overenskomstens artikel 2, stk. (1) (a) (iv), omhandlede lovgivning;
 • (n) »skib«: i forhold til Danmark et skib eller fartøj, der er indregistreret i Danmark, og i forhold til Det forenede Kongerige et skib eller fartøj, der er indregistreret i Det forenede Kongerige, og som ikke tilhører en reder i den irske republik, eller ethvert andet britisk skib eller fartøj, der tilhører en reder i Det forenede Kongerige;
 • (o) »luftfartøj«: i forhold til Danmark, et luftfartøj, der er indregistreret i Danmark og, i forhold til Det forenede Kongerige, et luftfartøj, der er indregistreret og ejet i Det forenede Kongerige.

Artikel 2

 • (1) Nærværende overenskomst finder anvendelse
 • (a) i forhold til Det forenede Kongerige på
 • (i) folkeforsikringsloven (National Insurance Act) af 1946, folkeforsikringsloven for Nordirland (National Insurance Act (Northern Ireland) af 1946, folkeforsikringsloven for øen Man (National Insurance (Isle of Man) )Act) af 1948 samt den lovgivning, der var gældende før 5. juli 1948, og som blev erstattet af de nævnte love;
 • (ii) ulykkesforsikringsloven (National Insurance (Industrial Injuries) Act (Northern Ireland)) af 1946 og ulykkesforsikringsloven for øen Man (National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act) af 1948;
 • iii) lov om det offentlige sundhedsvæsen (National Health Service Act) af 1946, lov om det offentlige sundhedsvæsen for Skotland (National Health Service (Scotland) Act) af 1947, lov om sundhedsvæsenet for Nordirland (Health Services Act (Northern Ireland)) af 1948 og lov om det offentlige sundhedsvæsen for øen Man (National Health Service (Isle of Man) Act) af 1948;
 • (iv) de bestemmelser i lov om offentlig forsorg (National Assistance Act) af 1948 og lov om offentlig forsorg for Nordirland (National Assistance Act (Northern Ireland)) af 1948, der vedrører ydelse af hjælp til trængende personer;
 • (v) de bestemmelser i lov om offentlig forsorg (National Assistance Act) af 1948 og velfærdsloven for Nordirland (Welfare Services Act (Northern Ireland)) af 1949, der vedrører foranstaltninger (med undtagelse af beskæftigelse) for blinde, døve og andre, der er varigt erhvervshæmmede i svær grad på grund af sygdom, tilskadekomst eller en medfødt deformitet;
 • (vi) lov om familieydelser (Family Allowances Act (Northern Ireland)) af 1945 og lov om familieydelser for øen Man (Family Allowances (Isle of Man) Act) af 1946;
 • (b) i forhold til Danmark, på den danske lovgivning om
 • (i) sygeforsikring;
 • (ii) folkepension;
 • (iii) invalideforsikring;
 • (iv) ulykkesforsikring;
 • (v) arbejdsløshedsforsikring;
 • (vi) enkepension;
 • (vii) bidrag til forældreløse børn samt børn af enker og enkemænd;
 • (viii) familieydelser;
 • (ix) forebyggende forsorg for mødre og børn;
 • (x) mødrehjælpsinstitutioner;
 • (xi) offentlig forsorg.
 • (2) Overenskomsten finder endvidere anvendelse på love, anordninger eller administrative bestemmelser, der ændrer, supplerer eller kodificerer den i nærværende artikels stk. (1) omhandlede lovgivning, jfr. dog bestemmelserne i nærværende artikels stk. (3)-(5).
 • (3) Overenskomsten finder kun anvendelse på sådanne love, anordninger eller administrative bestemmelser, som ændrer eller supplerer den i nærværende artikels stk. (1) omhandlede lovgivning med henblik på gennemførelse af en gensidig overenskomst om social tryghed, som det ene (eller det andet) land har afsluttet med et tredieland, såfremt de kontraherende parter træffer aftale herom.
 • (4) Overenskomsten finder anvendelse på sådanne af det ene (eller det andet) lands love, anordninger eller administrative bestemmelser, hvorved en forsikring udvides til at omfatte nye kredse af personer, medmindre et af landene fremsætter indsigelse og giver det andet land underretning herom senest 3 måneder, efter at der i henhold til overenskomstens artikel 32 (iii), er fremsendt officiel meddelelse om den pågældende lov, anordning eller administrative bestemmelser.
 • (5) Overenskomsten finder kun anvendelse på det ene (eller det andet) lands love, anordninger eller administrative bestemmelser vedrørende en ny gren af den sociale tryghed, såfremt parterne træffer aftale herom.

Afsnit II

Almindelige bestemmelser

Artikel 3

 • (1) Statsborgere i det ene land skal være ligestillet med det andet lands statsborgere med hensyn til de forpligtelser og rettigheder, der følger af det sidstnævnte lands lovgivning, for så vidt andet ikke er bestemt i nærværende overenskomst.
 • (2) Statsborgere i Det forenede Kongerige er ikke forpligtet til at søge optagelse i den danske syge- og invalideforsikring, selv om de er bosiddende i Danmark.

Artikel 4

 • (1) Såfremt en statsborger i et af de to lande, som ikke har fast bopæl i Danmark, er beskæftiget i Danmark af en arbejdsgiver, som er bosiddende eller har sit hovedkontor i Det forenede Kongerige, skal han i det første år af sin beskæftigelse i Danmark
 • (a) være omfattet af bestemmelserne i Det forenede Kongeriges lovgivning om betaling af bidrag, som om han var beskæftiget i Det forenede Kongerige;
 • (b) ikke være omfattet af de tilsvarende bestemmelser i den danske lovgivning;
 • (c) være omfattet af bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 14 på samme måde som statsborgere i Det forenede Kongerige, der er bosiddende der.
 • (2) Såfremt en statsborger i et af de to lande, der er fast bosiddende i Danmark, er beskæftiget i Det forenede Kongerige af en arbejdsgiver, som har en virksomhed i Danmark, skal han i det første år af sin beskæftigelse i Det forenede Kongerige
 • (a) være omfattet af den i overenskomstens artikel 2, stk. (1) (b)
 • (iv), omhandlede danske lovgivning, som om han var beskæftiget i Danmark;
 • (b) være omfattet af den i artikel 2, stk. (1) (b) (i)-(iii) og (b)
 • (v)-(x), omhandlede danske lovgivning, for så vidt den pågældende lovgivning kan finde anvendelse på personer, der opholder sig uden for Danmark;
 • (c) ikke være omfattet af den lovgivning i Det forenede Kongerige, som omhandles i artikel 2, stk. (1) (a) (i)-(ii);
 • (d) være omfattet af bestemmelserne i overenskomstens artikel 14 på samme måde som danske statsborgere, der er bosat i Danmark.
 • (3) Såfremt den i nærværende artikels stk. (1) eller stk. (2) omhandlede beskæftigelse strækker sig ud over 1 år, skal den beskæftigede fortsat være omfattet af disse bestemmelser, for så vidt vedkommende myndighed i det land, hvor han er beskæftiget, giver sit samtykke hertil inden udgangen af det heri angivne tidsrum af 1 år.

Artikel 5

 • (1) Såfremt en statsborger i det ene land, der er bosiddende i et af de to lande, er beskæftiget ombord på et skib eller et luftfartøj, der er hjemmehørende i det andet land, skal han være omfattet af det sidstnævnte lands lovgivning om ulykkesforsikring, som om han var statsborger i dette land, og bosiddende der, og ikke være omfattet af den tilsvarende lovgivning i det førstnævnte land, jfr. dog bestemmelserne i nærværende artikels stk. (2) og (3).
 • (2) såfremt et skib, der er hjemmehørende i det ene land, befinder sig i en af det andet lands havne eller i det sidstnævnte lands territorialfarvand, og en i det sidstnævnte land bosiddende statsborger i et af de to lande er beskæftiget ombord på skibet i anden egenskab end som kaptajn eller besætningsmedlem og er blevet antaget til denne beskæftigelse i det sidstnævnte land, skal han være omfattet af det sidstnævnte lands lovgivning, som om han var beskæftiget i det pågældende land.
 • (3) Såfremt en statsborger i et af de to lande, der er bosiddende i det ene land, er beskæftiget ombord på et skib eller et luftfartøj, der er hjemmehørende i det andet land, og for dette arbejde aflønnes af en person eller virksomhed, der har forretningssted i det førstnævnte land, og som ikke er ejer af skibet eller luftfartøjet, skal han, for så vidt angår denne beskæftigelse, være omfattet af det førstnævnte lands lovgivning, som om skibet eller luftfartøjet var hjemmehørende i det førstnævnte land, og den person eller virksomhed, der aflønner ham, skal betragtes som hans arbejdsgiver i den nævnte lovgivnings forstand.

Artikel 6

 • (1) Nærværende overenskomst finder, bortset fra bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikler 9 og 14, ikke anvendelse på personale, der er fast knyttet til de to landes udenrigstjeneste, og ved gennemførelsen af overenskomstens bestemmelser skal der ikke tages hensyn til perioder, hvori en person har haft fast bopæl eller har opholdt sig i det ene land som fast knyttet til det andet lands udenrigstjeneste.
 • (2) Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1), er en statsborger i Det forenede Kongerige, der er beskæftiget i Danmark i Det forenede Kongeriges statstjeneste og ikke er fast bosiddende i Danmark, omfattet af bestemmelserne i Det forenede Kongeriges lovgivning om betaling af bidrag, som om han var beskæftiget i Det forenede Kongerige, og han skal ikke være omfattet af den danske lovgivning, jfr. dog bestemmelserne i overenskomstens artikler 9 og 14.
 • (3) Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1), er en dansk statsborger, der er beskæftiget i Det forenede Kongerige i dansk statstjeneste, og som ikke er fast bosiddende i Det forenede Kongerige, og en person, som er i personlig tjeneste hos en således beskæftiget dansk statsborger og ikke er fast bosiddende i Det forenede Kongerige, omfattet af den danske lovgivning, for så vidt denne lovgivning kan finde anvendelse på personer, der opholder sig uden for Danmark, og bortset fra bestemmelserne i overenskomstens artikel 14 omfattes han ikke af Det forenede Kongeriges lovgivning.
 • (4) Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1)-(3), er en statsborger i et af de to lande, der er beskæftiget i det ene land i det andet lands statstjeneste, og en person, der er i personlig tjeneste hos en således beskæftiget statsborger i et af de to lande, omfattet af lovgivningen i det land, hvor han er beskæftiget.

Artikel 7

 • (1) Såfremt en statsborger i et af de to lande er beskæftiget i Danmark og i medfør af bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 4, stk. (1), eller artikel 6, stk. (2), er omfattet af bestemmelserne om betaling af bidrag i Det forenede Kongeriges lovgivning, gælder følgende regler:
 • (a) For så vidt angår retten til dagpenge ved sygdom i henhold til den nævnte lovgivning, skal han stilles, som om han opholdt sig i Det forenede Kongerige, og såfremt hans hustru opholder sig i Danmark, skal hun stilles, som om hun opholdt sig i Det forenede Kongerige;
 • (b) for så vidt angår retten til erstatning i henhold til den nævnte lovgivning for et ulykkestilfælde, der er overgået ham, eller en erhvervssygdom, han har pådraget sig under sin beskæftigelse i Danmark, skal han stilles, som om denne beskæftigelse var omfattet af forsikringen i Det forenede Kongerige, og som om ulykkestilfældet var indtruffet eller sygdommen pådraget i Det forenede Kongerige, og såfremt hans hustru opholder sig i Danmark, skal hun stilles, som om hun opholdt sig i Det forenede Kongerige;
 • (c) for så vidt angår retten til moderskabsydelser og dagpenge ved fødsel i henhold til den nævnte lovgivning, skal hans hustru, selv om hun opholder sig i Danmark, stilles, som om hun opholdt sig i Det forende Kongerige.
 • (2) En kvindelige statsborger i et af de to lande, der er beskæftiget i Danmark, og som i medfør af bestemmelserne i overenskomstens artikel 4, stk. (1), eller artikel 6, stk. (2), er omfattet af bestemmelserne i Det forenede Kongeriges lovgivning om betaling af bidrag, skal, for så vidt angår retten til moderskabsydelser og dagpenge ved fødsel i henhold til den nævnte lovgivning, stilles, som om hun opholdt sig i Det forenede Kongerige.

Artikel 8

Vedkommende myndigheder i de to lande kan træffe aftale om at gøre afvigelse fra bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikler 4-6, for så vidt angår enkelte personer eller grupper af personer.

AFSNIT III

Ydelser

Den danske sygeforsikring

Artikel 9

 • (1) Statsborgere i Det forenede Kongerige har på samme betingelser som danske statsborgere ret til at blive medlemmer af en dansk sygekasse, og sygekassen skal i kraft af deres medlemsskab yde hjælp i sygdomstilfælde, dagpenge, barselshjælp og begravelseshjælp på samme betingelser, som ville finde anvendelse, såfremt de var danske statsborgere.
 • (2) En statsborger i et af de to lande, der er bosiddende i Danmark, og som kan påvise,
 • (a) at han i de sidste 6 måneder, før han senest bosatte sig i Danmark, har indbetalt mindst 6 bidrag som beskæftiget eller som selvstændig næringsdrivende i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige;
 • (b) at han har ansøgt om optagelse i en dansk sygekasse inden 3 måneder efter, at han senest bosatte sig i Danmark; og
 • (c) at han opfylder helbredsbetingelserne for optagelse i sygekassen; har ret til at blive optaget som medlem af sygekassen, uanset om han opfylder aldersbetingelserne, og sygekassen kan ikke fastsætte nogen ventetid for retten til at modtage hjælp i sygdomstilfælde, dagpenge eller begravelseshjælp i kraft af hans medlemsskab.
 • (3) For så vidt angår retten til barselshjælp fra en dansk sygekasse, skal et kvindeligt sygekassemedlem, der er omfattet af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (2) stilles, som om hus havde været medlem af sygekassen i alle de uger, i hvilke hun har betalt bidrag, eller i hvilke der er blevet godskrevet hende bidrag som beskæftiget eller som selvstændig næringsdrivende i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige.

Dagpenge under sygdom efter Det forenede Kongeriges lovgivning

Artikel 10

En statsborger i et af de to lande, der på noget tidspunkt siden sin sidste ankomst til Det forenede Kongerige har været forpligtet til at betale bidrag som beskæftiget eller som selvstændig næringsdrivende i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, skal for så vidt angår retten til dagpenge under sygdom i henhold til denne lovgivning eller til at få godskrevet bidrag for en arbejdsudygtighedsperiode, stilles, som om

 • (a) han havde betalt bidrag som beskæftiget i hver uge, i hvilken han har været berettiget til dagpenge under sygdom i henhold til den danske lovgivning, og såfremt han må antages at være varigt arbejdsudygtig - yderligere for hver uge, i hvilken han har været invalideforsikret i henhold til den danske lovgivning;
 • (b) han opfyldte bidragsbetingelserne for retten til dagpenge under sygdom i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige i de første 6 måneder efter sit sidste ophold i Danmark, såfremt han på dette tidspunkt ville have været berettiget til dagpenge i henhold til den danske lovgivning, hvis han var blevet syg.

Dagpenge ved fødsel efter Det forenede Kongeriges lovgivning

Artikel 11

En kvindelig statsborger i et af de to lande, som på noget tidspunkt siden sin sidste ankomst til Det forenede Kongerige har været forpligtet til at betale bidrag som beskæftiget eller som selvstændig næringsdrivende i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, skal, for så vidt angår ret til dagpenge ved fødsel i henhold til denne lovgivning eller til at få godskrevet bidrag under modtagelsen af denne hjælp, stilles, som om hun havde betalt bidrag som beskæftiget i hver uge, i hvilken hun har været berettiget til dagpenge ved sygdom i henhold til den danske lovgivning.

Begravelseshjælp efter det forenede Kongeriges lovgivning

Artikel 12

En statsborger i et af de to lande, der har betalt bidrag eller oppebåret pension ved afgang i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige umiddelbart før det dødsfald, i anledning af hvilket begæring om begravelseshjælp fremsættes, skal med hensyn til retten til at modtage begravelseshjælp efter den nævnte lovgivning stilles, som om han havde betalt bidrag i henhold til denne lovgivning i hver uge, i hvilken han har været omfattet af begravelseshjælp i henhold til den danske lovgivning om sygeforsikring, medmindre der i kraft af den danske forsikring ydes begravelseshjælp for det samme dødsfald i henhold til den danske lovgivning.

Dagpenge under sygdom ved midlertidigt fravær

Artikel 13

En statsborger i et af de to lande, som ville være berettiget til dagpenge under sygdom i henhold til lovgivningen i det ene land, såfremt han opholdt sig der, kan, efter dette lands forsikringsmyndigheds skøn oppebære den nævnte ydelse under sit ophold i det andet land i det tidsrum, der måtte blive fastsat af den nævnte myndighed.

Sygehjælp under midlertidigt ophold

Artikel 14

 • (1) En statsborger i et af de to lande, der er bosiddende i Danmark, og som rammes af et pludseligt sygdoms- eller ulykkestilfælde eller af andre grunde omgående behøver sygehjælp, har ret til, såfremt han midlertidigt opholder sig i Det forenede Kongerige, at modtage sygehjælp der på samme betingelser som en statsborger i Det forenede Kongerige, som er fast bosiddende der.
 • (2) En statsborger i et af de to lande, der er bosiddende i Det forenede Kongerige, og som rammes af et pludseligt sygdoms- eller ulykkestilfælde eller af andre grunde omgående behøver sygehjælp, har ret til, såfremt han midlertidigt opholder sig i Danmark, at modtage den sygehjælp, som i henhold til den danske lovgivning kan ydes en dansk statsborger, der er medlem af en sygekasse.
 • (3) Bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1) og (2) skal ikke længere finde anvendelse, såfremt den pågældende statsborger bliver i stand til at rejse til det land, hvor han er bosiddende, og den myndighed i det andet land, hvem det påhviler at yde sygehjælp, finder det godtgjort, at det under hensyntagen til samtlige omstændigheder ville være urimeligt, om han udsatte sin hjemrejse.
 • (4) En statsborger i et af de to lande, der har afholdt udgifter til sygehjælp i Danmark i forbindelse med en tilskadekomst eller sygdom, for hvilken han i medfør af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (2) har ret til at modtage sygehjælp, er kun berettiget til helt eller delvis at få disse udgifter refunderet af den pågældende danske sygekasse, såfremt han inden 2 uger efter at have afholdt disse udgifter underretter sygekassen om sin sygdom eller tilskadekomst og fremsætter begæring om refusion inden 6 uger efter dette tidspunkt, og før han derefter forlader Danmark.
 • (5) Såfremt en statsborger i et af de to lande, som har modtaget sygehjælp for en tilskadekomst eller sygdom i medfør af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (2), får tillagt erstatning fra en person, der anses for at være skyld i tilskadekomsten eller sygdommen, har den sygekasse, der har ydet sygehjælpen, ret til at få sine udgifter dækket gennem den nævnte erstatning.

Ydelser til invalider

Artikel 15

 • (1) For så vidt angår retten til invalidepension i henhold til den danske invalideforsikringslovgivning eller hjælp til kronisk syge i henhold til den danske forsorgslov, skal en statsborger i Det forenede Kongerige stilles, som om han var dansk statsborger, såfremt
 • (a) han har haft uafbrudt ophold i Danmark i et tidsrum af mindst 1 år umiddelbart før datoen for begæringens indgivelse og i den tid har været i stand til at udføre erhvervsmæssig beskæftigelse i mindst 1 år; eller
 • (b) han har haft uafbrudt ophold i Danmark i mindst 5 år umiddelbart forud for datoen for begæringens indgivelse.
 • (2) For så vidt angår retten til kirurgiske eller medicinske hjælpemidler i henhold til den danske lovgivning om invalideforsikring eller adgangen til at gøre brug af foranstaltninger, der i henhold til denne lovgivning er iværksat med henblik på sundheds- og samfundsmæssig revalidering af erhvervshæmmede, skal en statsborger i Det forenede Kongerige, der er fast bosiddende i Danmark, stilles, som om han var dansk statsborger.
 • (3) En dansk statsborger, der er fast bosiddende i Det forenede Kongerige, skal være ligestillet med en statsborger i Det forenede Kongerige, der er fast bosiddende der, for så vidt angår
 • (a) ret til at modtage kirurgiske og medicinske hjælpemidler i henhold til den lovgivning i Det forenede Kongerige, som omhandles i nærværende overenskomsts artikel 2, stk. (1), pkt. (a) (iii); og
 • (b) adgang til de ydelser, der er fastsat ved den lovgivning i Det forenede Kongerige, som omhandles i artikel 2, stk. (1), pkt. (a) (v).

Ydelser ved arbejdsløshed

Artikel 16

 • (1) En statsborger i et af de to lande, der fremsætter begæring om arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige eller om at få godskrevet bidrag for en arbejdsløshedsperiode, skal stilles, som om
 • (a) han havde betalt bidrag som beskæftiget i henhold til denne lovgivning i hver uge, i hvilken han har betalt bidrag til den danske arbejdsløshedsforsikring;
 • (b) han opfyldte bidragsbetingelserne for modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige i de første 6 måneder efter sit sidste ophold i Danmark, såfremt han på dette tidspunkt ville have været berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til den danske lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, hvis han var blevet arbejdsløs og var arbejdssøgende;
 • (c) han havde været bosiddende i Det forenede Kongerige i ethvert tidsrum, hvor han var bosiddende i Danmark.
 • (2) Den danske regering påtager sig at virke for, at de danske arbejdsløshedskasser anerkender, at ethvert bidrag, som en statsborger i et af de to lande, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, har betalt i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige som beskæftiget, skal betragtes, som om det var indbetalt til den pågældende kasse.

Ydelser til enker og forældreløse børn efter lovgivningen i Det forenede Kongerige

Artikel 17

 • (1) En kvindelig statsborger i et af de to lande skal, for så vidt angår retten til ydelser til enker i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, såfremt
 • (a) hendes mand havde haft uafbrudt ophold i Det forenede Kongerige i mindst 5 år umiddelbart før sin død, eller
 • (b) hun havde haft uafbrudt ophold der i mindst 5 år umiddelbart forud for datoen for begæringens indgivelse,

stilles, som om hendes mand havde betalt bidrag i henhold til den nævnte lovgivning i hver uge, i hvilken har har været bosiddende i Danmark.

 • (2) For så vidt angår retten til ydelser til forældreløse børn i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, skal et barn, der er statsborger i et af de to lande og bosiddende i Det forenede Kongerige, såfremt en af dets forældre var bosiddende i Danmark, stilles, som om denne forsørger havde været omfattet af forsikringen i Det forenede Kongerige.

Danske ydelser til enker, forældreløse børn og børn af enlige forsørgere

Artikel 18

 • (1) En statsborger i Det forenede Kongerige skal, for så vidt angår retten til enkepension i henhold til den danske lovgivning, betragtes, som om hun var dansk statsborger, såfremt
 • (a) hendes mand havde haft uafbrudt ophold i Danmark i mindst 5 år umiddelbart før sin død, og hun på det tidspunkt var bosiddende i Danmark, eller
 • (b) hun har haft uafbrudt ophold i Danmark i mindst 5 år umiddelbart forud for datoen for begæringens indgivelse.
 • (2) For så vidt angår retten til ydelser til et forældreløst barn eller barn af en enke eller enkemand i henhold til den danske lovgivning, skal en statsborger i Det forenede Kongerige, hvadenten den pågældende er barnets forsørger eller barnet selv, betragtes, som om han var dansk statsborger.
 • (3) For så vidt angår retten til forskudsvis udbetaling i henhold til den danske lovgivning om offentlig forsorg af bidrag til børn af enlige forsørgere, skal en statsborger i Det forenede Kongerige betragtes, som om han var dansk statsborger, hvadenten den pågældende er forsørgeren eller barnet selv.

Familieydelser

Artikel 19

 • (1) For så vidt angår retten til familieydelser i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, skal
 • (a) en dansk statsborger betragtes, som om han var statsborger i Det forenede Kongerige;
 • (b) en statsborger i et af de to lande, der er født i Danmark, betragtes, som om han var født i Det forenede Kongerige.
 • (2) For så vidt angår retten til familieydelser i henhold til den danske lovgivning, skal en statsborger i Det forenede Kongerige betragtes, som om han var dansk statsborger.

Alderspension

Artikel 20

 • (1) For så vidt angår retten til alderspension efter lovgivningen i Det forenede Kongerige, skal en statsborger i et af de to lande, der har uafbrudt ophold i Det forenede Kongerige i mindst 5 år umiddelbart forud for datoen for begæringens indgivelse, stilles, som om han eller, såfremt begæringen fremsættes af en gift kvinde eller enke i kraft af hendes mands forsikring, hendes mand havde indbetalt i henhold til denne lovgivning i hver uge, i hvilken har har været bosiddende i Danmark.
 • (2) Såfremt den person, der fremsætter begæring om alderspension i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, er en gift kvinde, der ansøger herom i kraft af sin egen forsikring, skal hun ikke være omfattet af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1), medmindre hun siden ægteskabets indgåelse eller, såfremt hun har været gift mere end een gang, siden sit seneste ægteskabs indgåelse har indbetalt 156 ugentlige bidrag i henhold til den nævnte lovgivning.
 • (3) Såfremt den person, der fremsætter begæring om alderspension i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, er en kvinde,
 • (a) hvis ægteskab er blevet opløst ved hendes mands død eller på anden måde;
 • (b) som har haft uafbrudt ophold i Det forenede Kongerige i mindst 5 år umiddelbart forud for datoen for begæringens indgivelse; og
 • (c) som ansøger om pension i kraft af sin egen forsikring og har ønsket, at hendes mands bidrag skal tages i betragtning;

skal hun stilles, som om hun eller hendes mand havde betalt bidrag i henhold til den nævnte lovgivning i hver uge, i hvilken hun eller han har været bosiddende i Danmark.

 • (4) En statsborger i Det forenede Kongerige skal, for så vidt angår retten til folkepension i henhold til den danske lovgivning, betragtes, som om han var dansk statsborger, for så vidt han umiddelbart før begæringens indgivelse
 • (a) har haft uafbrudt ophold i Danmark i mindst 5 år eller
 • (b) har oppebåret invalidepension i henhold til den danske lovgivning.

Tilskadekomst under arbejdet og erhvervssygdomme

Artikel 21

En statsborger i et af de to lande, der i henhold til det ene lands lovgivning om ulykkesforsikring ville være berettiget til ydelser efter denne lovgivning, hvis han opholdt sig i det pågældende land, er berettiget til disse ydelser under ophold i det andet land.

Artikel 22

En statsborger i et af de to lande, der har pådraget sig en erhvervssygdom og i begge lande har været beskæftiget ved arbejde, hvormed der er forbundet risiko for denne sygdom, skal, medmindre andet følger af bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikler 7 og 23, for så vidt angår retten til erstatning for denne sygdom i henhold til lovgivningen i det land, hvor han senest har haft et sådant arbejde forud for begæringens indgivelse, stilles, som om han kun havde været beskæftiget ved et sådant arbejde i det pågældende land, medmindre det kan bevises, at han har pådraget sig sygdommen, før han overtog arbejdet i det pågældende land.

Artikel 23

Såfremt en statsborger i et af de to land, der modtager eller har modtaget erstatning for et ulykkestilfælde eller en erhvervssygdom i henhold til det ene lands lovgivning, fremsætter begæring om erstatning for et ulykkestilfælde eller en erhvervssygdom i henhold til det andet lands lovgivning, skal den førstnævnte erstatning betragtes, som om den var eller havde været ydet i henhold til det sidstnævnte lands lovgivning.

Tilfælde, hvor en person, der har ret til ydelser i det ene land, har pårørende i det andet land

Artikel 24

 • (1) En statsborger i et af de to lande, der har ret til ydelser i henhold til det ene lands lovgivning, og som ville have ret til tillæg til sådanne ydelser for pårørende, såfremt den pårørende opholdt sig i dette land, har ret til at oppebære det pågældende tillæg, uanset at den pårørende opholder sig i det andet land.
 • (2) Såfremt en statsborger i et af de to lande i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige ville have ret til ydelser til enker eller til ydelser i anledning af et dødsfald, der skyldes et ulykkestilfælde eller en erhvervssygdom, hvis et barn opholdt sig i Det forenede Kongerige eller havde opholdt sig der på det tidspunkt, da en af dets forældre afgik ved døden eller på et andet nærmere bestemt tidspunkt, skal han have ret til den pågældende ydelse, såfremt barnet henholdsvis opholder sig i Danmark eller opholdt sig der på det pågældende tidspunkt.

Offentlig hjælp i Det forenede Kongerige

Artikel 25

Ved gennemførelsen af bestemmelserne i den i nærværende overenskomsts artikel 2, stk. (1), pkt. (a) (iv) og (a) (v), omhandlede lovgivning skal en statsborger i et af de to lande stilles, som om han havde været bosiddende i Det forenede Kongerige i ethvert tidsrum, hvor han har vært bosiddende i Danmark.

Betydningen af udtrykket »bosiddende«

Artikel 26

Ved gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 17 og artikel 20, stk. (1) og (3), skal der bortses fra den periode, i hvilken en person har været bosiddende i Danmark, før han fyldte 15 år, eller efter at han har nået eller anses for at have nået pensionsalderen, således om denne er fastsat for hans vedkommende i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige.

Betydningen af udtrykket »uafbrudt ophold«

Artikel 27

Ved gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende overenskomst skal en person anses for at have uafbrudt ophold i det ene eller det andet) land i et tidsrum, hvor han ikke har opholdt sig uden for det pågældende land, bortset fra

 • (a) fravær i et tidsrum af højst 4 måneder, for så vidt angår de i overenskomstens artikel 15, stk. (1) (b), artikel 17, stk. (1), og artikel 20, stk. (1), (3) og (4), omhandlede tilfælde;
 • (b) fravær i et tidsrum af højst 1 måned, for så vidt angår det i overenskomstens artikel 15, stk. (1) (a), omhandlede tilfælde;
 • (c) fravær i andre tidsrum, såfremt den pågældende myndighed i vedkommende land under hensyntagen til varigheden af hans ophold i dette land og årsagerne til hans fravær fra det finder det godtgjort, at der bør ses bort fra disse tidsrum;

dog således at den tid, i hvilken han har været fraværende fra landet, ikke skal medregnes ved beregningen af det tidsrum, i hvilket han har haft uafbrudt ophold i vedkommende land.

Fravær fra Det forenede Kongerige

Artikel 28

Bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikler 17 og 20 berettiger ikke nogen til at oppebære ydelser i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige for en periode, hvor pågældende opholder sig uden for dette land, medmindre han i den pågældende periode har bevaret sin bopæl i Det forenede Kongerige.

Ret til ydelser efter Det forenede Kongeriges lovgivning under ophold i Danmark

Artikel 29

En statsborger i et af de to lande, der ville være berettiget til alderspension eller ydelser til enker i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, såfremt han eller hun opholdt sig der, er berettiget til under ophold i Danmark at oppebære disse ydelser, med undtagelse af den del af ydelsen, der udbetales i kraft af bestemmelserne i overenskomstens artikler 17 og 20, men såfremt der måtte være grundlag herfor, skal ydelsernes størrelse, hvis han eller hun ikke er bosiddende i Det forenede Kongerige, fastsættes i henhold til bestemmelserne i Det forenede Kongeriges lovgivning om udbetaling af ydelser til personer, der ikke er bosiddende i Det forenede Kongerige, jfr. dog bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 30.

Dobbeltydelser ved alderdom eller til enker

Artikel 30

 • (1) Ved fastsættelsen af det beløb, som en statsborger i et af de to lande kan oppebære i folkepension eller enkepension i henhold til den danske lovgivning, skal der bortses fra alderspension eller ydelser til enker, som han eller hun er berettiget til at modtage i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige.
 • (2) En statsborger i et af de to lande, der opholder sig i Danmark og er berettiget til at oppebære folkepension i henhold til den danske lovgivning, er kun berettiget til at modtage alderspension eller ydelser til enker i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige med det beløb, hvormed den ydelse, som han eller hun ellers ville have været berettiget til at modtage i henhold til lovgivningen i Det forenede Kongerige, overstiger den folkepension, som han eller hun er berettiget til at oppebære i henhold til den danske lovgivning.

Begæringer fremsat uden påberåbelse af overenskomsten

Artikel 31

Bortset fra de tilfælde, der omhandles i nærværende overenskomsts artikler 23 og 30, har enhver, der fremsætter begæring om ydelser i henhold til et af de to landes lovgivning, ret til at få sin ansøgning behandlet uden hensyn til bestemmelserne i nærværende overenskomst afsnit III.

AFSNIT IV

Forskellige bestemmelser

Artikel 32

Vedkommende myndigheder skal

 • (i) træffe de fornødne administrative foranstaltninger til gennemførelse af nærværende overenskomst:
 • (ii) holde hinanden underrettet om de foranstaltninger, de har truffet til gennemførelse af overenskomsten;
 • (iii) snarest muligt underrette hinanden om sådanne ændringer i vedkommende lands lovgivning, som berører overenskomstens gennemførelse, og om eventuelle love eller administrative bestemmelser, der udvider forsikringen til at omfatte nye kredse af personer eller vedrører en ny gren af den sociale tryghed;
 • (iv) yde hinanden bistand i spørgsmål vedrørende overenskomstens gennemførelse.

Artikel 33

Såfremt en ydelse i henhold til bestemmelserne i nærværende overenskomst skal udbetales af en myndighed i det ene land til en person, der opholder sig i det andet land, kan udbetalingen efter den pågældende myndigheds anmodning foretages af en myndighed i det sidstnævnte land på den førstnævnte myndigheds vegne.

Artikel 34

Udgifter til ydelse,r der i medfør af nærværende overenskomst udbetales i henhold til det ene lands lovgivning, skal ikke refunderes af det andet land.

Artikel 35

 • (1) Enhver fritagelse for eller nedsættelse af stempelafgifter eller andre afgifter og gebyrer i henhold til det ene lands lovgivning i forbindelse med udstedelse af attester eller dokumenter, der skal fremlægges ifølge denne lovgivning, skal ligeledes omfatte de attester og dokumenter, der skal fremlægges ifølge det andet lands lovgivning.
 • (2) I tilfælde, hvor en attest eller et andet dokument skal forelægges for vedkommende myndighed i det ene (eller det andet) land i forbindelse med gennemførelsen af nærværende overenskomst, kan den pågældende myndighed ikke kræve, at attesten eller dokumentet skal legaliseres eller bekræftes.

Artikel 36

Enhver ansøgning, meddelelse eller klage, som i medfør af det ene lands lovgivning skulle have været indsendt inden for en nærmere bestemt tidsfrist til en myndighed i det pågældende land, men som inden for denne frist er indsendt til den tilsvarende myndighed i det andet land, skal behandles, som om den var blevet tilsendt til det førstnævnte lands myndighed. I disse tilfælde skal myndigheden i det andet land snarest muligt sørge for, at den pågældende ansøgning, meddelelse eller klage oversendes til den pågældende myndighed i det første land.

Artikel 37

Vedkommende myndigheder i de to lande kan ved gennemførelsen af nærværende overenskomst brevveksle direkte med hinanden eller med enhver person, der har fremsat begæring om ydelser efter overenskomsten, eller med hans lovligt befuldmægtigede.

Artikel 38

 • (1) Vedkommende myndigheder i de to lande skal søge at bilægge enhver uoverensstemmelse med hensyn til fortolkningen eller gennemførelsen af nærværende overenskomst ved forhandling.
 • (2) Såfremt en sådan uoverensstemmelse ikke er blevet bilagt ved forhandling inden for et tidsrum af 3 måneder, skal uoverensstemmelsen henvises til voldgiftsafgørelse ved et voldgiftsnævn, hvis sammensætning og forretningsorden skal fastsættes ved aftale mellem de to kontraherende parter.
 • (3) Voldgiftsnævnets kendelser skal afsiges i overensstemmelse med ånden og principperne i nærværende overenskomst og skal være endelige og bindende.

Artikel 39

 • (1) Ingen af bestemmelserne i nærværende overenskomst skal berettige til udbetaling af ydelser for et tidsrum, der ligger forud for overenskomstens ikrafttrædelsesdato.
 • (2) Ingen af bestemmelserne i overenskomstens afsnit II skal finde anvendelse på et tidsrum, i hvilket en statsborger i et af de to lande har været beskæftiget før overenskomstens ikrafttrædelsesdato.
 • (3) For så vidt intet andet følger af bestemmelserne i nærværende artikels stk. (1) og (2), skal enhver ydelse, bortset fra moderskabsydelser, ydelser ved hjemmefødsel og begravelseshjælp, i henhold til overenskomstens bestemmelser kunne ydes i anledning af begivenheder, der er indtrådt før ikrafttrædelsesdatoen, og disse ydelser skal udbetales fra sidstnævnte dato at regne, såfremt der indsendes begæring herom inden 3 måneder efter denne dato eller inden for den tidsfrist ud over 3 måneder, som måtte være fastsat i den pågældende lovgivning.
 • (4) Ethvert tidsrum, i hvilket en statsborger i et af de to lande har opholdt sig i det ene (eller det andet) land eller har haft bopæl der eller været forsikret i henhold til det pågældende lands lovgivning før overenskomstens ikrafttrædelsesdato, skal medregnes ved afgørelsen af hans ret til ydelser i henhold til overenskomstens bestemmelser.
 • (5) En statsborger i Det forenede Kongerige, der er bosiddende i Danmark på overenskomstens ikrafttrædelsesdato og fyldt 59 år på dette tidspunkt, skal, for så vidt angår retten til folkepension i henhold til den danske lovgivning, stilles, som om han på begæringens dato var forsikret i henhold til den danske lovgivning om sygeforsikring.

Artikel 40

Såfremt nærværende overenskomst ophører at være gældende, skal enhver ret, der er erhvervet af en person i henhold til overenskomstens bestemmelser, vedblive at bestå, og der skal finde forhandlinger sted vedrørende reguleringen af sådanne rettigheder, der er under erhvervelse på det pågældende tidspunkt i henhold til disse bestemmelser.

Artikel 41

 • (1) Nærværende overenskomst skal ratificeres, og ratifikationsdokumenterne skal udveksles i København så snart som muligt. Overenskomsten træder i kraft den første dag i den anden måned efter den måned, i hvilken ratifikationsdokumenterne udveksles.
 • (2) De to overenskomster om udbetaling af ydelser i anledning af tilskadekomst under arbejde, der på de kontraherende parters vegne blev underskrevet i London den 15. december 1953 og den 9. juli 1956, skal ophøre at være gældende fra nærværende overenskomsts ikrafttrædelsesdato at regne, men enhver ret, der er erhvervet i henhold til bestemmelserne i disse overenskomster, skal bevares.

Artikel 42

Nærværende overenskomst skal være gældende i et tidsrum af 1 år regnet fra datoen for dens ikrafttræden. Den skal derefter fortsat være gældende fra år til år, medmindre den skriftligt opsiges 3 måneder før udløbet af en sådan 1 års-periode.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet nærværende overenskomst.

Udstedt i 2 eksemplarer i London den 27. august 1959 på dansk og engelsk, hvilke to tekster har samme gyldighed.

sign. Jul. Bomholt

sign. Birger Kronmann

Efter at ratifikationsinstrumenter til overenskomsten er blevet udvekslet i København den 11. januar 1960, er denne i medfør af artikel 41 trådt i kraft den 1. marts 1960.

Udenrigsministeriet, den 2. marts 1960.

J.O. Krag.

Officielle noter

Ingen