Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om protokol nr. 2 til overenskomst med Frankrig om social tryghed.


PROTOKOL Nr. 2

vedrørende ydelser i anledning af alderdom efter den franske lovgivning og vedrørende den i de franske lov af 30. juni 1956 om oprettelse af en alderspensionsfond fastsatte tillægsydelse.

Den danske regering og den franske regering, der ønsker at gennemføre danske og franske statsborgeres ligestilling med hensyn til de ydelser i anledning af alderdom, der er tillagt ikke-lønarbejdere;

der på den ene side er af den opfattelse, at franske statsborgere, der ikke er lønarbejdere, i medfør af den almindelige overenskomst om social tryghed af 30. juni 1951 i Danmark har krav på de ved den danske lovgivning fastsatte pensioner og ydelser på samme betingelser som danske statsborgere, for så vidt de har haft uafbrudt ophold i Danmark i 5 år forud for datoen for ansøgningens indgivelse;

som forøvrigt mener, at den danske lovgivning for lønarbejdere uden nogen begrænsning finder anvendelse på franske statsborgere, der har haft 5 års uafbrudt ophold i Danmark på datoen for begæringens indgivelse, i medfør af den almindelige overenskomst om social tryghed af 30. juni 1951;

som på den anden side er af den opfattelse, at såfremt danske statsborgere, som i Frankrig har betalt bidrag til en alderspensionsordning for ikke-lønarbejdere i henhold til lov af 17. januar 1948, som ændret ved lov af 10. juli 1952, kan ansøge om alderspension på samme betingelser som franske statsborgere, kan de, der ikke har betalt bidrag til den nævnte ordning, ikke gøre krav på alderspension efter den nugældende franske lovgivning;

som endelig mener, at den i Frankrig ved lov af 30. juni 1956 om oprettelse af en alderspensionsfond indførte tillægsydelse er en ydelse af særlig karakter, der finansieres af staten uden bidragspligt for de pågældende personer, og som ydes til gamle personer, der er uden tilstrækkelige midler til deres underhold, og at denne ydelse udbetales efter særlige regler:

er blevet enige om følgende bestemmelser:

I. Alderspension.

  • 1) I tilfælde hvor de pågældende aldrig har betalt bidrag til en alderspensionsordning, udbetales - på samme betingelser som til franske statsborgere - den ved lovene af 17. januar 1948 og 10. juli 1952 fastsatte ydelse samt den særlige ydelse, der er indført ved lov af 10. juli 1952, til danske statsborgere, der er uden tilstrækkelige midler til deres underhold, og som har haft mindst 5 års uafbrudt ophold i Frankrig på datoen for begæringens indgivelse. Midlertidige fravær tages dog ikke i betragtning.
  • 2) De i stk. 1 ovenfor nævnte ydelser bortfalder, såfremt de pågældende danske modtagere forlader fransk territorium.

II: Tillægsydelse.

  • 1) Danske statsborgere, der oppebærer en ydelse i anledning af alderdom i henhold til en fransk ordning for lønarbejdere eller ikke-lønarbejdere inden for rammerne af de i den almindelige overenskomst om social tryghed af 30. juni 1951, artikel 2, stk. 1, pkt. 2), omhandlede love eller i henhold til nærværende protokol eller i henhold til den ved protokollen af 30. juni 1951 fastsatte ydelse til gamle lønarbejdere, har ret til den omhandlede tillægsydelse på de for franske statsborgere ved den franske lov af 30. juni 1956 fastsatte betingelser under iagttagelse af nedennævnte bestemmelser:
  • 2) Den i stk. 1 ovenfor omhandlede tillægsydelse bortfalder, såfremt de pågældende danske modtagere forlader Frankrig.
  • 3) Med hensyn til gennemførelsen af de i den franske lov af 30. juni 1956 fastsatte bestemmelser om indtægt og formue skal de pågældende danske myndigheder bistå de franske organer, der udbetaler den omhandlede tillægsydelse, med henblik på:
  • a) at undersøge, hvilken hjælp ansøgerne kan oppebære i Danmark, i særdeleshed de livsvarige ydelser, der udbetales efter den danske ordning om social tryghed;
  • b) at ansætte størrelsen af deres eventuelle formue i Danmark;
  • c) i påkommende tilfælde at henvende sig til de i Danmark bosatte personer, der har forsørgerpligt over for de pågældende ansøgere;
  • d) at foretage enhver undersøgelse af de pågældendes økonomiske midler i henhold til de af den danske lovgivning om social tryghed herom fastsatte bestemmelser.

De anmodninger, der fremsættes herom af de franske udbetalende myndigheder, skal indsendes til et af den danske regering udpeget centralorgan.

III. Forskellige bestemmelser.

protokollen af 30. juni 1951 vedrørende ydelsen til gamle lønarbejdere og den midlertidige ydelse til gamle i henhold til den franske lovgivning benævnes protokol nr. 1.

Nærværende protokol træder i stedet for bestemmelserne i protokol nr.

1 i det omfang, hvor disse vedrørte den midlertidige ydelse til

gamle.

bestemmelserne vedrørende tillægsydelsen træder i kraft den 1. i den måned, der følger efter nærværende protokols underskrift.

Udstedt i 2 eksemplarer i Paris, den 27. marts 1958.

For den danske regering:

(sign.) E. Wærum.

For den franske regering:

(sign.) Philippe Monod.

Protokollen er i medfør af afsnit III trådt i kraft den 1. april 1958.

Udenrigsministeriet, den 28. juni 1958.

F. M.

Nils Svenningsen.

Officielle noter

Ingen