Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring


Ved kgl. resolution af 17.november 1978 har Danmark ratificeret en i Beograd den 22. juni 1977 undertegnet konvention mellem Danmark og Jugoslavien om social sikring.

Den danske og den engelske tekst til konventionen og en dertil knyttet protokol og noteveksling er som følger:

KONVENTION

mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om social sikring

Kongeriget Danmarks regering og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens regering,

der ønsker at regulere deres indbyrdes forbindelser på den sociale sikrings område,

er blevet enige om følgende:

AFSNIT 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I denne konvention betyder, medmindre andet fremgår af sammenhængen,

 • a) »kontraherende stat« Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien eller Kongeriget Danmark, alt efter sammenhængen;
 • b) »område« i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien dennes område og i relation til Kongeriget Danmark dettes område med undtagelse af Grønland og Færøerne;
 • c) »statsborger« i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien en jugoslavisk statsborger og i relation til Kongeriget Danmark en person med dansk indfødsret;
 • d) »lovgivning« den i artikel 2 anførte lovgivning, som er gældende inden for enhver del af den ene (eller den anden) kontraherende stats område;
 • e) »kompetent myndighed« i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien Forbundskomiteen for arbejdskraft og beskæftigelse og i relation til Kongeriget Danmark socialministeriet, arbejdsministeriet eller indenrigsministeriet;
 • f) »kompetent institution« i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien det organ eller den institution, som det påhviler at gennemføre den i artikel 2 anførte lovgivning, og i relation til Kongeriget Danmark den institution, som det påhviler at udrede ydelser;
 • g) »bopæl« lovligt etableret sædvanligt opholdssted;
 • h) »ophold« midlertidigt ophold;
 • i) »arbejdstager« i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien enhver i et arbejdsforhold stående person, samt enhver person der er omfattet af den i artikel 2, stk. 1, anførte lovgivning, og i relation til Kongeriget Danmark enhver i en arbejdsgivers tjeneste beskæftiget person, der er omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme;
 • j) »familiemedlem« og »efterladt« personer, der betegnes eller anerkendes som sådanne i den lovgivning, som den kompetente institution anvender;
 • k) »forsikringsperiode« en bidragsperiode, der i den lovgivning, efter hvilken den er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som en forsikringsperiode, samt enhver anden periode, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges den gyldighed som en forsikringsperiode;
 • l) »beskæftigelsesperiode« en periode, der i den lovgivning, efter hvilken den er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som en beskæftigelsesperiode, samt enhver anden periode for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges den gyldighed som en beskæftigelsesperiode;
 • m) »bopælsperiode« en periode, der i den lovgivning, efter hvilken den er tilbagelagt eller anses som tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som en bopælsperiode;
 • n) »ydelser«, »pensioner« og »renter«, samtlige ydelser, pensioner og renter, herunder samtlige tillæg og forhøjelser, der er hjemlet i de kontraherende staters lovgivninger, medmindre andet er bestemt i denne konvention.

Artikel 2

Denne konvention finder anvendelse

 • 1) i relation til Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien på lovgivningen om
 • a) obligatorisk sygeforsikring for arbejdstagere herunder ydelser ved svangerskab og fødsel;
 • b) obligatorisk pensions- og invalideforsikring for arbejdstagere, herunder efterladtepensioner;
 • c) familieydelser;
 • d) arbejdstageres rettigheder under midlertidig arbejdsløshed; og
 • 2) i relation til Kongeriget Danmark på lovgivningen om
 • a) offentlig sygesikring;
 • b) sygehusvæsenet;
 • c) svangerskabshygiejne og fødselshjælp;
 • d) dagpenge ved sygdom og fødsel;
 • e) forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;
 • f) børnetilskud;
 • g) arbejdsløshedsforsikring;
 • h) folkepension;
 • i) invalidepension;
 • j) enkepension;
 • k) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

Artikel 3

 • 1) Denne konvention finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer eller supplerer den i nærværende konventions artikel 2 anførte lovgivning.
 • 2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder denne konvention kun anvendelse på love og administrative bestemmelser om en ny gren af den sociale sikring, såfremt der efterfølgende opnås enighed herom mellem de 2 kontraherende stater.
 • 3) Denne konvention finder kun anvendelse på en kontraherende stats love og administrative bestemmelser, der udvider gyldighedsområdet for de gældende bestemmelser til at omfatte nye persongrupper, såfremt den anden kontraherende stat ikke gør indsigelse herimod inden 6 måneder fra datoen for den officielle bekendtgørelse af de pågældende bestemmelser.

Artikel 4

Statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, der har bopæl på Kongeriget Danmarks område, og statsborgere i Kongeriget Danmark, der har bopæl på Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens område, er omfattet af henholdsvis den danske og den jugoslaviske i artikel 2 anførte lovgivning og har de samme rettigheder og pligter efter den nævnte lovgivning som den pågældende kontraherende stats egne statsborgere, medmindre andet er bestemt i denne konvention.

Artikel 5

Fra den almindelige regel i artikel 4 gælder følgende undtagelser:

 • a) En arbejdstager, der har bopæl i en kontraherende stat og er beskæftiget af en arbejdsgiver, der har hjemsted eller bopæl på denne stats område, og som af nævnte arbejdsgiver udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte arbejdsgivers regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat i de første 12 måneder, i hvilke han har ophold på den sidstnævnte stats område. Dersom varigheden af det arbejde, der skal udføres på den anden kontraherende stats område, på grund af uforudseelige omstændigheder kommer til at overstige 12 måneder, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at den kompetente myndighed i den kontraherende stat, til hvis område arbejdstageren er udsendt, har meddelt samtykke hertil; begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første 12 måneders periode.
 • b) En arbejdstager, der er beskæftiget af en transportvirksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører sit arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat. Såfremt den pågældende arbejdstager er beskæftiget for en filial eller fast repræsentation, som den nævnte transportvirksomhed har på den anden kontraherende stats område, er han dog omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område i den nævnte filial eller faste repræsentation er beliggende.
 • c) Besætningen på et skib og andre personer, der er beskæftiget om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører. Såfremt der i forbindelse med lastning, losning og reparation af eller vagt om bord på et skib, der fører en kontraherende stats flag, under skibets ophold på den anden kontraherende stats område beskæftiges en på sidstnævnte stats område bosat arbejdstager, er denne omfattet af lovgivningen i sidstnævnte stat.
 • d) Diplomatiske eller konsulære repræsentanter eller dermed ligestillede personer, der gør tjeneste ved diplomatiske eller konsulære missioner, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, som de repræsenterer.

Artikel 6

 • 1) Bestemmelserne i artikel 4 finder anvendelse på personer beskæftiget ved diplomatiske missioner eller konsulater samt på personer, der står i privat tjeneste hos diplomatiske eller konsulære repræsentanter.
 • 2) De i stk. 1 nævnte personer, der er statsborgere i den kontraherende stat, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, kan dog vælge at være omfattet af lovgivningen i denne stat. Denne ret til at vælge kan kun benyttes een gang. Den skal udøves inden for en frist af 6 måneder fra datoen for denne konventions ikrafttræden at regne eller fra datoen for arbejdstagerens overtagelse af hvervet. Valget har virkning fra datoen for denne konventions ikrafttræden for så vidt angår arbejdstagere, der har overtaget deres hverv på det nævnte tidspunkt og ellers fra datoen for overtagelsen af erhvervet.

Artikel 7

De kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater kan ved aftale gøre yderligere undtagelser fra den almindelige regel i artikel 4. De kan endvidere træffe aftale on, at de i artikel 5 omhandlede undtagelser i særlige tilfælde ikke skal gælde.

Artikel 8

 • 1) Medmindre andet er bestemt i denne konvention, kan pensioner ved invaliditet eller alderdom eller til efterladte, renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp), hvortil arbejdstagere, der er statsborgere i en kontraherende stat, eller deres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning eller efter bestemmelserne i denne konvention, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero eller inddrages som følge af, at den berettigede har bopæl på den anden kontraherende stats område.
 • 2) De i stk. 1 nævnte ydelser, hvortil andre statsborgere i en kontraherende stat end arbejdstagere eller sådanne statsborgeres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning eller efter bestemmelserne i denne konvention, udbetales ikke de pågældende, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, medmindre andet er bestemt i denne konvention.

Artikel 9

 • 1) Indeholder en kontraherende stats lovgivning bestemmelser om, at en ydelse skal nedsættes, stilles i bero eller bortfalde, når modtageren samtidig får udbetalt andre sociale ydelser eller oppebære andre indtægter, finder disse bestemmelser tillige anvendelse, selv om det drejer sig om ydelser, som den pågældende har opnået i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning, eller om indtægter han har oppebåret på den anden kontraherende stats område. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, såfremt den pågældende oppebærer ydelser ved invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner) eller erhvervssygdom, der fastsættes af institutionerne i begge de kontraherende stater i overensstemmelse med reglerne i artikel 32, henholdsvis artikel 17, litra (b).

AFSNIT II

Ydelser i anledning af sygdom og moderskab

Artikel 10

Statsborgere i en kontraherende stat og medlemmer af deres familier, som har bopæl på den anden kontraherende stats område, har samme ret til enhver ydelse ved sygdom og moderskab efter sidstnævnte stats lovgivning som denne stats egne statsborgere.

Artikel 11

Statsborgere i Den Socialisliste Forbundsrepublik Jugoslavien, der har erhvervet ret til naturalydelser ved sygdom efter dansk lovgivning, har samme ret som danske statsborgere til refusion af udgifter til nødvendig lægehjælp og hospitalsbehandling m.v. efter de for den danske rejsesygesikring gældende regler. Ydelser i henhold til rejsesygesikringen udredes kun i tilfælde af sygdom opstået i løbet af rejsens første 2 måneder.

Artikel 12

Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser ved sygdom eller moderskab er betinget af, at der er tilbagelagt nærmere foreskrevne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, som denne institution anvender.

Artikel 13

 • 1) Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning kontantydelser ved sygdom eller moderskab beregnes på grundlag af den sikredes årlige eller gennemsnitlige løn- eller anden erhvervsindtægt, fastsætter nævnte indtægt alene på grundlag af den konstaterede indtægt i de perioder, der er tilbagelagt efter den nævnte lovgivning, jfr. dog stk. 2.
 • 2) Ved afgørelsen af om en arbejdstager, der er statsborger i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, opfylder betingelserne for ret til dagpenge ved fødsel efter dansk lovgivning, når den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning i hele den nævnte lovgivning omhandlede referenceperiode,
 • a) medregnes forsikringsperioder, som er tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning inden for den forannævnte referenceperiode, i løbet af hvilken den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning, som om det drejede sig om perioder, tilbagelagt efter sidstnævnte lovgivning, og
 • b) den pågældende anses for i de således medregnede perioder at have haft en gennemsnitlig lønindtægt af en størrelse, der svarer til gennemsnittet af de lønbeløb, der er konstateret for de perioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning i den forannævnte referenceperiode.

Artikel 14

Kontantydelser ved sygdom og moderskab, hvortil statsborgere i en kontraherende stat har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning, udbetales de pågældende, også når de har ophold på den anden kontraherende stats område på samme vilkår og i samme omfang som statsborgere i den kontraherende stat, på hvis område den kompetente institution er beliggende, opnår sådan udbetaling.

AFSNIT III

Forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Artikel 15

Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, skal en eventuel tidligere tilskadekomst, der er omfattet af den anden kontraherende stats forsikring, tages i betragtning.

Artikel 16

I tilfælde, hvor en erhvervssygdom kommer til udbrud, efter at den pågældende på begge de kontraherende staters områder har været beskæftiget ved arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan sygdom, skal ydelserne udredes efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende senest har været beskæftiget ved sådant arbejde.

Artikel 17

I tilfælde af forværring af en erhvervssygdom, for hvilken en jugoslavisk eller dansk statsborger har modtaget eller modtager erstatning efter en kontraherende stats lovgivning, gælder følgende regler:

 • a) Såfremt den erstatningsberettigede ikke efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget efter den anden kontraherende stats lovgivning ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, under hensyntagen til den indtrådte forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning.
 • b) Såfremt den erstatningsberettigede efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget efter den anden kontraherende stats lovgivning ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, uden hensyntagen til den indtrådte forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning. Den kompetente institution i den sidstnævnte stat yder den erstatningsberettigede et tillæg, hvis størrelse svarer til forskellen mellem de ydelser, der efter den for denne institution gældende lovgivning tilkommer den pågældende efter den indtrådte forværring, og de ydelser, som ville have tilkommet ham før forværringen indtrådte, hvis han havde pådraget sig den pågældende sygdom på et tidspunkt, hvor han var omfattet af denne stats lovgivning.

Artikel 18

Bestemmelsen i artikel 13, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om beregning af kontantydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Artikel 19

Bestemmelsen i artikel 14 finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om udbetaling af dagpenge i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

AFSNIT IV

Familieydelser

Artikel 20

Et barn, der har bopæl på jugoslavisk område, og hvis fader eller moder er dansk statsborger og har bopæl på jugoslavisk område, har ret til børnetilskud efter jugoslavisk lovgivning på samme vilkår som statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien.

Artikel 21

Et barn, der har bopæl på dansk område, og hvis fader eller moder er statsborger i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien og har bopæl på dansk område, har ret til børnetilskud efter dansk lovgivning på samme vilkår som danske statsborgere.

Artikel 22

Børn af enker og enkemænd, der er statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, samt forældreløse børn af statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, har, når børnene har bopæl på dansk område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område.

Artikel 23

De nærmere regler for ydelse af børnetilskud i tilfælde, hvor der er ret til børnetilskud efter begge de kontraherende staters lovgivning, fastsættes i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 33 i denne konvention.

AFSNIT V

Arbejdsløshedsforsikring

Artikel 24

Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, ligestillet med sidstnævnte stats egne statsborgere for så vidt angår retten til at blive forsikret mod arbejdsløshed.

AFSNIT VI

Ydelser ved alderdom, invaliditet og til efterladte (pensioner)

Kapitel 1

Ydelser efter dansk lovgivning

Artikel 25

 • 1) Statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år.
 • 2) Andre statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien har ret til pension efter lovgivningen om folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter det fyldte 15. år og inden opnåelsen af den normale tilgangsalder for folkepension har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år.
 • 3) For jugoslaviske statsborgeres ret til folkepension efter par. 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension finder dog bestemmelserne nedenfor i artikel 26, jfr. artikel 28, nr. 1, tilsvarende anvendelse.
 • 4) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, litra a) og stk. 3 i denne konvention finde tilsvarende anvendelse ved fastsættelsen af retten til folkepension til statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, der er enker efter jugoslaviske arbejdstagere, og som var fyldt 62 år, da de blev enker.
 • 5) Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 har jugoslaviske statsborgere, der modtager pension efter lovgivningen om invalidepension eller om enkepension ret til i stedet at modtage pension efter lovgivningen om folkepension, når de opnår den alder, der berettiger til sådan pension.
 • 6) Uanset bestemmelsen i denne konventions artikel 8, kan udbetaling af pension efter lovgivningen om folkepension til statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, der er enker efter jugoslaviske arbejdstagere og som har bopæl på jugoslavisk område, kun ske såfremt pensionen enten er ydet efter bestemmelsen i foranstående stk. 4, eller er trådt i stedet for enkepension ydet efter denne konventions artikel 27, stk. 1, litra a).

Artikel 26

 • 1) Statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, der har været beskæftiget som arbejdstagere på dansk område i mindst 12 måneder, har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, har haft fast bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.
 • 2) Andre statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien har ret til pension efter lovgivningen om invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter det fyldte 15. år har haft fast bopæl på dansk område i sammenlagt mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at de i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.
 • 3) Retten til pension efter stk. 1 eller 2 er desuden betinget af, at arbejdsudygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens den pågældende statsborger i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien havde bopæl på dansk område.
 • 4) I den administrative aftale, der skal indgås i henhold til artikel 33, fastsættes betingelserne for ansøgerens pligt til ophold på dansk område i forbindelse med behandlingen af pensionsbegæringen.
 • 5) Når en statsborger i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien har erhvervet ret til pension i medfør af foranstående stk. 1-3, kan overflytning af den pågældende til højere pension som følge af forværring af hans invaliditet ikke finde sted, såfremt pensionisten har bopæl uden for dansk område.

Artikel 27

 • 1) En kvinde, der er statsborger i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, har ret til pension efter lovgivningen om enkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af,
 • a) at den afdøde ægtefælle havde været beskæftiget som arbejdstager på dansk område i mindst 12 måneder, at han efter opnåelsen af den alder, ved hvilken retten til at optjene pension efter nævnte lovgivning indtræder, havde haft fast bopæl på dansk område i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for dødsfaldet, at han i sidstnævnte periode i mindst 12 måneder havde været fysisk og psykisk i i stand til at udøve normalt erhverv, samt at dødsfaldet indtrådte, medens han havde bopæl på dansk område; eller
 • b) at den pågældende kvinde selv har haft fast bopæl på dansk område i mindst 5 år efter det fyldte 15. år, heraf i mindst 5 år efter det fyldte 15. år, heraf i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at hun i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.
 • 2) Enkepension i henhold til par. 1, stk. 2, i lov om pension til enker m.fl. kan kun ydes efter bestemmelsen i foranstående stk. 1, litra b) og på betingelse af, at de omstændigheder, der begrunder ret til pension, er indtrådt, medens den pågældende kvinde havde bopæl på dansk område.
 • 3) I den administrative aftale, der skal indgår i henhold til artikel 33, fastsættes betingelserne for ansøgerens pligt til ophold på dansk område i forbindelse med behandlingen af pensionsbegæringen.
 • 4) Uanset bestemmelsen i denne konventions artikel 8, kan udbetaling af pension efter lovgivningen om enkepension til statsborgere i Den Socialistiske Folkerepublik Jugoslavien, der har bopæl på jugoslavisk område, kun ske, såfremt pensionen ydes i henhold til foranstående stk. 1, litra a).

Artikel 28

Forsikringsperioder tilbagelagt efter jugoslavisk lovgivning skal medregnes

 • 1) ved beregningen af størrelsen af den pension, hvortil der er erhvervet ret i medfør af artikel 26, som om det drejede sig om bopælsperioder, tilbagelagt efter dansk lovgivning;
 • 2) ved beregning af pension til danske statsborgere i henhold til par. 2, stk. 1, nr. 3, i lov om folkepension og i henhold til lovgivningen om invalidepension, som om det drejede sig om bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning, for så vidt de pågældende forsikringsperioder ikke giver ret til pension efter jugoslavisk lovgivning eller efter bestemmelserne i denne konvention.

Artikel 29

Bestemmelserne i artikel 25-27 giver ikke statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien ret til pension efter overgangsbestemmelserne i danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, der har haft fast bopæl i Kongeriget Danmark i nærmere fastsatte tidsrum forud for ansøgningen om pension.

Artikel 30

Uanset bestemmelserne i artikel 8, udbetales følgende tillæg og ydelser efter dansk lovgivning om folke-, invalide- og enkepension ikke til personer, der har bopæl uden for dansk område:

 • a) pensionstillæg
 • b) hustrutillæg
 • c) ægteskabstillæg
 • d) personlige tillæg
 • e) bistandstillæg
 • f) plejetillæg
 • g) invaliditetsydelse.

Kapitel 2

Ydelser efter jugoslavisk lovgivning

Artikel 31

 • 1) Danske statsborgere har ret til alders-, invalide- og efterladte-pension med tillægsydelser efter jugoslavisk lovgivning efter samme regler som statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, hvad enten de pågældende er bosat på Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens eller på Kongeriget Danmarks område.
 • 2) Ved afgørelsen af, om der er erhvervet ret til pension i tilfælde, hvor en dansk eller jugoslavisk statsborger ikke har tilbagelagt den fulde i jugoslavisk lovgivning fastsatte forsikringsperiode, skal de i Danmark tilbagelagte bopælsperioder, i hvilke den pågældende person var beskæftiget som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende efter gældende regler i dansk lovgivning, medregnes. Pensionens størrelse skal i sådanne tilfælde fastsættes i overensstemmelse med konventionens artikel 32.
 • 3) Bestemmelserne i denne konventions artikel 27 vedrørende de særlige vilkår for erhvervelse af ret til dansk enkepension, når det drejer sig om kvinder, der er statsborgere i Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, gælder tilsvarende for erhvervelse af ret til jugoslavisk familiepension (efterladtepension), når det drejer sig om kvinder, der er statsborgere i Kongeriget Danmark.
 • 4) Nærmere regler om, hvorledes de i stk. 2 omhandlede perioder tilbagelagt på dansk område som arbejdstager og som selvstændig erhvervsdrivende skal bestemmes, fastsættes i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 33.

Kapitel 3

Beregning af pensioner

Artikel 32

 • 1) Er der erhvervet ret til alders-, invalide- eller enkepension efter lovgivningen i begge de kontraherende stater og efter reglerne i denne konvention, finder følgende regler anvendelse:
 • a) Den kompetente institution i hver af de kontraherende stater beregner det teoretiske beløb for den ydelse, som den pågældende ville kunne gøre krav på, hvis samtlige forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt i de kontraherende stater, havde været tilbagelagt i den omhandlede stat og efter den lovgivning, der gælder for den pågældende institution på det tidspunkt, da ydelsen skal fastsættes. Såfremt ydelsens beløb efter nævnte stats lovgivning er uafhængigt af længden af de tilbagelagte perioder, anses dette beløb for det i nærværende litra omhandlede teoretiske beløb;
 • b) institutionen fastsætter derefter det faktiske beløb for ydelsen på grundlag af det i litra (a) nævnte teoretiske beløb efter forholdet mellem længden af de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, og den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge de kontraherende stater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden;
 • c) såfremt den samlede længde af de forsikrings- og bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge de kontraherende stater forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, overstiger den længste forsikrings- eller bopælstid, der efter en af de pågældende staters lovgivning kræves tilbagelagt for, at en fuld ydelse kan opnås, skal den kompetente institution i nævnte stat ved anvendelsen af bestemmelsen i dette stykke tage denne længste forsikrings- eller bopælstid i betragtning i stedet for den samlede længde af de nævnte perioder; denne beregningsmetode kan ikke medføre pligt for den pågældende institution til at udrede en højere ydelse end den fulde ydelse, der er hjemlet i den for denne institution gældende lovgivning.
 • 2) De pensioner, der skal udbetales fra de kontraherende stater i medfør af stk. 1 kan sammenlagt ikke udgøre et lavere beløb end den pension, hvortil der er erhvervet ret alene efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område pensionisten har bopæl eller efter bestemmelserne i denne konvention. Den kompetente institution i den pågældende stat skal i givet fald, så længe pensionisten har bopæl på denne stats område, yde ham et tillæg, der svarer til forskellen.
 • 3) Der kan i den administrative aftale, som skal indgås i medfør af artikel 33, fastsættes nærmere regler for beregning af pension efter stk. 1 til enker og andre enlige kvinder, hvis pension er beregnet helt eller delvis på grundlag af forsikrings- eller bopælsperioder, den pågældende selv har tilbagelagt.

AFSNIT VII

Forskellige bestemmelser

Artikel 33

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal:

 • a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne konvention;
 • d) i den forannævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 34

Med henblik på anvendelsen af denne konvention

 • a) skal de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan dog aftale, at visse udgifter skal være genstand for refusion;
 • b) kan de kontraherende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden samt med de pågældende personer eller deres befuldmægtigede. Ved sådan forhandling anvendes det engelske eller franske sprog;
 • c) kan de kontraherende staters kompetente myndigheder, institutioner og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem med den begrundelse, at de er affattet henholdsvis på et af de jugoslaviske nationers eller på det danske sprog.

Artikel 35

 • 1) Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne konvention.
 • 2) Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 36

Begæringer om ydelser ved alderdom, invaliditet eller til efterladte (pensioner), om renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt om ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 33 i denne konvention.

Artikel 37

Begæringer, arklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat over for en kompetent myndighed, en institution eller en domstol i den pågældende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet, såfremt de inden for samme frist er indgivet til en kompetent myndighed, institution eller domstol i den anden kontraherende stat. I så fald skal den myndighed, institution eller domstol, der har modtaget nævnte begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, straks oversende dem, enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder i de pågældende stater til den kompetente myndighed, institution eller domstol i den førstnævnte stat. Datoen for indgivelse af disse begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse til en myndighed, en institution eller en domstol i den anden kontraherende stat skal anses for at være datoen for deres indgivelse til den kompetente myndighed, institution eller domstol, der skal behandle den.

Artikel 38

 • 1) I den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 33, fastsættes regler om foretagelse af de i en kontraherende stats lovgivning foreskrevne lægeundersøgelse i tilfælde, hvor den pågældende person har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område.
 • 2) Nærmere regler om fremgangsmåden ved udbetaling af ydelser til personer, der har bopæl i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den forpligtede institution er beliggende, fastsættes i den i stk. 1 nævnte administrative aftale.

Artikel 39

I den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 33 i denne konvention, fastsættes regler om fremgangsmåden ved og formen for udøvelse af administrativ og lægelig kontrol med personer, der modtager ydelser efter en kontraherende stats lovgivning, men opholder sig eller har bopæl på en anden kontraherende stats område.

Artikel 40

De særlige bestemmelser i dansk lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) finder anvendelse på Kongeriget Danmarks område.

Artikel 41

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, skal bilægges ved fælles overenskomst mellem de kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater.

AFSNIT VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 42

 • 1) Denne konvention begrunder ikke ret til ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden.
 • 2) Enhver forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for denne konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne konvention. Uanset denne bestemmelse samt bestemmelsen i artikel 8, skal bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af folkepension, invalidepension eller enkepension efter dansk lovgivning, der udbetales til jugoslaviske statsborgere med bopæl på jugoslavisk område.
 • 3) Rettigheder kan erhverves i medfør af denne konvention, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet forud for datoen for konventionens ikrafttræden, jfr. dog bestemmelsen i stk. 1.
 • 4) Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl på den anden kontraherende stats område ikke har været fastsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes begæring fastsættes eller udbetales på ny fra datoen for denne konventions ikrafttræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af en kapitalydelse. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes begæring om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen udredes, uden at den pågældende fremsætter begæring herom.
 • 5) Såfremt den i stk. 4) omhandlede begæring fremsættes inden udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves rettigheder i medfør af denne konvention med virkning fra nævnte dato. Fremsættes den i stk. 4) omhandlede begæring efter udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, fra tidspunktet for begæringens fremsættelse.

Artikel 43

Denne konvention skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal udveksles i København. Konventionen træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter den måned, i hvilken ratifikationsinstrumenterne er blevet udvekslet.

Artikel 44

 • 1) Denne konvention skal forblive i kraft i et tidsrum af 1 år regnet fra datoen for dens ikrafttræden, og fornys automatisk fra år til år, medmindre den skriftligt opsiges af regeringen i en af de kontraherende stater, hvilket skal ske mindst 3 måneder før udløbet af en 1 årsperiode. Sker sådan opsigelse, ophører konventionen at være i kraft med udløbet af den 1 årsperiode, i hvilken opsigelse sker.
 • 2) Sker der opsigelse af konventionen, skal dens bestemmelser vedblive at gælde for allerede erhvervede rettigheder, uanset bestemmelser i de to kontraherende landes lovgivninger om begrænsninger i retten til ydelser på grund af statsborgerskab i den anden kontraherende stat eller bopæl på denne stats område. På rettigheder, der måtte være optjent på grundlag af forsikrings- og bopælsperioder tilbagelagt før konventionen ophører at være i kraft, skal bestemmelserne i konventionen og i den i konventionens artikel 33 omhandlede administrative aftale vedblivende finde anvendelse efter nærmere regler, der skal fastsættes ved særlig overenskomst.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Beograd, den 22. juni 1977 i 3 eksemplarer med dansk,

serbo-kroatisk og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme

gyldighed.

For den danske regering:

Eva Gredal

For den jugoslaviske regering:

S. Pepovski

PROTOKOL

(integrerende del af konventionen)

I forbindelse med den i dag undertegnede konvention mellem Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien og Kongeriget Danmark om social sikring er de kontraherende stater enedes om følgende:

1. a) Pension, hvortil der er erhvervet ret efter dansk lovgivning om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), indgår ikke i den i konventionens artikel 32 omhandlede beregning af pensioner.

 • b) Bestemmelserne i konventionens artikel 8, stk. 1, finder anvendelse på pensioner, der udbetales i henhold til den danske ordning om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

2. Ved fastsættelsen af størrelsen af en pension, der skal udbetales efter jugoslavisk lovgivning i medfør af konventionens artikel 32, skal bopælsperioder tilbagelagt på dansk område, i overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, kun medregnes, såfremt den pågældende person tillige var beskæftiget som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende i de relevante perioder tilbagelagt på nævnte område.

3. Betingelserne for ret til dagpenge efter dansk lovgivning ved indtægtsbortfald i anledning af fødsel anses ikke for opfyldt, såfremt den pågældende person alene er tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende.

4. I relation til konventionens artikler 20-22 vedrørende udbetaling af børnetilskud efter lovgivningen herom i hver af de kontraherende stater gælder følgende:

A. Udbetaling af børnetilskud efter dansk lovgivning (konventionens artikler 21 og 22)

Børnetilskud udbetales jugoslaviske statsborgere, der har bopæl på dansk område, på samme vilkår som danske statsborgere, dvs. på betingelse bl.a. af, at barnet har hjemsted på dansk område. Et barn anses som hovedregel for at have hjemsted der, hvor forældrene bor. Sådant hjemsted anses dog for at være bevaret i tilfælde, hvor barnet af sine i Danmark bosatte forældre i et vist tidsrum anbringes i et andet land for at gå i skole der, forudsat at forbindelsen mellem det pågældende barn og dets forældre opretholdes ved, at forældrene afholder udgifterne ved barnets underhold under dets skolegang i udlandet.

I tilfælde, hvor en af forældrene, med bopæl på dansk område, har fået tillagt forældremyndigheden over det pågældende barn, men hvor barnet af hensyn til sin skolegang er anbragt i et andet land, bestemmes retten til børnetilskud af, at den af forældrene, der har forældremyndigheden, har bopæl i Danmark, medmindre barnet under sin skolegang i det pågældende land er anbragt hos den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden.

B. Udbetaling af børnetilskud efter jugoslavisk lovgivning (konventionens artikel 20)

Når der i medfør af konventionens artikel 20 er erhvervet ret til børnetilskud, er udbetaling ad sådanne ydelser for børn, der er anbragt på dansk område, ikke betinget af bopæl på Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens område.

5. En arbejdsløs, der har ret til dagpenge ved arbejdsløshed, men ikke har optjent ret til betalt årlig ferie, kan få udbetalt dagpenge ved arbejdsløshed under ferieophold i udlandet. For tiden kan der udbetales dagpenge ved arbejdsløshed under ferie i indtil tre uger i sommerperioden, dvs. i tiden fra den 2. maj til den 30. september, og i en uge om vinteren dvs. i tiden fra den 24. december til den 31. marts. Udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed under ferieophold i udlandet er betinget af, at vedkommende arbejdsformidlingskontor har meddelt samtykke hertil.

6. Ved anvendelsen af bestemmelsen i konventionens artikel 32, stk. 1, for så vidt angår dansk lovgivning anses folkepension, invalidepension og enkepension som pensioner af samme art.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Beograd, den 22. juni 1977 i 3 eksemplarer med dansk,

serbo-kroatisk og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme

gyldighed.

For den danske regering:

Eva Gredal

For den jugoslaviske regering:

S. Pepovski

NOTEVEKSLING

Kongelig dansk ambassade

Beograd Den kongelige danske ambassade har herved den ære over for Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens forbundssekretariat for udenrigsanliggender at foreslå, at følgende bestemmelse optages som bilag til den mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien den 22. juni 1977 undertegnede konvention om social sikring:

»Uanset bestemmelserne i konventionens artikel 8, stk. 1, og artikel 25 kan førtidig folkepension efter dansk lovgivning, der ydes ved dispensation for aldersbetingelserne på grund af arbejdsløshed eller lignende manglende mulighed for at opnå beskæftigelse, ikke udbetales til en statsborger i en kontraherende stat, der er bosat uden for dansk område.«

Såfremt Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens regering vil kunne tilslutte sig forannævnte forslag, har Den kongelige danske ambassade den ære at foreslå, at denne verbalnote og forbundssekretariatets bekræftende svar herpå skal anses for at udgøre en fast bestanddel af den ovennævnte konvention om social sikring.

Den kongelige danske ambassade udtrykker på ny over for Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens forbundssekretariat for udenrigsanliggender forsikringen om sin mest udmærkede højagtelse.

Beograd, den 14. juli 1978.

Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens forbundssekretariat

for udenrigsanliggender, Beograd.

Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens forbundssekretariat for udenrigsanliggender har den ære at anerkende modtagelsen af ambassadens note J.nr. 28. D. 1. af 14. juli 1978, hvori det hedder:

(her følger teksten til foranstående brev)

Efter bemyndigelse af Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens regering har forbundssekretariatet for udenrigsanliggender den ære at bekræfte sin tilslutning til den ovenfor anførte tekst.

Forbundssekretariatet for udenrigsanliggender udtrykker på ny over for den kongelige danske ambassade forsikringen om sin udmærkede højagtelse.

Beograd, den 22. september 1978.

Til

Den kongelige danske ambassade,

Beograd.

Efter at ratifikationsinstrumenterne var blevet udvekslet den 12. december 1978 i København, trådte konventionen med tilhørende protokol og noteveksling i medfør af konventionens artikel 43 i kraft den 1. februar 1979.

Udenrigsministeriet, den 9. juli 1979

Lise Østergaard

Officielle noter

Ingen