Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 16. juni 1987 med Østrig om social sikring


Den 16. juni 1987 udfærdigedes i Wien en konvention mellem Danmark og Østrig om social sikring.

Konventionen samt en dertil hørende slutprotokol og aftale om gennemførelse af konventionen har følgende ordlyd:

KONVENTION

MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OM SOCIAL SIKRING

Republikken Østrig og Kongeriget Danmark,

som ønsker at regulere de to staters forbindelser på det sociale sikringsområde, er enige om at indgå følgende konvention:

AFSNIT 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

 • (1) I denne konvention betyder udtrykkene

     1. Østrig' Republikken Østrig,

»Danmark« Kongeriget Danmark;

     2. område'

I henseende til Østrig dens forbundsområde, i henseende til Danmark Danmarks område med undtagelse af Grønland og Færøerne;

     3. Lovgivning'

De love, bekendtgørelser og øvrige administrative forskrifter, der vedrører de i artikel 2, stk. 1, nævnte grene af social sikring;

     4. Kompetent myndighed'

I henseende til Østrig de forbundsministre under hvem den i artikel 2, stk. 1, 1) nævnte lovgivning henhører, i henseende til Danmark socialministeren;

     5. Institution'

Det organ eller den myndighed, som det påhviler at administrere den lovgivning, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, eller en del deraf;

     6. Kompetent institution'

Den institution, som er kompetent efter den lovgivning, som skal anvendes;

     7. Kontantydelser', »rente« eller »pension«

En kontantydelse, rente eller pension, for så vidt angår alle de dele der hidrører fra offentlige midler, alle tillæg, tilpasningsbeløb, forhøjelser samt kapitaliserede beløb;

     8. Familieydelser'

I henseende til Østrig familieydelser,

I henseende til Danmark børnetilskud og børnefamilieydelser.

 • (2) I denne konvention har andre udtryk den betydning, som tillægges dem i vedkommende lovgivning.

Artikel 2

 • (1) Denne konvention finder anvendelse på:

     1. Den østrigske lovgivning om

 • a) sygeforsikring,

b)ulykkesforsikring,

c)pensionsforsikring med undtagelse af notarforsikring,

d)familieydelser.

     2. På den danske lovgivning om

a)offentlig sygesikring,

b)sygehusvæsenet,

c)svangerskabshygiejne og fødselshjælp,

d)dagpenge ved sygdom eller fødsel,

e)forsikring mod arbejdsskade,

f)social pension,

g)Arbejdsmarkedets Tillægspension

 • (ATP),

h)børnetilskud og børnefamilieydelser.

 • (2) Denne konvention finder ligeledes anvendelse på al lovgivning, som kodificerer, ændrer eller supplerer den lovgivning, som er nævnt i stk. 1.
 • (3) Denne konvention finder ikke anvendelse på lovgivning vedrørende et nyt system eller en ny gren inden for social sikring.
 • (4) Lovgivning, som følger af internationale aftaler med tredjestater, eller af overstatslig ret eller tjener til administration af samme, skal, for så vidt de ikke indeholder bestemmelser vedrørende fordeling af forsikringsbyrder, ikke tages i betragtning i forholdet mellem de kontraherende parter.

Artikel 3

 • (1) Denne konvention finder, for så vidt andet ikke er bestemt, anvendelse på statsborgere i de kontraherende stater og på personer, som afleder deres ret fra en sådan statsborger.
 • (2) Denne konvention finder ligeledes anvendelse på flygtninge i medfør af konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling og den tilhørende protokol af 31. januar 1967 samt på statsløse i medfør af konventionen af 28. september 1954 om statsløses retsstilling.

Artikel 4

Ved anvendelse af en kontraherende stats lovgivning ligestilles den anden stats statsborgere med dennes statsborgere.

Artikel 5

Medmindre andet er bestemt i denne konvention, kan pensioner, renter og andre kontantydelser, hvortil der er erhvervet ret efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede er bosat på en anden kontraherende stats område end den, hvori den institution, som det påhviler at udrede ydelsen, har sit hjemsted.

AFSNIT II

REGLER OM HVILKEN LOVGIVNING DER FINDER ANVENDELSE

Artikel 6

Medmindre andet er bestemt i artiklerne 7 og 8, retter forsikringspligten for en person, der udøver beskæftigelse på en kontraherende stats område, sig efter denne stats lovgivning. Dette gælder med hensyn til arbejdstagere ligeledes, hvis pågældendes bopæl eller arbejdsgiverens hjemsted befinder sig på den anden kontraherende stats område.

Artikel 7

 • (1) Bliver en arbejdstager udsendt fra en kontraherende stats område til den anden kontraherende stats område, skal pågældende fortsat være omfattet af lovgivningen i den første kontraherende stat indtil udgangen af den 24. kalendermåned efter udsendelsen, som om pågældende fortsat arbejdede på dennes område.
 • (2) Bliver en arbejdstager, der er beskæftiget i et luftfartselskab med hjemsted på en kontraherende stats område, udsendt fra dette område til den anden kontraherende stats område, skal pågældende fortsat være omfattet af den første kontraherende stats lovgivning, som om pågældende fortsat arbejdede på dennes område.
 • (3) Er en person beskæftiget som medlem af besætningen på et skib, som fører en af de kontraherende staters flag, er pågældende omfattet af denne stats lovgivning.
 • (4) Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ægtefæller og børn til den udsendte arbejdstager, som ledsager pågældende til den anden stats område, for så vidt de ikke selv påtager sig beskæftigelse der.

Artikel 8

 • (1) Bliver en statsborger i en kontraherende stat af denne eller af et medlem af en officiel repræsentation beskæftiget på den anden stats område, finder lovgivningen i den første stat anvendelse under hele beskæftigelsen, som om pågældende var beskæftiget der.
 • (2) Har den arbejdstager, der er nævnt i stk. 1, forud for beskæftigelsen haft fast ophold i beskæftigelsesstaten, kan pågældende inden 3 måneder efter beskæftigelsens påbegyndelse vælge at være omfattet af lovgivningen i den stat, hvori pågældende er beskæftiget. Beslutningen om valget skal meddeles arbejdsgiveren. Den valgte lovgivning finder anvendelse fra meddelelsestidspunktet.
 • (3) Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for de arbejdstagere, der er nævnt i stk. 1, og som beskæftiges af en anden offentlig arbejdsgiver.

Artikel 9

Efter fælles anmodning fra arbejdstager og arbejdsgiver kan den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvis lovgivning skulle have fundet anvendelse efter artiklerne 6-8, tillade undtagelse herfra, såfremt pågældende bliver undergivet den anden kontraherende stats lovgivning. Ved afgørelsen tages der hensyn til arten og omstændighederne ved beskæftigelsen. Forud for afgørelsen gives der den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat lejlighed til at udtale sig. Er arbejdstageren ikke beskæftiget på denne stats område, behandles pågældende, som om dette var tilfældet.

AFSNIT III

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Kapitel 1

Sygdom og fødsel

Artikel 10

Er retten til en ydelse ifølge en af de kontraherende staters lovgivning betinget af tilbagelæggelse af forsikrings- eller bopælstider, skal den kompetente institution i denne kontraherende stat ligeledes tage de forsikrings- eller bopælstider, der er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i den anden kontraherende stat, i betragtning, for så vidt disse tider ikke er sammenfaldende, som om der var tale om tider, som blev tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder for denne institution.

Artikel 11

 • (1) Pensionister, som modtager pension fra begge de kontraherende stater, omfattes af den lovgivning om sygesikring, der finder anvendelse på det område, hvor pågældende har fast ophold. Ydes der alene pension efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, anses denne pension som pension fra den første kontraherende stat.
 • (2) Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for pensionsansøgere.

Artikel 12

Hvor artikel 11, stk. 1, 2. punktum, finder anvendelse, tildeles ydelserne

i Østrig

af den områdesygekasse, der er kompetent på pågældendes opholdssted,

i Danmark

af den amtslige eller kommunale sundhedsmyndighed, der er kompetent på pågældendes opholdssted.

Kapitel 2

Alderdom, invaliditet og død (pensioner)

Del 1

Ydelse efter østrigsk lovgivning

Artikel 13

Har en person optjent forsikringsperioder efter lovgivningen i begge de kontraherende stater, sammenlægges disse med henblik på erhvervelse af ret til en ydelse efter østrigsk lovgivning, i det omfang disse ikke er sammenfaldende.

Artikel 14

 • (1) Gør en person, som efter lovgivningen i begge de kontraherende stater har optjent forsikringsperioder, eller pågældendes efterladte, krav på en ydelse, fastsætter den kompetente østrigske institution ydelsen på følgende måde:
 • a) Institutionen skal ud fra den lovgivning, der finder anvendelse, fastslå, om pågældende har krav på ydelsen ved sammenlægning af forsikringsperioder.
 • b) Hvis der er ret til en ydelse, skal institutionen derefter beregne det teoretiske beløb for ydelsen, som ville fremkomme, hvis alle forsikringsperioder, der er optjent efter begge de kontraherende staters lovgivninger, var blevet optjent efter dennes lovgivning. Er ydelsens beløb uafhængigt af forsikringsperiodens længde, gælder dette beløb som teoretisk beløb.
 • c) Derefter skal institutionen beregne det faktiske beløb på grundlag af det beløb, der er beregnet efter b), efter forholdet mellem de forsikringsperioder, som skal tages i betragtning efter dennes lovgivning og den samlede varighed af de forsikringsperioder, som skal tages i betragtning efter lovgivningen i begge kontraherende stater.
 • (2) Udgør de forsikringsperioder, som skal tages i betragtning efter østrigsk lovgivning, sammenlagt ikke 12 måneder for beregning af ydelsen, gives efter denne lovgivning ingen ydelse, medmindre der efter samme lovgivning også uden anvendelse af artikel 13 er ret til denne ydelse.

Artikel 15

De kompetente østrigske institutioner anvender artiklerne 13 og 14 efter følgende regler:

     1. Til fastlæggelse af, hvilken institution, der er kompetent, tages udelukkende østrigske forsikringsperioder i betragtning.

     2. Som forsikringsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning gælder bopælstider på dansk område. Som bidragsperioder gælder endvidere en arbejdstagers eller selvstændig erhvervsdrivendes beskæftigelsesperioder. Artikel 21 finder tilsvarende anvendelse.

     3. Artikel 13 og 14 finder ikke anvendelse for fastsættelsen af retten til og for ydelsen af tillægspension for langtidsansatte i medfør af pensionsforsikringen for minearbejdere.

     4. Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 1, gælder følgende:

 • a) Som neutrale perioder gælder også perioder, for hvilke den forsikrede havde ret til en pension på grund af alder eller invaliditet efter dansk lovgivning.

b)Beregningsgrundlaget tilvejebringes udelukkende ud fra de østrigske forsikringsperioder.

c)Bidrag til tillægsforsikring, tillægsydelse til minearbejdere, plejetilskud og udligningstillæg tages ikke i betragtning.

     5. Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 1, b) og c), tages sammenfaldende forsikringsperioder i betragtning i deres faktiske udstrækning.

     6. Hvis, ved anvendelsen af artikel 14, stk. 1, c), den samlede varighed af de forsikringsperioder, der skal tages i betragtning efter lovgivningen i begge de kontraherende stater, overstiger det maksimum, som efter østrigsk lovgivning gælder for beregning af tillægsbeløbet, beregnes det faktiske beløb efter det forhold, som består mellem varigheden af de forsikringsperioder, som skal tages i betragtning efter østrigsk lovgivning, og det nævnte maksimum af forsikringsmåneder.

     7. Artikel 14, stk. 1, b) og c), og artikel 17 finder tilsvarende anvendelse ved beregningen af plejetilskuddet.

     8. Det beløb, som er beregnet i medfør af artikel 14, stk. 1, c), skal i alle tilfælde forhøjes med et tillægsbeløb for så vidt angår bidrag til tillægsforsikring, tillægsydelse til minearbejdere, plejetilskud og udligningstillæg.

     9. Er udbetalingen af ydelse efter minearbejdernes pensionsforsikring i medfør af østrigsk lovgivning betinget af, at en væsentlig del af arbejdet som minearbejder er udført i bestemte virksomheder, tages efter østrigsk lovgivning alene sådanne danske forsikringsperioder i betragtning, i hvilke der ligger en beskæftigelse til grund i en lignende virksomhed med et lignende arbejde.

     10. De særlige pensionsudbetalinger medregnes i størrelsen af den østrigske delydelse; artikel 17 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 16

 • (1) Er der efter østrigsk lovgivning, også uden hensyn til artikel 13, ret til en ydelse, yder den østrigske kompetente institution den ydelse, som der er ret til alene på grundlag af de forsikringsperioder, som skal tages i betragtning efter den lovgivning, den skal anvende, i det omfang, der ikke består en tilsvarende ret efter dansk lovgivning.
 • (2) En ydelse, der er fastsat efter stk. 1, skal i henhold til artikel 14 fastsættes på ny, hvis der efter dansk lovgivning er en tilsvarende ret til en ydelse. Denne genfastsættelse gælder med virkning fra den dag, ydelsen efter dansk lovgivning ydes første gang. Tidligere afgørelsers retskraft er ikke til hinder for denne nyfastsættelse.

Artikel 17

Har en person ret til en ydelse efter østrigsk lovgivning også uden hensyntagen til artikel 13, og ville denne være højere end summen af den østrigske ydelse, der er beregnet efter artikel 14, stk. 1, c), og den danske ydelse, yder den østrigske institution den således beregnede ydelse som det faktiske beløb forhøjet med forskelsbeløbet mellem denne sum og den ydelse, som ville tilkomme den pågældende alene efter den lovgivning, denne institution skal anvende.

Del 2

Ydelser efter dansk lovgivning

Artikel 18

For så vidt ikke andet er bestemt i det følgende, finder den danske lovgivning om social pension, hvorefter retten til en ydelse er betinget af bopæl på dansk område, ikke anvendelse på personer, som har bopæl på østrigsk område, medmindre der er tale om ret til førtidspension på grund af sociale forhold.

Artikel 19

 • (1) Østrigske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, i en sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.
 • (2) Ret til førtidspension på grund af sociale forhold for østrigske statsborgere er yderligere betinget af, at de har haft fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension opstod, mens de havde bopæl på dansk område.

Artikel 20

 • (1) Udbetaling af social pension til en østrigsk statsborger, der har bopæl på østrigsk område, kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.
 • (2) Selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales en pension, der er tilkendt en østrigsk statsborger bosat på dansk område dog fortsat på østrigsk område, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har haft fast bopæl på dansk område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

Artikel 21

Ved anvendelse af artikel 20, stk. 1, gælder følgende:

     1. Et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), som har opnået mindst 1 års pensionsanciennitet, skal anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område;

     2. hvis en person godtgør, at pågældende har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også;

     3. hvis en person godtgør, at pågældende var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

Artikel 22

Når en dansk statsborger har erhvervet ret til folkepension og tillige alderspension efter østrigsk lovgivning, fastsættes folkepensionens størrelse uden anvendelse af

 • a) overgangsbestemmelserne i lov om social pension om ret til fuld folkepension senest fra den 1. oktober 1989 for personer, som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år efter det fyldte 15. år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for det fyldte 67. år, eller
 • b) den tilsvarende bestemmelse i den tidligere lov om folkepension.

Opfylder vedkommende betingelserne for ret til fuld folkepension ved anvendelse af en af de nævnte bestemmelser, eller i givet fald i medfør af bestemmelserne i denne konvention, og udgør de pensioner, der skal ydes af begge parter, sammenlagt mindre end en fuld dansk folkepension, yder den kompetente danske institution et tillæg svarende til forskellen. Ved denne beregning tages der alene hensyn til den østrigske alderspension, i det omfang den ikke beror på bidrag til frivillig forsikring.

Artikel 23

 • (1) Når en dansk statsborger samtidig har erhvervet ret til en dansk førtidspension, hvis beløb er fastsat efter de indtil 1. oktober 1984 gældende regler, og en invalide- eller enkepension efter østrigsk lovgivning, nedsættes tiden fra tilkendelsen af pensionen, indtil den normale pensionsalders indtræden ved beregningen af den danske pension, efter forholdet mellem det antal bopælsår, som den pågældende har tilbagelagt på dansk område forud for forsikringsbegivenhedens indtræden, efter at pågældende har opnået den nedre aldersgrænse, som er foreskrevet i dansk lovgivning, og den samlede længde af de bopæls- og forsikringsperioder, som den pågældende forud for forsikringsbegivenhedens indtræden har tilbagelagt efter begge de kontraherende staters lovgivninger.
 • (2) Medfører anvendelsen af stk. 1, at de pensioner, der skal ydes af begge kontraherende stater, sammenlagt kommer til at udgøre et lavere beløb end den pension, hvortil der er erhvervet ret alene efter dansk lovgivning, yder den kompetente danske institution et beløb svarende til forskellen.

Kapitel 3

Erhvervssygdomme

Artikel 24

Er der ved en erhvervssygdom ret til ydelser efter begge kontraherende staters lovgivning, skal der alene gives ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område der sidst er udøvet en beskæftigelse, som kan forårsage den omhandlede erhvervssygdom. I givet fald tages enhver lignende beskæftigelse på den anden kontraherende stats område i betragtning.

Kapitel 4

Familieydelser

Artikel 25

 • (1) En person, der sædvanligvis opholder sig på den ene kontraherende stats område med sine børn og er beskæftiget på den anden kontraherende stats område, er med hensyn til ret til familieydelser omfattet af den førstnævnte kontraherende stats lovgivning.
 • (2) En person, der er beskæftiget på en kontraherende stats område, og som efter artikel 7 er omfattet af den anden kontraherende stats lovgivning, skal med hensyn til ret til familieydelser betragtes, som om pågældende opholdt sig med sine børn på den kontraherende stats område, hvis lovgivning finder anvendelse ifølge de nævnte regler.

Artikel 26

Såfremt et barn, som sædvanligvis opholder sig på den ene kontraherende stats område, i medfør af denne konvention har ret til familieydelser efter begge kontraherende staters lovgivning, finder alene lovgivningen i den kontraherende stat anvendelse, hvori barnet sædvanligvis opholder sig.

Artikel 27

Børn af østrigske enker og enkemænd eller forældreløse børn af østrigske statsborgere har, når børnene har bopæl på dansk område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for sådanne børn af danske statsborgere. En sådan ret er til stede, hvis både de børn, der er nævnt i første punktum, eller en af deres forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område.

AFSNIT IV

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 28

 • (1) De kompetente myndigheder i de kontraherende stater udfærdiger i en aftale de administrative retningslinier, som er nødvendige for gennemførelse af denne konvention. Denne aftale kan allerede indgås forud for ikrafttrædelsen af denne konvention, men kan dog tidligst træde i kraft samtidig med denne konvention.
 • (2) De kontraherende staters kompetente myndigeder underretter hinanden om
 • a) alle besluttede foranstaltninger med henblik på anvendelsen af denne konvention,
 • b) enhver ændring af lovgivningen, der berører anvendelsen af denne konvention.
 • (3) Ved anvendelsen af denne konvention skal de kontraherende staters myndigheder og institutioner bistå hinanden, som om det drejede sig om egen lovgivning. Denne bistand er vederlagsfri.
 • (4) De kontraherende staters institutioner og myndigheder kan med henblik på anvendelse af denne konvention umiddelbart kontakte hinanden samt de berørte personer eller deres befuldmægtigede.
 • (5) En kontraherende stats institutioner, myndigheder og retsinstanser kan ikke afvise ansøgninger og andre dokumenter, som indleveres til dem, som følge af at de er affattet på den anden kontraherende stats officielle sprog.
 • (6) Lægeundersøgelser, der skal foretages i forbindelse med anvendelsen af en kontraherende stats lovgivning, og som angår personer, som opholder sig på den anden kontraherende stats område, skal efter anmodning fra den kompetente instans på dennes bekostning foranlediges foretaget af institutionen på opholdsstedet.
 • (7) Med hensyn til retshjælp for domstolene finder reglerne om retshjælp i borgerlige retssager tilsvarende anvendelse.

Artikel 29

For at lette gennemførelsen af denne konvention skal de kompetente myndigheder navnlig for at opnå en enkel og hurtig forbindelse mellem vedkommende institutioner på begge sider oprette kontaktorganer.

Artikel 30

 • (1) Enhver bestemmelse i en kontraherende stats lovgivning om fritagelse for eller nedsættelse af skatter, stempel-, domstols- eller registreringsafgifter for akter eller dokumenter, som skal fremlægges ved anvendelsen af lovgivningen i denne kontraherende stat, finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår akter og dokumenter, som skal fremlægges ved anvendelsen af denne konvention eller den anden kontraherende stats lovgivning.
 • (2) Akter og dokumenter af enhver art, som skal forelægges ved anvendelsen af denne konvention, kræver ingen bekræftelse.

Artikel 31

 • (1) Ansøgninger, erklæringer eller klager, som ved anvendelsen af denne konvention eller en af de kontraherende staters lovgivning fremsættes for en myndighed, institution eller andet kompetent organ i en kontraherende stat, skal anses som ansøgninger, erklæringer eller klager, der er fremsat for en myndighed, institution eller andet kompetent organ i den anden kontraherende stat.
 • (2) Ansøgning om en ydelse fremsat efter en kontraherende stats lovgivning betragtes ligeledes som ansøgning efter den anden kontraherende stats lovgivning om en tilsvarende ydelse, som kan komme i betragtning under hensyn til denne konvention. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren udtrykkelig anmoder om, at fastsættelsen af en ydelse erhvervet på grund af alder efter lovgivningen i en af de kontraherende stater udskydes.
 • (3) Ansøgninger, erklæringer eller klager, som ved anvendelse af en kontraherende stats lovgivning skal afgives til en myndighed, institution eller andet kompetent organ i denne stat inden for en vis frist, kan inden for samme frist afgives til den tilsvarende instans i den anden kontraherende stat.
 • (4) I de tilfælde, som er nævnt i stk. 1-3, skal den instans overfor hvilken et krav er gjort gældende, straks oversende de nævnte ansøgninger, erklæringer eller klager til den tilsvarende instans i den anden kontraherende stat.

Artikel 32

 • (1) De institutioner, som er forpligtet til at udbetale ydelser, kan med frigørende virkning på grundlag af denne konvention udbetale dem i deres eget lands valuta.
 • (2) Refusioner i medfør af denne konvention, skal foretages i den valuta, der anvendes i den kontraherende stat, hvori den institution, som har udbetalt ydelserne, har sit sæde.
 • (3) Overførsler i henhold til denne konvention skal foretages i overensstemmelse med de aftaler, som gælder herom mellem de kontraherende stater på overførselstidspunktet.

Artikel 33

 • (1) Har en institution i en kontraherende stat udbetalt forskud på en ydelse, skal institutionen i den anden kontraherende stat efter anmodning fra førstnævnte institution tilbageholde den for samme tidsrum henførte efterbetaling af en tilsvarende ydelse, som der er ret til efter denne kontraherende stats lovgivning. Har en kontraherende stats institution for et tidsrum, for hvilket institutionen i den anden kontraherende stat efterfølgende skal udrede en tilsvarende ydelse, betalt en højere ydelse end den, som tilkommer vedkommende, skal det beløb, som overstiger denne ydelse op til størrelsen af det beløb, som efterfølgende skal udbetales, anses som forskud efter 1. punktum.
 • (2) Har en institution for bistandsydelser i en kontraherende stat givet en bistandsydelse i et tidsrum, for hvilket der senere opstår krav på kontantydelser efter den anden kontraherende stats lovgivning, skal den kompetente institution i denne kontraherende stat efter anmodning fra institutionen for bistandsydelser og for dennes regning tilbageholde de efterbetalinger, som forfalder for samme tidsrum, op til det beløb, som bistandsydelsen er udbetalt med, som om det gjaldt en bistandsydelse udbetalt af en bistandsinstitution i sidstnævnte kontraherende stat.

Artikel 34

 • (1) Tvister mellem de kontraherende stater om fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention skal, så vidt muligt, bilægges gennem de kontraherende staters kompetente myndigheder.
 • (2) Kan en tvist ikke bilægges på denne måde, skal den på anmodning fra en kontraherende stat forelægges en voldgiftsdomstol, som sammensættes således:
 • a) Hver af parterne udnævner inden 1 måned fra modtagelsen af anmodningen om voldgiftsbehandling en voldgiftsdommer. De to således udnævnte voldgiftsdommere vælger inden for 2 måneder efter, at den part, som har udnævnt en voldgiftsdommer sidst, har meddelt dette, en statsborger fra en tredjestat som tredje voldgiftsdommer.
 • b) Har en kontraherende stat ikke inden for den fastsatte tid udnævnt en voldgiftsdommer, kan den anden kontraherende stat anmode præsidenten for Den europæiske Menneskerettighedsdomstol om at udnævne en sådan. Denne fremgangsmåde iværksættes ligeledes efter anmodning fra en kontraherende stat, hvis de to dommere ikke kommer overens om valget af den tredje dommer.
 • (3) Voldgiftsdomstolens afgørelser træffes ved stemmeflertal. Dens beslutninger er bindende for begge kontraherende stater. Hver kontraherende stat bærer omkostningerne for den voldgiftsdommer, som den udnævner. De øvrige omkostninger bæres ligeligt af begge kontraherende stater. Voldgiftsdomstolen fastsætter selv sine processuelle regler.

AFSNIT V

OVERGANGS- OG SLUTBESTEMMELSER

Artikel 35

 • (1) Denne konvention begrunder ingen ret til betaling af ydelser for tiden forud for dens ikrafttræden.
 • (2) Ved fastsættelse af ret til ydelser efter denne konvention medregnes også forsikringsperioder, som er tilbagelagt efter lovgivningen i en kontraherende stat forud for ikrafttrædelsen af denne konvention.
 • (3) Uanset stk. 1 finder denne konvention også anvendelse på forsikringsbegivenheder, som er indtrådt før dens ikrafttræden, for så vidt tidligere krav ikke er gjort op i form af kontante udbetalinger. I sådanne tilfælde skal efter bestemmelserne i denne konvention
 • a) pensioner, som der først foreligger ret til i medfør af denne konvention, fastsættes efter anmodning fra den berettigede,
 • b) pensioner, som er fastsat før denne konventions ikrafttræden, beregnes på ny efter anmodning fra den berettigede. De kan ligeledes beregnes på ny af myndighederne, således at den dag gælder som ansøgningsdag, på hvilken institutionen behørigt meddeler pågældende, at beregningen er påbegyndt.

Indleveres anmodningen om beregning eller genberegning inden for 2 år efter denne konventions ikrafttræden eller indledes myndighedernes beregning inden for denne frist, udbetales ydelserne med virkning fra denne konventions ikrafttræden, i andre tilfælde fra den dag, som fastsættes i hver af de to kontraherende staters lovgivning.

 • (4) Er der i de kontraherende staters lovgivning bestemmelser om ophør eller forældelse af rettigheder, finder disse bestemmelser ikke anvendelse for så vidt angår krav efter stk. 3, såfremt den i stk. 3 anførte ansøgning indgives inden 2 år efter, at denne konvention er trådt i kraft. Bliver ansøgningen indgivet efter udløbet af denne frist, består kravet på ydelserne, i det omfang det ikke er ophørt eller forældet, fra ansøgningstidspunktet, medmindre gunstigere regler i en af de kontraherende parters lovgivning kommer til anvendelse.
 • (5) I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, b), finder artikel 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Artikel 36

De rettigheder, som i henhold til østrigsk lovgivning tilkommer en person, som af politiske eller religiøse grunde eller på grund af sin afstamning har fået sine socialsikringsmæssige forhold forringet, berøres ikke af denne konvention.

Artikel 37

 • (1) Denne konvention træder i kraft den første dag i den tredje måned efter udløbet af den måned, i hvilken de to kontraherende stater har meddelt hinanden, at de betingelser, der er fastsat i den pågældende stats lovgivning for ikrafttræden af denne konvention, er opfyldt.
 • (2) Denne konvention indgås på ubestemt tid. Hver kontraherende stat kan skriftligt med en frist på 3 måneder opsige den ad diplomatisk vej.
 • (3) Ved opsigelse finder denne konvention fortsat anvendelse for erhvervede rettigheder endog uden hensyn til indskænkende bestemmelser, som er fastsat i de ordninger der kommer i betragtning i de tilfælde, hvor en berettiget opholder sig i udlandet.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de befuldmægtigede fra de to kontraherende stater undertegnet denne konvention.

UDFÆRDIGET i Wien, den 16. juni 1987 i to originaltekster på tysk og

på dansk, idet begge tekster har samme gyldighed.

For Republikken Østrig:

Alfred Dallinger

For Kongeriget Danmark:

Mimi Stilling Jakobsen

SLUTPROTOKOL

TIL KONVENTIONEN

MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG

KONGERIGET DANMARK OM

SOCIAL SIKRING

Ved undertegnelsen af den konvention om social sikring, som er indgået mellem Republikken Østrig og Kongeriget Danmark i dag, erklærer de befuldmægtigede for de to kontraherende stater, at der er enighed om følgende bestemmelser:

I. Til konventionens artikel 4:

     1. De to kontraherende staters lovgivning vedrørende de berettigedes og arbejdsgivernes medvirken i institutionernes og sammenslutningernes organer, såvel som i jurisdiktionen inden for området social sikring, berøres ikke.

     2. De kontraherende staters lovgivning om forsikring af personer, der er beskæftiget i en af de to staters officielle repræsentationer i en tredjestat eller hos medlemmer af en sådan repræsentation, berøres ikke.

     3. Bestemmelser vedrørende fordeling af forsikringsbyrder i de konventioner, som Østrig har indgået, berøres ikke.

     4. Den østrigske lovgivning om medregning af tider optjent under krigstjeneste eller tider, der ligestilles hermed, berøres ikke.

     5. Bestemmelserne i danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, som har haft fast bopæl i Danmark i et nærmere fastsat tidsrum forud for ansøgningen om pension, berøres ikke.

     6. De danske regler i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl på dansk område ved opgørelse af bopælstiden, berøres ikke.

     7. De særlige regler i den danske lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) berøres ikke.

II. Til konventionens artikel 5:

     1. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på udligningstillæg i medfør af østrigsk lovgivning.

     2. Den danske lovgivning om social pension med hensyn til pensionstillæg, hustrutillæg, ægteskabstillæg, personligt tillæg, bistandstillæg, plejetillæg og invaliditetsydelse berøres ikke, for så vidt angår personer, der bor uden for Danmarks område.

III. Til konventionens artikel 7, stk. 1, 2 og 4, og artikel 9:

Disse bestemmelser finder anvendelse uden hensyn til de berørte personers statsborgerskab.

IV. Til konventionens artikel 8:

Disse regler finder tilsvarende anvendelse for det østrigske turistbureau og for den østrigske handelsdelegerede og pågældendes medarbejdere.

V. Til konventionens aftikel 19 og 20:

Bopælstider, der er tilbagelagt på dansk område forud for den 1. april 1957, tages ikke i betragtning ved beregning af pension efter lov om social pension til østrigske statsborgere bosat uden for dansk område.

Denne slutprotokol er en bestanddel af konventionen mellem Republikken Østrig og Kongeriget Danmark om social sikring. Den træder i kraft samme dag som konventionen og forbliver i kraft så længe som denne.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de befuldmægtigede fra de to stater undertegnet denne slutprotokol.

UDFÆRDIGET i Wien, den 16. juni 1987 i to originaltekster på tysk og

på dansk, idet begge tekster har samme gyldighed.

For Republikken Østrig:

Alfred Dallinger

For Kongeriget Danmark:

Mimi Stilling Jakobsen

AFTALE

OM GENNEMFØRELSE AF KONVENTION

MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG

KONGERIGET DANMARK OM

SOCIAL SIKRING

I henhold til artikel 28, stk., 1, i konventionen mellem Repbublikken Østrig og Kongeriget Danmark om social sikring af 16. juni 1987 i det følgende benævnt »konvention« er de kompetente myndigheder blevet enige om følgende til gennemførelse af konventionen:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale anvendes de begreber, som er fastsat i konventionens artikel 1 i den samme betydning, som er tillagt dem i den nævnte artikel.

Artikel 2

Kontaktorganer

Kontaktorganer ifølge konventionens artikel 29 er

I Østrig

For syge-, ulykkes- og pensionsforsikring:

Sammenslutningen af de østrigske Socialforsikringsinstitutioner,

for familieydelser:

Forbundsministeriet,

for miljøbeskyttelse, ungdom og familie;

i Danmark

for arbejdsmarkedets tillægspension:

Arbejdsmarkedets Tillægspension;

i alle andre tilfælde:

Sikringsstyrelsen.

Artikel 3

Kontaktorganernes opgaver

 • (1) De opgaver, der er fastsat i denne aftale, påhviler kontaktorganerne. Ved gennemførelsen af konventionen kan de træde i forbindelse med såvel hinanden som med de berørte personer og disses befuldmægtigede. De skal ved gennemførelsen af konventionen bistå hinanden.
 • (2) Kontaktorganerne udarbejder de blanketter, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale.

AFSNIT II

ANVENDELSE AF REGLERNE OM, HVILKEN LOVGIVNING DER FINDER ANVENDELSE

Artikel 4

Udsendte arbejdstagere

I de tilfælde, der er nævnt i konventionens artikel 7, stk. 1, skal den udsendende stat attestere, at dens lovgivning fortsat skal finde anvendelse. Attestationen foretages

I Østrig

af den kompetente institution for sygeforsikring;

i Danmark

af Sikringsstyrelsen.

AFSNIT III

ANVENDELSE AF DE SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DE ENKELTE

YDELSESGRENE

Kapitel 1

Sygdom og fødsel

Artikel 5

Sammenlægning af tider

 • (1) Når en kontraherende stats institution anvender konventionens artikel 10, skal den berørte person forevise en attest vedrørende de tider, der kommer i betragtning efter den anden kontraherende stats lovgivning. Attesten skal på anmodning af den berørte person udfærdiges,

i Østrig

af institutionen for sygeforsikring;

i Danmark

af den sidste bopælskommune.

 • (2) Foreviser den berørte person ikke denne attest, kan den kompetente institution anmode den institution i den anden kontraherende stat, som er angivet i stk. 1, om udfærdigelse og oversendelse af attesten.

Artikel 6

Tildeling af ydelser til pensionister

Ved anvendelse af konventionens artikel 11 skal den institution, der kommer i betragtning efter artikel 12 i konventionen, til bevis for pensionskravet tilvejebringe en attest fra den kompetente institution.

Kapitel 2

Alderdom, invaliditet og død (pensioner)

Artikel 7

Behandling af ansøgningerne om ydelser

 • (1) De kompetente institutioner skal omgående underrette hinanden om en ansøgning vedrørende en ydelse, på hvilken konventionens afsnit III, kapitel 2, sammenholdt med artikel 31, stk. 2, skal anvendes.
 • (2) De kompetente institutioner underretter ligeledes hinanden efterfølgende om øvrige forhold, der er vigtige med henblik på fastsættelsen af en ydelse, i givet fald vedlagt lægeerklæringer.
 • (3) De kompetente institutioner underretter hinanden om afgørelser under sagsforløbet.

Artikel 8

Udbetaling af pensioner

De kompetente institutioner betaler pensioner ved alderdom, invaliditet og død direkte til de berettigede.

Kapitel 3

Erhvervssygdomme

Artikel 9

Udbetaling af pensioner

Med hensyn til pensioner finder artikel 8 tilsvarende anvendelse.

AFSNIT IV

SLUTBESTEMMELSE

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne aftale træder i kraft samtidig med konventionen.

UDFÆRDIGET i Wien, den 16. juni 1987 i to originaltekster på tysk og

på dansk, idet begge tekster har samme gyldighed.

For forbundsministeren for arbejdsmarkedsmæssige og sociale forhold:

Dr. Schuh

For forbundsministeren for miljøbeskyttelse, ungdom og familie:

Dr. Wohlmann

For socialministeren:

Poul Vorre

Konventionen og slutprotokollen trådte i medfør af artikel 37 i kraft

den 1. marts 1988 og gennemførelsesaftalen samme dato i henhold til

artikel 10.

Udenrigsministeriet, den 22. august 1988

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen