Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 12. april 1985 med Canada om social sikring


Den 12. april 1985 undertegnedes i København en overenskomst mellem Danmark og Canada om social sikring.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

mellem

Kongeriget Danmark

og Canada

om social sikring

Kongeriget Danmarks regering og Canadas regering,

der har besluttet at samarbejde på socialsikringsområdet,

har vedtaget at indgå en overenskomst med dette formål og

er blevet enige om følgende:

AFSNIT I

Definitioner og almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

     1. I denne overenskomst betyder

 • a) »område« i relation til Canada, Canadas område, og i relation til Danmark, Kongeriget Danmarks område med undtagelse af Grønland og Færøerne;
 • b) »lovgivning« de love og bestemmelser, der er nævnt i artikel II;
 • c) »kompetent myndighed« i relation til Canada, den minister eller de ministre, der er ansvarlige for administrationen af Canadas lovgivning, og i relation til Danmark, socialministeren;
 • d) »kompetent institution« i relation til Canada, den kompetente myndighed, og i relation til Danmark, den institution, som det påhviler at udrede ydelser;
 • e) »ydelse« samtlige kontantydelser, pensioner eller tilskud, for hvilke der er fastsat bestemmelser i en af parternes lovgivning, samt alle tillæg til eller forhøjelser af sådanne kontantydelser, pensioner eller tilskud;
 • f) »bopæl« i relation til Danmark, fast bopæl, som er lovligt etableret.

     2. Ethvert udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, har den betydning det er tillagt i den lovgivning, der finder anvendelse.

Artikel II

Lovgivning, der er omfattet af overenskomsten

     1. Denne overenskomst finder anvendelse på de love og bestemmelser, der er nævnt nedenfor, samt gældende og fremtidige tilføjelser, kodificeringer og ændringer:

 • a) i forhold til Canada:
 • i) Lov om alderdomssikring med tilhørende administrative bestemmelser og
 • ii) Canadas pensionsplan med tilhørende administrative bestemmelser;
 • b) i forhold til Danmark:
 • i) Lov om social pension med tilhørende administrative bestemmelser og
 • ii) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) med tilhørende administrative bestemmelser.

     2. Denne overenskomst anvendes kun på love og administrative bestemmelser, som udvider den gældende lovgivning til at omfatte andre persongrupper, hvis ingen af parterne har fremsat indsigelse over for den anden part inden for 3 måneder efter underretning om sådanne love eller administrative bestemmelser.

Artikel III

Overenskomstens personkreds samt ligebehandling

     1. Medmindre andet er fastsat i denne overenskomst, anvendes den på:

 • a) statsborgere i en kontraherende stat;
 • b) flygtninge, i den betydning, der er fastsat i artikel 1 i konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 med tilhørende protokol af 31. januar 1967;
 • c) statsløse, i den betydning, der er fastsat i artikel 1 i konventionen om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954;
 • d) statsborgere i tredjelande.

     2. Medmindre andet er fastsat i denne overenskomst, er en person omfattet af stk. 1 a), b) eller c) i denne artikel, og som har bopæl på en af parternes område, omfattet af de forpligtelser, der følger af en parts lovgivning, og skal kunne modtage ydelser i henhold til denne lovgivning på samme vilkår som denne parts statsborgere.

     3. For så vidt angår canadisk lovgivning finder stk. 2 i denne artikel også anvendelse for personer, der er omfattet af stk. 1 d) i denne artikel.

Artikel IV

Eksport af ydelser

Medmindre andet er fastsat i denne overenskomst, kan ydelser, der er opnået af en person, der er omfattet af artikel III, stk. 1 a), b), eller c), i henhold til en af parternes lovgivning, herunder ydelser opnået i kraft af denne overenskomst, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges alene under henvisning til, at modtageren har bopæl på den anden parts område, og de skal kunne udbetales på den anden parts område.

AFSNIT II

Bestemmelser om den lovgivning, der finder anvendelse

Artikel V

     1. Med forbehold af de følgende bestemmelser i denne artikel

 • a) er en arbejdstager, som er beskæftiget på en parts område, med hensyn til denne beskæftigelse kun omfattet af denne parts lovgivning, og
 • b) en selvstændig erhvervsdrivende, som normalt har bopæl på en parts område, og som er beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende på den anden parts område eller på begge parters område, er med hensyn til denne beskæftigelse kun omfattet af førstnævnte parts lovgivning.

     2. En arbejdstager, som er omfattet af en parts lovgivning, og som for samme arbejdsgiver er beskæftiget på den anden parts område, er med hensyn til denne beskæftigelse kun omfattet af førstnævnte parts lovgivning, som om denne beskæftigelse blev udført på dennes område. I tilfælde, hvor pågældende er udsendt for at udføre et arbejde, kan han eller hun ikke være omfattet af udsenderstatens lovgivning i mere end 24 måneder uden forudgående samtykke fra begge parters kompetente myndigheder.

     3. En person, som uden denne artikels bestemmelser ville være omfattet af begge parters lovgivning i kraft af beskæftigelse som besætningsmedlem på et skib, er med hensyn til denne beskæftigelse kun omfattet af canadisk lovgivning, hvis han eller hun normalt har bopæl i Canada, og er kun omfattet af dansk lovgivning i andre tilfælde.

     4. En arbejdstager i offentlig tjeneste, der udfører et arbejde på den anden parts område, er med hensyn til dette arbejde kun omfattet af den sidstnævnte parts lovgivning, hvis lønmodtageren er statsborger der, eller hvis han eller hun normalt har bopæl på denne parts område. I sidstnævnte tilfælde kan vedkommende dog vælge at være omfattet af førstnævnte parts lovgivning, hvis han eller hun er statsborger der.

     5. Denne overenskomst berører ikke de særlige bestemmelser i dansk lovgivning, som indeholder betingelser for medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) for personer, som ikke er danske statsborgere.

     6. De to parters kompetente myndigheder kan ved aftale gøre undtagelse fra bestemmelserne i denne artikel for personer eller persongrupper.

Artikel VI

     1. Ved beregning af ydelser i henhold til den canadiske lov om alderdomssikring gælder følgende:

 • a) Hvis en person er omfattet af Canadas pensionsplan eller af den tilsvarende pensionsplan i en canadisk provins, mens vedkommende har bopæl på dansk område, betragtes denne periode som en bopælsperiode i Canada, både for denne person og personens ægtefælle og familiemedlemmer, som bor sammen med ham eller hende, og som ikke i kraft af beskæftigelse er omfattet af dansk lovgivning;
 • b) hvis en person er omfattet af dansk lovgivning, mens vedkommende har bopæl på canadisk område, betragtes denne periode ikke som en bopælsperiode i Canada for denne person samt for personens ægtefælle og familiemedlemmer, som bor sammen med ham eller hende, og som ikke i kraft af beskæftigelse er omfattet af Canadas pensionsplan eller den tilsvarende pensionsplan i en canadisk provins;
 • c) hvis en person, der er omfattet af litra b), også bliver omfattet af Canadas pensionsplan eller af den tilsvarende pensionsplan i en canadisk provins i kraft af, at vedkommende samtidig har mere end n beskæftigelse, betragtes denne periode ikke som en bopælsperiode i Canada.

     2. For så vidt angår dansk lovgivning:

 • a) Når en person ifølge bestemmelserne i artikel V er omfattet af en parts lovgivning, anses han eller hun udelukkende for at have bopæl på denne parts område;
 • b) litra a) gælder også denne persons ægtefælle og familie, som bor sammen med ham eller hende, og som ikke i kraft af beskæftigelse som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af den anden parts lovgivning;
 • c) hvis en person, som ifølge bestemmelserne i artikel V er omfattet af canadisk lovgivning under bopælsperioder på dansk område, også bliver omfattet af dansk lovgivning i kraft af, at vedkommende samtidig har mere end en beskæftigelse, betragtes denne periode ikke som en bopælsperiode på dansk område;
 • d) en periode, hvor en canadisk statsborger er beskæftiget som medlem af besætningen på et skib under dansk flag, som ikke er en periode, hvor canadisk lov gælder i kraft af artikel V, stk. 3, betragtes som en bopælsperiode på dansk område;
 • e) med forbehold af dette stykkes litra a)-d), medfører artikel III, stk. 2, ikke, at bestemmelserne i lov om social pension, der sidestiller bopælsperioder i udlandet med bopælsperioder i Danmark, gælder for canadiske statsborgere.

AFSNIT III

Bestemmelser om ydelser

Kapitel 1

Canadiske ydelser

Artikel VII

     1. Hvis en person ikke har ret til en ydelse på grundlag af optjeningsperioder efter canadisk lovgivning, afgøres retten til denne ydelse ved sammenlægning af disse perioder og de perioder, der er nævnt i denne artikels stk. 2, forudsat at perioderne ikke er sammenfaldende.

     2.

 • a) Ved afgørelse af spørgsmålet om ret til en ydelse i henhold til lov om alderdomssikring, betragtes en bopælsperiode på dansk område efter opnåelse af den alder, hvor bopælsperioder i Canada medregnes efter denne lov og efter 31. marts 1957, som en bopælsperiode på canadisk område.
 • b) Ved afgørelse af spørgsmålet om ret til en ydelse i henhold til Canadas pensionsplan betragtes et kalenderår, i hvilket der er betalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), svarende til mindst fuldt bidrag i 13 uger eller 3 måneder, som et år i hvilket der er betalt bidrag i henhold til Canadas pensionsplan.

Artikel VIII

Ydelser efter lov om alderdomssikring

     1.

 • a) Hvis en person har ret til udbetaling af en pension i Canada i henhold til lov om alderdomssikring uden anvendelse af bestemmelserne i denne overenskomst, men ikke har optjent tilstrækkelig bopælstid i Canada til at opnå ret til pension i udlandet efter denne lov, udbetales en delpension til vedkommende i udlandet, hvis bopælsperioderne på de to parters områder, sammenlagt efter reglerne i artikel VII, mindst svarer til kravet i lov om alderdomssikring om mindste bopælstid i Canada for ret til udbetaling af en pension i udlandet.
 • b) I dette tilfælde beregnes pensionen i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om alderdomsssikring om udbetaling af en delpension, udelukkende på grundlag af optjeningsperioder efter denne lovgivning.

     2.

 • a) Hvis en person ikke har ret til alderdomssikringspension eller en ægtefælleydelse udelukkende på grundlag af bopælsperioder i Canada, udbetales en delpension eller en ægtefælleydelse til pågældende, hvis bopælsperioderne på de to parters områder, sammenlagt efter reglerne i artikel VII, mindst svarer til kravet i lov om alderdomssikring om mindste bopælstid i Canada for ret til udbetaling af en pension eller en ægtefælleydelse.
 • b) Pensionens eller ægtefælleydelsens størrelse beregnes i dette tilfælde i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om alderdomssikring om udbetaling af en delpension eller ægtefælleydelse, udelukkende på grundlag af optjeningsperioder efter denne lovgivning.

     3.

 • a) Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst er Canada ikke forpligtet til at udbetale alderdomssikringspension uden for dets område, medmindre optjeningsperioderne efter lov om alderdomssikring svarer til mindst 3 år og medmindre bopælsperioderne på de to parters områder, sammenlagt efter reglerne i artikel VII, idet kun perioder efter den 31. marts 1957 tages i betragtning, mindst svarer til kravet i lov om alderdomssikring om mindste bopælstid i Canada for ret til udbetaling af en pension i udlandet.
 • b) Hvis en pension kan udbetales i udlandet i kraft af denne overenskomst, beregnes pensionen ved anvendelse af denne artikels stk. 2 udelukkende på baggrund af bopælsperioder efter den 31. marts 1957, som efter lov om alderdomssikring er optjeningsperioder. Ved anvendelse af dette stykke
 • i) anses en person, som ville have ret til pension, hvis han eller hun havde bopæl i Canada, og som tidligere er tilkendt pension, for omfattet af denne artikels stk. 1, og
 • ii) en person, som ville have ret til pension, hvis han eller hun havde bopæl i Canada, og som ikke tidligere er tilkendt pension, anses for omfattet af denne artikels stk. 2.
 • c) Ægtefælleydelsen og det garanterede indkomsttillæg udbetales kun i udlandet i det omfang det er fastat i lov om alderdomssikring.

Artikel IX

Ydelser efter Canadas pensionsplan

     1.

 • a) Hvis en person ikke har ret til invalidepension, ydelse til børn af invalide, efterladtepension, ydelser til forældreløse børn, eller ydelse ved dødsfald udelukkende på baggrund af optjeningsperioder efter Canadas pensionsplan, men har ret til en sådan ydelse, når perioder sammenlægges efter reglerne i artikel VII, beregner Canadas kompetente institution den indtægtsafhængige del af en sådan ydelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Canadas pensionsplan, udelukkende på baggrund af indkomstgrundlag, som er fastsat i denne lovgivning.
 • b) Den del af ydelsen, der ikke er indtægtsafhængig, der kan udbetales efter bestemmelserne i denne overenskomst, fastsættes i dette tilfælde ved at multiplicere:
 • i) Den del af ydelsen, der ikke er indtægtsafhængig, fastsat efter bestemmelserne i Canadas pensionsplan

med

 • ii) forholdet mellem perioder, hvor der er betalt bidrag til Canadas pensionsplan og mindstekravet for ret til ydelsen efter Canadas pensionsplan.

     2. Ingen ydelse udbetales dog efter denne artikel, medmindre bidragyderen har nået en alder, hvor hans eller hendes bidragsperiode, som defineret i Canadas pensionsplan, mindst svarer til mindstekravet for ret til den pågældende ydelse efter canadisk lovgivning.

Kapitel 2

Danske ydelser

Artikel X

     1. En canadisk statsborger har ret til førtidspension på betingelse af, at vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, i en sammenhængende bopælsperiode på dansk område i mindst 12 måneder har været fysisk og psysisk i stand til at udøve et normalt erhverv.

     2. Udover betingelsen i denne artikels stk. 1 er retten til førtidspension på grund af sociale forhold for en canadisk statsborger yderligere betinget af, at vedkommende har fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl på dansk område.

     3. Uanset artikel IV i denne overenskomst kan en dansk statsborger, der er bosat på canadisk område, ikke få tilkendt førtidspension på grund af sociale forhold.

Artikel XI

     1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel X kan udbetaling af social pension til en canadisk statsborger, der har bopæl på canadisk område, kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervdrivende.

     2. Selv om betingelserne i denne artikels stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales en pension, der er tilkendt en canadisk statsborger, bosat på dansk område, dog fortsat på canadisk område, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har haft bopæl på dansk område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

     3. Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst udbetales følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension kun til personer bosat uden for dansk område i det omfang det er fastsat i loven:

 • a) pensionstillæg;
 • b) hustrutillæg;
 • c) ægteskabstillæg;
 • d) personligt tillæg;
 • e) bistandstillæg;
 • f) plejetillæg;
 • g) invaliditetsydelse.

     4. Ved anvendelsen af denne artikels stk. 1 gælder følgende:

 • a) et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), som har opnået mindst 1 års pensionsanciennitet, skal anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område;
 • b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også;
 • c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

     5. Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst medregnes bopælsperioder på dansk område, forud for 1. april 1957, ikke ved beregning af en ydelse efter lov om social pension til en canadisk statsborger, bosat uden for dansk område.

Artikel XII

     1. Bestemmelserne i artikel III, stk. 2, giver ikke en canadisk statsborger ret til pension efter overgangsbestemmelserne i de danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, som har haft fast bopæl i Danmark i et nærmere fastsat tidsrum forud for ansøgningen om pension.

     2. Når en person både har erhvervet ret til folkepension efter lov om social pension og efter den canadiske lov om alderdomssikring, fastsættes folkepensionens størrelse uden anvendelse af overgangsbestemmelserne i lov om social pension om ret til fuld folkepension senest fra den 1. oktober 1989 for personer, som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år efter det fyldte 15. år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for det fyldte 67. år, eller den tilsvarende bestemmelse i den tidligere lov om folkepension. Opfylder vedkommende betingelserne for ret til fuld folkepension ved anvendelse af en af de nævnte bestemmelser, eller i givet fald i medfør af bestemmelserne i denne overenskomst, og udgør de pensioner, der skal ydes af begge parter, sammenlagt mindre end en fuld dansk folkepension, yder den kompetente danske institution et tillæg svarende til forskellen.

Artikel XIII

     1. Hvis en person både har opnået ret til dansk førtidspension, hvis størrelse er fastsat i overensstemmelse med de regler, der var gældende indtil den 1. oktober 1984, og til pension efter Canadas pensionsplan, nedsættes perioden mellem datoen for tilkendegivelsen af den danske pension og den normale pensionsalder ved beregning af den danske pension efter forholdet mellem antallet af bopælsår på dansk område i den optjeningsperiode, der er fastsat i lov om social pension, forud for pensionsbegivenheden, og summen af bopælsår på dansk område og bidragsperioder under Canadas pensionsplan forud for datoen for pensionsbegivenhedens indtræden.

     2. Hvis de pensioner, der skal ydes af de to parter, efter anvendelsen af denne artikels stk. 1, sammenlagt udgør mindre end den pension, der kunne ydes ved alene at anvende lov om social pension, yder den kompetente danske institution et tillæg svarende til forskellen.

AFSNIT IV

Administrative og øvrige bestemmelser

Artikel XIV

     1. De kompetente myndigheder og institutioner, der har ansvaret for anvendelsen af denne overenskomst

 • a) meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne overenskomst;
 • b) yder hinanden bistand med hensyn til alt som har betydning for anvendelsen af denne overenskomst, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning;
 • c) underretter hurtigst muligt hinanden om foranstaltninger de har truffet med henblik på anvendelsen af denne overenskomst eller om ændringer i deres lovgivning, hvis disse ændringer har betydning for anvendelsen af denne overenskomst.

     2. Den bistand, der er omtalt i denne artikels stk. 1 b), ydes uden vederlag, medmindre andet aftales mellem de to parters kompetente myndigheder, for såvidt angår refusion af visse typer af udgifter.

     3. Medmindre videregivelse kræves i en parts lovgivning, er oplysninger om enkeltpersoner, fremsendt til denne part af den anden part i overensstemmelse med denne overenskomst, fortrolige og må kun anvendes med henblik på at gennemføre denne overenskomst og den lovgivning den omfatter.

Artikel XV

     1. Den administrative aftale, der er aftalt af de to parters kompetente myndigheder, fastsætter, som krævet, betingelserne for gennemførelsen af denne overenskomst.

     2. Parternes kontaktorganer udpeges i denne aftale.

Artikel XVI

     1. Enhver fritagelse for eller nedsættelse af skatter, retsafgifter, attestations- eller administrationsgebyrer, der er fastsat i en parts lovgivning i forbindelse med udstedelse af attester eller dokumenter, der kræves ved gennemførelsen af denne lovgivning, gælder også attester eller dokumenter, der kræves ved anvendelsen af den anden parts lovgivning.

     2. Officielle akter eller dokumenter, der kræves ved anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for attestation eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder og lignende formaliteter.

Artikel XVII

Ved anvendelsen af denne overenskomst kan parternes kompetente myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden på et af parternes officielle sprog.

Artikel XVIII

     1. Begæringer, erklæringer, anke eller anmodning om genoptagelse, der efter en parts lovgivning skulle have været fremsat for denne parts kompetente myndighed eller institution inden en bestemt frist, men som inden denne frist er fremsat for den anden parts kompetente myndighed eller institution, behandles som om den var fremsat for den førstnævnte parts myndighed eller institution på den dato, hvor den blev fremsat for den anden parts myndighed eller institution.

     2. Ansøgning om en ydelse efter en parts lovgivning anses for også at være en ansøgning om den tilsvarende ydelse efter den anden parts lovgivning, medmindre ansøgeren udtrykkelig anmoder om, at ansøgningen om ydelsen fra den anden part udskydes.

     3. I tilfælde, hvor de foregående stykker i denne artikel finder anvendelse, skal den myndighed eller institution, hvortil begæringen, erklæringen, anken eller anmodningen om genoptagelse er indsendt, straks videresende den til den anden parts myndighed eller institution.

Artikel XIX

     1. De institutioner eller myndigheder, der udbetaler ydelser, skal opfylde deres forpligtelser i deres nationale valuta.

     2. Ydelser udbetales til modtagerne uden fradrag af administrative eller andre udgifter, som kan opstå i forbindelse med udbetalingen.

Artikel XX

De to parters kompetente myndigheder løser i videst muligt omfang vanskeligheder, som opstår i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst i overensstemmelse med dens ånd og grundlæggende principper.

Artikel XXI

Den kompetente myndighed i Danmark og en provins i Canada kan indgå aftaler om socialsikringsspørgsmål, der er omfattet af jurisdiktionen i en canadisk provins, i det omfang disse aftaler ikke er uforenelige med bestemmelserne i denne overenskomst.

AFSNIT V

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel XXII

     1. Medmindre andet er fastsat i denne overenskomst, tages optjeningsperioder efter en parts lovgivning, som ligger forud for denne overenskomsts ikrafttræden, i betragtning ved afgørelsen om retten til en ydelse efter denne overenskomst.

     2. Denne overenskomst giver ikke ret til at modtage ydelser for tiden forud for overenskomstens ikrafttræden.

     3. Med forbehold af andre bestemmelser i denne artikel, udbetales ydelser, bortset fra engangsydelser, efter denne overenskomst for forsikringstilfælde, der er indtruffet før denne overenskomsts ikrafttræden.

Artikel XXIII

     1. Efter indgåelsen af den administrative aftale, der er omtalt i artikel XV, træder denne overenskomst i kraft den første dag i den anden måned efter den måned, hvor hver af parterne fra den anden part har modtaget skriftlig underretning om, at alle lovmæssige og forfatningsmæssige krav til overenskomstens ikrafttræden er opfyldt.

     2. Denne overenskomst forbliver i kraft uden tidsbegrænsning. Den kan af hver af parterne opsiges på et hvilket som helst tidspunkt, idet der til den anden part gives skriftligt varsel på 12 måneder.

     3. Hvis denne overenskomst ophører, skal rettigheder, der er opnået i overensstemmelse med dens bestemmelser, opretholdes, og der skal forhandles med henblik på at fastlægge de rettigheder, der er under erhvervelse i kraft af disse bestemmelser.

     4. Ved denne overenskomsts ikrafttræden træder den i stedet for aftalen mellem den canadiske og den danske regering om, at lokalt ansat personale ved danske diplomatiske og konsulære missioner i Canada omfattes af bestemmelserne i Canadas pensionsplan, som fastsat i en noteveksling af 19. juni 1967, underskrevet i Ottawa.

TIL BEKRÆFTELSE AF FORANSTÅENDE har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i København i to eksemplarer den 12. april 1985 på dansk, engelsk og fransk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

Elsebeth Kock-Petersen

For Canadas regering

Jake Epp

Overenskomsten trådte i kraft for Danmark den 1. januar 1986.

Udenrigsministeriet, den 11. november 1986

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen