Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om konvention mellem Danmark og Pakistan om social sikring


Den 1. marts 1982 er der mellem Danmark og Pakistan indgået en konvention om social sikring. Der er samtidig indgået en administrativ aftale om gennemførelsen af konventionen. Konventionen og aftalen er aftrykt henholdsvis som bilag 1 og 2 (* 2) til dette cirkulære. Konventionen træder efter at være ratificeret i kraft den 1. maj 1983. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med konventionen.

Konventionen finder anvendelse på danske og pakistanske statsborgere. Den bygger på et gensidighedsprincip. I dette cirkulære omtales fortrinsvis de rettigheder, der efter konventionen tilkommer pakistanske statsborgere i henhold til dansk lovgivning.

I forbindelse med den administrative aftale er udarbejdet et blanketmateriale. En fortegnelse over materialet er aftrykt som bilag 3 (* 2) til dette cirkulære. En samling af blanketterne vil blive udsendt til kommunerne.

Konventionens almindelige principper.

1.

Konventionen finder efter art. 2 for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om

offentlig sygesikring

sygehusvæsenet

svangerskabshygiejne og fødselshjælp

dagpenge ved sygdom eller fødsel

arbejdsskadeforsikring

børnetilskud

arbejdsløshedsforsikring

folkepension

invalidepension

enkepension

boligydelse til pensionister

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Efter konventionens art. 5 er pakistanske statsborgere, der har bopæl på dansk område, omfattet af dansk lovgivning. Ved dansk område forstås, jfr. konventionens art. 1 b), Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Efter konventionens art. 5, stk. 2, er en pakistansk statsborger, der er beskæftiget i Danmark i en arbejdsgivers tjeneste, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark, dog omfattet af dansk lovgivning om ydelser, der er knyttet til beskæftigelse. Herved sigtes til: a) dagpenge ved sygdom eller fødsel, b) arbejdsskadeforsikringsydelser, c) optjening af ret til tillægspension, d) arbejdsløshedsforsikringsydelser.

Det følger endvidere af konventionens art. 6, at pakistanske statsborgere, der er omfattet af dansk lovgivning, har de samme rettigheder og pligter som danske statsborgere (ligebehandlingsprincippet), med mindre andet følger af særlige bestemmelser i konventionen.

Konventionen indeholder i art. 7 visse særregler om, hvilket lands lovgivning, der skal finde anvendelse. Udsendte arbejdstagere er efter konventionens art. 7 a) i op til 6 måneder omfattet af hjemstatens lovgivning. Der er mulighed for forlængelse af denne periode. Den administrative aftale indeholder i art. 2 nærmere bestemmelser om praktiseringen af disse regler. Herefter udstedes den i art. 2 i den administrative aftale nævnte udstationeringsattest for Danmarks vedkommende af sikringsstyrelsen, der også skal give tilladelse til eventuel forlængelse af udstationeringen.

Arbejdstagere, der hører til det kørende, sejlende eller flyvende personale i en transportvirksomhed, der har hjemsted i den ene kontraherende stat, og som udfører deres arbejde i den anden kontraherende stat, er efter konventionens art. 7 b), som hovedregel omfattet af hjemstatens lovgivning. Arbejdstagere, der beskæftiges ombord på skibe, er som hovedregel omfattet af lovgivningen i den stat, hvis flag skibet fører, jfr. konventionens art. 7 c).

Efter konventionens art. 8, stk. 1, er pakistanske diplomatiske eller konsulære repræsentanter omfattet af pakistansk lovgivning om social sikring. Det samme gælder efter konventionens art. 8, stk. 2 og 3, diplomatisk hjælpepersonale m.fl., der vælger at være omfattet af pakistansk lovgivning, jfr. art. 3 i den administrative aftale, der giver regler for foretagelse af valget.

2.

Efter konventionens art. 10 finder bestemmelser efter dansk lovgivning om nedsættelse eller bortfald af ydelser i tilfælde af, at modtageren får udbetalt andre sociale ydelser eller har andre indtægter, tillige anvendelse, såfremt det drejer sig om ydelser i henhold til pakistansk lovgivning eller indtægter, der er modtaget i Pakistan. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er erhvervet ret til pensioner efter såvel dansk som pakistansk lovgivning, og hvor pensionerne fastsættes efter reglerne i konventionens art. 26 og art. 28. Efter art. 4 i den administrative aftale skal de institutioner, som det påhviler at udrede ydelser, være hinanden behjælpelige med at tilvejebringe oplysninger om størrelsen og arten af de ydelser, modtageren får udbetalt efter den anden stats lovgivning, og hvilke andre indtægter den pågældende har på den anden stats område.

Konventionens enkelte arter af ydelser.

Ydelser i anledning af sygdom eller fødsel.

3.

Herboende pakistanske statsborgere og deres familiemedlemmer har efter konventionens art. 11 ret til lægebehandling, sygehusbehandling, tandlægebehandling m.v. efter samme regler, som gælder for danske statsborgere. Efter konventionens art. 12 kan forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt i et af landene, benyttes til nedbringelse af eventuel ventetid i det andet land med hensyn til ydelser ved sygdom eller moderskab. Dette betyder, at perioder tilbagelagt i Pakistan kan medregnes til nedbringelse af den karenstid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringslovens § 1, stk. 3, og den tilsvarende frist for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet, § 5, stk. 2.

Nærmere regler om anvendelse af dette sammenlægningsprincip er fastsat i art. 5 i den administrative aftale. Det følger heraf, at det påhviler ansøgerens seneste danske bopælskommune på ansøgerens begæring at attestere danske bopælsperioder til brug for en sådan sammenlægning. Hertil anvendes blanket nr. 3.

4.

Herboende pakistanske statsborgere har ret til dagpenge i anledning af sygdom eller fødsel. Dagpenge efter dansk lovgivning beregnes alene på grundlag af den konstaterede indtægt i de perioder, der er tilbagelagt i Danmark, jfr. konventionens art. 13. Det bemærkes, at det i pkt. 2. i protokol til konventionen er fastsat, at betingelserne for ret til dagpenge i anledning af fødsel efter dansk lovgivning ikke anses for opfyldt, såfremt den pågældende alene er tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende.

Udbetaling af dagpenge i Pakistan skal efter konventionens art. 14, stk. 1, ske på samme vilkår, hvorefter danske statsborgere kan opnå en sådan udbetaling, jfr. herved socialministeriets bekendtgørelse nr. 512 af 23. september 1975. Nærmere regler om udbetalingen er fastsat i art. 6, stk. 2, i den administrative aftale.

5.

Når en pakistansk (eller dansk) statsborger, der på dødstidspunktet var omfattet af dansk lovgivning, afgår ved døden under ophold i Pakistan, skal der udbetales begravelseshjælp efter dansk lovgivning. Nærmere regler om ansøgning herom og fremgangsmåden ved udbetaling af begravelseshjælp er fastsat i art. 7 i den administrative aftale. Som det fremgår af bilaget, afsnit A, 5 til den administrative aftale, påhviler det det sociale udvalg i den afdødes bopælskommune at udbetale begravelseshjælp.

Familieydelser.

6.

Efter konventionens art. 19 har et barn, der har bopæl her i landet, og hvis fader eller moder er pakistanske statsborger og har bopæl her, ret til danske børnetilskud på samme vilkår som danske statsborgere. Det samme gælder retten til ungdomsydelse. De opholdsfrister, der er fastsat for udlændinge i børnetilskudslovens § 11, stk. 1, nr. 1, for adgang til børnetilskud efter loven §§ 2 og 3 og til ungdomsydelse, bortfalder således for pakistanske statsborgere.

7.

Med hensyn til særligt børnetilskud efter børnetilskudslovens § 4 gælder efter konventionens art. 20, at børn af enker og enkemænd, der er pakistanske statsborgere, samt forældreløse børn af pakistanske statsborgere, når børnene har bopæl her i landet, har ret til særligt børnetilskud efter samme regler, som gælder for sådanne børn af danske statsborgere, på betingelse af, at barnet eller et af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den efter børnetilskudslovens § 11, stk. 1, nr. 1, gældende opholdsfrist på 3 år. Er kravet om, at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område, ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års fast bopæl her efter den almindelige bestemmelse i børnetilskudslovens §11, stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudslovens § 4, hvor særligt børnetilskud ydes.

Pensioner.

8.

Pakistanske statsborgere, der har været arbejdstagere i Danmark i sammenlagt mindst et år, har, jfr. konventionens art. 22, stk. 1 ret til folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de har boet i Danmark i sammenlagt mindst 5 år mellem deres 15. og 67. år.

Folkepension vil kunne udbetales de nævnte pakistanske statsborgere under bopæl i Pakistan, jfr. konventionens art. 22, stk. 3. Folkepension vil endvidere kunne tillægges de nævnte pakistanske statsborgere under bopæl i Pakistan.

Det bemærkes, at det i protokol til konventionen punkt 3. (a) er fastsat, at førtidig folkepension, der ydes ved dispensation fra aldersbetingelserne på grund af arbejdsløshed eller lignende manglende mulighed for at opnå beskæftigelse, ikke kan udbetales under bopæl udenfor Danmark.

9.

Andre pakistanske statsborgere end arbejdstagere har, jfr. konventionens art. 22, stk. 2, ret til folkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de har boet i Danmark i sammenlagt mindst 5 år mellem deres 15. og 67. år. Pension kan kun udbetales under bopæl i Danmark, jfr. konventionens art. 22, stk. 3, modsætningsvis.

10.

For pakistanske statsborgeres ret til folkepension efter folkepensionslovens § 2, stk. 1, nr. 3, samt betingelserne for udbetaling af sådan pension under bopæl i Pakistan gælder de betingelser, der er fastsat under punkterne 12 og 13 om invalidepension, jfr. konventionens art. 22, stk. 4.

11.

Pakistanske kvinder, der er enker efter pakistanske arbejdstagere, og som enten er blevet enker efter, at de var fyldt 62 år, eller var blevet enker før opnåelsen af denne alder og opfyldte aldersbetingelserne for ret til enkepension, har ret til folkepension beregnet på grundlag af den afdøde ægtefælles bopælstid i Danmark. Det er en betingelse for denne ret til folkepension til pakistanske enker, at den afdøde ægtefælle havde været arbejdstager i Danmark i mindst et år, at han efter det fyldte 15. år og umiddelbart forud for dødsfaldet havde boet i Danmark i en uafbrudt periode på mindst et år, at han under sin seneste sammenhængende bopælsperiode i Danmark i mindst et år havde været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, at dødsfaldet indtrådte, medens han havde bopæl i Danmark, samt at enken på tidspunktet for dødsfaldet eller på et tidligere tidspunkt havde boet i Danmark, jfr. konventionens art. 22, stk. 5, sammenholdt med konventionens art. 24, stk. 1 a).

Denne ret til folkepension for pakistanske enker er endvidere betinget af, at ægtefællerne samlevede ved ægtefællens død, at ægteskabet var indgået, før en af ægtefællerne fyldte 57 år, samt at ægteskabet havde varet i mindst 5 år, jfr. folkepensionslovens § 1 a, stk. 3. Samlivsbetingelsen anses for opfyldt, når den afdøde i væsentlig grad bidrag til den pågældendes forsørgelse. De nævnte enker vil kunne få udbetalt folkepension under bopæl i Pakistan. Folkepension vil endvidere kunne tillægges de pågældende under bopæl i Pakistan.

Det bemærkes, at reglerne om afledt ret til pension efter ægtefællens bopælstid vil bortfalde den 1. januar 1984, såfremt de af regeringen fremsatte lovforslag om ændring af lov om invalidepension m.v. og ophævelse af lov om pension til enker m.fl. (indførelse af nye regler om førtidspension) og om ændring af lov om folkepension (ændringer som følge af nye regler om førtidspension) bliver vedtaget.

12.

Pakistanske statsborgere, der har været beskæftiget som arbejdstagere i Danmark i mindst et år, har, jfr. konventionens art. 23, stk. 1 og 3, ret til invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de efter det fyldte 15. år har haft bopæl i Danmark i en uafbrudt periode på mindst et år umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, at de under deres seneste sammenhængende bopælsperiode i Danmark i mindst et år har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, og at uarbejdsdygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens de havde bopæl i Danmark.

Invalidepension vil kunne udbetales de pågældende under bopæl i Pakistan, jfr. konventionens art. 23, stk. 4. Når de foran nævnte betingelser er opfyldt, vil invalidepension endvidere kunne tillægges de nævnte pakistanske statsborgere under bopæl i Pakistan.

Overflytning til højere pension som følge af forværring af invaliditeten kan ikke finde sted under bopæl udenfor Danmark, jfr. konventionens art. 23, stk. 5.

13.

Andre pakistanske statsborgere end arbejdstagere har, jfr. konventionens art. 23, stk. 2 og 3, ret til invalidepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af, at de har boet i Danmark efter det fyldte 15. år i sammenlagt mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst et år umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, at de under deres seneste sammenhængende bopælsperiode i Danmark i mindst et år har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, og at uarbejdsdygtigheden med påfølgende invaliditet indtrådte, medens de havde bopæl i Danmark. Pensionen kan kun udbetales under bopæl i Danmark, jfr. konventionens art. 23, stk. 4, modsætningsvis.

14.

Pakistanske statsborgere har ret til enkepension efter samme regler som danske statsborgere på betingelse af,

 • a) at den afdøde ægtefælle havde været arbejdstager i Danmark i mindst et år, at han efter det fyldte 15. år havde haft bopæl i Danmark i en uafbrudt periode på mindst et år umiddelbart forud for dødsfaldet, at han under sin seneste sammenhængende bopælsperiode i Danmark i minst et år havde været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, at dødsfaldet indtrådte, medens han havde bopæl i Danmark, og at enken på tidspunktet for ægtefællens død eller på et tidligere tidspunkt havde bopæl på dansk område;
 • b) at enken selv efter det fyldte 15. år har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, heraf i en uafbrudt periode på mindst et år umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at hun under sin seneste sammenhængende bopælsperiode i Danmark i mindst et år har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, jfr. konventionens art. 24, stk. 1 b).

Enkepension efter § 1, stk. 2, i lov om pension til enker m.fl. kan kun ydes, såfremt pensionen beregnes på grundlag af den pakistanske kvindes egen bopælstid i Danmark, jfr. ovenfor under b), og på betingelse af, at de omstændigheder, der begrunder ret til pension, er indtrådt, medens kvinden havde bopæl i Danmark, jfr. konventionens art. 24, stk. 2.

Enkepension til pakistanske statsborgere med bopæl i Pakistan kan kun udbetales, såfremt pensionen ydes på grundlag af den afdøde ægtefælles bopælstid, jfr. ovenfor under a) (konventionens art. 24, stk. 3). Er denne betingelse opfyldt, vil enkepension også kunne tillægges under bopæl i Pakistan.

Det bemærkes, at tillæggelse af enkepension efter ovenstående regler vil bortfalde den 1. januar 1984, såfremt det af regeringen fremsatte lovforslag om ændring af lov om invalidepension m.v. og ophævelse af lov om pension til enker m.fl. (indførelse af nye regler om førtidspension) bliver vedtaget.

15.

Efter konventionens art. 25 kan følgende tillæg og ydelser efter dansk lovgivning om folke-, invalide- og enkepension samt om boligydelse til pensionister ikke udbetales til personer, der har bopæl uden for dansk område:

 • a) pensionstillæg
 • b) hustrutillæg
 • c) ægteskabstillæg
 • d) personlige tillæg
 • e) bistandstillæg
 • f) plejetillæg
 • g) invaliditetsydelse
 • h) boligydelse til pensionister.

16.

Pakistanske statsborgere har efter konventionens art. 36, stk. 1, ikke ret til dansk pension efter overgangsbestemmelserne i love nr. 257-259 af 7. juni 1972 om ændringer i folke-, invalide- og enkepensionslovene.

17.

Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for konventionens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelse af ret til ydelser efter den danske pensionslovgivning. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957, tages dog ikke i betragtning ved beregning af størrelsen af folke- , invalide- og enkepension, der udbetales til pakistanske statsborgere med bopæl i Pakistan, jfr. konventionens art. 36, stk. 3.

18.

Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren også har været omfattet af pakistansk lovgivning om social sikring, skal ansøgningen tillige betragtes som ansøgning om pension efter pakistansk lovgivning, jfr. art. 13 i den administrative aftale. Efter art. 14 i den adminstrative aftale skal en ansøgning om pension indgives til den kompetente institution i den stat, hvor ansøgeren har bopæl. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at ansøgning om dansk pension skal indgives til ansøgerens bopælskommune. Datoen for ansøgningens indgivelse til bopælskommunen i Danmark anses tillige for ansøgningsdatoen i forhold til den pakistanske institution.

19.

Efter art. 15 i den administrative aftale skal ansøgeren give nærmere oplysninger om sin eventuelle tilknytning til pakistanske pensionsinstutioner samt vedlægge dokumentation herfor. De af ansøgeren givne oplysninger overføres til henholdsvis blanket nr. 5, 6 eller 7, afhængigt af hvilken art pension der søges. Endvidere udfyldes blanket nr. 8 med oplysning om ansøgerens danske bopælsperioder og oplysninger om, hvorvidt der er erhvervet ret til dansk pension. Begge blanketter sendes enten direkte til vedkommende pakistanske institution eller til sikringsstyrelsen som kontaktorgan, jfr. art. 16, stk. 1, i den administrative aftale.

20.

Den kommune, hvortil ansøgning om pension er indgivet, viderebehandler ansøgningen om dansk pension, således at pensionsudbetalingen sker ved kommunens foranstaltning. Beregning af pensionen foretages alene på grundlag af danske bopælstider. Såfremt det viser sig, at ansøgeren tillige er berettiget til pension fra Pakistan, påhviler det sikringsstyrelsen at udbetale den danske pension, jfr. bilaget til den administrative aftale. Sikringsstyrelsen vil i disse tilfælde overtage pensionssagen efter nærmere aftale med kommunen.

21.

En pensionssag, i hvilken der har været ansøgt om såvel dansk som pakistansk pension, afsluttes med en meddelelse til ansøgeren om afgørelsen. Hertil benyttes blanket nr. 9. Samtidig underrettes den berørte pakistanske institution ved benyttelse af blanket nr. 11. Disse blanketter udfyldes af sikringsstyrelsen i tilfælde, hvor denne er den institution, som det påhviler at udrede ydelser. I andre tilfælde vil vedkommende kommune blive anmodet om at udfylde de nævnte blanketter.

22.

Art. 18 i den administrative aftale indeholder regler om foretagelse af lægeundersøgelser i tilfælde, hvor en ansøger om en ydelse har ophold eller bopæl på den anden kontraherende stats område. Det bemærkes, at en ansøger om invalidepension, førtidig folkepension eller enkepension efter enkepensionslovens § 1, stk. 2, ifølge de nærmere regler i art. 17 i den administrative aftale er forpligtet til at tage ophold på dansk område i det omfang, behandlingen af pensionsansøgningen gør det fornødent, såfremt vedkommende revaliderings- og pensionsnævn træffer bestemmelser herom.

Vedrørende enkepension henvises til punkt 14.

Sikringsstyrelsen, den 11. april 1983

F.B. Svarrer

/E. Havers Andersen

Redaktionel note
 • (* 2) Bilagene udelades her.
 • (* 1) Bekendtgørelse nr. 75 af 19. august 1983 af konvention af 1. marts 1982 med Pakistan om social sikring.