Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om social bistand

(Bistandsloven)

Denne datasammenskrivning omfatter lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, med de ændringer, der følger af lov nr. 923 af 25. november 1992, lov nr. 1074 af 23. december 1992, lov nr. 1076 af 23. december 1992, lov nr. 1078 af 23. december 1992 (§ 1),lov nr. 1079 af 23. december 1992 (§ 1), lov nr. 152 af 31. marts 1993 (§ 1), lov nr. 216 af 28. april 1993, lov nr. 275 af 6. maj 1993 (§ 1), lov nr. 276 af 6. maj 1993, lov nr. 279 af 6. maj 1993, lov nr. 464 af 30. juni 1993 (§ 1), lov nr. 496 af 30. juni 1993 (§ 1), lov nr. 499 af 30. juni 1993, lov nr. 500 af 30. juni 1993, lov nr. 501 af 30. juni 1993, lov nr. 1123 af 22. december 1993 (§ 1), lov nr. 1124 af 22. december 1993 (§ 1), lov nr. 1126 af 22. december 1993, lov nr. 1127 af 22. december 1993 (§ 2), lov nr. 1128 af 22. december 1993, lov nr. 1132 af 22. december 1993 (§ 1 og § 3), lov nr. 1134 af 22. december 1993, lov nr. 177 af 16. marts 1994, lov nr. 362 af 18. maj 1994, lov nr. 448 af 1. juni 1994, lov nr. 450 af 1. juni 1994.


Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Kapitel 1

Det offentliges forpligtelser over for den enkelte

§ 1. Det offentlige er forpligtet til efter reglerne i denne lov at yde bistand til enhver, der opholder sig her i landet, og som af hensyn til sine egne eller sin families forhold har brug for rådgivning, økonomisk eller praktisk hjælp, støtte til udvikling eller genoprettelse af erhvervsevnen eller for pleje, særlig behandling eller opdragelsesmæssig støtte.

§ 2. Ret til bistand i form af vedvarende hjælp til forsørgelse er betinget af dansk indfødsret.

§ 3. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives personer, der ikke har dansk indfødsret, ret til vedvarende hjælp til forsørgelse under ophold her i landet.

Stk. 2. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen og amtsrådet mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.

§ 4. Bliver der behov for vedvarende hjælp til forsørgelse af en person, der ikke har dansk indfødsret eller ret til hjælp i medfør af § 3, afgør socialministeren eller den myndighed, ministeren giver bemyndigelse hertil, om pågældende skal hjemsendes.

Stk. 2. Der kan dog ikke træffes beslutning om hjemsendelse af udlændinge, der bor her i landet med henblik på varigt ophold, og som lovligt har boet her i mere end de sidste 3 år.

§ 5. Der kan efter socialministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet, når hjemsendelse herved kan undgås, og omstændighederne i øvrigt taler herfor.

Kapitel 2

Den enkeltes forpligtelser over for det offentlige

§ 6. Enhver mand og kvinde er over for det offentlige forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Stk. 2. Forsørgelsespligten over for en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.

Stk. 3. Forsørgelsespligten over for et barn ophører,

 • 1) hvis barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller et barn,
 • 2) hvis der må ydes en datter hjælp i forbindelse med svangerskab.

§ 7. Medmindre andet er bestemt i denne lov, skal den, der modtager bistand fra det offentlige til sig selv, sin ægtefælle eller sine børn, yde betaling efter de regler, der gælder for den modtagne bistand. For kontanthjælp samt anden hjælp, der ydes under hensyn til økonomisk trang, skal modtageren ikke yde betaling.

Stk. 2. Betalingen inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 3. Er der ikke betalt rettidigt, indtræder kommunalbestyrelsen for et beløb, der svarer til den skyldige betaling, i retten til udbetaling af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om opkrævning af et gebyr ved ikke-rettidig betaling for ydelser efter denne lov.

§ 8. Er det efter lovgivningen om retsforholdet mellem ægtefæller eller om børns retsstilling pålagt en person at svare underholdsbidrag m.v. til en anden person, der modtager hjælp til forsørgelse, indtræder det offentlige for et beløb, der svarer til hjælpen, i kravet mod den bidragsskyldige, uanset om forsørgelsespligten efter reglerne i § 6 er ophørt.

Stk. 2. Det offentlige indtræder endvidere i retten til at kræve bidrag fastsat eller kræve et bidrag forhøjet. Ved fastsættelsen eller forhøjelsen af bidrag kan vedkommende myndighed tilsidesætte en aftale om bidrag, der må anses indgået med det formål at hindre det offentlige i at indtræde i retten til bidrag.

Kapitel 3

Administration

§ 9. Kommunalbestyrelsen yder bistand efter denne lov, medmindre andet er bestemt for de enkelte hjælpeformer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan overlade sine beføjelser efter denne lov til en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med kommunen eller amtskommunen, i det omfang beføjelserne knytter sig til administrationen og driften af den virksomhed, der udøves i henhold til overenskomsten.

Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet fastsætter omfanget af beføjelserne og kan give retningslinjer for udøvelsen af disse.

§ 10 . Pligten til at yde bistand påhviler kommunalbestyrelsen i opholdskommunen.

Stk. 2. Ægtefæller anses for at have opholdskommune, hvor den fælles bopæl er, så længe samlivet består.

Stk. 3. Et barn, der lever sammen med begge forældre, anses at have opholdskommune, hvor forældrene bor. Lever barnet kun sammen med den ene af forældrene, har det opholdskommune, hvor denne bor.

Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, og opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, har barnet dog med hensyn til foranstaltninger efter §§ 48, stk. 1 og 2, nr. 1 og 2, 58, 64, 69, 91 og 95 a opholdskommune, hvor det er tilmeldt folkeregisteret. Et barn, der ikke lever sammen med nogen af forældrene, har selvstændig opholdskommune.

Stk. 4. Øjeblikkelig bistand til en person, der befinder sig uden for opholdskommunen efter stk. 2 eller stk. 3, ydes af den stedlige kommunalbestyrelse.

Stk. 5. Pligten til at yde integrationsbistand til en udlænding, der er omfattet af § 134 a, stk. 1, varetages af staten i indtil 18 måneder. Socialministeren fastsætter de nærmere regler og kan herved bestemme, at bistanden ydes af en privat humanitær organisation.

§ 11. Opholdskommunen kan kræve sin del af udgifterne til bistand refunderet af en tidligere opholdskommune,

 • 1) når pågældende ved medvirken fra en anden kommune eller offentlig myndighed er optaget i institution eller pleje i kommunen, herunder i eget hjem med dækning af merudgifter ved omfattende plejeforanstaltninger efter § 48, stk. 4, eller i bofællesskab efter § 68.
 • 2) når pågældendes ophold i kommunen skyldes indkaldelse til aftjening af værnepligt eller indlæggelse i sygehus og lignende behandlingsinstitution.
 • 3) når pågældende har ophold i kommunen eller i amtskommunen på grund af ganske særlige forhold, jf. § 68, stk. 3, § 83, stk. 2 og 3, og § 115, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan det ved aftale mellem kommunalbestyrelserne i henholdsvis fraflytnings- og tilflytningskommunen bestemmes, at fraflytningskommunen fortsat afholder opholdskommunens udgifter efter denne lov, når en kommune anviser en person en ældrebolig i medfør af lov om boliger for ældre og personer med handicap. Det samme gælder i alle tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen anviser til en ældre- eller handicapegnet bolig, eller hvor en person omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om individuel boligstøtte anvises bolig i et kollektivt bofællesskab af kommunalbestyrelsen, amtsrådet, et almennyttigt boligselskab eller en privat organisation som udlejer. I aftalen fastsættes, om denne kun skal gælde, så længe den pågældende bor i den anviste bolig.

Stk. 3. Aftaler, der er indgået efter stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Når der under midlertidigt ophold i en kommune ydes varig hjemmehjælp i over 1 måned og pågældende i sin hidtidige opholdskommune har modtaget varig hjemmehjælp, kan den midlertidige opholdskommune kræve refusion af sine fremtidige udgifter til varig hjemmehjælp fra den anden kommune, dog højst for hjælp svarende til det antal timer, der er ydet umiddelbart forud for det midlertidige ophold.

Stk. 5. Krav mod en tidligere opholdskommune efter stk. 1 og 4 skal rejses senest 3 år efter hjælpens ydelse.

§ 12. Amtskommunerne yder kommunerne, herunder børn og unge-udvalgene efter § 126, vejledning i sager om social bistand, navnlig ved at stille sagkyndige til rådighed, og varetager i øvrigt de opgaver, der efter reglerne for de enkelte hjælpeformer er henlagt til amtskommunerne.

Stk. 2. Revaliderings- og pensionsnævnene behandler spørgsmål om revalideringsmæssig bistand og hjælpemidler i det omfang, det bestemmes i denne lov.

Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetages de opgaver, der efter denne lov er henlagt til amtskommunerne, af henholdsvis magistraten og kommunalbestyrelsen.

§ 13. (Ophævet ved lov nr. 794 af 30. november 1990.)

§ 14. Socialministeren er øverste administrative myndighed vedrørende social bistand og fastsætter almindelige regler om behandling af sager efter denne lov og om uddannelse af personale.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter dog regler om uddannelsen på socialpædagogisk højskole.

Stk. 3. Højskolens afgørelser efter regler fastsat i medfør af stk.

2 kan påklages til undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 4. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler for adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 5. Undervisnings- og forskningsministeren kan bestemme, at afgørelser vedrørende højskolens drift og virksomhed ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 6. Anvendelse af sikrede og lukkede afdelinger, isolation, fiksering m.v. i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge og for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap må alene ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne herfor. Aflåsning om natten af værelser i sikrede afdelinger betragtes ikke som isolation.

Stk. 7. Under ophold i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge kan børn og unge-udvalget, jf. § 127, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, uden retskendelse træffe beslutning om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen. Kontrol af breve og andre henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat, jf. § 124, stk. 3, må ikke finde sted. En beslutning efter 1. pkt. kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt. Socialministeren fastsætter nærmere regler om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.

Stk. 8. Under andre døgnophold uden for hjemmet end nævnt i stk. 6, som er formidlet af kommunalbestyrelsen, må magtanvendelse kun ske, når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 9. Over for unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, kan politiet, hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, modsætte sig, at den unge modtager besøg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol. Den unge har altid ret til ukontrolleret besøg af sin forsvarer. Hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, kan politiet endvidere forlange at gennemse og, hvis det findes påkrævet, standse den unges breve inden modtagelsen eller afsendelsen samt forbyde den unge at foretage telefonsamtaler eller anden kommunikation med personer uden for institutionen eller betinge telefonsamtaler og anden kommunikation af, at samtalen overhøres. Den unge har ret til ukontrolleret brevveksling med retten, forsvareren, justitsministeren og Folketingets Ombudsmand. Den unge skal underrettes om politiets beslutning og kan forlange den forelagt for retten til afgørelse. Socialministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om besøg, brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.

Kapitel 4

Klageadgang m.v.

§ 15. Kommunalbestyrelsens og det i § 126 nævnte børn og unge-udvalgs afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er bestemt i loven, indbringes for det sociale ankenævn. Afgørelser om fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder om, hvilke pladser der skal være til rådighed for kommunens indbyggere, og takstfastsættelse for tilbudene, kan ikke indbringes for anden administrativ klagemyndighed.

Stk. 2. De afgørelser, der efter denne lov træffes af revaliderings- og pensionsnævnet, kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

Stk. 3. Det sociale ankenævns afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den Sociale Ankestyrelse kan dog optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning.

Stk. 4. Klage til det sociale ankenævn eller Ankestyrelsen skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til behandling efter stk. 3, 2. pkt., skal indgives inden for samme tidsfrist. Det sociale ankenævn og Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af formanden for det sociale ankenævn henholdsvis chefen for Ankestyrelsen.

Stk. 5. Ved behandlingen af skønsmæssige afgørelser efter denne lov, der er truffet af de kommunale myndigheder, som er nævnt i den sociale styrelseslovs § 2, stk. 2, 2. pkt., kan de sociale ankenævn og Ankestyrelsen kun tilsidesætte skønnet, hvis det er ulovligt eller åbenbart urimeligt.'

Stk. 6. Amtsrådets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse, medmindre andet er bestemt i loven.

Afgørelser om fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder om, hvilke pladser der skal være til rådighed for amtskommunens indbyggere, og takstfastsættelse for tilbudene, kan ikke indbringes for anden administrativ klagemyndighed.

Stk. 7. Klage over det sociale ankenævns og revaliderings- og pensionsnævnets afgørelser kan ikke tillægges opsættende virkning. Det sociale ankenævn kan dog efter begæring tillægges en klage over en afgørelse efter § 68, og § 83, stk. 1, 2 og 5, opsættende virkning. Formanden for ankenævnet træffer afgørelse herom inden 14 dage efter klagens modtagelse. Formandens afgørelse kan ikke indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse efter § 68, § 83, stk. 1, 2 og 5, og § 115, stk. 1 og 2, opsættende virkning, § 6, stk. 6, i lov om Den Sociale Ankestyrelse finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af klagesager.

§ 15 a. Kommunalbestyrelsen kan indbringe det sociale ankenævns, revaliderings- og pensionsnævnets og amtsrådets afgørelse efter denne lov for den Den Sociale Ankestyrelse.

§ 15 b. Såfremt Ankestyrelsen ændrer det sociale ankenævns afgørelse eller revaliderings- og pensionsnævnet afgørelse til ugunst for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen samtidig beslutning om tidspunktet for bortfald eller ændring af ydelsen.

Stk. 2. En ydelse, der er iværksat eller udbetalt på grundlag af en afgørelse, kan dog ikke kræves tilbagebetalt for perioden før den ændrede afgørelse, medmindre de almindelige betingelser i § 25 og § 26 er opfyldt.

Stk. 3. Den Sociale Ankestyrelse kan ved afgørelser om støtte til erhvervelse af motorkøretøj efter § 58, stk. 3 og 8, samtidig træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse af lån m.v.

§ 15 c. Afgørelser, som i henhold til § 10, stk. 5, træffes af en privat huminitær organisation, kan, medmindre andet er bestemt i loven, indbringes for det sociale ankenævn i det amt, hvor klageren bor eller opholder sig. Hvis klageren bor eller opholder sig i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, indbringes klagen for Det Sociale Ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Bestemmelserne i § 15, stk. 1, 2. pkt., stk. 3-5 og stk. 7, og § 15 b finder tilsvarende anvendelse.

§ 16. Uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser efter denne lov afgøres af det sociale ankenævn, som den kommune, som forpligtelsen gøres gældende mod, hører under. § 15, stk. 3, og stk. 4, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Oplysningspligt og straffebestemmelser

§ 17. Den myndighed, der behandler en sag efter denne lov, kan pålægge den, der søger bistand, at medvirke til sagens oplysning, herunder ved at lade sig undersøge af en læge eller indlægge til observation og behandling. Vedkommende myndighed kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, som må anses for nødvendige for sagen, herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Oplysninger om økonomiske forhold kan i elektronisk form indhentes fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser. Endvidere kan vedkommende myndighed forlange optaget retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018.

§ 18. Den, der modtager social bistand, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at bistanden indskrænkes eller ophører.

§ 19. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunalbestyrelserne, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at en person har behov for social bistand.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til hjælpeforanstaltninger efter denne lov.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter

 • 1) praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan videregive oplysninger om børn med synshandicap til Statens Øjenklinik, for at klinikken kan varetage sine behandlingsmæssige og administrative aktiviteter, og
 • 2) Statens Øjenklinik kan videregive de i nr. 1 nævnte oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af synshandicap kan iværksættes.

§ 20. Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen.

§ 21. Med bøde eller hæfte straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov,
 • 2) i forbindelse med ansøgning, eller når der afkræves ham oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse,
 • 3) overtræder § 20.

§ 22. (Ophævet ved lov nr. 301 af 6. juni 1984).

§ 23. Den, som tilskynder eller hjælper et barn, der er anbragt uden for hjemmet efter denne lov, til at undvige eller holder den undvegne skjult, straffes med hæfte eller fængsel i indtil 2 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

§ 24. Den, der i strid med reglerne i denne lov anbringer eller modtager et barn i pleje eller fjerner et barn fra familiepleje, straffes med bøde.

Kapitel 6

Tilbagebetaling

§ 25. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i § 18 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af den del af den særlige støtte efter § 37 a, der ydes til dækning af terminsudgifter.

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilbagebetaling,

 • 1) når der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomi, ubegrundede opgivelse af et arbejde eller beskæftigelsesfremmende foranstaltning, nægtelse af at påtage sig et rimeligt tilbud om arbejde eller af at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger,
 • 2) når der må ydes en person hjælp, fordi den pågældende eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid,
 • 3) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen,
 • 4) når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved hjælpens udbetaling har gjort modtageren bekendt med tilbagebetalingspligten.

§ 27. Tilbagebetalingskravet gennemføres ved en betalingsordning, der fastsættes af kommunalbestyrelsen under hensyn til, hvad pågældende kan udrede uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold.

Stk. 2. Inddrivelsen sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk.

2.

Stk. 3. Når der er ydet kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, indtræder kommunalbestyrelsen for et beløb, der svarer til hjælpen, i retten til udbetaling af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i stk. 1 og 2 har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Afsnit II

Rådgivning og tilsyn

Kapitel 7

Almindelige regler om rådgivning m.v.

§ 28. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde enlige og familier vederlagsfri løbende vejledning og rådgivning og er forpligtet til ved opsøgende virksomhed at rette sådant tilbud til enhver, som må antages at trænge hertil. Målet for vejledningsarbejdet er at hjælpe de pågældende over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt sætte dem i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp. Vejledningen kan ydes alene eller i forbindelse med anden hjælp eller bistand. Rådgivning og vejledning skal kunne ydes anonymt og som et åbent tilbud til enhver, herunder børn og unge, som alene søger rådgivning og vejledning.

§ 29. I vejledningsarbejdet skal anvendes personer, der i kraft af deres uddannelse eller tidligere virksomhed har særlige forudsætninger for arbejdet. Til støtte for vejlederne stiller amtskommunen i fornødent omfang sagkyndige til rådighed og påtager sig i specielle tilfælde selv vejledningsarbejdet.

Stk. 2. De under Socialministeriet hørende konsulenter for åndssvage, blinde, døve, tunghøre og vanføre bistår de i stk. 1 nævnte vejledere og særligt sagkyndige. Socialministeren fastsætter nærmere retningslinier for konsulenternes virksomhed.

§ 30. Arbejdsministeren fastsætter regler om fortrinsadgang til visse offentligt regulerede beskæftigelser for personer, der på grund af invaliditet har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

§ 31. Når en familie er husvild, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at anvise familien husly mod betaling, der ikke må overstige hverken lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en familie af denne størrelse.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om betaling for brugen af midlertidige opholdssteder, hvortil hjemløse anvises indkvartering, og hvor det offentlige afholder udgifterne.

Lejelovgivningens regler finder ikke anvendelse, jf. lejelovens § 2, stk. 1.

Stk. 3. Betalingen efter stk. 1 og 2 inddrives efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for det sociale ankenævn, men ikke for højere administrativ myndighed.

Kapitel 8

Særlige regler om børn og unge

Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 32. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år i kommunen lever.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal yde forældremyndighedsindehaveren eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, rådgivning og støtte, når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer, medmindre andet er fastsat i loven, beslutning om undersøgelse og foranstaltninger m.v.

§ 32 a. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden.

Amtsrådets opgaver

§ 32 b. Amtsrådet yder kommunalbestyrelsen vejledning og konsulentstøtte vedrørende såvel planlægning som udførelse af kommunalbestyrelsens forebyggende og støttende virksomhed for børn og unge.

Stk. 2. Det påhviler såvel amtsrådet som kommunalbestyrelsen at samarbejde om den forebyggende og støttende virksomhed for børn og unge.

Undersøgelser

§ 32 c. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Beslutning herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog § 32 d. Hvis det er påkrævet, skal kommunalbestyrelsen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog, eventuelt ved henvisning til det i kapitel 17 nævnte rådgivningscenter.

Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader.

§ 32 d. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen ved anbringelse på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Foranstaltninger

§ 33. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Det bør tilstræbes, at barnet eller den unge kan blive i hjemmet. Beslutningen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog § 34. En beslutning efter stk. 2, nr. 10, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte

 • 1) at yde konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold og kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge et dagtilbud, en ungdomsklub, et uddannelsessted eller lignende,
 • 2) at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,
 • 3) at yde familiebehandling eller lignende støtte,
 • 4) at etablere døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien,
 • 5) at etablere en aflastningsordning,
 • 6) at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge,
 • 7) at yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i nr. 1-5, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil,
 • 8) at yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet,
 • 9) at yde økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og
 • 10) at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på andet godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov, jf. §§ 66 og 96.

§ 34. Beslutning efter § 33, stk. 2, nr. 1 og nr. 6, jf. § 33, stk.

1, kan træffes, selv om forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke. Beslutning herom skal træffes i et møde i det udvalg, der efter § 2, stk. 2, i den sociale styrelseslov varetager det pågældende sagsområde. I kommuner med magistratsordning træffes beslutningen af vedkommende magistratsmedlem.

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

§ 35. Når der på grund af

 • 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
 • 2) vold eller andre alvorlige overgreb,
 • 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
 • 4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe beslutning om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10. Der kan kun træffes en beslutning efter 1. pkt., når det må anses for godtgjort, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget bestemme, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter § 33, stk. 2, nr. 10.

Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge-udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe beslutning om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov, og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 35 a. Opretholdelse af en foranstaltning efter § 35 ud over 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse forudsætter fornyet beslutning i udvalget. Er sagen indbragt for Ankestyrelsen eller forelagt for landsretten eller Højesteret, regnes fristen fra den endelige afgørelse eller dom. Uanset bestemmelsen i 1. og 2. pkt.

kan børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten fastsætte en kortere frist for fornyet behandling i udvalget.

Stk. 2. Børn og unge-udvalget kan undtagelsesvis fastsætte en længere frist end nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., når de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med stor sikkerhed må antages at vedvare ud over fristen og hensynet til barnet eller den unge afgørende tilsiger, at fristen forlænges. Samme beføjelse har Ankestyrelsen og retten.

Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke

§ 35 b. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for varig og betydelig invaliditet, kan børn og unge-udvalget træffe beslutning om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Foreløbige foranstaltninger

§ 35 c. Beslutning efter §§ 14, stk. 7, 32 d, 35, 35 b, 65, stk.

4, og 67, stk. 3, 2. pkt., som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan træffes foreløbigt af formanden eller i dennes forfald næstformanden for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver skal inden 24 timer efter iværksættelsen af en foreløbig beslutning have skriftlig meddelelse om afgørelsen samt en begrundelse for afgørelsen.

Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og til at udtale sig om sagen samt om retten til vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 3. En foreløbig beslutning efter stk. 1 skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af beslutningen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.

Stk. 4. En beslutning, der er godkendt efter stk. 3, har gyldighed i 1 måned, for så vidt angår § 32 d dog indtil undersøgelsen er afsluttet. En beslutning vedrørende § 65, stk. 4, har gyldighed, indtil der træffes en ny beslutning om flytning eller hjemtagelse.

Stk. 5. Chefen for Den Sociale Ankestyrelse kan give pålæg om iværksættelse af en foreløbig foranstaltning efter stk.

1. Det kan undtagelsesvis bestemmes, at beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen inden for den i stk. 3 nævnte frist.

Ophør af foranstaltninger

§ 36. Foranstaltninger efter §§ 33, 34 og 35 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hjemgivelse, uanset at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter § 35. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme en begæring om hjemgivelse, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget efter § 35.

Stk. 2. Foranstaltninger i form af en personlig rådgiver eller døgnophold i institution, plejefamilie eller andet egnet opholdssted kan dog opretholdes, indtil den unge fylder 20 år, hvis den unge er indforstået hermed.

Det sociale ankenævns og Den Sociale Ankestyrelses beføjelser uden klage

§ 36 a. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke foretager fornødne undersøgelser, kan det sociale ankenævn træffe beslutning om, at der skal iværksættes undersøgelse, og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter § 33 og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse, kan det sociale ankenævn pålægge kommunalbestyrelsen at træffe en afgørelse eller træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Stk. 3. Den Sociale Ankestyrelse har samme beføjelser som det sociale ankenævn og kan træffe beslutning efter §§ 32 d, 35 og 35 b og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Fuldbyrdelse

§ 36 b. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent forlange bistand af politiet til at gennemføre afgørelser efter §§ 32 d, 35 og 35 b.

Afsnit III

Kontanthjælp

Kapitel 9

Kontanthjælp til underhold m.v.

§ 37. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, ydes der kontanthjælp med et samlet månedligt beløb.

Stk. 2. Til personer med forsørgelsespligt over for børn ydes et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til andre ydes et beløb, der svarer til 60 pct. af højeste dagpenge. Til ægtepar ydes summen af de beløb, hver af ægtefællerne efter deres forsørgelsespligter er berettiget til.

Stk. 3. Til unge under 23 år, der ikke har forsørgelsespligt over for ægtefælle eller børn, ydes et beløb på 2.080 kr. til hjemmeboende og 4.251 kr. til udeboende. Til unge under 21 år, der i en sammenhængende periode på 12 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger 4.251 kr., ydes hjælpen dog efter reglerne for personer over 23 år. Til unge over 21 år og under 23 år ydes hjælpen ligeledes efter reglerne for personer over 23 år, hvis de i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger 4.251 kr. Til unge gravide, der har passeret 12. svangerskabsuge, ydes hjælp efter reglerne for personer over 23 år.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om hjælp til personer, der aftjener civil værnepligt eller værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslandene, kontanthjælpsmodtagere, der udfører frivilligt ulønnet arbejde i udlandet, og personer, der opholder sig i institutioner m.v efter § 105, er henvist til døgnophold efter § 68 a, eller opholder sig i institutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 5. De beløb, der er nævnt i stk. 3, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Socialministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.

§ 37 a. Til en person, der er kommet ud for ændringer i sine forhold, og hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, yder kommunalbestyrelsen særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp efter § 37 en særlig støtte.

Stk. 2. Inden tildeling af støtten skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler for, efter hvilke kriterier der ydes særlig støtte efter stk. 1.'

§ 38. I kontanthjælpen efter § 37 fradrages pågældendes og ægtefællens indtægter, jf. dog stk. 2. Forinden nedsættes indtægterne dog med de nødvendige udgifter til arbejdsredskaber og -beklædning samt til transport i forbindelse med erhvervelse af indtægterne. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal fradrages i kontanthjælpen, når ferien holdes, og der kan kun foretages fradrag svarende til kontanthjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Stk. 2 . Der foretages ikke fradrag i kontanthjælpen for

 • 1) invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter lov om social pension,
 • 2) erstatninger for varigt men, indtægter, der hidrører herfra, og godtgørelse for ikke-økonomisk skade,
 • 3) ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z,
 • 4) værdien af kost m.v. under midlertidig indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingssituation. Hvis sygehusopholdet varer i mere end 6 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen,
 • 5) vederlag, der hidrører fra hverv som tilforordnet ved valg,
 • 6) indtægter hos børnene.

Stk. 3 . Personer, der har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 3 måneder eller derover, kan have arbejdsindtægter på indtil 2.000 kr. pr. måned, uden at der sker fradrag i kontanthjælpen, dog maksimalt 12.000 kr. Denne mulighed for fradragsfri indtægter er begrænset til i alt 6 sammenhængende måneder. Det fradragsfri beløb kan optjenes pr. voksen kontanthjælpsmodtager i husstanden.

§ 39. Ydelse af hjælp forudsætter, at hverken den, der søger hjælpen, eller ægtefællen er i besiddelse af formue, hvoraf det økonomiske behov kan dækkes. Der skal dog ses bort fra formue, der er nødvendig for bevarelse eller opnåelse af en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til pågældendes og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 2. Der skal endvidere ses bort fra erstatning, som udbetales som kompensation for varigt meen og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z.

§ 40. Ydelse af hjælp forudsætter, at såvel den, der søger hjælpen, som ægtefællen har udnyttet sine arbejdsmuligheder. Dette kan f.eks. anses for godtgjort,

 • 1) når den pågældende ikke har et rimeligt tilbud om arbejde eller deltagelse i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger,
 • 2) når det er attesteret af en læge, at pågældende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, eller at en fortsættelse af det hidtidige arbejde vil medføre risiko for forringelse af pågældendes helbred,
 • 3) når pågældende ikke kan påtage sig indtægtsgivende arbejde af hensyn til en uddannelse eller omskoling, der er begyndt eller fortsat efter tilskyndelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 43,
 • 4) når en forsørger ikke kan påtage sig indtægtsgivende arbejde på grund af pasning af børn, og kommunalbestyrelsen ikke kan anvise anden pasningsmulighed, eller
 • 5) når den ene ægtefælle er afskåret fra indtægtsgivende arbejde af en af de årsager, der er nævnt under nr. 1-3, og den anden ægtefælle i længere tid ikke har haft sådant arbejde, navnlig af hensyn til børnenes pasning eller
 • 6) når pågældende deltager i frivilligt, ulønnet arbejde i udlandet efter de af socialministeren fastsatte regler i henhold til § 37, stk. 4.

Stk. 2. Den, som nægter at medvirke til udvikling og produktion af krigsmateriel, fortaber ikke herved retten til ydelse af hjælp.

Stk. 3. Der kan ikke ydes hjælp til personer, der er under uddannelse. Socialministeren fastsætter dog nærmere regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., er ikke til hinder for, at der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle er under uddannelse.

§ 41. Kommunalbestyrelsen skal, når der ydes hjælp efter § 37, vurdere, om der er grund til at iværksætte særlige hjælpeforanstaltninger med henblik på, at modtageren igen bliver i stand til at klare sig selv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i øvrigt senest 3 måneder efter hjælpens påbegyndelse tage den pågældendes og familiens forhold op til bedømmelse af, om der er grundlag for at yde andre former for bistand end løbende økonomisk hjælp, herunder rådgivning om afvikling eller nedbringelse af faste udgifter, som pågældende ikke kan forventes at blive i stand til at afholde fremtidig.

Stk. 3. Hvis hjælpen er begrundet i sygebehandling eller erhvervsmæssige foranstaltninger, er det en betingelse, at lægens eller kommunalbestyrelsens anvisninger følges.

§ 42. (Ophævet ved lov nr. 853 af 20. december 1989).

§ 42 a. (Ophævet ved lov nr. 496 af 30. juni 1993).

Kapitel 10

Hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig optræning eller omskoling m.v.

§ 43. Når det må anses for påkrævet af hensyn til en persons mulighed for fremtidig at klare sig selv og sørge for sin familie, ydes der hjælp til uddannelse og erhvervsmæssig optræning eller omskoling, i det omfang der ikke ydes hjælp hertil efter reglerne i anden lovgivning.

Stk. 2. Når der er iværksat en revalidering i overensstemmelse med en forud fastlagt erhvervsplan, udbetales der en fast revalideringsydelse, der udgør 11.031 kr. månedligt. For personer under 23 år udgør den faste revalideringsydelse halvdelen af beløbet i første punktum, medmindre der foreligger særlige forhold. Ud over den faste revalideringsydelse kan der ydes hjælp til de særlige udgifter, der følger af uddannelsen eller handicappet.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler for, hvornår en erhvervsplan kan berettige til hjælp efter stk. 2, og for, hvornår unge under 23 år kan opnå revalideringsydelse efter stk.

2, 1. pkt.

Stk. 4. Den faste revalideringsydelse efter stk. 2 udbetales, til erhvervsplanen er gennemført. Ydes den faste revalideringsydelse til uddannelse, udbetales ydelsen i en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid. Den faste revalideringsydelse kan dog højst udbetales for en periode af 5 år. Kommunalbestyrelsen kan forlænge støtteperioden, hvis der foreligger særlige grunde herfor. Socialministeren fastsætter regler herom.

Stk. 5. Ret til den faste revalideringsydelse er betinget af, at erhvervsplanen følges. Udførelse af andet arbejde i en revalideringsperiode, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, kan kun ske i kortvarige perioder med beskæftigelse, der kan anses for relevant eller forenelig med revalideringens gennemførelse. Socialministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang arbejdsindtægter medfører fradrag i revalideringsydelsen.

Stk. 6. Der kan ydes hjælp til de særlige udgifter, der følger af en uddannelse eller en anden aktivitet, som er nødvendig eller hensigtsmæssig for at kunne tilrettelægge og iværksætte en revalidering i overensstemmelse med en fastlagt erhvervsplan, samt til dækning af udgifter, der følger af et handicap.

Stk. 7. Personer med nedsat erhvervsevne, jf. stk. 1, som under uddannelse, erhvervsmæssig optræning eller omskoling modtager hjælp efter anden lovgivning til dækning af deres leveomkostninger, kan få særskilt hjælp til de særlige udgifter, der følger af uddannelsen eller handicappet.

Stk. 8. Ved optræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked kan hjælpen ydes som løn eller løntilskud, der fastsættes uanset stk. 2, 1. og 2. pkt. Herudover kan der ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter og handicapbetingede udgifter.

Stk. 9. Der kan ydes særskilt hjælp til anskaffelse af værktøj og arbejdsredskaber, hvis det er af afgørende betydning for en person med nedsat erhvervsevne og hjælpen skønnes rimelig i forhold til den pågældendes økonomiske situation. Der kan endvidere ydes hjælp til kortvarige kurser, der er nødvendige for at opnå eller fastholde et bestemt arbejde.

Stk. 10. Under samme betingelser som i stk. 9, 1. pkt., kan der ydes hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed, herunder anskaffelse af et motorkøretøj, der indgår som sædvanligt led i den pågældende virksomhed.

Stk. 11. Hjælp efter stk. 9, 1. pkt., og stk. 10 kan ydes som lån, når det findes rimeligt under hensyn til den pågældendes fremtidige erhvervsmuligheder. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 44. Afgørelse om hjælp efter § 43, stk. 10, træffes af revaliderings- og pensionsnævnet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Afgørelse om henstand med tilbagebetaling eller eftergivelse af lån ydet efter § 43, stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, træffes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Inddrivelse af forfaldne, ikke betalte afdrag på lån ydet efter § 43, stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, samt efter de hidtidige regler i § 42, stk. 4, 7 og 8, sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 3. Den faste revalideringsydelse, der er nævnt i § 43, stk. 2, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Socialministeren bekendtgør størrelsen af det regulerede beløb.

§ 45. Kommunalbestyrelsen skal påse, at modtagerne af den faste revalideringsydelse overholder den fastlagte erhvervsplan, og mindst hvert halve år indhente oplysning om revalideringens forløb.

Kapitel 11

Hjælp i særlige tilfælde

§ 46. Til en person, der kommer ud for ændringer i sine forhold, kan der særskilt eller i forbindelse med udbetalingen af kontanthjælpen ydes hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt pågældendes egen afholdelse af disse udgifter i afgørende grad ville vanskeliggøre pågældendes og familiens økonomiske muligheder for fremtidig at klare sig selv.

§ 46 a. Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, såfremt pågældende ikke selv har midler til at afholde udgifterne.

§ 46 b. Der kan ydes økonomisk hjælp til dækning af udgifter til at opretholde en samværsret med et eller flere børn under 18 år, når ansøgeren ikke selv har midler dertil. Der kan under samme økonomiske betingelser ydes hjælp til dækning af udgifter til opretholdelse af kontakt mellem barnet og den af forældrene, der har del i forældremyndigheden, når barnet bor hos den anden af forældrene.

Stk. 2. Der kan ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der af den ene af forældrene eller af pårørende er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Det er herved en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet, og at indehaveren af forældremyndigheden ikke selv har midler til at afholde udgiften.

§ 46 c. Der kan ydes hjælp til dækning af udgifterne ved et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet, og når barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud, jf. § 4, stk. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved forsørgelsen.

§ 47. Der kan ydes en person, som ikke selv har midler dertil, hjælp til en flytning, som medfører forbedring af pågældendes eller familiens boligmæssige eller erhvervsmæssige forhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt flytning sker til en anden kommune, indhente samtykke fra kommunalbestyrelsen i denne kommune, inden hjælpen ydes. Hvis denne fremgangsmåde ikke er fulgt, betragtes den kommune, der har ydet hjælpen, fortsat som opholdskommune, indtil pågældende i mindst 3 måneder har klaret sig uden bistand efter denne lov, dog længst i 2 år efter flytningen.

Stk. 3. Såfremt flytning sker til udlandet, er det en forudsætning for, at der kan ydes hjælp hertil, at pågældende er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land, eller at der er sikret pågældende varige arbejdsmuligheder i landet.

§ 47 a. Til udlændinge, der har opholdstilladelse efter

 • 1) udlændingelovens §§ 7 og 8,
 • 2) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,
 • 3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,
 • 4) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 1-3,
 • 5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1,
 • 6) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2 og 3,
 • 7) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding, samt
 • 8) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9, stk. 2, nr. 4,

men som ønsker at tage varigt ophold i deres hjemland eller tidligere opholdsland, kan der i stedet for flyttehjælp efter § 47, stk. 3, ydes hjælp til repatriering, såfremt de pågældende ikke selv har midler hertil. Til de personer, der er nævnt i nr. 4-6 og 8, kan hjælp til repatriering dog kun ydes, når de vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem de har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

STK. 2. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

 • 1) udgifter til billet til fly, tog m.v.,
 • 2) udgifter til transport (overfladetransport) af personlige ejendele op til 1 m3 pr. voksen og op til 1/2 m3 pr. barn samt højst 5.000 kr pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendig for ansøgerens eller familiens erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland,
 • 3) hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland og til rejseudgifter i øvrigt med indtil 15.000 kr. pr. person over 18 år og med indtil 5.000 kr. pr. person under 18 år,
 • 4) udgifter til sygeforsikring i 1 år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, såfremt der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring.

STK. 3. Såfremt der er mulighed herfor, kan en udlænding i stedet for hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 3, tilbydes arbejde ved et bistandsprojekt i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

STK. 4. En udlænding, der har benyttet muligheden for at bevare sin opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens § 17 a, kan kun modtage hjælp efter stk. 1 een gang.

STK. 5. Beløbene i stk. 2, nr. 2 og 3, reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 47 b. Til udlændinge, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1 eller 2, og som med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 3 år, men som ønsker at tage varigt ophold i deres hjemland eller tidligere opholdsland, kan der, såfremt de pågældende ikke selv har midler hertil, i stedet for flyttehjælp efter § 47, stk. 3, ydes hjælp til repatriering efter § 47 a, stk. 2.

STK. 2. Stk. 1 gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i en stat, om er tilsluttet Det Europæiske Fællesskab, eller udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

STK. 3. Personer, som er gift eller lever i fast samlivsforhold med en her i landet fastboende person, kan kun modtage hjælp til repatriering efter stk. 1, når de vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland samme med ægtefællen eller samleveren.

STK. 4. En udlændinge kan kun modtage hjælp efter stk. 1 én gang.

§ 48. Personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med et fysisk eller psykisk handicap, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet, såfremt disse overstiger 2.400 kr. i løbet af et kalenderår.

Stk. 2. Beløbsbegrænsningen i stk. 1 gælder dog ikke:

 • 1) Personer, der i hjemmet forsørger et barn med et vidtgående handicap.
 • 2) Personer, der i hjemmet forsørger et barn med en kronisk lidelse.
 • 3) Personer, der i hjemmet forsørger et handicappet barn, og som ikke selv har midler til at afholde merudgiften.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1.

Stk. 4. Personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der har ophold i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet. Personer, som er døvblinde, har herudover ret til i fornødent omfang at få hjælp af en særlig kontaktperson.

Socialministeren fastsætter regler om afgrænsningen af den personkreds, der har ret til bistand.

Stk. 5. Hjælpen efter stk. 1 og 4 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v.

følges.

§ 48 a. Forældre til alvorligt syge børn under 14 år har ret til en økonomisk godtgørelse, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 25 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

Stk. 3. Kravet i stk. 2 om en sygeperiode på 25 dage eller mere gælder ikke ved hospitalsophold for børn af enlige forsørgere, der har ret til ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1 eller 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Godtgørelsen svarer til de sygedagpenge, modtageren i tilfælde af egen sygdom ville være berettiget til efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Til selvstændige, som ikke er tilmeldt den frivillige forsikring, kan der dog udbetales godtgørelse fra 1. fraværsdag. Den udbetalte godtgørelse til barnets forældre kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til det højeste beløb, der efter § 9, stk. 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel kan udbetales af kommunen efter reglerne om sygedagpenge. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at der til barnets forældre kan ydes en højere godtgørelse end fastsat i 3. pkt.

Stk. 5. Der kan højst ydes godtgørelse i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for udbetaling af godtgørelsen, herunder regler om, hvorledes godtgørelsen fordeles mellem barnets forældre.

§ 49. Hvis en person, der søger hjælp efter bestemmelserne i dette afsnit, ikke skønnes i stand til ved bistand fra den kommunale rådgivning at administrere kontante beløb, kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvis beslutte, på hvilken måde hjælpen skal udbetales.

Stk. 2. Har en person, der modtager kontanthjælp efter § 37, undladt at betale for dagpleje, jf. § 64, stk. 3, eller daginstitution, jf. § 73, kan kommunalbestyrelsen tilbageholde den fremtidige månedlige betaling i den fremtidige kontanthjælp.

Afsnit III A (Ophævet ved lov nr. 496 af 30. juni 1993).

Afsnit IV

Kapitel 12

Praktisk bistand i hjemmet

§ 50. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for, at der i kommunen findes en hjemmehjælpsordning, således at der kan ydes praktisk bistand i hjemmene af hjemmehjælpere, der er uddannet til at varetage dette hverv.

§ 51. Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige arbejdsopgaver i hjemmet, når der er behov herfor på grund af sygdom, fødsel eller rekonvalescens.

Stk. 2. Når der er ydet hjemmehjælp i 3 uger, skal kommunalbestyrelsen tage op til bedømmelse, om der fortsat er behov herfor, og om der er brug for andre hjælpeforanstaltninger.

§ 52. Hjemmehjælpere kan udsendes til lejlighedsvis afløsning af personer, der i hjemmet passer et barn eller en voksen med en fysisk eller psykisk lidelse.

§ 53. Varig hjemmehjælp ydes som bistand til husligt arbejde og personlige fornødenheder, som en person på grund af en vedvarende lidelse eller svækkelse ikke kan udføre på egen hånd.

§ 54. Midlertidig hjemmehjælp ydes gratis til personer, hvis indkomstgrundlag jf. stk. 3-5 ikke overstiger folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg og et tillæg for hvert barn svarende til særligt børnetilskud efter § 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. I øvrigt kræves en betaling, der er afpasset efter modtagerens økonomiske forhold. Socialministeren fastsætter regler herom.

Stk. 2. Betalingen for midlertidig hjemmehjælp fastsættes på grundlag af modtagerens indkomstgrundlag den 1. januar og under hensyn til de pensions- og børnetilskudssatser, jf. stk. 1, der gælder på dette tidspunkt.

Stk. 3. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 1 og 2, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Stk. 4. Indkomstgrundlaget efter stk. 3 opgøres på grundlag af indkomsten for det senest afsluttede indkomstår.

Indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 3 og 4 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, gældende pr. 1. januar i indkomståret, jf. stk. 4, og pr. 1. januar det følgende år.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter regler om fravigelse af indkomstgrundlaget ved ændrede økonomiske forhold.

Stk. 7. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1-3.

Stk. 8. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomstgrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomstgrundlaget, jf. stk. 1-3.

§ 55. Der kræves ikke betaling for varig hjemmehjælp.

Stk. 2. Ydes der hjælp efter § 52, kræves der ikke betaling, hvis udgiften omfattes af § 48.

§ 56. Hvis der i et hjem er behov for hjemmehjælp, men kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, kan der i stedet ydes tilskud til dækning af udgifter til hjælp, som familien selv antager.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes således, at modtageren så vidt muligt stilles, som om der var ydet hjemmehjælp med anvendelse af §§ 54 og 55.

§ 57. Kommunalbestyrelsens afgørelse om den bistand, der kan ydes i det enkelte tilfælde, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12 a

Hjælp i forbindelse med pasning af døende i hjemmet

§ 57 a. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag). Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller anden institution. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

§ 57 b. Plejevederlag efter § 57 a til personer med lønindtægt, eller hvad dermed kan sidestilles, beregnes på grundlag af plejerens gennemsnitlige indtægt i de seneste 12 måneder før påbegyndelse af plejeforholdet. Plejevederlaget kan dog højst udgøre et beløb svarende til højeste hjemmehjælperløn med stedtillæg. Herudover ydes et tillæg på 12,5 pct. af det beløb, der beregnes efter 1. og 2. pkt. Tillægget udbetales ved plejeforholdets ophør.

Stk. 2. Der kan også ydes supplerende plejevederlag til personer, som i stedet vælger at nedsætte deres arbejdstid. Plejevederlag ydes i disse tilfælde forholdsmæssigt svarende til den nedsatte arbejdstid. Hvis flere personer udfører plejen, kan det samlede plejevederlag normalt ikke overstige det i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 3. Plejevederlag til personer med indtægt ved selvstændig virksomhed udgør pr. uge altid mindst 2/3 af det højeste beløb, der kan udbetales i medfør af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Såfremt pågældende kan dokumentere, at indtægten berettiger til et højere plejevederlag end nævnt i 1. pkt., beregnes plejevederlaget på grundlag af denne indtægt, dog højst med et beløb svarende til højeste hjemmehjælperløn med stedtillæg.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde plejevederlag med et højere beløb end anført i stk. 1, 2.

pkt.

§ 57 c. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus eller anden institution medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om ophør af retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig.

§ 57 d. Såfremt den plejekrævende har udgifter, som ikke dækkes efter anden lovgivning, til lægeordineret medicin, sygeplejeartikler og lignende, kan der særskilt eller i forbindelse med plejevederlag ydes hjælp hertil uden hensyn til pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

§ 57 e. For hjemmehjælp efter reglerne i kapitel 12, der ydes i tilslutning til pleje af en døende, kræves der ikke betaling, uanset om den praktiske bistand er varig eller midlertidig.

§ 57 f. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afsnit V

Kapitel 13

Hjælpemidler m.v.

§ 58. Til personer med invaliditet eller varig sygdoms- eller aldersbetinget svagelighed kan der ydes støtte til hjælpemidler, herunder merudgifter til særlige beklædningsgenstande, som

 • 1) er nødvendige, for at pågældende kan udøve et erhverv, eller
 • 2) i væsentlig grad kan afhjælpe pågældendes lidelse eller
 • 3) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om

 • 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
 • 2) hvornår støtte til et hjælpemiddel ydes som lån,
 • 3) i hvilket omfang modtageren selv skal bære en del af udgiften til et hjælpemiddel,
 • 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler,
 • 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan udleveres fra en institution.

Stk. 3. Til personer, der er omfattet af stk. 1, kan der ydes støtte til erhvervelse af motorkøretøj. Støtten ydes som rentefri lån inden for en ramme på 108.000 kr. Socialministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af lån, herunder om, at pligten til at tilbagebetale en del af lånet kan bortfalde. Den del af lånet, der skal tilbagebetales, forhøjes med 20 pct. af den del af indkomstgrundlaget, jf. stk. 4, der overstiger 129.000 kr.

Stk. 4. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 3, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk.

2. Reglerne i § 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter regler om fravigelse af indkomstgrundlaget ved væsentlige ændringer af ansøgerens økonomiske forhold. Endvidere fastsætter socialministeren regler om, i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til invalideaggregater m.v.

Stk. 6. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 3-5.

Stk. 7. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomstgrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomstgrundlaget, jf. stk. 3-5.

Stk. 8. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med en persons invaliditet, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 3 og anskaffelsesprisen. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 9. Afgørelsen om støtte til motorkøretøjer træffes efter indstilling fra kommunalbestyrelsen af revaliderings- og pensionsnævnet, hvortil også afgørelser om støtte til andre bekostelige hjælpemidler kan henlægges efter socialministerens bestemmelse. Afgørelser om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån træffes dog af kommunalbestyrelsen.

Stk. 10. Inddrivelse af forfaldne, ikke betalte afdrag på lån ydet efter stk. 3 sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 11. Det er en forudsætning for støtte efter denne bestemmelse, at hjælpemidlet ikke kan ydes efter arbejdsskadeforsikringslovgivningen eller som led i behandling på offentligt sygehus.

Stk. 12. De beløb, der er nævnt i stk. 3, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

§ 58 a. Som led i rådgivningsforpligtelsen efter § 29 påhviler det amtskommunerne at medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. Amtskommunerne skal sørge for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

§ 59. Til personer med invaliditet eller varig sygdoms- eller aldersbetinget svagelighed kan der ydes nødvendig hjælp til indretning af boligen for at gøre denne bedre egnet som opholdssted for pågældende.

Stk. 2. Der kan ydes støtte til dækning af udgifter til medhjælp eller særlige indretninger i kollektivboliger for invalider eller folkepensionister.

§ 60. Kommunalbestyrelsen iværksætter eller yder støtte til omsorgsarbejde for personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter retningslinier for, hvilke foranstaltninger der er berettiget til støtte efter stk. 1.

§ 61. Til personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse, kan der ydes tilskud til abonnement til kollektive transportmidler samt, når helbredsmæssige grunde taler derfor, til befordring med individuelle transportmidler.

§ 62. Kommunalbestyrelsens afgørelser om bistand efter §§ 59, stk.

2, 60 og 61 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afsnit VI

Dag- og døgnpleje

Kapitel 14

Dagpleje

§ 63. Ingen må modtage mere end 2 børn under 14 år i privat dagpleje mod betaling uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen. Der kan ikke gives tilladelse til at have mere end 5 børn i privat dagpleje, jf. dog § 64, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Dagplejehjem og lignende, der modtager flere end 5 børn under 14 år mod betaling, og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med forholdene i hjemmene.

§ 63 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen fra 24 uger til og med 2 år et ensartet tilskud pr. barn til delvis dækning af udgifter til privat børnepasning.

Tilskuddet må højst udgøre 50 pct. af den samlede udgift til børnepasningen og kan ikke overstige 20.000 kr. årligt.

Stk. 2. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud efter stk. 1, at barnet ikke er optaget i et offentligt dagtilbud og det samtidig dokumenteres, at barnet har et pasningsbehov, der opfyldes ved, at barnet passes mod betaling. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen mellem forældrene og den person, der passer barnet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet efter stk. 1.

Stk. 4. Tilskuddet ydes efter ansøgning og udbetales månedligt forud. Tilskuddet udbetales første gang for den måned, der følger efter datoen for ansøgningen, og sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. Tilskuddet bortfalder, når barnet tilbydes en plads i et offentligt dagtilbud. Tilskuddet kan maksimalt ydes i 12 måneder.

Stk. 5. Tilskuddet indgår ikke ved beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§ 64. Kommunalbestyrelsen kan formidle anbringelse af børn i dagpleje i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø, der forud er godkendt af kommunalbestyrelsen til dette formål. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn. Kommunalbestyrelsens afgørelse om anbringelse i dagpleje kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Reglen i § 72, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagplejerens egne børn under 3 år kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for. Kommunalbestyrelsens afgørelse herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder et tilskud til etablering og indretning m.v. af nye dagplejehjem. Til dagplejehjem med op til 5 børn ydes et tilskud på op til 20.000 kr., og til dagplejehjem med op til 10 børn ydes et tilskud på op til 50.000 kr.

Socialministeren fastsætter nærmere retningslinier for ydelse og anvendelse af tilskuddet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med dagplejens udøvelse.

Stk. 5. Børnenes forældre betaler for dagplejen efter samme regler som ved anbringelse i daginstitutioner.

§ 64 a. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dagplejens virksomhed.

Stk. 2. Ved den kommunale dagpleje for børn oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre, såfremt mere end halvdelen af forældre til børn optaget i den kommunale dagpleje anmoder herom. I bestyrelsen indgår 2 repræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i dagplejen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen fastsætter overordnede principper for dagplejens virksomhed og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer.

Stk. 4. Dagplejelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af dagplejen og er ansvarlig for dagplejens virksomhed over for forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere beslutningskompetence vedrørende dagpleje til forældrebestyrelsen bortset fra de beføjelser, der følger af bestemmelserne i denne lovs §§ 64, 72 og 73 om godkendelse af dagplejehjem, tilsyn, beslutning om optagelse, tildeling af fripladser og forældrebetaling samt de beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence.

Stk. 6. Ved etablering af en forældrebestyrelse efter stk. 2 fastsætter kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje.

Kapitel 15

Privat døgnpleje

Privat familiepleje

§ 65. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra den stedlige kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når det efter en undersøgelse af familieplejen må antages, at opholdet vil være til gavn for barnet. Ved udstedelse af plejetilladelse skal kommunalbestyrelsen gøre forældremyndighedens indehaver opmærksom på bestemmelserne i stk. 4.

Stk. 3. Det påhviler forældremyndighedens indehaver at sikre sig, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.

Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune kan efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn eller en ung ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune.

Stk. 5. En beslutning efter stk. 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 gælder ikke i tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, men barnet eller den unge får døgnophold hos den anden af forældrene.

Private døgnplejehjem

§ 65 a. Hjem, der modtager flere end 4 børn under 18 år i pleje, og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med forholdene i hjemmene.

Kapitel 15 a

Formidlet døgnophold

Godkendelse af opholdssteder

§ 66. Opholdssteder for børn og unge, herunder plejefamilier, skal være godkendt som egnede af den stedlige kommunalbestyrelse eller af anden offentlig myndighed efter reglerne herom. For anbringelse i døgninstitution for børn og unge gælder reglerne i §§ 96-100.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Betaling

§ 66 a. Kommunalbestyrelsen betaler for barnets eller den unges ophold. Socialministeren kan fastsætte satser for godtgørelse for udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet.

Stk. 2. Forældrene og barnet eller den unge betaler for døgnopholdet efter samme regler som ved anbringelse i døgninstitution efter § 96.

Udarbejdelse af planer og valg af opholdssted m.v.

§ 66 b. Forinden der træffes beslutning om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10, og § 35, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for barnets eller den unges ophold uden for hjemmet.

Stk. 2. Planen skal angive formålet med anbringelsen. Planen skal under hensyn til dette formål tillige angive anbringelsens forventede varighed, særlige forhold vedrørende barnets eller den unges pleje, behandling, uddannelse m.v. samt foranstaltninger til støtte for familien under barnets eller den unges ophold uden for hjemmet og i tiden derefter.

Stk. 3. Kan anbringelsen ikke afvente udarbejdelsen af en plan som nævnt i stk. 2, er en kortfattet angivelse af formålet med anbringelsen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt at opstille en plan.

§ 66 c. Samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en beslutning efter § 33, stk. 2, nr. 10, skal omfatte formålet med anbringelsen, jf. § 66 b, stk. 2, 1.

pkt.

§ 66 d. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af opholdssted i overensstemmelse med den i § 66 b eller § 123 nævnte plan. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer bestemmelse om ændret opholdssted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en ændring af opholdsstedet, jf. stk. 1, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget efter § 35.

§ 66 e. Amtsrådet yder, jf. § 32 b, kommunalbestyrelsen vejledning og konsulentstøtte under udøvelsen af de i § 66 d, stk. 1, nævnte beføjelser.

§ 66 f. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i § 66 b eller § 123 nævnte plan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering.

Beslutning om revision af planen træffes så vidt muligt i forståelse med forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge.

Stk. 2. Er opholdsstedet beliggende i en anden kommune end barnets opholdskommune, underrettes den stedlige kommune forud for anbringelsen.

Samvær og kontakt

§ 67. Forældrene og barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge holdes ved lige. En samværsret, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af §§ 24 og 25 i myndighedsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer om fornødent beslutning om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved beslutningen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen.

Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan kommunalbestyrelsen for en bestemt periode beslutte, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan det besluttes at afbryde forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge, ligesom det kan besluttes, at barnets eller den unges opholdssted ikke må oplyses over for forældrene.

Stk. 4. En beslutning efter stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode ud over 3 måneder, og en beslutning efter stk. 3, 2.

pkt., skal træffes af børn og unge-udvalget efter reglerne i § 127. En beslutning efter stk. 3, 2. pkt., kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt. Med beslutninger efter stk. 3, 2. pkt., sidestilles enhver beslutning, som medfører, at samvær kun må finde sted mindre end en gang om måneden.

Stk. 5. En beslutning om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene træffes efter § 14, stk. 7.

Klage

§ 67 a. Beslutninger efter § 66 d, stk. 1, jf. dog stk. 2, og § 67, stk. 2, samt beslutninger efter § 67, stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode indtil 3 måneder, kan af forældremyndighedens indehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, indbringes for det sociale ankenævn, jf. § 15.

Stk. 2. Beslutninger efter § 67, stk. 2, samt beslutninger efter § 67, stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode indtil 3 måneder, kan, i det omfang de angår den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, af denne indbringes for det sociale ankenævn, jf. § 15.

Kapitel 15 b

Formidlet døgnophold m.v. for voksne

§ 68. Personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap kan anbringes i pleje i private hjem eller tilbydes ophold i et bofællesskab.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en økonomisk ydelse for plejeforholdet eller den nødvendige medhjælp i bofællesskabet og træffer herunder beslutning om, hvilket beløb pågældende skal have til rådighed til personlige fornødenheder.

Stk. 3. Personer, der ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige forhold taler for det, ret til ophold i et bofællesskab i denne kommune. Det er en forudsætning, at pågældende opfylder betingelserne efter stk. 1 for at blive optaget i et bofællesskab både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler for bistand efter stk. 1 og 2 og om betingelserne for at blive optaget i et bofællesskab efter stk. 3.

§ 68 a. Kommunalbestyrelsen kan i en periode tilbyde støtte i form af dag- eller døgnophold, jf. §§ 66 og 96, til unge, der er fyldt 18 år, med svære psykiske eller sociale vanskeligheder.

Bestemmelsen i § 66 a, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den unge betaler for døgnopholdet. Socialministeren kan fastsætte retningslinier for betalingen.

Afsnit VII

Institutioner

Kapitel 16

Institutioner under kommunerne

Daginstitutioner for børn

§ 69. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på daginstitutioner for børn og unge, herunder socialpædagogiske fritidsforanstaltninger, jf. dog § 95 a.

Stk. 2. Tilbud om ophold i daginstitution er sammen med dagpleje efter § 64 og pasningsordninger efter § 70 et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn, og ordningerne skal i samarbejde med forældrene og børnene skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Stk. 3. Daginstitutioner for børn og unge kan oprettes og drives af en eller flere kommuner eller som private institutioner, med hvilke kommunalbestyrelsen indgår overenskomst. Private institutioner skal være selvejende, hvis der er plads til mindst 6 børn.

§ 69 a. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens daginstitutioner og fastsætter mål og rammer for daginstitutionernes virksomhed.

Stk. 2. Ved alle kommunale daginstitutioner for børn oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre. I bestyrelsen indgår repræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i daginstitutionen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for daginstitutionens virksomhed og for anvendelsen af en budgetramme for hver enkelt daginstitution inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen.

Stk. 4. Daginstitutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for daginstitutionens virksomhed over for forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere beslutningskompetence vedrørende daginstitutioner til forældrebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følger af bestemmelserne i denne lovs §§ 71-73 om tilsyn, beslutning om optagelse, tildeling af fripladser og forældrebetaling, samt de beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af de kommunale daginstitutioner.

§ 69 b. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et supplerende tilskud til forældre, der modtager orlovsydelse til børnepasning, jf. lov om orlov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. Tilskuddet kan ikke gives, når grundlaget for orlovsydelsen er modtagelse af kontanthjælp, jf. lov om orlov § 10, stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet, der maksimalt kan udgøre 35.000 kr. årligt. Tilskuddene kan fastsættes, så de varierer med barnets alder.

Stk. 3. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt. For beskæftigede dagpengeberettigede orlovshavere skal tilskuddet og orlovsydelsen dog tilsammen mindst udgøre et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren ville være berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre tilskuddet hermed overstiger størrelsen af det tilskud, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 4. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren var berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for modtagelse af orlovsydelse til børnepasning.

§ 70. Kommunalbestyrelsen kan til private pasningsordninger for børn yde et tilskud pr. barn.

Stk. 2. Pasningsordninger efter stk. 1 er ikke omfattet af § 73, stk. 3 og 4.

§ 70 a. Kommunalbestyrelsen skal til private pasningsordninger oprettet i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner yde et fast tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Stk. 2. Tilskuddet skal svare til halvdelen af ordningens driftsudgifter pr. plads, dog højst halvdelen af de gennemsnitlige driftsudgifter til dagtilbud for den pågældende aldersgruppe i kommunen. Kommunen kan efter aftale med virksomheden yde et højere tilskud.

§ 71. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den daglige drift af daginstitutioner i kommunen.

Stk. 2. Amtsrådet yder vejledning og kan foretage undersøgelser i forbindelse med spørgsmål om driften af daginstitutioner i amtskommunen.

§ 72. Bestemmelse om optagelse i en daginstitution træffes af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pasningsordninger etableret efter § 70 ikke er omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. En kommune kan hverken permanent eller midlertidigt udmelde et barn af en daginstitution, fordi en eller begge forældre bliver ledige.

§ 73. Børnenes forældre betaler for opholdet med et beløb, der svarer til 30 pct. af udgifterne ved ophold i institutionen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør, om betalingen skal beregnes på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte institution eller på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved driften af institutioner af samme type i kommunen, dog beregnes betalingen for ophold i ordninger efter § 70 på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte ordning.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betalingen efter stk. 1 og kan herunder bestemme, at der skal ske nedsættelse eller bortfald af betalingen under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for ophold i daginstitution. Der kan endvidere fastsættes en lavere betaling for særlige grupper af institutioner.

Stk. 3. Særlige indtægter for institutionerne anvendes til nedsættelse af forældrenes betaling.

Stk. 4. Betalingen fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af institutionernes budgetter.

Daghjem og dagcentre

§ 74. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer, hvis tilstand kræver vedvarende tilsyn og pleje, som ikke kan ydes i deres hjem i dagtimerne, får mulighed for optagelse i daghjem.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der i kommunen indrettes dagcentre til det omsorgsarbejde, der bedst kan foregå på en institution.

Stk. 2. Daghjem og dagcentre kan oprettes og drives af en eller flere kommuner, amtskommuner eller som selvejende institutioner, med hvilke kommunalbestyrelsen indgår overenskomst.

§ 75. (Ophævet ved lov nr. 500 af 24. juni 1992).

§ 76. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den daglige drift af daghjem og dagcentre i kommunen.

Stk. 2. Amtsrådet yder vejledning og kan foretage undersøgelser i forbindelse med spørgsmål om driften af daghjem og dagcentre i amtskommunen.

§ 77. Bestemmelse om optagelse i et daghjem træffes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Deltagelse i et dagcenters foranstaltninger for personer med behov for særligt omsorgsarbejde forudsætter godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse om optagelse i daghjem eller dagcenter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 78. Personer, der er optaget i et daghjem, betaler for kost og pleje et beløb, der fastsættes af socialministeren.

Stk. 2. For deltagelse i et dagcenters foranstaltninger betales efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen efter retningslinier udarbejdet af socialministeren.

Plejehjem, beskyttede boliger og andre døgntilbud

§ 79. Kommunalbestyrelsen skal sørge for døgntilbud til personer, som af helbredsmæssige grunde har behov for det.

Kommunalbestyrelsen kan opfylde forpligtelsen ved at oprette et døgnberedskab.

Stk. 2. Døgntilbud efter stk. 1 skal sammen med kommunens øvrige tilbud om hjælpeforanstaltninger skabe rammer, som sikrer brugerne størst mulig indflydelse, medansvar og trivsel.

Stk. 3. Reglerne om døgntilbud tages op til revision inden udgangen af 1994.

§ 80. Plejehjem og beskyttede boliger kan drives af en eller flere kommuner, amtskommuner eller som selvejende institutioner, med hvilke kommunalbestyrelsen indgår overenskomst.

§ 81. Plejehjem og beskyttede boliger kan fortsat drives efter denne lov efter istandsættelse og ombygning.

§ 82. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den daglige drift af plejehjem og beskyttede boliger i kommunen, så vidt muligt i samarbejde med beboerråd.

Stk. 2. Amtsrådet yder vejledning og kan foretage undersøgelser i forbindelse med spørgsmål om driften af plejehjem og beskyttede boliger i amtskommunen.

§ 83. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse i et plejehjem eller en beskyttet bolig.

Stk. 2. Personer, der ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige forhold taler for det, ret til at blive optaget i institution eller få anvist en ældreegnet bolig med kommunal anvisningsret i denne kommune. Retten til anvisning af en ældreegnet bolig vedrører udelukkende boliger i medfør af lov om boliger for ældre og personer med handicap, almennyttige boliger efter lov om boligbyggeri og boliger efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Det er en forudsætning, at pågældende opfylder betingelserne efter stk. 1 for at blive optaget i plejehjem, beskyttet bolig eller få anvist en ældreegnet bolig med kommunal anvisningsret både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for at blive optaget i en institution eller få anvist en ældreegnet bolig efter stk. 2.

Stk. 4. Indbringes kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 3 for det sociale ankenævn, skal ankenævnet give en klager meddelelse om, at klagen er modtaget, senest 14 dage efter dennes modtagelse.

Stk. 5. Krav om fraflytning af boligen for beboere i plejehjem og beskyttede boliger kan kun gennemføres, såfremt kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de i lejelovens kapitel XIII nævnte opsigelsesgrunde.

Stk. 6. Afgørelse om fraflytning kan, også i tilfælde, hvor optagelse er sket i andre institutioner end dem, kommunalbestyrelsen sædvanligvis stiller til rådighed for kommunens indbyggere, indbringes for det sociale ankenævn.

§ 84. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993)

§ 85. Beboere på plejehjem betaler for de ydelser, som den enkelte modtager som led i plejeopholdet.

Stk. 2. Beboere på plejehjem betaler et beløb for boligen, der beregnes med udgangspunkt i de med driften af boligerne forbundne omkostninger med et tillæg, der sættes i relation til ejendomsværdien. Herudover indgår beboernes indtægter ved fastsættelsen af betalingen. Betaling for en bolig på et plejehjem er ikke omfattet af lov om leje.

Stk. 3. Betaling for el og varme svarer til omkostningerne. For øvrige ydelser fastsættes betalingen som for personer i eget hjem.

Stk. 4. § 115 a, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for beboere på plejehjem.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler for beregning og opkrævning af betaling for boligen samt for de ydelser, der skal tilbydes som led i plejehjemsopholdet. Herunder fastsættes det, at der i ganske særlige tilfælde kan ske nedsættelse af betalingen for bolig og øvrige ydelser under hensyn til beboernes økonomiske forhold.

§ 85 a. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993)

§ 85 b. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993)

§ 86. Reglerne i § 85, stk. 2 og 5, om betaling for boligen finder tilsvarende anvendelse for beboere i beskyttede boliger. For el og varme samt for andre ydelser fastsættes betalingen for disse beboere som for personer i eget hjem.

§ 86 a. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for midlertidigt døgnophold, der anvises af kommunalbestyrelsen. Betalingen for kost og øvrige ydelser fastsættes som for personer i eget hjem.

Der kan ikke opkræves betaling for bolig, og betalingen skal fastsættes således, at pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig.

Kapitel 17

Institutioner under amtskommunerne

Rådgivningscentre for børn og unge

§ 87. Amtsrådet skal sørge for, at der er mulighed for undersøgelse og behandling i rådgivningscentre af børn og unge med adfærdsvanskeligheder.

Stk. 2. Centrene drives af een eller flere amtskommuner.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter vejledende regler for centrenes ledelse og drift.

§ 88. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af centrene er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 89. Henvendelse om optagelse rettes til centrene. Disse skal fortrinsvis modtage børn og unge, der henvises af kommunalbestyrelserne.

§ 90. Undersøgelsen og behandlingen på rådgivningscentrene er gratis.

Revalideringsinstitutioner m.v.

§ 91. Amtsrådet skal sørge for, at invaliderede og andre erhvervshæmmede har mulighed for optagelse på institutioner til erhvervsmæssig optræning og uddannelse samt arbejdsprøvning og omskoling. Amtsrådet skal endvidere sørge for, at personer, der af fysiske eller psykiske årsager m.v. ikke er i stand til at fastholde eller opnå normal beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv, har mulighed for beskæftigelse på beskyttede virksomheder og lignende eller ved andre erhvervsmæssige foranstaltninger.

Stk. 2. Revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder m.v.

kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner, kommuner eller som selvejende institutioner, med hvilke amtsrådet indgår overenskomst. I overenskomsten fastsættes bestemmelse om institutionens ledelse og drift, der ikke må påføre andre virksomheder ubillig konkurrence.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive beskyttede virksomheder m.v., som især er beregnet for personer med bopæl i kommunen.

§ 92. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder m.v. er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 93. Amtsrådet fører tilsyn med revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder i amtskommunen.

§ 94. Beslutning om optagelse på revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder m.v. træffes af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i pågældendes opholdskommune.

Beslutning om optagelse på beskyttede virksomheder m.v., som især er beregnet for personer med bopæl i en bestemt kommune, træffes dog af kommunalbestyrelsen i vedkommende kommune.

§ 95. Amtsrådet fastsætter efter retningslinier udarbejdet af socialministeren regler om beregning og udbetaling af arbejdsvederlag samt befordring m.v. under beskæftigelse på revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder m.v.

Særlige daginstitutioner for børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap

§ 95 a. Amtsrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på særlige daginstitutioner for børn og unge, der på grund af et vidtgående fysisk eller psykisk handicap har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold på en af de i § 69 nævnte daginstitutioner.

Stk. 2. Institutionerne kan oprettes og drives af en amtskommune, en kommune eller som selvejende institution, med hvilke amtsrådet indgår overenskomst.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter vejledende regler for institutionernes ledelse og drift.

§ 95 b. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse og ændring af særlige daginstitutioner for børn og unge er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 95 c. Amtsrådet fører det almindelige tilsyn med de særlige daginstitutioner for børn og unge i amtskommunen.

§ 95 d. Bestemmelse om optagelse i en institution træffes af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i opholdskommunen.

§ 95 e. Der betales for opholdet i de særlige daginstitutioner efter regler, der fastsættes af socialministeren.

Døgninstitutioner for børn og unge

§ 96. Amtsrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner, herunder pensioner, til børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet eller på grund af et vidtgående fysisk eller psykisk handicap har et særligt behov for pleje, behandling m.v. Endvidere skal amtsrådet sørge for, at der er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling på institutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Stk. 2. Institutionerne kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner, kommuner eller som selvejende institutioner, med hvilke amtsrådet indgår overenskomst.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter vejledende regler for institutionernes ledelse og drift, herunder om lommepenge og arbejdsvederlag til børnene og de unge.

§ 97. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af døgninstitutioner for børn og unge er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 98. Amtsrådet fører det almindelige tilsyn med døgninstitutioner for børn og unge i amtskommunen.

§ 99. (Ophævet ved lov nr. 301 af 6. juni 1984).

§ 100. Der betales for opholdet efter regler, der fastsættes af socialministeren.

Svangre- og mødrehjem

§ 101. Amtsrådet kan drive hjem for gravide kvinder og mødre med små børn. Amtsrådet kan endvidere indgå overenskomst med en selvejende institution om ret til at råde over pladser på denne.

Stk. 2. Der skal i hjemmene kunne optages kvinder, hvis forhold i tiden omkring en fødsel er særlig vanskelige. Endvidere skal hjemmene kunne optage mødre med små børn på rekreationsophold.

Mødrene kan under opholdet medbringe deres børn.

§ 102. Amtsrådet i den amtskommune, hvor et hjem er beliggende, fører tilsyn med dettes daglige drift.

§ 103. Bestemmelse om optagelse i svangre- og mødrehjem træffes af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i opholdskommunen.

§ 104. Personer, der er optaget i svangre- og mødrehjem, betaler ikke for opholdet.

Forsorgshjem m.v.

§ 105. Amtsrådet skal sørge for, at der er mulighed for optagelse i forsorgshjem og andre institutioner for personer, der er hjemløse eller ikke kan tilvænne sig det almindelige samfundsliv.

Stk. 2. Forsorgshjem og tilsvarende institutioner kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner eller som selvejende institutioner, med hvilke amtsrådet indgår overenskomst.

§ 106. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af forsorgshjem og tilsvarende institutioner er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 107. Amtsrådet fører tilsyn med forsorgshjem og tilsvarende institutioner i amtskommunen.

§ 108. Optagelse i forsorgshjem og tilsvarende institutioner kan ske dels ved henvisning fra offentlige myndigheder, dels ved pågældendes egen henvendelse til institutionen.

Stk. 2. Er der tvivl om anbringelsens hensigtsmæssighed, skal der indhentes en udtalelse fra amtskommunen. Den afgørelse, der af institutionens ledelse træffes om optagelse og om betaling, kan indbringes for det sociale ankenævn.

§ 109. Ved hver optagelse i forsorgshjem og tilsvarende institutioner, der ikke må anses for ganske kortvarig, iværksættes der et samarbejde med kommunalbestyrelsen i pågældendes opholdskommune med henblik på behovet for andre støtteforanstaltninger over for pågældende og hans familie.

§ 110. Personer med ophold i en institution m.v. omfattet af § 105 betaler for kost og logi m.v. et beløb, der fastsættes af amtsrådet. Til personer uden indtægter udbetaler institutionen et beløb til personlige fornødenheder. Socialministeren fastsætter regler for betaling m.v.

§ 111. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993)

§ 112. Amtsrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for voksne, der på grund af et vidtgående fysisk eller psykisk handicap har et særligt behov for pleje, behandling m.v., som ikke kan dækkes gennem optagelse på sygehus eller ophold på de øvrige i kapitel 16 og 17 nævnte institutioner.

Stk. 2. Amtsrådet skal endvidere sørge for, at der findes særlige plejehjem for yngre og for personer med lidelser, der enten forudsætter en bestemt indretning af plejehjemmet eller gør periodevis indlæggelse til rekreation eller behandling påkrævet.

Stk. 3. Institutionerne kan oprettes og drives af en amtskommune, en kommune eller som selvejende institution, med hvilken amtsrådet indgår overenskomst.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte vejledende regler for institutionernes ledelse og drift.

§ 113. Amtsrådet skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af de i § 112, stk. 1 og 2, nævnte institutioner er i overensstemmelse med retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren.

§ 114. Amtsrådet fører tilsyn med de i § 112, stk. 1 og 2, nævnte institutioner.

§ 115. Beslutning om optagelse på de i § 112, stk. 1 og 2, nævnte institutioner træffes af amtsrådet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i opholdskommunen.

Stk. 2. Personer, der ønsker at flytte til en anden amtskommune, har, når ganske særlige forhold taler for det, ret til optagelse i en institution i denne amtskommune. Det er en forudsætning, at pågældende opfylder betingelserne efter stk. 1, jf. § 112, stk. 1 og 2, for at blive optaget i institution i både fraflytningsamtskommunen og tilflytningsamtskommunen, og at flytning sker til en tilsvarende institution.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for at blive optaget i en institution efter stk. 2.

Stk. 4. Indbringes amtsrådets afgørelse efter stk. 2 og 3 for Den Sociale Ankestyrelse, skal Ankestyrelsen give klageren meddelelse om, at klagen er modtaget, senest 14 dage efter dennes modtagelse.

§ 115 a. For beboere i institutioner efter § 112, stk. 1, eller på særlige plejehjem efter § 112, stk. 2, bestemt til længerevarende ophold finder reglerne i § 85 om ydelser og betaling tilsvarende anvendelse. Beboerne skal af institutionerne tilbydes dækning af de særlige behov for bistand m.v., som er forudsat i § 112, stk. 1 og 2. Socialministeren kan fastsætte særlige regler om ydelser i institutioner efter § 112.

Stk. 2. Beboere, der er tilkendt pension efter pensionslovens § 14, stk. 1, eller § 14, stk. 2, betaler for den særlige service m.v., som tilbydes som led i institutionsopholdet med et beløb, der udgør henholdsvis 14.400 kr. of 7.200 kr. om året.

Stk. 3. For personer, der på grund af deres handicap har nødvendige udgifter i forbindelse med individuelle aktiviteter uden for institutionen, som ikke dækkes af institutionen, nedsættes eller bortfalder betalingen efter stk. 2.

Stk. 4. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. Reguleringen sker første gang den 1. januar 1995.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter regler om ydelser og betaling for midlertidigt døgnophold, der anvises af amtsrådet, i institutioner efter § 112, herunder institutioner bestemt til periodevis indlæggelse til rekreation eller behandling.

§ 116. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993)

§ 117. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993))

§ 118. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993))

§ 119. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993))

§ 120. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993))

§§ 121 og 122. (Ophævet ved lov nr. 328 af 26. juni 1975).

Afsnit VIII

Kapitel 18

Sagsbehandling, klageregler og domstolsprøvelse ved

foranstaltninger for børn og unge

Indstilling vedrørende anbringelse uden samtykke

§ 123. En indstilling om anbringelse uden for hjemmet efter § 35 skal indeholde en redegørelse for

 • 1) grundlaget for, at betingelserne i § 35 anses for opfyldt,
 • 2) de foranstaltninger efter § 33, stk. 2, der har været iværksat eller har været tilbudt familien, og grundene til, at foranstaltninger af denne karakter nu må anses for utilstrækkelige,
 • 3) de forhold i familien og hos barnet eller den unge eller i dennes omgivelser, som under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet kan bidrage til at klare vanskelighederne,
 • 4) den plan for anbringelsen, jf. § 66 b, stk. 2, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter, og
 • 5) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.

Advokatbistand, aktindsigt m.v.

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver vederlagsfri advokatbistand i følgende tilfælde:

 • 1) under en sag om brev- og telefonkontrol, jf. § 14, stk. 7,
 • 2) under en sag om gennemførelse af en undersøgelse som nævnt i § 32 d, stk. 1,
 • 3) under en sag om anbringelse uden for hjemmet efter § 35,
 • 4) under en sag om opretholdelse af en anbringelse efter § 35 a,
 • 5) under en sag om gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 35 b,
 • 6) under en sag om godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 35 c, stk. 3,
 • 7) under en sag om ændring af opholdssted efter § 66 d, stk. 2, jf.

§ 35

 • 8) under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk.

3, jf. stk. 4.

Stk. 2. Såvel forældremyndighedens indehaver som plejeforældrene skal have tilbud om vederlagsfri advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse af et barn eller en ung i privat familiepleje efter § 65, stk. 4.

Stk. 3. En ung, der er fyldt 15 år, og som nægter at give samtykke i en sag som nævnt i stk. 1, nr. 2-7, skal have tilbud om vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 4. Under en sag om brev- og telefonkontrol efter § 14, stk. 7, og en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk. 3, jf. stk. 4, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 5. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf.

retsplejelovens kapitel 31.

§ 124 a. Er et barn fyldt 12 år, skal der, forinden der træffes afgørelse i en sag om foranstaltninger efter denne lov, finde en samtale sted med barnet herom.

Stk. 2. For børn under 12 år skal der foreligge oplysning om barnets holdning til den påtænkte foranstaltning, i det omfang barnets modenhed og sagens art tilsiger det.

§ 125. Forinden der træffes beslutning i en sag som nævnt i § 124, påhviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af forældremyndigheden bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig om sagen, forinden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Tilsvarende forpligtelse har kommunalbestyrelsen over for de i § 124, stk. 2-4, nævnte personer for så vidt angår de heri nævnte beslutninger.

Børn og unge-udvalget

§ 126. Kommunalbestyrelsen nedsætter et udvalg, der benævnes børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Udvalget består af 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Som medlem udpeges endvidere byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Er der flere dommere i retskredsen, bestemmer justitsministeren, hvem af disse der skal modtage hvervet. Den pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeges af amtsrådet for den kommunale valgperiode. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald.

Stk. 3. Medlemmer af det udvalg, der efter § 2, stk. 2, i den sociale styrelseslov behandler sager om børns og unges sociale forhold, i kommuner med magistratsordning vedkommende magistratsmedlem, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Stk. 5. Dommeren leder forhandlingen og påser, at der er foretaget fornødne undersøgelser, og kan træffe beslutning om indhentelse af yderligere oplysninger, herunder forlange optaget et retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018. Dommeren yder i øvrigt vejledning med hensyn til lovens forståelse og anvendelse samt vurdering af foreliggende oplysninger.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter forretningsorden for børn og unge-udvalg og kan herunder fravige kravet med hensyn til sammensætningen af udvalget, hvis kommunalbestyrelsen på grund af sin størrelse ikke kan opfylde kravet i stk. 3.

§ 127. Børn og unge-udvalget træffer i et møde afgørelse om

 • 1) brev- og telefonkontrol efter § 14, stk. 7,
 • 2) gennemførelse af undersøgelse efter § 32 d,
 • 3) anbringelse uden for hjemmet efter § 35,
 • 4) opretholdelse af anbringelse efter § 35 a,
 • 5) gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 35b,
 • 6) godkendelse af foreløbig beslutning efter § 35 c, stk. 3,
 • 7) flytning eller hjemtagelse efter § 65, stk. 4,
 • 8) ændring af opholdssted efter § 66 d, stk. 2, jf. § 35, og
 • 9) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk. 3, jf. stk. 4.

Stk. 2. Inden der træffes beslutning, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Tilbud efter 1. pkt. til barnet eller den unge kan undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må antages at være til skade for barnet eller den unge.

Stk. 3. Inden der træffes beslutning efter § 14, stk. 7, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Stk.

2 finder ligeledes anvendelse for plejeforældre inden en beslutning efter § 65, stk. 4.

Stk. 4. Til vedtagelse af en beslutning efter § 14, stk. 7, § 32 d, § 35, § 35 a, § 35 b, § 35 c, stk. 3, § 66 d, stk. 2, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for beslutningen. Beslutninger efter § 65, stk. 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne beslutning, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om udvalgets afgørelse skal indeholde oplysning om dommerens afvigende opfattelse.

Klage til Den Sociale Ankestyrelse

§ 128. Beslutninger truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 127, kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. En klage over en afgørelse efter § 35 c, stk. 3, kan dog ikke behandles af Ankestyrelsen, så længe der verserer en sag om anbringelse efter § 35 for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Berettiget til at indbringe en sag for Ankestyrelsen er forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Beslutninger efter § 14, stk. 7, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan tillige af denne indbringes for Ankestyrelsen. Endvidere kan plejeforældrene indbringe beslutninger efter § 65, stk. 4.

Stk. 3. Indbringelse af sagen for Ankestyrelsen hindrer ikke iværksættelse af de besluttede foranstaltninger. Dog kan styrelseschefen under ganske særlige omstændigheder bestemme, at en beslutning ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Ved behandlingen i Ankestyrelsen finder §§ 124, 125 og 127, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Domstolsprøvelse

§ 129. Ankestyrelsens beslutninger efter § 128 kan ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kræves forelagt for landsretten.

Stk. 2. Er Ankestyrelsens beslutning stadfæstet ved dom, kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse.

§ 130. Landsretten tiltrædes af en børneforsorgskyndig dommer og en dommer, der er kyndig i børne- eller ungdomspsykiatri eller i psykologi.

Stk. 2. Sagerne behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager, herunder kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse med de i dette kapitel angivne ændringer.

Stk. 3. Som parter anses forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, uanset om den pågældende har krævet afgørelsen forelagt for landsretten.

Stk. 4. Retten kan bestemme, at retsmøderne skal foregå for lukkede døre.

Stk. 5. Ved offentlig gengivelse af forhandlingerne i retten eller af dommen må der ikke uden rettens tilladelse ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de under sagen nævnte personer eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Stk. 6. Ved afgivelse af dissens angives dommernes navne ikke.

§ 131. Landsrettens afgørelse kan kun indbringes for Højesteret, når justitsministeren undtagelsesvis tillader det. Ansøgning om tilladelse til anke eller kære må fremsættes inden henholdsvis 6 og 3 måneder efter afgørelsen.

§ 132. De i § 130 nævnte dommere beskikkes af justitsministeren efter forhandling med socialministeren. Justitsministeren fastsætter deres antal og træffer bestemmelse om vederlag og rejsegodtgørelse. De beskikkede skal være myndige, uberygtede og vederhæftige.

Stk. 2. Beskikkelse gælder for 4 år. En dommer afgår ved udgangen af den måned, i hvilken pågældende fylder 70 år.

Stk. 3. Ingen, der fyldestgør betingelserne i stk. 1, kan afslå at modtage beskikkelse, medmindre pågældende er over 65 år eller har anden rimelig fritagelsesgrund.

Stk. 4. Udtagelsen for den enkelte sag blandt de beskikkede dommere foretages af præsidenten for vedkommende landsret. Ingen kan udtages, som ifølge §§ 60 og 61 i retsplejeloven ville være udelukket fra at handle som dommer i sagen.

Afsnit IX

Kapitel 19

Finansiering

§ 133. En kommunes udgifter til rådgivning og tilsyn efter afsnit II, til administration i øvrigt samt til dagforanstaltninger for børn og unge efter § 64 og § 69 afholdes endeligt af kommunen.

Stk. 2. Af en kommunes udgifter til bistand efter afsnit III og vederlagsfri advokatbistand efter § 124 refunderer staten 50 pct.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler for afholdelse af udgifter til lægeerklæringer m.v. efter § 17.

§ 134. Staten afholder udgifterne vedrørende de institutioner m.v., der forbliver under staten efter lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.

Stk. 2. Staten afholder udgifterne efter § 5 til forsørgelse i udlandet.

§ 134 a. Staten afholder efter reglerne i stk. 2-8 udgifter til en udlænding, der har fået opholdstilladelse efter

 • 1) udlændingelovens §§ 7 og 8,
 • 2) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,
 • 3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,
 • 4) udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2-4, som følge af tilknytning til en i Danmark fastboende person, når denne person selv har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-3, eller når tilknytningen kan føres tilbage til en sådan person, eller
 • 5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er givet til personer over 18 år, hvis fader eller moder har fået opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr.1,
 • 6) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en ægtefælle til eller et barn af en person med opholdstilladelse som nævnt i nr. 2 og 3.
 • 7) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en asylsøgende udlænding.
 • 8) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Staten afholder udgifter til bistand efter § 33, stk. 2, nr. 1-9, og udgifter til bistand efter afsnit III i de første 1 1/2 år efter datoen for opholdstilladelsen. Herefter afholder staten 75 pct. af kommunernes eller amtskommunernes udgifter.

Stk. 3. Staten afholder 75 pct. af en kommunes eller amtskommunes udgifter efter afsnit IV-VII, dog med undtagelse af udgifter efter § 87.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 afholder staten en kommunes udgifter til

 • 1) udlændinge, som inden 12 måneder efter datoen fra opholdstilladelsen på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap anbringes i døgnophold, dog kun indtil pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, og
 • 2) udlændinge, når tilladelsen er meddelt en mindreårig asylsøger, dog længst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk. 5. Staten udbetaler til kommunerne et tilskud på 1.066 kr.

pr. måned for udlændinge, jf. stk. 1, der deltager i aktiviteter, der er omfattet af §§ 4-8 i lov om kommunal aktivering.

Aktiviteten skal have et omfang på mindst 20 timer pr. uge. Der udbetales ikke tilskud for personer, der modtager ungdomsydelse efter reglerne i lov om kommunal aktivering. Er betingelserne for at yde tilskud efter § 25 i lov om kommunal aktivering samtidig opfyldt, ydes der til kommunen et yderligere tilskud på 1.086 kr.

pr. måned.

Stk. 6. Adgangen til ydelser fra staten efter stk. 2-5 gælder i 61/2 år efter datoen for opholdstilladelsen. Dog afholder staten efter dette tidspunkt fortsat en kommunes udgifter efter stk. 4, nr. 1 og 2.

Stk. 7. Staten yder kommunen et tilskud på 2.130 kr. for hver måned, den overtager pligten til at yde en flygtning integrationsbistand forud for det tidspunkt, da pligten ifølge § 10, stk. 5, påhviler kommunen.

Stk. 8. De beløb, der er nævnt i stk. 5 og stk. 7, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 135. Staten refunderer 75 pct. af amtskommunens udgifter vedrørende forsorgshjem m.v., jf. §§ 105-111. Socialministeren kan bestemme, at udgifterne vedrørende en institution, der er beregnet til midlertidigt opholdssted for hjemløse, i særlige tilfælde afholdes fuldt ud af staten.

Stk. 2. Udgifterne vedrørende de i § 87 nævnte rådgivningscentre samt ved rådgivning og vejledning, som påhviler en amtskommune, afholdes endeligt af amtskommunen. For specialrådgivning, som udøves af institutioner, der varetager lands- og landsdelsdækkende funktioner, og for den virksomhed, der er nævnt i § 58 a, kan socialministeren fastsætte særlige regler om fordelingen af udgifterne mellem amtskommunerne.

Stk. 3. Af udgifterne vedrørende ophold i andre institutioner under amtskommunerne end dem, der er nævnt i stk. 1, betaler kommunen en takst, der fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af institutionernes budgetter. Taksten skal for personer, der er fyldt 67 år, svare til 100 pct. og for personer under 67 år svare til 50 pct. af udgifterne ved opholdet.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om fordeling af udgifterne ved ophold i sikrede afdelinger i døgninstitutioner for børn og unge mellem amtskommunerne og kommunerne samt mellem disse indbyrdes.

Stk. 5. For personer, der er fyldt 67 år, afholder kommunen endeligt udgifterne vedrørende:

 • 1) Praktisk bistand i hjemmet, hjælp i forbindelse med pasning af døende i hjemmet og hjælpemidler m.v. efter afsnit IV og V.
 • 2) Formidlet døgnophold efter § 68.
 • 3) Ophold i daghjem og dagcentre efter § 74.
 • 4) Ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 79.

Stk. 6. For personer under 67 år afholder kommunen og amtskommunen hver 50 pct. af de udgifter, der er nævnt i stk. 5, og af udgifter vedrørende formidlet døgnophold efter § 68a, jf. § 66.

Har de nævnte personer ophold i de institutioner under kommunerne, der er nævnt i stk. 5, betaler amtskommunen en takst, der fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af institutionernes budgetter. Taksten skal svare til 50 pct. af udgifterne ved opholdet.

Stk. 7. Kommunen og amtskommunen afholder hver 50 pct. af udgifterne vedrørende foranstaltninger efter § 33, stk. 2. Dette gælder dog ikke udgifterne vedrørende døgnophold efter § 96, der afholdes efter reglerne i stk. 3, og udgifterne vedrørende dagtilbud efter §§ 64, 69 og 70, der afholdes endeligt af kommunen.

Stk. 8. Socialministeren kan efter forhandling med de kommunale organisationer fastsætte nærmere regler om fordeling mellem kommune og amtskommune af udgifter i forbindelse med ydelser til personer under 67 år og personer, der er fyldt 67 år.

§ 136. (Ophævet ved lov nr. 1132 af 22. december 1993))

§ 137. Socialministeren fastsætter regler for anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om indsendelse til centrale myndigheder af revisionsmateriale også for områder, hvor der ikke ydes statsrefusion.

§ 138. Socialministeren kan fastsætte regler om vedtægter m.v. for foreninger, der driver virksomhed, hvortil udgifter afholdes efter denne lov.

Kapitel 19 a

Forskellige bestemmelser

§ 138 a. Socialministeren kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at kommunalbestyrelsen i en forsøgsperiode yder hjælp efter regler, der fraviger bestemmelserne i § 37, såfremt reglerne er godkendt af socialministeren.

§ 138 b. Socialministeren kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet tillade, at der for en forsøgsperiode oprettes andre socialpædagogiske tilbud for børn og andre institutionsformer for børn og voksne end dem, der er omtalt i afsnit VI og VII. På tilsvarende måde kan der gives tilladelse til andre forsøgsordninger, der sigter mod at nedbringe ventelister til dagtilbud for børn. Endvidere kan der på tilsvarende måde gives tilladelse til andre forsøgsordninger, der sigter mod at give større variation i tilbud til personer, som af helbredsmæssige grunde har behov for støtte.

Stk. 2. Socialministeren kan i forbindelse med en tilladelse efter stk. 1 godkende betalingsordninger og ordninger vedrørende udgiftsfordeling, selv om ordningerne fraviger reglerne herom.

Forældrebetalingen kan dog ikke ved sådanne ordninger fastsættes højere end den sædvanlige forældrebetaling for tilsvarende pædagogiske tilbud for samme aldersgruppe i kommunen.

Stk. 3. Socialministeren kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet for en forsøgsperiode godkende ordninger, der fraviger reglerne om udgiftsfordelingen, også når det drejer sig om foranstaltninger uden for afsnit VI og VII.

§ 138 c. Socialministeren kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tillade, at revaliderings- og pensionsnævnets kompetence til at træffe afgørelse om støtte til iværksættelse af selvstændig virksomhed efter § 44, stk. 1, 1. pkt., jf. § 43, stk. 10 og 11, og om støtte til motorkøretøj efter § 58, stk. 9, 1. pkt., jf. § 58, stk. 3 og 8, overføres til kommunalbestyrelsen. Det er en betingelse for at tillade overførsel af kompetence, at kommunalbestyrelsen nedsætter et socialt koordinationsudvalg, jf. den sociale styrelseslovs kapitel 3. Socialministeren bekendtgør tilladelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser, jf. stk. 1 kan indbringes for revaliderings- og pensionsnævnet. Revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. § 15, stk. 1, 2. pkt., stk. 4, 1. og 3. pkt., og stk. 8, finder tilsvarende anvendelse.

§ 138 d. (Ophævet ved lov nr. 496 af 30. juni 1993).

Afsnit X

Kapitel 20

Overgangs- og slutningsbestemmelser

§ 139. Loven træder i kraft den 1. april 1976.

Stk. 2. Samtidig ophæves

 • 1) Lov nr. 118 af 7. april 1936 om tilsyn med herberger, arbejdshjem m.v.
 • 2) Lov nr. 119 af 15. marts 1939 om mødrehjælpsinstitutioner med senere ændringer.
 • 3) Lov nr. 170 af 29. april 1960 om revalidering med senere ændringer.
 • 4) Lov nr. 169 af 31. maj 1961 om offentlig forsorg med senere ændringer.
 • 5) Lov nr. 193 af 4. juni 1964 om børne- og ungdomsforsorg med senere ændringer.
 • 6) Lov nr. 229 af 6. juni 1968 om omsorg for invalidepensionister og folkepensionister med senere ændringer.
 • 7) Lov nr. 230 af 6. juni 1968 om husmoderafløsning og hjemmehjælp med senere ændringer.

§ 139 a. (Ophævet ved lov nr. 497 af 24. juni 1992).

§ 140. Socialministeren kan fastsætte regler for administrationen af opgaver, der ved denne lov er henført til kommunerne fra andre administrative organer, når den enkelte kommune ved lovens ikrafttræden ikke har afsluttet sine forberedelser til at overtage administrationen.

§ 141. Overenskomster med private institutioner, med hvilke der ikke skulle indgås overenskomst efter den lovgivning, der er nævnt i § 139, stk. 2, skal indgås inden 2 år efter lovens ikrafttræden. En kommunes eller amtskommunes nægtelse af at indgå en sådan overenskomst kan indbringes for socialministeren.

§ 142. For private institutioner, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, gælder krav om, at de skal være selvejende, kun, såfremt det tilsvarende krav fandtes i den lovgivning, der var gældende på oprettelsestidspunktet.

§ 143. Socialministeren kan overføre fast ejendom og inventar, der hidtil har været anvendt af institutioner for særlige grupper som nævnt i §§ 87-104, til en eller flere amtskommuner, såfremt ejendommen og inventaret vil blive anvendt til en af de nævnte institutioner. Det samme gælder inventar, der har været anvendt i forbindelse med administrationen af de nævnte institutioner.

Socialministeren bestemmer omfanget af overførelsen og den nærmere fordeling af ejendomsretten, såfremt overførelsen sker til flere amtskommuner i forening.

Stk. 2. Indgår en amtskommune overenskomst med en privat institution til opfyldelse af amtskommunens forpligtelser efter §§ 87-104, overfører socialministeren statens rettigheder ifølge lån, der er ydet institutionen til opførelse af bygninger, om- og tilbygning m.v., til amtskommunen. Det samme gælder beføjelser, der er tillagt socialministeren som følge af tilskud til en privat institution.

Stk. 3. Overførslen efter stk. 1 og 2 sker vederlagsfrit. Overgår ejendommen til anden brug end nævnt i §§ 87-118 inden den 1.

januar 1991, eller bortfalder inden samme dato overenskomsten til opfyldelse af amtskommunens forpligtelse efter de nævnte bestemmelser, betaler amtskommunen dog den forholdsmæssigt nedskrevne værdi af det overførte på overførselstidspunktet.

Stk. 4. Socialministeren kan, indtil overførelse er sket efter stk.

1, bestemme, at en institution fortsat drives af staten, men således at udgifterne afholdes efter § 135, stk. 3.

§ 144. (Ophævet ved lov nr. 500 af 24. juni 1992).

§ 145. (Ophævet ved lov nr. 386 af 13. juni 1990).

§ 146. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 258 af 8. juni 1978 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

 • 1) Lov nr. 21 af 27. januar 1950 om foranstaltninger vedrørende døve og tunghøre.
 • 2) Lov nr. 117 af 11. maj 1956 om foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagsynede.
 • 3) Lov nr. 192 af 5. juni 1959 om forsorgen for åndssvage og andre særlig svagtbegavede.

Lov nr. 620 af 8. december 1982 (* 1) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1983.

§ 3. For personer, der pr. 1. januar 1983 får løbende kontanthjælp efter §§ 37 og 42, og for hvilke reglerne i § 1, nr. 3 (* 2) og 4 (* 3), vil bevirke en nedgang i hjælpen, nedtrapper det sociale udvalg gradvis hjælpen indtil 1. april 1983.

Stk. 2. § 1, nr. 1 (* 4), finder kun anvendelse på hjælp, der er søgt efter den 1. januar 1983.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 1, nr. 11 (* 5), betaler børnenes forældre for opholdet med et beløb for børn i eller over skolealderen, der svarer til 27,5 pct. pr. 1. januar 1983, 30 pct.

pr. 1. januar 1984 og 32,5 pct. pr. 1. januar 1985.

Lov nr. 195 af 25. maj 1983 (* 6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven har virkning fra den 1. januar 1980.

Lov nr. 196 af 25. maj 1983 (* 7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1983.

Stk. 2. Afgørelser truffet af amtsankenævnet før lovens ikrafttræden kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse efter de hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 3. Funktionsperioden for de personer, der er blevet beskikket som medlemmer af Den Sociale Ankestyrelse indtil udgangen af juni 1985, forlænges indtil udgangen af marts 1986.

Lov nr. 581 af 19. december 1983 (* 8) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

§ 3. Til personer, som den 1. januar 1984 modtager hjælp efter de hidtidige regler i bistandslovens § 37, stk. 4, eller § 43, der sammen med eventuelle indtægter er mindre end beløbet i lovens § 43, stk. 1, 1. pkt., forhøjes hjælpen, således at de pågældende i alt får rådighed over dette beløb, såfremt såvel de hidtidige levevilkår som summen af underholdsbeløbet i lovens § 37, stk. 2, 1. pkt., og de rimelige faste udgifter har ligget over eller svaret til beløbet i lovens § 43, stk. 1, 1. pkt.

Lov nr. 218 af 16. maj 1984 (* 9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984.

Lov nr. 241 af 23. maj 1984 (* 10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

Lov nr. 301 af 6. juni 1984 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1985 (* 11), § 1, nr. 1, nr.

3 og nr. 19, dog den 1. juli 1984 (* 12).

Lov nr. 54 af 20. februar 1985 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7. Loven træder i kraft den 1. april 1985.

Stk. 2. § 3, nr. 2 (* 13), finder anvendelse, hvis amtsankenævnets afgørelse er truffet efter lovens ikrafttræden. Er afgørelsen truffet før, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 3. § 3, nr. 3-5 (* 14), finder anvendelse, hvis det sociale udvalgs afgørelse er truffet efter lovens ikrafttræden. Er afgørelsen truffet før, finder de hidtidige regler anvendelse.

Lov nr. 262 af 6. juni 1985 (* 15) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

Lov nr. 250 af 22. maj 1986 (* 16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Reglen i § 2, nr. 1 og 2, om det offentliges indtræden i krav på overskydende skat finder anvendelse på overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55, der kommer til udbetaling efter tidspunktet for denne lovs bekendtgørelse i Lovtidende.

Lov nr. 938 af 23. december 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2. Personer, der efter 1. april 1987 ansøger om kontanthjælp, orienteres af det sociale udvalg om de ændrede beregningsregler pr. 1. juli 1987 og om de eventuelle konsekvenser for hjælpens størrelse.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 1987 (* 17), § 1, nr. 7, dog den 1. januar 1987 og § 2 den 1. april 1987.

§ 4. Det sociale udvalg kan foranledige aflysning af krav, der tidligere er tinglyst efter bistandslovens § 25, stk. 2.

Stk. 2. Ved anvendelse af § 37, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, skal der medregnes perioder, hvor pågældende har modtaget kontanthjælp efter de hidtil gældende regler. Personer, som den 1. juli 1987 modtager hjælp efter de hidtidige regler i § 43, skal efter lovens ikrafttræden have beregnet hjælpen efter § 37, stk. 2, sidste pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Stk. 3. For personer, som i tiden fra 1. januar 1987 til 30. juni 1987 modtager hjælp efter de hidtidige regler i §§ 37 og 43, skal der ved beregningen af hjælpen ses bort fra halvdelen af den godtgørelse, som udbetales deltagere i produktionsskoler efter lov om produktionsskoler, vejledningskurser efter lov om ungdomsvejledning og visse uddannelsesforanstaltninger og erhvervsmæssige introduktionskurser for unge efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Lov nr. 391 af 10. juni 1987 (* 18), jf. ændringslov nr. 837 af 21.

december 1988, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1989. Dog træder § 1, nr. 2 og 5, i kraft den 18. juni 1987 og § 1, nr. 1, 3 og 4, den 1.

juli 1989.

Lov nr. 870 af 23. december 1987 (* 19) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2. Efter anmodning udbetales dog et beløb svarende til fradrag, der i perioden fra den 1. juli 1987 til lovens ikrafttræden er foretaget i grundydelsen for værdien af kost m.v.

under midlertidig indlæggelse på sygehus eller lignende, jf.

lovens § 1, nr. 4.

Lov nr. 353 af 1. juli 1988 (* 20) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1989 og har virkning for opgørelse af indkomstgrundlaget for 1989 på grundlag af indkomståret 1987 og følgende år.

Lov nr. 835 af 21. december 1988 (* 21) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Lov nr. 836 af 21. december 1988 (* 22) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. april 1989.

Lov nr. 156 af 15. marts 1989 (* 23), jf. ændringslov nr. 947 af 27.

december 1991, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. april 1989.

Lov nr. 270 af 3. maj 1989 (* 24) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lov nr. 375 af 7. juni 1989 (* 25) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Lov nr. 389 af 7. juni 1989 (* 26) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Lov nr. 853 af 20. december 1989 (* 27) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. oktober 1990, § 1, nr. 7, dog dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Personer, der ved lovens ikrafttræden modtager hjælp efter bistandslovens § 42, overgår til den faste revalideringsydelse, såfremt revalideringen er iværksat efter en forud lagt erhvervsplan. Den i § 1, nr. 6, fastsatte varighedsbegrænsning på 5 år løber i disse tilfælde fra revalideringens iværksættelse.

Stk. 2. For personer, hvor overgang til den faste revalideringsydelse bevirker en nedgang i hjælpen, er grænsebeløbet for supplerende kontanthjælp efter bistandslovens § 37 den hidtil udmålte hjælp efter § 42. Den i § 1, nr. 6, nævnte varighedsbegrænsning gælder også i disse tilfælde og løber også fra revalideringens iværksættelse.

Stk. 3. Ydes hjælpen efter bistandslovens § 42 på grundlag af en beslutning om revalidering, udmåles hjælpen efter de hidtidige regler, indtil en erhvervsplan kan iværksættes, dog længst indtil den 1. januar 1991.

Lov nr. 211 af 3. april 1990 (* 28) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 2. april 1990.

Stk. 2. (Ophævet)

Lov nr. 256 af 25. april 1990 (* 29) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Lov nr. 277 af 2. maj 1990 (* 30) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. (Ophævet)

Lov nr. 386 af 13. juni 1990 (* 31) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 31. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. § 30 træder dog i kraft den 1. august 1990.

Stk. 2. §§ 1-10 og §§ 12-18 har virkning for de reguleringer, der beregnes fra 1. januar 1991 og senere.

Stk. 3. Reguleringerne efter §§ 1-6 sker første gang med virkning for de ved lovens ikrafttræden gældende beløb forhøjet efter de indtil da gældende bestemmelser om regulering.

Stk. 4. §§ 19-28 har virkning fra og med indkomståret 1991.

Stk. 5. § 29 anvendes ved regulering af indekstillæg for 1991 og senere.

Stk. 6. De beløb, der er nævnt i §§ 2-5 og § 6, stk. 4, i lov nr.

128 af 12. marts 1988, reguleres i overensstemmelse med § 49, stk. 5, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3. Den 1. januar 1991 forhøjes de angivne fradragsbeløb i § 49, stk. 1, nr. 2 og 4, i lov om social pension, jf. § 2, stk. 3, i lov nr. 390 af 10. juni 1987 og § 5, nr. 3, i lov nr. 128 af 12. marts 1988, med 9 pct. Regulering efter § 2, stk, 5, i lov nr. 390 af 10. juni 1987, jf. § 5, nr. 5, i lov nr. 128 af 12.

marts 1988, sker første gang den 1. juli 1994 med satsreguleringsprocenten for finansåret 1994, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. De beløb, der er nævnt i § 2, stk. 5 og 6, i lov nr. 823 af 21. december 1988 om ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 22. december 1989, reguleres efter lov om Statens Uddannelsesstøtte § 6, som ændret ved nærværende lovs § 8.

Lov nr. 387 af 13. juni 1990 (* 32) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lov nr. 400 af 13. juni 1990 (* 33) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 20. Loven træder i kraft den 1. oktober 1990.

Lov nr. 425 af 13. juni 1990 (* 34) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1990. Dog træder § 1, nr. 4 og 5, i kraft den 1. januar 1991.

§ 3. Unge uder 20 år, der ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp efter § 37, skal have et tilbud om ungdomsydelse, inden de fylder 20 år, dog senest den 1. januar 1991.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i § 49 a, stk.

4, beslutte, at unge, der ikke er omfattet af stk. 1, og som søger hjælp i perioden fra den 1. juli 1990 til den 1. januar 1991, kan påbegynde tilbud efter § 49 a, stk. 2 og 3, inden for de 3 første måneder efter ansøgningen om hjælp.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 1991 ændres henvisningerne i § 49 a, stk. 2, i § 49 b, stk. 1, og i § 133, stk. 2, 4. pkt., til lov om beskæftigelsesmuligheder for unge m.v. til: »lov om kommunal beskæftigelsesindsats«, og i § 133, stk. 2, 3. pkt., ændres henvisningen til § 23 a, stk. 4, i lov om beskæftigelsesmuligheder for unge m.v. til: »§ 10, stk. 4, i lov om kommunal beskæftigelsesindsats«.

Stk. 4. Indtil den 1. januar 1991 affattes § 49 f, stk. 1, således:

»Deltagelse i aktiviteter, der kan finansieres af de midler, som kommuner og amtskommuner efter lov om beskæftigelsesmuligheder for unge m.v. har pligt til at afsætte til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, kan træde i stedet for ungdomsydelse efter reglerne i dette afsnit«.

Lov nr. 794 af 30. november 1990 (* 35) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Lov nr. 365 af 6. juni 1991 (* 36) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Lov nr. 399 af 6. juni 1991 (* 37), jf. ændringslov nr. 259 af 17.

april 1992, indeholder vedr. ændringer i bistandsloven følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 1992. Dog træder § 4, nr.

8 ... i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De sager .... om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed eller erhvervelse af motorkøretøj efter bistandslovens§§ 43 og 58, i hvilke kommunerne den 1. januar 1992 har afgivet indstilling, og som ikke er afgjort af de indtil denne dato bestående revaliderings- og pensionsnævn, overgår til de nævn, der er nedsat ved § 18 i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Disse sager afgøres og kan påklages efter de indtil denne dato gældende regler.

Finansieringen af udgifter forbundet hermed sker ligeledes efter de hidtil gældende regler....

Stk. 3. Amtsankenævnene nedlægges den 31. december 1991. De sager, som ikke er afgjort af amtsankenævnene senest denne dato, overgår til de sociale ankenævn til afgørelse....

Stk. 4. Det Sociale Ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner træffer afgørelse i de sager, der er afgjort af Københavns og Frederiksberg Kommuner og indbragt for Den Sociale Ankestyrelse, og som Ankestyrelsen ikke har afgjort senest den 31. december 1991. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog træffe afgørelse i sager, der oversendes fra formanden for nævnet til udvidet votering i Ankestyrelsen i overensstemmelse med den sociale styrelseslovs § 17, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Ankestyrelsen kan endvidere optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel betydning. Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til principiel behandling indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Afgørelse herom træffes af chefen for Ankestyrelsen. 1.-7. pkt.

finder ikke anvendelse på afgørelser truffet i medfør afbistandslovens afsnit VIII..........

Stk. 7. Socialministeren fremsætter forslag for Folketinget om revision af tilkendelseskompetencen m.v. efter lov om social pension og lov om social bistand inden udgangen af folketingsåret 1992-93.

Lov nr. 400 af 6. juni 1991 (* 38) indeholder vedrørende ændringer i bistandsloven følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 7, har virkning fra den 1. januar 1991.

Stk. 3. § 1, nr. 5 og 8, har virkning fra den 1. januar 1992.

Lov nr. 402 af 6. juni 1991 (* 39) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven har virkning fra den 1. august 1991.

Lov nr. 403 af 6. juni 1991 (* 39) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven har virkning fra den 1. januar 1993.

Lov nr. 406 af 6. juni 1991 (* 40) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. oktober 1991.

§ 3. Unge 20-årige, der ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp efter § 37, skal have tilbud om ungdomsydelse, inden de fylder 21 år, dog senest den 1. april 1992.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i § 49 a, stk.

4, beslutte, at 20-årige, der ikke er omfattet af stk. 1, og som søger om hjælp i perioden fra den 1. oktober 1991 til den 1.

april 1992, kan påbegynde tilbud efter § 49 a, stk. 2 og 3, inden for de første 3 måneder efter ansøgningen om hjælp.

Lov nr. 191 af 23. marts 1992 (* 41) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lov nr. 238 af 8. april 1992 (* 42) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven har virkning for opgørelse af indtægtsgrundlaget for 1993 på grundlag af indkomståret 1991 og følgende år.

Lov nr. 279 af 29. april 1992 (* 43) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 4 finder tillige anvendelse for så vidt angår kontanthjælp med tilbagebetalingspligt ydet før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 348 af 14. maj 1992 (* 44) indeholder for ændringer af bistandsloven følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3. § 1 træder i kraft den 1. juli 1992....

Lov nr. 350 af 14. maj 1992 (* 45) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Socialministeren fremsætter forslag om revision af bistandslovens § 69 a inden udgangen af folketingsåret 1994-95.

Lov nr. 391 af 20. maj 1992 (* 46) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Lov nr. 482 af 24. juni 1992 (* 47) indeholder for ændringer af bistandsloven følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. .... § 2 finder dog ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens vedtagelse har ansøgt om opholdstilladelse eller lovligt har taget bopæl her i landet efter de hidtidige regler.

Lov nr. 497 af 24. juni 1992 (* 48) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 1992. § 1, nr. 3, har virkning indtil den 1. april 1993.

§ 4. Socialministeren optager forhandlinger med de kommunale parter med henblik på tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig og fleksibel ordning med hensyn til igangsætningen af udvidelsen af ungdomsydelsesreglerne.

§ 5. Socialministeren fremsætter forslag om revision af ordningen om ungdomspraktik inden udgangen af 1993.

Lov nr. 498 af 24. juni 1992 (* 49) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 64, stk. 3, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning for dagplejere, der ansættes efter lovens ikrafttræden og inden den 31. december 1993.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for pasningsordninger, der oprettes efter lovens ikrafttræden og inden den 31. december 1993.

Lov nr. 499 af 24. juni 1992 (* 48) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4. Loven træder i kraft den 1. april 1993.

§ 5. § 1, nr. 1, har virkning for unge, der påbegynder ansættelse i et beskæftigelsesprojekt den 1. april 1993 eller senere. §§ 2 og 3 har virkning for indkomståret 1993 og senere indkomstår for ydelser efter 1. april 1993.

Lov nr. 500 af 24. juni 1992 (* 50) indeholder for ændring af bistandsloven følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 1992. Kommunalbestyrelsen skal senest med virkning fra den 1. oktober 1992 fastsætte betaling for varig hjemmehjælp efter § 1, nr. 1.

Lov nr. 501 af 24. juni 1992 (* 51) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har fra denne dato virkning for beslutninger, der træffes af kommunalbestyrelsen eller af børn og unge-udvalget i medfør af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. De i § 3 i den sociale styrelseslov nævnte udvalg ophører pr. 1. januar 1993, og de sager, der ikke er afgjort senest den 31. december 1992, overgår til afgørelse i børn og unge-udvalget i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

Stk. 3. Sager, der vedrører anke af beslutninger, der er truffet inden den 1. januar 1993, færdigbehandles efter de dagældende regler.

Stk. 4. Ved lovens ikrafttræden overtager kommunalbestyrelsen forpligtelsen til at føre tilsyn med de i kommunen beliggende private døgnplejehjem og opholdssteder for børn og unge, der er godkendt af amtsrådet efter de hidtidige regler.

----------

Lov nr. 923 af 25. november 1992 (Udskydelse af revisionsbestemmelsen til § 48 a) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 1074 af 23. december 1992 (Udvidelse af forsøgsreglerne) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 1076 af 23. december 1992 (Ændring af ungdomsydelsens visitationsperiode indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har virkning for unge, der søger om kontanthjælp efter lovens ikrafttræden.

----------

Lov nr. 1078 af 23. december 1992 (Ophævelse af betaling for varig hjemmehjælp) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

----------

Lov nr. 1079 af 23. december 1992 (Kommunernes udgifter til børn af flygtninge og til personer, der familiesammenføres med uledsagede flygtningebørn m.v.) indeholder følgende

ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1993, dog således at § 1, nr. 2, har virkning fra 1. marts 1992.

----------

Lov nr. 216 af 28. april 1993 (Udbetaling af pension til beboere i plejehjem m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1993.

----------

Lov nr. 275 af 6. maj 1993 (Ændring af reglerne om opholdskommune m.v., plejeforanstaltninger i eget hjem, bofællesskaber m.v.) indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 11, stk. 5, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder ikke for krav på refusion, der er fremsat inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 58, nr. 4-8 og nr. 10, jf. § 52, stk. 3, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 2, har virkning for de personer, der efter flytning fra en kommune vedvarende har haft ophold i de nævnte institutioner m.v., og for hvem der på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er truffet afgørelse eller afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet om social pension.

----------

Lov nr. 276 af 6. maj 1993 (Ændring af reglerne om ungdomsydelsens visitationsperiode) indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

STK. 1. § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning til og med den 31. december 1993.

STK. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 1994.

§ 4

§ 1 har virkning for unge, der søger om kontanthjælp efter lovens ikrafttræden. § 2 har virkning for unge, der søger om kontanthjælp fra den 1. januar 1994.

----------

Lov nr. 279 af 6. maj 1993 (Videregivelse af oplysninger om børn med synshandicap) Indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 464 af 30. juni 1993 (Hjælp til frivillig repatriering)

indeholder følgende bestemmelser:

§ 4

STK. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1993.

STK. 2. Indenrigsministeren fremsætter forslag for Folketinget til

revision af loven inden udgangen af folketingsåret 1997-98.

----------

Lov nr. 496 af 30. juni 1993 (Bruttoficering af kontanthjælp m.v.)

indeholder følgende bestemmelser: § 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Til personer, der modtager hjælp efter § 37, stk. 2, 2.

pkt., ydes hjælpen i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1994 med 50 pct. af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Til pensionister optaget i institution efter bistandslovens § 79, jf. § 84, § 96,jf. § 46, stk. 6, nr. 3, i lov om social pension, § 105,jf. § 110, § 112, stk. 1, jf. § 46, stk. 4, i lov om social pension og jf. bistandslovens § 117, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 706 af 13. august 1992, eller § 112, stk. 2, jf. § 118, stk. 1, bestemt til længerevarende ophold, der har indtægter ud over den sociale pension, ydes i indkomståret 1994 et kompensationsbeløb som erstatning for det indtægtstab efter skat, som beboeren eventuelt har haft som følge af ophævelsen af det forhøjede personfradrag efter personskatteloven fra den 1. januar 1994.

Kompensationsbeløbet medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og kan højst udgøre et beløb svarende til forskellen mellem den skattemæssige værdi af pensionistens personfradrag i 1993 og 1994.

----------

Lov nr. 499 af 30. juni 1993 (Supplerende tilskud til forældre på orlov til børnepasning) indeholder følgende bestemmelser: § 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Socialministeren fremsætter forslag om revision af bistandslovens § 69 b inden udgangen af 1995.

----------

Lov nr. 500 af 30. juni 1993 (Indførelse af hjemmel til at udbetale kontanthjælp til personer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i udlandet)) indeholder følgende bestemmelser: § 2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 501 af 30. juni 1993 (Tilskud til forældre med privat børnepasning) indeholder følgende bestemmelser: § 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. § 63 a i lov om social bistand, som indsat ved denne lovs

§ 1, ophæves den 31. december 1995.

----------

Lov nr. 1123 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

-----------

Lov nr. 1124 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 3.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 70, stk. 2, og § 73, stk. 1, i lov om social bistand som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse for aftaler om tilskud til private pasningsordninger for børn, som indgås efter lovens ikrafttræden.

----------

Lov nr. 1127 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 1128 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

----------

Lov nr. 1132 af 22.december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser: § 4.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan for institutioner efter bistandslovens §§ 79, 105 og 112, hvor beboerne får udbetalt beløb til personlige fornødenheder, træffe beslutning om, at ændringerne i § 1 skal have virkning fra et angivet tidspunkt i 1994. Indtil dette tidspunkt anvendes de hidtidige regler om nedsættelse og inddragelse af pension samt udbetaling af beløb til personlige fornødenheder, herunder såvel bestemmelsen om, at staten til kommunen udbetaler et beløb, der svarer til den sociale pensions grundbeløb, som bestemmelserne, der er nævnt i § 3, nr. 2, og bekendtgørelserne udstedt i henhold til disse bestemmelser. Beboere på plejehjem m.v., der ved lovens ikrafttræden er omfattet af de hidtidige bestemmelser i bistandslovens § 85 a og § 119, og beboere i beskyttede boliger, som i medfør af bestemmelsen i bistandslovens § 85, stk. 2, jf. denne lovs § 1, nr. 2, skal betale et højere beløb for boligen end efter de hidtil gældende regler, får i 1994 og i 1995 udbetalt et beløb, der svarer til henholdsvis 2/3 og 1/3 af merudgiften til boligen, hvorefter betalingen for boligen beregnes uden kompensation. For beboere, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af bistandslovens § 85 a og § 119, fastsættes betalingen efter bistandslovens § 85, stk. 4, og bistandslovens § 115 a, stk. 2, jf. denne lovs § 1, nr. 2, og § 1, nr. 7, således at betalingen fra lovens ikrafttræden og indtil 1. januar 1998 gradvis stiger til det nævnte beløb i bistandslovens § 115 a, stk. 2, jf. denne lovs § 1, nr. 7. Fra den 1. januar 1995 har § 1, uanset 1. pkt., virkning for alle beboere i plejehjem eller institutioner omfattet af bistandslovens §§ 79, 105 og 112.

Stk. 3. Til personer, der er varetægtsfængslet før den 1. januar 1994, udbetales pensionen indtil udgangen af januar 1994. Pension, der før den 1. januar er udbetalt under varetægtsfængsling, kan kræves tilbagebetalt efter de hidtil gældende regler.

----------

Lov nr. 1134 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

----------

Lov nr. 1126 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmeler: § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 1124 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 3.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 70, stk. 2, og § 73, stk. 1, i lov om social bistand som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse for aftaler om tilskud til private pasningsordningerfor børn, som indgås efter lovens ikrafttræden.

----------

Lov nr. 177 af 16. marts 1994 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----------

Lov nr. 362 af 18. maj 1994 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 2.

Stk. 1. § 1, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Sager, som ikke senest denne dato er afgjort af Indenrigsministeriet, overgår til vedkommende sociale ankenævn.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. august 1994.

Stk. 3. Indenrigsministeren fremsætter forslag for Folketinget til revision af § 1, nr. 2 og 3, inden udgangen af folketingsåret 1997-98.

----------

Lov nr. 448 af 1. juni 1994 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 8.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994. § 1, nr. 3, træder dog i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4. Ansøgninger om social pension efter §§ 14, 16 og 18 og § 44, stk. 1 og 2, i lov om social pension og ansøgninger om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed eller erhvervelse af motorkøretøjer efter §§ 43 og 58 i lov om social bistand, som revaliderings- og pensionsnævnet eller det sociale ankenævn har modtaget med indstilling inden det tidspunkt, fra hvket socialministeren har tilladt, at revaliderings- og pensionsnævnets eller det sociale ankenævns kompetence overføres til kommunalbestyrelsen, jf. § 62 b i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 21, og § 138 c i lov om social bistand som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7, afgøres af revaliderings- og pensionsnævnet eller det social ankenævn.

Stk. 5

----------

Lov nr. 450 af 1. juni 1994 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: § 2.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. En kommunalbestyrelses beslutning efter § 1 kan ikke få virkning for afgørelser vedrørende ansøgninger, der er indgivet, inden kommunalbestyrelsen har offentliggjort beslutningen.

----------

Officielle noter

(* 1) Vedrører ændringer af §§ 25, 37, 43, 58 og 73. Herudover er indsat kap. 19 a. Forskellige bestemmelser.

(* 2) Vedrører § 37, stk. 2.

(* 3) Vedrører § 37, stk. 4.

(* 4) Vedrører § 25, stk. 1, nr. 2.

(* 5) Vedrører § 73, stk. 1.

(* 6) Vedrører § 135, stk. 2.

(* 7) Vedrører §§ 15, 16, 27, 57, 62 og 108.

(* 8) Vedrører §§ 37 og 43.

(* 9) Vedrører ændringer af §§ 60, 61, 85, 110, 117, 136 og 145 som følge af nye regler om social pension.

(* 10) Vedrører regulering af beløbene i §§ 37, stk. 5, 43, stk. 4, 58, stk. 3, og 58, stk. 8, samt § 138 c.

(* 11) Vedrører ændringer af §§ 14, stk. 3, 32, 33, 36, 66, 67, 68, 99, 123 og 135.

(* 12) Vedrører ændringer af §§ 14, stk. 2, 22 og 135.

(* 13) Vedrører § 16.

(* 14) Vedrører §§ 64, 72 og 77.

(* 15) Vedrører ændringer af §§ 133, 135, 136 og 137 som følge af nye regler om finansiering.

(* 16) Vedrører ændringer af §§ 7 og 27.

(* 17) Vedrører ændringer af §§ 2, 25, stk. 2, 37-46, 49, 134, stk. 3 og § 138 a.

(* 18) Vedrører ændringer af § 54, stk. 1, § 55, stk. 1, § 56, stk.

2, § 81, § 85, stk. 3-5, og § 86. Herudover er indsat §§ 85 a og 85 b. Lovændringen vedrører ændring af regler om praktisk bistand og om plejehjem og beskyttede boliger.

(* 19) Vedrører ændringer af § 37, stk. 4-6, og § 39, stk. 2.

Herudover er indsat § 38, stk. 4, og § 83, stk. 3. Lovændringen vedrører ændring i reglerne om kontanthjælp, plejehjemsophold m.v.

(* 20) Vedrører ændringer af § 54, stk. 1, 2, 3 (som bliver stk. 10) og § 58, stk. 3 og 4 (som bliver stk. 5). Herudover er indsat § 54, stk. 3-9, § 54, stk. 11 og 12, § 58, stk. 4, stk. 6 og stk. 7.

Lovændringen vedrører ændrede regler om indkomstgrundlag som følge af skattereformen.

(* 21) Vedrører ændringer af § 134, stk. 3. Herudover er indsat § 136, stk. 2 og stk. 3. Lovændringen vedrører ændring af reglerne om finansiering.

(* 22) Vedrører ændringer af § 26, stk. 1, § 37, stk. 1, 2, 4, 5 og 7, § 38, stk. 1, § 40, stk. 1, og § 42, stk. 2. Herudover indsat § 37, stk. 8, § 38, stk. 5 og stk. 6, og § 138 a, stk. 2.

Lovændringen vedrører ændring af reglerne om kontanthjælp.

(* 23) Vedrører indsættelse af § 42 a (indførelse af igangsætningsydelse). I § 42 a, stk. 4 henvises til § 37, stk. 2, 5. pkt. Ved lov nr. 406 af 6. juni 1991 er § 37, stk. 2, ændret, således at det 5. pkt., der blev henvist til ved indsættelse af § 42 a, er blevet til 6. pkt.

(* 24) Vedrører indsættelse af § 138 b, stk. 1, 2. pkt. (ændrede forsøgsregler med hensyn til pasning af børn).

(* 25) Vedrører ophævelse af § 42, stk. 6, samt ændring af § 42, stk.

10 (som bliver stk. 9). Herudover er indsat § 42, stk. 10, og § 58, stk. 10.

(* 26) Vedrører diverse paragraffer som følge af ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.

(* 27) Vedrører ændringer af § 31, stk. 2, (som bliver stk. 3), § 37, stk. 2 og § 40, stk. 1, nr. 3, samt ophævelse af § 42. Herudover er indsat §§ 31, stk. 2, 43, 44, 45 og 138 b, stk. 3. Lovændringen vedrører indførelse af en fast bruttorevalideringsydelse og ændring af husvildebestemmelsen og forsøgsreglerne.

(* 28) Vedrører ændringer af § 48, stk. 3, (der bliver stk. 4) og § 48, stk. 4 (der bliver stk. 5). Herudover er indsat §§ 48, stk. 3, og 48 a. Lovændringen vedrører regler for regulering m.v. af tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og etablering af kontaktpersonordning for voksne døvblinde efter bistandslovens § 48 samt godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn under 14 år.

(* 29) Vedrører indsættelse af §§ 57 a - 57 f. Herudover er ændret § 135, stk. 5, nr. 1. Lovændringen vedrører indførelse af plejevederlag m.v. ved pasning af døende.

(* 30) Vedrører ændring af §§ 63, stk. 1, 64, stk. 1. Desuden indsættelse af § 69, stk. 2, ophævelse af § 69, stk. 3 (der bliver stk. 4), og ændring af § 72. Herudover er § 70 nyaffattet.

Lovændringen vedrører øget fleksibilitet med hensyn til dagpasningsordninger for børn samt tilskud til private børnepasningsordninger.

(* 31) Vedrører ændring af §§ 37, stk. 7, 44, stk. 3, 58, stk. 12, 84, stk. 2 og § 118, stk. 1. Herudover ophæves §§ 37, stk. 8, og 145. Lovændringen vedrører ændrede reguleringsbestemmelser ved overførsler m.v.

(* 32) Vedrører ændring af § 17. Lovændringen vedrører kontrol med udbetaling af offentlige ydelser m.v.

(* 33) Vedrører indsættelse af § 40, stk. 2 og ændring af § 40, stk.

3, der bliver stk. 4. Lovændringen vedrører fremstilling af krigsmateriel m.v.

(* 34) Vedrører indsættelse af §§ 49 a - f, 133, stk. 3 og 4, 138 d og 139 a. Herudover er ændret §§ 40, stk. 2 og 133, stk. 2.

Desuden ophæves § 138 a, stk. 2. Lovændringen vedrører indførelse af ungdomsydelse.

(* 35) Vedrører ophævelse af § 13 og ændring af §§ 29, stk. 2, 30, stk. 1, 67, stk. 3, 70, stk. 3, 85 a, stk. 1 og 128, stk. 2.

Lovændringen vedrører ændring af den centrale sociale administration.

(* 36) Vedrører ændring af § 37, stk 2.

(* 37) Vedrører ændringer af §§ 15, 16, 31, 44, 58, 83, 91, 94 og 108. Lovens § 4, nr. 8 vedrører ændring af bistandslovens § 44.

Lovændringen vedrører ændring af ankestruktur m.v.

(* 38) Vedrører indsættelse af §§ 9, stk. 2, 86a, 119, 120 og 136, stk. 4 og 5 samt ændring af §§ 85, 85 b og 136, stk. 2 og 3.

Lovens § 1, nr. 6 og 7 vedrører ændringer af bistandslovens § 136, stk. 2 og 3. Nr. 5 og 8 vedrører indsættelse af bistandsloven af §§ 119, 120, 136, stk. 4 og 5. Lovændringen vedrører delegation til selvejende institutioner, betaling for midlertidigt ophold og udbetaling af pension m.v.

(* 39) Vedrører ændring af §§ 70 og 73. Lovændringerne vedrører ændring af forældrebetalingsandelen i daginstitutioner. Den maksimale forældrebetaling nedsættes pr. 1. august 1991 til 32,5 pct. og nedsættes yderligere pr. 1. januar 1993 til 30 pct.

(* 40) Vedrører ændring af §§ 37, stk. 2, og 49 a.

(* 41) Vedrører ændringer af §§ 11, 83 og 115. Lovændringen vedrører ret til ophold på plejehjem m.v. i en anden kommune.

(* 42) Vedrører ændring af § 54, stk. 6.

(* 43) Vedrører i § 4 ændring af bistandslovens § 27, stk. 3.

Lovændringen vedrører en forbedring af den kommunale restanceinddrivelse.

(* 44) Vedrører ændring af § 134 og indsættelse af § 134 a.

Lovændringen vedrører finansiering af udgifter til flygtninge.

(* 45) Vedrører indsættelse af §§ 64 a og 69 a. Lovændringen vedrører forældrebestyrelser i daginstitutioner og kommunal dagpleje for børn.

(* 46) Vedrører ændring af § 37, stk. 3.

(* 47) Vedrører i § 2 ændring af bistandslovens § 4. Lovændringen vedrører hjemsendelse af udlændinge.

(* 48) Vedrører ændring af §§ 15, 49 a, 49 b, 49 c, 49 f, 133 og 138 d samt ophævelse af § 139 a. § 1, nr. 3, i lov nr. 497 vedrører ydelse af udligningstillæg, jf. § 49 b, stk. 1. § 1 i lov nr. 499 vedrører ændring af bistandsloven, medens §§ 2 og 3 vedrører ændring af ligningsloven og personskatteloven. Lovændringerne er en udvidelse af ordningen om ungdomsydelse. Indtil lov nr. 499 træder i kraft 1. april 1993, er § 49 b, som vedtaget ved lov nr.

497, gældende. Denne bestemmelse er formuleret således:

»§ 49 b. Beskæftigelsen efter § 49 a, stk. 2, skal have et omfang på 20 timer om ugen i gennemsnit og aflønnes med en timeløn, der følger reglerne i lov om kommunal beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i et beskæftigelsesprojekt ydes der til unge over 21 år og under 25 år et udligningstillæg, der svarer til det beløb, hvormed den kontanthjælp, som den unge ville have været berettiget til, overstiger ungdomsydelsen efter skat.

Stk. 2. I tiden indtil udbetaling af første løn, jf. stk. 1, og under vejlednings- og introduktionsprogrammet efter § 49 a, stk.

3, udbetaler kommunalbestyrelsen en ungdomsydelse, der beregnes efter reglerne i § 37.«

Udover den ændrede affattelse af § 49 b vil ikrafttræden af lov nr.

499 kun medføre nogle mindre konsekvensrettelser af bistandsloven.

(* 49) Vedrører ændring af § 64 og indsættelse af § 70 a. § 1, nr. 3, vedrører indsættelse af § 70 a.

(* 50) Vedrører ændring af §§ 55, 56, 79, 80, 81, 85 a og 86 samt ophævelse af §§ 75 og 144. § 1, nr. 1, vedrører den ændrede affattelse af § 55. Lovændringen vedrører betaling for varig hjemmehjælp og kommunernes forpligtigelse til at sørge for døgntilbud.

(* 51) Vedrører ny affattelse af kapitlerne 8, 15 og 18, indsættelse af 2 nye kapitler, 15 a og 15 b samt ændring af §§ 12, 14, 15, 28, 46 b, 46 c og 135. Lovændringen vedrører foranstaltninger for børn og unge, herunder tvangsmæssige foranstaltninger.

(* 52) Vedrører indsættelse af § 15 a, ny affattelse af § 47 a, stk. 2, nr. 3 samt indsættelse af § 47 b.

(* 53) Vedrører ændring af § 15, stk. 3, 2. pkt. ændring af § 15, stk. 7 og stk. 8. indsættelse af § 15 a og § 15 b, hvorefter § 15 a betegnes som § 15 c, og ændring af § 15 c, 3. pkt. § 85, stk. 2, 3. pkt., og § 85, stk. 3, sidste pkt., ophæves, og § 138 c indsættes som nyt paragraf.

(* 54) Vedrører ændret affattelse af § 69 b, stk. 1, 2. pkt. ændring af § 69 b, stk. 2, 1. pkt. indsættelse af 2. pkt. i § 69 b, stk. 2.