Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender

Herved bekendtgøres lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 1. november 1983, med de ændringer, der følger af lov nr. 156 af 11. april 1984 og lov nr. 54 af 20. februar 1985.


Kapitel 1

LOVENS OMRÅDE

§ 1. Loven omfatter den kommunale og centrale styrelse af sociale anliggender og af de sundhedsmæssige anliggender, hvis styrelse ikke er fastlagt i særlig lovgivning.

Stk. 2. Københavns kommune omfattes ikke af lovens kap. 2-5 og 8. Frederiksberg kommune omfattes ikke af lovens kap. 4-5 og 8.

Kapitel 2

KOMMUNALBESTYRELSENS FUNKTIONER

§ 2. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om alle forhold vedrørende kommunens virksomhed på sociale og sundhedsmæssige områder, der ikke er henlagt til andre myndigheder ved særlig lovgivning.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af offentligt støttede private eller selvejende institutioner eller private foranstaltninger, der skal virke på de i § 2 nævnte områder, og påser, at tilskudsbetingelserne opfyldes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i stk. 1 nævnte institutioner og foranstaltninger i det omfang, tilsynet ikke ved særlig lovgivning er henlagt til anden myndighed.

Kapitel 3

UDVALG OG FORVALTNING I KOMMUNERNE

§ 6. Kommunalbestyrelsen nedsætter i overensstemmelse med § 17, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse et udvalg til forvaltning af kommunernes sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige anliggender (det sociale udvalg).

Stk. 2. Indenrigsministeren kan efter aftale med socialministeren stadfæste bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt, hvorved stk. 1 og § 9 som led i en forsøgsordning fraviges.

§ 7. (Ophævet).

§ 8. For kommuner, der har en magistratsordning, kan socialministeren godkende en særlig ordning til varetagelse af det sociale udvalgs funktion.

§ 9. I hver kommune oprettes en særlig forvaltning for de anliggender, der henhører under de i §§ 6-8 nævnte organer.

Kapitel 4

AMTSRÅDETS FUNKTIONER

§ 10. Amtsrådet vejleder kommunerne i sociale og sundhedsmæssige anliggender.

Stk. 2. Amtsrådet er i sin vejldningsvirksomhed berettiget til at forlange oplysninger meddelt af de kommunale myndigheder.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. Amtsrådet bistår kommunerne med rådgivning om projektering af institutionsbyggeri i det omfang, kommunalbestyrelserne ønsker det.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. Amtsrådet kan træffe beslutning om iværksættelse af foranstaltninger - herunder oprettelse af institutioner - på sociale og sundhedsmæssige områder, når disse foranstaltninger ikke skal varetages af kommuner.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om godkendelse af projekter til institutioner eller foranstaltninger, som i almindelighed iværksættes med henblik på at betjene et større område end amtskommunen.

§ 15. (Ophævet).

Kapitel 5

UDVALG, FORVALTNING OG NÆVN I AMTSRÅDSKREDSEN

§ 16. Amtsrådet nedsætter i overensstemmelse med § 17, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse et udvalg til forvaltning af amtskommunens sociale og sundhedsmæssige anliggender uden for sygehusvæsenet.

Stk. 2. Det kan i amtskommunens styrelsesvedtægt bestemmes, at sygesikringsopgaver henlægges til et andet stående udvalg end det i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter aftale med socialministeren stadfæste bestemmelser i amtskommunens styrelsesvedtægt, hvorved stk. 1 og § 17, stk. 1, 1. pkt., som led i en forsøgsordning fraviges.

§ 17. I hver amtskommune oprettes en særlig forvaltning for de anliggender, der hører under det i § 16 nævnte udvalg. Lederen af denne forvaltning ansættes af amtsrådet.

Stk. 2. Under den i stk. 1 nævnte forvaltning opretter amtskommunen et socialcenter, der skal yde kommunernes social- og sundhedsforvaltning og de i §§ 18, 18a og 18b omhandlede nævn fornøden bistand og i øvrigt varetage sådanne opgaver, som pålægges centrene i medfør af lovgivningen. Socialministeren kan efter forhandling med indenrigsministeren fastsætte nærmere regler for socialcentrenes virksomhed.

§ 18. I hvert amt nedsætes et revaliderings- og pensionsnævn, der består af 1 formand og 7 medlemmer samt det nødvendige antal stedfortrædere, som udpeges for en periode af 4 år. 2 medlemmer udpeges af amtsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommuneforeningen, 2 medlemmer udpeges af socialministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedsnævnet, og 1 medlem udpeges af socialministeren efter indstilling fra De samvirkende Invalideorganisationer. Formanden, der skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig, økonomisk eller anden dermed ligestillet kandidateksamen, udpeges af socialministeren.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse i sager om sociale pensioner, dagpenge og social bistand i det omfang, lovgivningen om disse ydelser henlægger sådanne sager til nævnet.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nævnets forretningsorden. Ministeren kan bemyndige nævnet til efter nærmere fastsatte regler at henvise sager, i hvilke afgørelse ikke skønnes at frembyde tvivl, til formandens afgørelse.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af staten.

§ 18 a. I hvert amt nedsættes et ankenævn. Statsamtmanden er nævnets formand. Nævnet består i øvrigt af 2 medlemmer, der sammen med det nødvendige antal stedfortrædere udpeges af amtsrådet for en periode af 4 år. Som medlemmer eller stedfortrædere kan ikke udpeges personer, der er ansat inden for den offentlige social- og sundhedsforvaltning eller på institutioner med socialt formål, og som deer er beskæftiget med sagsbehandling, klientbehandling eller lignende.

§ 18 b. Ankenævnet er klageinstans for afgørelser truffet af det sociale udvalg i det omfang, det fastlægges i lovgivningen.

Stk. 2. Nævnets afgørelser kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, ophævelse eller ændring af den påklagede afgørelse. Nævnet kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling eller henvise den til behandling hos en myndighed, der ikke tidligere har truffet afgørelse i sagen. Nævnet er ikke herved bundet af parternes påstande.

Stk. 3. Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse.

Stk. 4. Ingen må medvirke som særligt sagkyndig i en sag, når vedkommende har medvirket ved behandlingen af sagen i 1. instans.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nævnets forretningsorden og kan herunder bemyndige nævnet til efter nærmere fastsatte regler at henvise sager, i hvilke afgørelsen ikke skønnes at frembyde tvivl, til formandens afgørelse. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at formanden i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkelig opstået trangssituation, kan træffe en foreløbig afgørelse.

Stk. 6. Nævnets afgørelser udfærdiges skriftligt og skal være ledsaget af en begrundelse samt vejledning om eventuel klageadgang.

Stk. 7. Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af staten.

§ 18 c. Socialministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer og De samvirkende Invalideorganisationer regler om oprettelse af rådgivende forbrugerorganer i amtet.

Kapitel 6

KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER

§ 19. For Københavns og Frederiksberg kommuner nedsættes et revaliderings- og pensionsnævn med funktioner svarende til det i § 18 omhandlede nævns. Nævnet består af 1 formand og 7 medlemmer samt det nødvendige antal stedfortrædere, der udpeges for en periode af 4 år. 3 medlemmer udpeges af Københavns borgerrepræsentation og 1 medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse, 2 medlemmer udpeges af socialministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedsnævnet for Københavns-området og 1 medlem udpeges af socialministeren efter indstilling fra De samvirkende Invalideorganisationer. Formanden, der skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig, økonomisk eller anden dermed ligestillet eksamen, udpeges af socialministeren.

Stk. 2. Københavns og Frederiksberg kommuner udarbejder planer for den sociale og sundhedsmæssige virksomhed efter de regler, der fastsættes i henhold til § 26, stk. 2. Bestemmelserne i § 26, stk. 4-5, finder anvendelse for Københavns og Frederiksberg kommuner.

§ 19 a. Socialministeren fastsætter efter forhandling med Københavns og Frederiksberg kommuner og De samvirkende Invalideorganisationer regler om oprettelse af rådgivende forbrugerorganer i kommunerne.

Kapitel 7

CENTRALE MYNDIGHEDER

§ 20. Der oprettes under socialministeriet en socialstyrelse, der i det omfang, socialministeren bestemmer, varetager den centrale forvaltning af sociale anliggender.

§ 21. Styrelsens chef rådfører sig med et styrelsesråd i det omfang, socialministeren fastsætter.

Stk. 2. Styrelsesrådet består af styrelsens chef som formand og 15 andre medlemmer, som beskikkes af socialministeren for 4 år ad gangen, svarende til de kommunale råds funktionsperiode.

Stk. 3. De kommunale organisationer udpeger 4 medlemmer, hvoraf 2 repræsenterer kommunerne og 2 repræsenterer amtskommunerne. Københavns kommune udpeger 1 medlem. Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening udpeger hver 1 medlem. Arbejdsministeren og indenrigsministeren udpeger hver 1 medlem, der repræsenterer henholdsvis arbejdsdirektoratet og sundhedsstyrelsen. Undervisningsministeren udpeger 1 medlem. De samvirkende Invalideorganisationer udpeger 2 medlemmer. Socialministeren udpeger 3 medlemmer, hvoraf 1 skal have tilknytning til den centrale forvaltning af de sociale forsikringslove.

Stk. 4. Styrelsesrådet kan tilkalde særligt sagkyndige til behandling af enkelte spørgsmål.

§ 22. Socialministeren fører tilsyn med kommunernes og amtskommunernes socialvæsen og med offentligt støttede eller anerkendte institutioner, der virker inden for det sociale område.

§ 23. Socialministeren og indenrigsministeren kan af kommunerne, amtskommunerne og af institutioner, der virker ved offentlig anerkendelse eller støtte, fordre alle oplysninger, som skønnes fornødne.

§ 24. Socialministeren kan bemyndige socialstyrelsen eller en anden central styrelse til i nærmere angivet omfang at udøve beføjelser, som i denne lov er tillagt socialministeren.

§ 25. (Ophævet).

§ 25a. Socialministeren fastsætter regler om nedsættelse af et centralt handicapråd og om rådets sammensætning og opgaver. Staten afholder udgifterne ved rådets virksomhed.

Kapitel 8

PLANLÆGNING

§ 26. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet udarbejder en plan for den sociale og sundhedsmæsige virksomhed i kommunen, henholdsvis amtskommunen.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler for udarbejdelsen af planer, herunder om tidsfrister herfor, den periode og det sagsområde, planerne skal dække, koordineringen til tilgrænsende områder og om revision af planerne.

Stk. 3. Ved udarbejdelsen af planerne efter stk. 1 samarbejder kommunalbestyrelsen og amtsrådet med henblik på at koordinere planerne. Amtsrådet udarbejder efter hver planrevision en redegørelse for den sociale og sundhedsmæssige virksomhed under kommunerne og amtskommunen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets planer indsendes til socialministeren, der påser, at de for planlægningen fastsatte regler er fulgt, at kommunens og amtskommunens pligt efter lovgivningen til at tilvejebringe social og sundhedsmæssig service er opfyldt, samt at de samfundsmæssige hensyn til forbrug af ressourcer er tilgodeset. Socialministeren kan meddele kommunalbestyrelsen og amtsrådet sine bemærkninger til planerne. Socialministeren kan herunder bestemme, at en plan efter kommunalbestyrelsens, henholdsvis amtsrådets, fornyede gennemgang helt eller delvis skal godkendes af socialministeren. Nægtelse af godkendelse kan kun ske efter forudgående forhandling med pågældende kommunalbestyrelse eller amtsråd.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet udøver sin virksomhed på sociale og sundhedsmæssige områder i overensstemmelse med den senest vedtagne social- og sundhedsplan.

Stk. 6. På grundlag af de indkomne planer udarbejder socialministeren en redegørelse for udviklingen på det sociale og sundhedsmæssige område. Redegørelsen udsendes til amtsråd og kommunalbestyrelser.

Stk. 7. I det omfang planerne indeholder foranstaltninger, der hører under indenrigsministerens område, udøver socialministeren sine funktioner efter bestemmelserne i denne paragraf efter forhandling med indenrigsministeren.

Kapitel 9

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER M.V.

§ 27. Loven træder i kraft den 1. juli 1970. §§ 11 (* 1), 12 (* 2), § 17, stk. 2 (* 3), og § 18 (* 2), træder dog først i kraft på et senere tidspunkt, der fastsættes af socialministeren.

§ 28. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 29. Det i § 6 nævnte sociale udvalg træder i stedet for det i lov om offentlig forsorg § 2, jfr. § 3, nævnte udvalg. De opgaver, der varetages af de i lov om offentlig forsorg § 4 nævnte socialkontorer, henlægges til den i denne lovs § 9 nævnte forvaltning.

§ 30. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----

Lov nr. 224 af 12. juni 1975 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

I lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger ophæves § 3, stk. 2.

Stk. 2. I lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger ophæves § 3, stk. 2.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1975. § 1, nr. 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 12 træder dog først i kraft den 1. april 1976.

----

Lov nr. 258 af 8. juni 1978 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

  • 1) Lov nr. 21 af 27. januar 1950 om foranstaltninger vedrørende døve og tunghøre.
  • 2) Lov nr. 117 af 11. maj 1956 om foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagsynede.
  • 3) Lov nr. 192 af 5. juni 1959 om forsorgen for åndssvage og andre særlig svagtbegavede.

----

Lov nr. 163 af 27. april 1983 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

Stk. 2. § 26, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder i 1984 tilsvarende anvendelse på 1984-88-planen.

----

Lov nr. 156 af 11. april 1984 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

----

Lov nr. 54 af 20. februar 1985 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1985.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Socialministeriet, den 13. august 1986

Mimi Stilling Jakobsen

/ Frode Svendsen

Officielle noter

(* 1) § 11 er ved socialministeriets bekendtgørelse nr. 351 af 27. juni 1974 trådt i kraft den 1. september 1974 og er ved lov nr. 163 af 27. april 1983 ophævet pr. 1. januar 1984.

(* 2) §§ 12 og 18 er ved socialministeriets bekendtgørelse nr. 547 af 24. oktober 1975 trådt i kraft den 1. april 1976.

(* 3) § 17, stk. 2, er ved socialministeriets bekendtgørelse nr. 598 af 5. december 1974 trådt i kraft fra denne dato.