Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af den sociale styrelseslov

Herved bekendtgøres den sociale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 14. marts 1990 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 794 af 30. november 1990 samt § 1 i lov nr. 399 af 6. juni 1991.


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven omfatter den kommunale og centrale styrelse af sociale anliggender og af de sundhedsmæssige anliggender, hvis styrelse ikke er fastlagt i særlig lovgivning.

Stk. 2. Københavns kommune omfattes ikke af lovens § 5 samt kap. 4 og 5. Frederiksberg kommune omfattes ikke af lovens kap. 4 og 5.

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens funktioner

§ 2. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommunens virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere varetage visse arbejdsmarkedsmæssige forhold.

Stk. 2. Sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner kan dog ikke behandles i den samlede kommunalbestyrelse. Afgørelse i disse sager træffes af det eller de udvalg, i kommuner med magistratsordning det eller de magistratsmedlemmer, som efter kommunens styrelsesvedtægt varetager de pågældende sagsområder.

§ 3. Kommunalbestyrelsen nedsætter et udvalg til forvaltning af opgaverne efter afsnit VIII i lov om social bistand.

Stk. 2. Udvalget består af 5 eller 7 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Samtidig vælges for hvert medlem en stedfortræder ligeledes blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Stedfortræderen kan indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald.

Stk. 3. I øvrigt finder bestemmelserne i kapitel III om udvalg m.v.

i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse på udvalget, medmindre andet fremgår af bistandslovens afsnit VIII.

Stk. 4. Socialministeren kan godkende en særlig ordning for magistratskommuner med hensyn til udvalgets sammensætning og funktion.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af offentligt støttede private eller selvejende institutioner eller private foranstaltninger, der skal virke på de i § 2 nævnte områder, og påser, at tilskudsbetingelserne opfyldes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i stk. 1 nævnte institutioner og foranstaltninger, i det omfang tilsynet ikke ved særlig lovgivning er henlagt til anden myndighed.

Kapitel 3

  • (Ophævet)

Kapitel 4

Amtsrådets funktioner

§ 10. Amtsrådet vejleder kommunerne i sociale og sundhedsmæssige anliggender.

Stk. 2. Amtsrådet er i sin vejledningsvirksomhed berettiget til at forlange oplysninger meddelt af de kommunale myndigheder.

Stk. 3. Sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner kan ikke behandles i det samlede amtsråd. Afgørelse i disse sager træffes af det eller de udvalg, som efter amtskommunens styrelsesvedtægt varetager de pågældende sagsområder.

§ 11. (Ophævet)

§ 12. Amtsrådet bistår kommunerne med rådgivning om projektering af institutionsbyggeri, i det omfang kommunalbestyrelserne ønsker det.

§ 13. (Ophævet)

§ 14. Amtsrådet kan træffe beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, herunder oprettelse af institutioner, på sociale og sundhedsmæssige områder, når disse foranstaltninger ikke skal varetages af kommuner.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om godkendelse af projekter til institutioner eller foranstaltninger, som i almindelighed iværksættes med henblik på at betjene et større område end amtskommunen.

§ 15. (Ophævet)

Kapitel 5

Nævn under statsamtet

§ 16. I hvert amt nedsættes et socialt ankenævn. Nævnet er klageinstans for afgørelser truffet af de kommunale myndigheder, der er nævnt i § 2, stk. 2,2. pkt., i det omfang det fastlægges i lovgivningen. Nævnets formand er statsamtmanden. Nævnet består i øvrigt af 2 medlemmer, som udpeges af socialministeren efter indstilling af kommuneforeningen i amtet. Funktionsperioden, der er fire år, begynder seks måneder efter den kommunale valgperiodes begyndelse. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Statsamtet yder sekretariatsmæssig bistand til nævnet.

Stk. 2. Der nedsættes et socialt ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ankenævnschefen er formand for nævnet. Nævnet består i øvrigt af 2 medlemmer, som udpeges af socialministeren efter fælles indstilling af de to kommuner for den i stk. 1 nævnte periode. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Socialministeriet stiller et sekretariat til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Som medlemmer og stedfortrædere kan ikke udpeges personer, der som udvalgsmedlemmer eller magistratsmedlemmer træffer afgørelser i enkeltsager, jf. § 2, stk. 2,2. pkt. Det samme gælder kommunalt ansatte, som deltager i administrationen af de sagsområder, der er omfattet af nævnenes kompetence.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnenes virksomhed afholdes af staten.

§ 17. Nævnene er ikke bundet af parternes påstande og er uafhængige af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag.

Afgørelsen kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den påklagede afgørelse.

Stk. 2. Hvis formanden finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt nævnets afgørelse er forenelig med loven, kan formanden straks udsætte afgørelsens virkning og indbringe den for Den Sociale Ankestyrelse senest 1 uge efter, at den er truffet.

Ankestyrelsens afgørelse skal foreligge inden 8 uger fra sagens modtagelse i Ankestyrelsen. Afgørelser efter lov om individuel boligstøtte indbringes på tilsvarende måde for boligministeren.

Ved sagens behandling i Ankestyrelsen finder § 6, stk. 3, nr. 3, i lov om Den Sociale Ankestyrelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter en forretningsorden for nævnene med regler for deres virksomhed, herunder regler for, at sager, i hvilke afgørelsen ikke skønnes at frembyde tvivl, henvises til formandens afgørelse. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at formanden i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkelig opstået trangssituation, kan træffe en foreløbig afgørelse.

Stk. 4. Nævnene yder vejledning til kommunerne inden for deres kompetenceområde.

§ 18. I hvert amt nedsættes et revaliderings- og pensionsnævn.

Nævnet træffer afgørelse i sager efter lov om social pension og lov om social bistand, i det omfang det er fastsat i disse love.

Nævnet er endvidere klageinstans for afgørelser efter § 14, stk.

3, i lov om social pension, truffet af de kommunale myndigheder, der er nævnt i § 2, stk. 2, 2. pkt. Nævnets formand er statsamtmanden. Nævnets øvrige medlemmer, som alle udpeges af socialministeren, består af 2 medlemmer efter indstilling af kommuneforeningen i amtet, 2 medlemmer efter indstilling af arbejdsmarkedsnævnet og 2 medlemmer efter indstilling af De Samvirkende Invalideorganisationer. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Funktionsperioden, der er 4 år, begynder 6 måneder efter den kommunale valgperiodes begyndelse. Statsamtet yder sekretariatsmæssig bistand til nævnet.

Stk. 2. Der nedsættes et revaliderings- og pensionsnævn for Københavns og Frederiksberg kommuner. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Nævnets formand udpeges af socialministeren. Nævnets øvrige medlemmer, der alle udpeges af socialministeren, består af 2 medlemmer efter fælles indstilling af de to kommuner, 2 medlemmer efter indstilling af arbejdsmarkedsnævnet for Københavnsområdet og 2 medlemmer efter indstilling af De Samvirkende Invalideorganisationer. Stk. 1, 6.

og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Socialministeriet stiller et sekretariat til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Som medlemmer og stedfortrædere af nævnene kan ikke udpeges personer, der som udvalgsmedlemmer eller magistratsmedlemmer træffer afgørelser i enkeltsager, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt. Det samme gælder kommunalt ansatte, som deltager i behandlingen af de sagsområder, der er omfattet af nævnenes kompetence.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnenes virksomhed afholdes af staten.

Stk. 5. § 17 finder tilsvarende anvendelse.

§ 19. Socialministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer. Københavns og Frederiksberg Kommuner og De Samvirkende Invalideorganisationer regler om oprettelse af rådgivende forbrugerorganer i amterne og i de to nævnte kommuner.

Kapitel 6

  • (Ophævet)

Kapitel 7

Centrale myndigheder

§ 20. (Ophævet)

§ 21. (Ophævet)

§ 22. (Ophævet)

§ 23. Socialministeren og indenrigsministeren kan af kommunerne, amtskommunerne og af institutioner, der virker med offentlig anerkendelse eller støtte, fordre alle oplysninger, som skønnes fornødne.

§ 24. (Ophævet)

§ 25. (Ophævet)

§ 25 a. Socialministeren fastsætter regler om nedsættelse af et centralt handicapråd og om rådets sammensætning og opgaver.

Staten afholder udgifterne ved rådets virksomhed.

Kapitel 8

Analyse og information

§ 26. Socialministeren indhenter oplysninger om kommunalbestyrelsers og amtsråds forventninger og beslutninger om udviklingen på det sociale område. Socialministeren fastsætter nærmere regler for oplysningernes omfang, ajourføring og indsendelse.

Stk. 2. Socialministeren kan gennemføre mere detaljerede informations- og analyseprogrammer i forbindelse med særlige områder.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 27. Loven træder i kraft den 1. juli 1970. (Overgangsbestemmelse udeladt).

§ 28. (Overgangsbestemmelse, udeladt)

§ 29. (Ophævet)

§ 30. (Overgangsbestemmelse, udeladt)

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 224 af 12. juni 1975 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

I lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger ophæves § 3, stk. 2.

Stk. 2. I lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger ophæves § 3, stk. 2.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1975. § 1, nr. 4, 6, 7, 8, 10 og 12 træder dog først i kraft den 1. april 1976.

Lov nr. 258 af 8. juni 1978 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

  • 1) Lov nr. 21 af 27. januar 1950 om foranstaltninger vedrørende døve og tunghøre.
  • 2) Lov nr. 117 af 11. maj 1956 om foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagtsynede.
  • 3) Lov nr. 192 af 5. juni 1959 om forsorgen for åndssvage og andre særlig svagtbegavede.

Lov nr. 163 af 27. april 1983 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

Stk. 2. § 26, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder i 1984 tilsvarende anvendelse på 1984-88-planen.

Lov nr. 156 af 11. april 1984 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lov nr. 54 af 20. februar 1985 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1985.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelser, udeladt) Lov nr. 196 af 29. marts 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17

Loven træder i kraft den 1. juli 1989. Dog træder § 7, nr. 2 og 3 i kraft den 1. januar 1990.

Lov nr. 389 af 7. juni 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 23

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

§ 24

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 12, 13, 18 og 22 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 14 og 17 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. § 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 136 af 7. marts 1990 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1990.

Lov nr. 794 af 30. november 1990 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Lov nr. 399 af 6. juni 1991 indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992. Dog træder § 4, nr. 8, og § 15 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De sager om social pension efter §§ 14, 16 og 18 i lov om social pension, om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed eller erhvervelse af motorkøretøj efter bistandslovens §§ 43 og 58, i hvilke kommunerne den 1. januar 1992 har afgivet indstilling, og som ikke er afgjort af de indtil denne dato bestående revaliderings- og pensionsnævn, overgår til de nævn, der er nedsat ved § 18 i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Disse sager afgøres og kan påklages efter de indtil denne dato gældende regler. Finansieringen af udgifter forbundet hermed sker ligeledes efter de hidtil gældende regler. Funktionsperioden for formanden og for medlemmerne af de indtil 1. januar 1992 bestående revaliderings- og pensionsnævn ophører på denne dato. Funktionsperioden for medlemmerne af de revaliderings- og pensionsnævn, som er nedsat ved § 18 i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, vil første gang være fra den 1. januar 1992 til den 30. juni 1994.

Stk. 3. Amtsankenævnene nedlægges den 31. december 1991. De sager, som ikke er afgjort af amtsankenævnene senest denne dato, overgår til de sociale ankenævn til afgørelse. Funktionsperioden for formanden for og medlemmerne af amtsankenævnene ophører den 31.

december 1991.

Stk. 4. Det Sociale Ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner træffer afgørelse i de sager, der er afgjort af Københavns og Frederiksberg Kommuner og indbragt for Den Sociale Ankestyrelse, og som Ankestyrelsen ikke har afgjort senest den 31. december 1991. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog træffe afgørelser i sager, der oversendes fra formanden for nævnet til udvidet votering i Ankestyrelsen i overensstemmelse med den sociale styrelseslovs § 17, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Ankestyrelsen kan endvidere optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel betydning. Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til principiel behandling indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Afgørelsen herom træffes af chefen for Ankestyrelsen. 1.-7. pkt.

finder ikke anvendelse på afgørelser truffet i medfør af bistandslovens afsnit VIII.

Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen efter den 1. januar 1992 afgiver indstilling om forhøjelse af en allerede tilkendt pension efter §§ 14, 16 og 18, afholder staten 50 pct. af udgifterne til forhøjelsen. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der den 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandsloven § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Stk. 6. Funktionsperioden for medlemmerne af de sociale ankenævn, jf. § 16, stk. 1 og 2, i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, vil første gang være fra den 1. januar 1992 til den 30. juni 1994.

Stk. 7. Socialministeren fremsætter forslag for Folketinget om revision af tilkendelseskompetencen m.v. efter lov om social pension og lov om social bistand inden udgangen af folketingsåret 1991-92.

§ 15

Stk. 1. Staten tilbyder de amtskommunale tjenestemænd, som den 31.

december 1991 er tjenestegørende ved de i henhold til den sociale styrelseslov nedsatte ankenævn, ansættelse fra den 1. januar 1992 som statstjenestemænd i tilsvarende stillinger med henblik på varetagelse af opgaverne i de sociale ankenævn. Ansættelsen tilbydes på de vilkår, der gælder for tjenestemænd i staten, dog således at der ikke herved sker en forringelse af de pågældendes hidtidige løn- og andre ansættelseesvilkår.

Stk. 2. Staten tilbyder endvidere de amtskommunale tjenestemænd, der den 31. december 1991 er tjenestegørende ved de i henhold til den sociale styrelseslov nedsatte revaliderings- og pensionsnævn, ansættelse fra den 1. januar 1992 på vilkår som anført i stk. 1.

Stk. 3. Såfremt en amtskommunal tjenestemand, der har fået tilbudt ansættelse i henhold til stk. 1 eller 2, ikke ønsker ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den amtskommunale ansættelse og de herfor gældende vilkår under tjenestemandens udførelse af de tilbudte opgaver i staten.

Stk. 4. En tjenestemand, som i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse under udførelse af de tilbudte statslige opgaver, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension på grund af den opgaveomlægning, der sker i forbindelse med oprettelsen af de sociale ankenævn.

Tjenestemanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne opgaveomlægning.

Stk. 5. En tjenestemand, som vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, kan senest den 31. december 1996 søge overgang til ansættelse som statstjenestemand på vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Staten refunderer amtskommunen udgifterne til løn til de amtskommunale tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, så længe de udfører arbejde for staten.

Stk. 7. Såfremt staten ikke længere har behov for beskæftigelse af en tjenestemand, som har valgt at opretholde den amtskommunale ansættelse, kan staten efter forudgående varsling af vedkommende amtskommune bringe tjenestemandens arbejdsforhold til staten til ophør med det for tjenestemanden gældende opsigelsesvarsel.

Stk. 8. Staten afholder eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge og udbetaler pension til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 1, 2 og 5, overgår til ansættelse som statstjenestemænd. Amtskommunen refunderer staten den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til tjenestemandens pensionsalder ved overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 9. Staten refunderer amtskommunen eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, og hvis tjeneste i staten senere bringes til ophør efter stk. 7.

Stk. 10. Amtskommunen udbetaler pensionen til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse. Staten refunderer amtskommunen den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til den pensionsalder, tjenestemanden har optjent efter overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 11. Stk. 2-10 finder tilsvarende anvendelse for kommunale tjenestemænd ved Revaliderings- og Pensionsnævnet for Københavns og Frederiksberg Kommuner og disse kommuner.

Stk. 12. Den endelige administrative afgørelse af tvivlsspørgsmål efter stk. 1-11 træffes af finansministeren efter forhandling med de involverede parter.

Socialministeriet, den 10. juli 1991

P. M. V.

Grethe Buss

/ Birthe Frederiksen

Officielle noter

Ingen