Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre


Hermed bekendtgøres lov nr. 119 af 12. april 1957 om tillæg til og ændring i lov om erstatning til besættelsestidens ofre (genoptagelse af sager om invaliditetserstatning) med de ændringer, der følger af lov nr. 613 af 20. december 1972

§ 1. Sikringsstyrelsen bemyndiges til, når omstændighederne taler derfor, at genoptage sager om ydelse af invaliditetserstatning i henhold til afsnit 1 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre med henblik på ydelse af en yderligere invaliditetserstatning i henhold til nævnte lov, uanset at den i lovens § 26, stk. 4, fastsatte frist er overskredet.

Stk. 2. Invaliditetsgraden fastsættes dels på grundlag af en lægelig

bedømmelse af invaliditetens art og omfang i overensstemmelse med de ved administrationen af reglerne om den lovpligtige ulykkesforsikring fulgte retningslinjer, dels under hensyntagen til, om pågældendes indtjeningsevne må anses for at være forringet som følge af skaden. En forringelse af indtjeningsevnen vil være at anse som en følge af invaliditeten, såfremt det ikke skønnes at være overvejende sandsynligt, at den skyldes andre forhold.

Stk. 3. Såfremt der ved genoptagelse af en sag fastsættes en højere

invaliditetsgrad, kan der tillægges en skadelidt en yderligere invaliditetserstatning, jfr. § 3.

Stk. 4. Genoptagelse kan ske såvel på sikringsstyrelsens initiativ

som på begæring af skadelidte.

Stk. 5. Skønner sikringsstyrelsen senere, at omstændighederne taler for fornyet revision af en invaliditetsfastsættelse, er sikringsstyrelsen berettiget til på ny at genoptage sagen. Ved sådan revision vil der også kunne ske nedsættelse af den fastsatte invaliditetsgrad, dog kan erstatningen ikke fastsættes lavere end efter den invaliditetsgrad, der sidst var fastsat før denne lovs ikrafttræden.

§ 2. Sikringsstyrelsens afgørelse, hvorved genoptagelse nægtes, kan

indbringes for den sociale ankestyrelse.

Stk. 2. Klagen indgives inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen,

når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for ankestyrelsen.

§ 3. Den yderligere invaliditetserstatning, der tillægges en

skadelidt, bliver normalt at yde i form af en årlig rente, men sikringsstyrelsen er dog berettiget til, når omstændighederne taler derfor, at bestemme, at erstatningen kapitaliseres.

Stk. 2. Såfremt invaliditetsgraden ved sagens genoptagelse fastsættes

til mindst 50 pct., vil der ved rentens fastsættelse være at bortse fra tidligere i henhold til § 28, stk. 1, 2. punktum, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre ydet, kapitaliseret erstatning.

§ 4. § 25, stk. 1 og 2, i lov om erstatning til besættelsestidens

ofre ophæves.

Stk. 2. Såfremt en til erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre berettiget har valgt i stedet for at modtage erstatning i henhold til lov om forsikring som følge af ulykkestilfælde eller lov om krigsulykkesforsikring af 25. juli 1940 eller har modtaget erstatning i henhold til den ved tekstanmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1951-52 givne hjemmel, vil der desuagtet kunne ydes pågældende erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre. I sådan erstatning fradrages den tidligere i henhold til de nævnte love m.v. ydede erstatning. De nærmere regler herfor fastsættes af socialministeren.

§ 5. De renter, der måtte komme til udbetaling som følge af

bestemmelsen i § 4, løber fra den 1. april 1957.

Socialministeriet, den 12. december 1986

Mimi Stilling Jakobsen

/Finn Mortensen

Officielle noter

Ingen