Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Herved bekendtgøres lov nr. 333 af 19. december 1959 om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere med de ændringer, der følger af lov nr. 248 af 7. juni 1963 og lov nr. 426 af 15. november 1967.


§ 1. Ret til krigs-ulykkesforsikringsrente efter bestemmelserne i

denne lov har:

  • 1) enker, der i henhold til lov nr. 183 af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde med senere ændringer har modtaget eller er berettiget til erstatning efter personer, beskæftiget om bord i fiskerskibe eller -fartøjer - herunder de efter nævnte lovs §§ 57, 58 og 59 forsikrede fiskere - såfremt dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde som følge af krigsbegivenheder, indtruffet i tiden 1. september 1939-31. marts 1959,
  • 2) enker efter fiskere, der er omfattet af bestemmelsen i § 6 i lov nr. 355 af 20. juli 1945 om hjemrejse og ferie m.m. for søfarende, såfremt dødsfaldet er en følge af ulykkestilfældet.

§ 2. Retten til at oppebære rente i henhold til denne lov er betinget

af, at bestemmelserne i § 65 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre ikke ville afskære fra erstatning i henhold til nævnte lov.

§ 3. Uden hensyn til modtagerens indtægt har renten samme størrelse

og dyrtidsreguleres efter samme regler som grundbeløbet efter lov om pension og hjælp til enker m.fl. (* 1)

Stk. 2. Renten udredes af statskassen.

§ 4. Renten udbetales månedsvis forud af sikringsstyrelsen.

Stk. 2. Bestemmelserne i ulykkesforsikringslovens §§ 6 og 35, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse på rente i henhold til nærværende lov.

§ 5. Retten til rente bortfalder ved indgåelse af ægteskab, men

genindtræder efter begæring, hvis ægteskabet ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Stk. 2. Det påhviler en rentemodtager uopholdeligt at meddele

sikringsstyrelsen underretning om indgåelse af nyt ægteskab.

Stk. 3. Såfremt en rentemodtager mod bedre vidende uretmæssigt har oppebåret rente, vil det med urette oppebårne beløb efter nærmere bestemmelse af styrelsen være at erstatte af pågældende, eventuelt hendes dødsbo.

§ 6. Denne lov har virkning fra den 1. april 1959.

SOCIALMINISTERIET, DEN 12. DECEMBER 1986

MIMI STILLING JAKOBSEN

/Finn Mortensen

Officielle noter

(* 1) Fra 1. oktober 1984 lov om social pension, jfr. lov nr. 219 af

16. marts 1984.