Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Udskydelse af revisionsbestemmelse m.v. vedrørende igangsætningsydelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


& 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved & 1 i lov nr. 1079 af 23. december 1992, foretages følgende ændring:

I & 42 A, STK. 4, ændres »& 37, stk. 2, 5. pkt.« til: »& 37, stk. 2, 6. pkt.«

& 2

I lov nr. 156 af 15. marts 1989 om ændring af lov om social bistand. (Indførelse af igangsætningsydelse), som ændret ved lov nr. 947 af 27. december 1991, ændres i & 2, STK. 2, »1992« til: »folketingsåret 1993-94«.

& 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 31. MARTS 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen