Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

(Ændring af reglerne for fradrag i kontanthjælp for indtægter)


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 1134 af 22. december 1993, indsættes i § 38, stk. 2, efter nr. 4 som nyt nummer:

  • »5) vederlag, der hidrører fra hverv som tilforordnet ved valg,».

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen