Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af omstrukturering/nedlæggelse af Sikringsstyrelsen og Socialstyrelsen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Socialministeriet

§ 1

I lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, som senest ændret ved lov nr. 743 af 7. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1 og stk. 3, § 12, § 14, 3. pkt., § 16, stk. 1 og stk. 4, § 18, stk. 3, § 20, stk. 1 og stk. 2, § 23, stk. 1 og stk. 2, § 25, stk. 2 og stk. 5, § 26, stk. 1, § 27, stk. 2 og stk. 5, § 28, stk. 2, § 30, stk. 4, § 31, stk. 5, § 32, stk. 3, § 37, stk. 2 og stk. 4, § 38, stk. 3, § 39, stk. 1 og stk. 3, § 40, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, § 44, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, § 47, § 48, stk. 1, stk. 2 og stk. 4, § 52, stk. 2, § 53, stk. 1 og stk. 2, § 62, stk. 1, § 66, stk. 5, og § 67, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 10, stk. 4, 3. pkt., § 18, stk. 1 og stk. 2, § 19, § 22, stk. 1 og stk. 2, § 25, stk. 1, § 29, stk. 1 og stk. 2, § 33, § 34, stk. 1, § 40, stk. 1, § 43, § 44, stk. 2, § 46 og § 48, stk. 3, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« to steder.

3. I § 6, stk. 3, og § 21, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« tre steder.

4. I § 21, stk. 1, § 32, stk. 4, § 40, stk. 5, § 43, § 52, stk. 1, § 54, stk. 1, og § 61 ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

5. I overskriften til kapitel 8 ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

§ 2

I lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1 og stk. 2, § 5, § 7, 3. pkt., og § 11, stk. 4, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 7, 4. pkt., og § 9, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

§ 3

I lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 4. august 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1a, stk. 2, § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, § 6, stk. 2, § 8, stk. 1 og stk. 2, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 11a, stk. 1, § 13, stk. 1, § 15, stk. 2, § 16, stk. 1, § 17, stk. 2, § 19, stk. 2, § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, nr. 1 og 4, og stk. 3, § 24, stk. 2, § 25, stk. 1, 2. pkt. og 3. pkt., nr. 1, § 28, stk. 2, § 29, stk. 1, § 30, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 42, stk. 2, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 3, stk. 2, § 7, stk. 3, § 9, stk. 2, § 10, § 11, stk. 1, § 13, stk. 2, § 19, stk. 1, § 26, stk. 1 og stk. 4, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, og § 30, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« to steder.

3. I § 26, stk. 2, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« tre steder.

4. I § 7, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« fem steder.

5. I § 6, stk. 1, § 22, stk. 2, § 25, stk. 1, 3. pkt., nr. 2, § 26, stk. 2, § 34, stk. 3, og § 42, stk. 2, ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

6. I § 11, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens« to steder.

§ 4

I lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 12. december 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og stk. 4, og § 3, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 1, stk. 5, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« to steder.

3. I § 2, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

§ 5

I lov om invalideforsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 12. december 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2 og stk. 3, § 8, § 10, § 25 og § 27B ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 2 ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen« to steder.

§ 6

I lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, ændres i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2, »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

§ 7

I den sociale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 13. august 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 21 ophæves.

2. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Analyse og information«.

3. § 26 affattes således:

»§ 26. Socialministeren indhenter oplysninger om kommunalbestyrelsers og amtsråds forventninger og beslutninger om udviklingen på det sociale område. Socialministeren fastsætter nærmere regler for oplysningernes omfang, ajourføring og indsendelse.

Stk. 2. Socialministeren kan gennemføre mere detaljerede informations- og analyseprogrammer i forbindelse med særlige områder.«

§ 8

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 6. januar 1987, som ændret ved lov nr. 164 af 23. marts 1988, ændres i § 2, stk. 3, § 3, stk. 2, § 4, stk. 4, 3. pkt., § 16 og § 19, stk. 2, »Sikringsstyrelsen« til: »Socialstyrelsen«.

§ 9

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 28. september 1987, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 353 af 1. juli 1988, ændres i § 3, stk. 4, § 26, § 38, § 49, stk. 9, § 50, stk. 2 og stk. 5, § 60, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, samt § 62, stk. 1, »Sikringsstyrelsen« til: »Socialstyrelsen«.

§ 10

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 23. december 1986, som senest ændret ved lov nr. 165 af 23. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, § 3, stk. 3 og stk. 5, § 4, stk. 2, § 9, stk. 1 og stk. 2, § 10, stk. 4, § 13, § 16, stk. 3, § 17, stk. 2, § 18, stk. 7, § 19, stk. 3, § 20, stk. 2, § 25, stk. 5, § 26, stk. 7, § 27, stk. 3, § 33 a, sidste pkt., § 34, stk. 3, § 41, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 2. pkt., § 52, stk. 2, og § 53, stk. 1, ændres »Sikringsstyrelsen« til: »Socialstyrelsen«.

2. § 44 og § 59, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. § 54, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelser om ret til dagpenge truffet af Socialstyrelsen kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.«

§ 11

I lov nr. 350 af 4. juni 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som ændret ved lov nr. 948 af 23. december 1986, ændres i § 25 a, stk. 4, »Sikringsstyrelsen« til: »Socialstyrelsen«.

Kapitel 2

Arbejdsministeriet

§ 12

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 67, stk. 5, ændres »sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 68, stk. 4, 3. pkt., ændres »sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

Kapitel 3

Industriministeriet

§ 13

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 23. marts 1984, som senest ændret ved lov nr. 852 af 23. december 1987, ændres i § 210 g, stk. 2, § 210 l og § 210 m, stk. 2, »Sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

Kapitel 4

Justitsministeriet

§ 14

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 8. september 1986, ændres i overskriften til § 10, i § 10 og i § 11, 2. pkt., »sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

Kapitel 5

Sundhedsministeriet

§ 15

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret ved § 5 i lov nr. 948 af 23. december 1986, ændres i § 24, stk. 2, og § 30, stk. 2, »Sikringsstyrelsen« til: »Socialstyrelsen«.

§ 16

I lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1 og 2, og i § 5, stk. 1, nr. 3, ændres »sikringsstyrelsen« til: »Arbejdsskadestyrelsen«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 4, og i § 6, stk. 1, ændres »sikringsstyrelsens« til: »Arbejdsskadestyrelsens«.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 17

Loven træder i kraft den 1. juli 1989. Dog træder § 7, nr. 2 og 3, i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. marts 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Aase Olesen