Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Udbetaling af pension til beboere i plejehjem m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1079 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 85 B ændres »1992« til: »1993«.

2. § 136, STK. 2, 1. PKT., affattes således:

»For en person med pension efter den sociale pensionslovgivning, som er optaget i en institution, der er omfattet af § 85 a, udbetaler staten i 1993 til kommunen et beløb, der udgør 380 kr. månedlig.«

3. § 136, STK. 3, affattes således:

» STK. 3. Det samlede beløb til udbetaling af den ordning, der er nævnt i stk. 2, kan højst udgøre 64,0 mio. kr. for finansåret 1993.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1993.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 28. APRIL 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen