Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Om autorisation til at udøve vagtvirksomhed.

 

 

I henhold til § 1 og § 17 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 863 af 23. december 1986 om vagtvirksomhed meddeles autorisation til at udøve vagtvirksomhed og godkendelse af kontrolcentraler af rigspolitichefen. I henhold til bekendtgørelsens § 5 meddeles godkendelse af personalet i en vagtvirksomhed af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor er beliggende. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 1987, men ansøgninger skal blot være indgivet inden 1. april 1987. Virksomhed kan udøves som hidtil, indtil afgørelse i sagen foreligger.

 

Ansøgninger:

 

1.1 Ansøgningsblanketter til brug ved ansøgning om autorisation (P 800/1-87 og P 801/1-87), godkendelse af kontrolcentraler (P 803/1-87) og oplysningsblanket vedrørende godkendelse af personale (P 802/1-87) er under udarbejdelse og vil blive udsendt omkring 1. marts 1987. De skal herefter anvendes af vagtvirksomhederne i forbindelse med de nævnte ansøgninger.

 

1.2 Samtidig vil en vejledning om godkendelse af kontrolcentraler blive udsendt til politikredsene.

 

Personlegitimationskort:

 

2.1 Personlegitimationskort udfærdiges centralt i rigspolitichefens afd. D.

 

2.2 Når en person af politimesteren (politidirektøren) er godkendt indsendes en side af blanket P 802/1-87 til:

 

Rigspolitichefen, afd. D

Legitimationsregisteret

Landlystvej 34-40

2650 Hvidovre.

 

2.3 Blanketten påhæftes et vellignende foto, størrelse 35 x 45 mm, af ansøgeren. Billedet forsynes på bagsiden med den pågældendes navn. Blanketter med forsvarligt påhæftede billeder kan indsendes i samme kuvert.

 

2.4 Efter sikkerhedslaminering sendes legitimationskortet fra afd. D direkte til vagtvirksomheden, hvorfra det udleveres til ansøgeren. Blanketten returneres til politimesteren (politidirektøren) med angivelse af nummeret på det udstedte legitimationskort.

 

2.5 Personlegitimationskort, som afleveres i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, indsendes af politimesteren (politidirektøren) til legitimationsregisteret.

 

Gebyr:

 

3.1 Med hensyn til gebyr for udstedelse af personlegitimationskort skal politikredsene foretage den fornødne regnskabsmæssige registrering og de indbetalte gebyrer føres til indtægt på konto 4600.10.2.30.

Det påhviler således politimesteren (politidirektøren) at påse, at det fastsatte gebyr bliver betalt.

 

3.2 I henhold til bekendtgørelsens § 28, stk. 2, kan der pålægges et gebyr for hver fejlalarmering. Dette gebyr konteres ligeledes på konto 4600.10.2.30. Også i disse tilfælde skal der foretages den fornødne regnskabsmæssige registrering.

 

3.3 Den fornødne rettelse til kontoplan vil blive foretaget og fremsendt til politikredsene.

 

Orientering fra Rigspolitichefen:

 

4.1 Når autorisation/godkendelse er meddelt, vil politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor virksomheden/kontrolcentralen har hovedkontor, snarest blive underrettet herom. De øvrige politikredse vil med passende mellemrum få tilsendt en ajourført liste over autoriserede vagtvirksomheder og godkendte kontrolcentraler.

 

4.2 En indehaver af autorisation som personligt vil udøve vagtvirksomhed, skal gennem politimesteren (politidirektøren) have udstedt et personlegitimationskort samt iøvrigt gennemgå en uddannelse ligesom personale, der er godkendt til at udøve vagtvirksomhed.

 

Henvisning af henvendelser:

 

5.1 Alle henvendelser vedrørende ansøgning om autorisation og godkendelse af kontrolcentraler kan henvises til rigspolitichefen, afd. A, tlf. 33 14 88 88, lokal 3364.

 

 

 

OM VEJLEDNING OM GODKENDELSE AF KONTROLCENTRAL MV.

 

Ansøgning om godkendelse af en kontrolcentral indgives til rigspolitichefen på en af ham godkendt blanket. Blanketten udleveres af det lokale politi eller af rigspolitichefens afdeling A, sekretariatet, Polititorvet 14, 1588 København V.

 

OPGAVE.

 

En kontrolcentral har til opgave at tilse, overvåge, betjene, registrere og behandle signaler modtaget fra tilsluttede AIA-anlæg (automatisk indbrudstyverialarmeringsanlæg).

 

2. I tilslutning hertil bør kontrolcentralen råde over nøgler til samtlige alarmsteder samt en liste med navn, privat telefonnummer og forretningstelefonnummer på kontaktpersoner ved alarmstederne.

 

INDRETNING.

 

En kontrolcentral bør omfatte følgende lokaliteter:

 

1) kontrolcentralstue,

2) krydsfelt,

3) nødstrømforsyningsanlæg og

4) andre lokaliteter, der er nødvendige for kontrolcentralens drift.

 

2. Kontrolcentralen indrettes i en bygning eller del heraf af forsvarlig brandmæssig konstruktion, mindst svarende til BD - bygningsdele - 60 med klasse i overflader. I øvrigt skal bygningsreglementets almindelig bestemmelser og krav og vilkår fra arbejdstilsynet overholdes. Der skal sikres mekanisk og elektrisk mod uvedkommendes indtrængen.

 

3. Der kan stilles krav til kontrolcentralens ydre sikring, hegn og præventiv belysning etc.

 

KONTROLCENTRALSTUEN.

 

Kontrolcentralstuen er den del af kontrolcentralen, hvori signaler automatisk modtages, manuelt tilses, betjenes, registreres og behandles hele døgnet.

 

2. Al adgang til kontrolcentralstuen bør ske via en gennemgangssluse, der udføres i særskilt tyvericelle med gennembrudssikrede og branddrøje materialer (BD 60). Slusen bør være rektangulær med sider i forholdet 1:2. Slusen må kun forsynes med 2 døre, mindst svarende til BD 60. Der må ikke være nicher eller fremspring i slusen.

 

 

3. Kontrolcentralstuen bør udføres i særskilt tyvericelle. Grænseflader mod tilstødende rum bør opføres i gennembruds- og branddrøje materialer. Udgangsdøren bør være en del af gennemgangsslusen. Samtlige åbninger bør være dækket med lukke forsynet med mekaniske og elektriske sikringer mod opbrydning eller uberettiget oplukning. Vinduer skal i denne forbindelse betragtes som lukke.

 

4. I kontrolcentralstuen skal forefindes nødvendig brandslukningsmateriel. Udblæsnings- og indsugningsventiler ført til det fri skal slutte mindst 4 m over terræn. Systemet skal sikres mod tilføring af faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende.

 

5. Ved hver betjeningsplads bør monteres et AOA-overfaldstryk. Bringes trykket i alarmtilstand, skal signalet automatisk overføres sabotagessikret til anden døgnbemandet kontrolcentral eller i henhold til lovens § 9 direkte til politiet.

 

6. Kontrolcentralstuen bør have mindst én direkte telefonlinie til nærmeste politi.

 

ADGANGSFORHOLD.

 

Al adgang til kontrolcentralen skal overvåges ved aktiv adgangskontrol (nøgle, adgangskontrolkort eller indskrivning i bog eller lignende).

 

2. Adgangskontrol til slusen bør foretages audielt og visuelt. Døren fra slusen til kontrolcentralstuen må ikke kunne åbnes før adgangsdøren til slusen er lukket. Sluserummet skal kunne overvåges visuelt fra kontrolcentralstuen. Døren fra slusen til kontrolcentralen må ikke kunne åbnes fra slusen.

 

3. Adgangsberettiget til slusen er alene personer med rette nøgle eller kode til elektromekanisk lås.

 

REGISTRERINGSUDSTYR.

 

Registreringsudstyr til indkomne signaler bør til stadighed optisk og akustisk indikere, hvorvidt den enkelte transmissionskanal befinder sig i sin normal-, alarm-, fejl- og/eller prøvetilstand. Signaler bør automatisk registreres på printer eller monitor med klar tekst. Registreringen skal omfatte lokalitet, dato og klokkeslet. Tidspunktet for signalets videregivelse til politiet registreres (på bånd!). Registreringer skal opbevares i 18 måneder.

 

TRANSMISSIONSKANALER.

 

Alle kabler til transmissionsudstyret skal indføres til bygningen nedgravet i jord i mindst frostfri dybde. Transmissionskabler bør ikke trækkes gennem usikrede/ubevogtede rum. Kabler tilstræbes trukket direkte fra kælder/jord til krydsfelt, der placeres så tæt på kontrolcentralstuen som muligt.

 

KRYDSFELTER.

 

Krydsfelter bør udføres som selvstændige tyvericeller. Rum bør opføres i gennembruds- og branddrøje materialer (BD). Er krydsfeltet beliggende direkte op til kontrolcentralen kan feltet betragtes som en del af denne.

 

NØDSTRØMSFORSYNING.

 

Nødstrømsforsyning bør foruden nødbelysning kunne forsyne kontrolcentralens vitale anlæg i mindst 72 timer. Feltet skal automatisk koble ind ved normalt strømsvigt. Nødstrømsforsyning skal udgøre en selvstændig tyvericelle.

 

MYNDIGHEDSKRAV.

 

Kravene til sikring af kontrolcentralen kan ikke tilsidesætte myndighedernes krav og bestemmelser herunder overholdelse af flugtveje i tilfælde af brand.

 

BEMANDING AF KONTROLCENTRALEN.

 

Bemanding af kontrolcentralen skal afpasses efter de tilsluttede AIA-anlæg, dog mindst 2 tjenestegørende, uddannede personer. Heraf skal til stadighed mindst 1 person opholde sig i kontrolcentralstuen. Vagtfri personale må ikke opholde sig i kontrolcentralstuen.

 

ANSVARLIG LEDER.

 

Der skal udpeges en ansvarlig leder af kontrolcentralen.

 

2. Lederen har til opgave at fastlægge, vedligeholde og revidere de gældende forholdsordre og lede vagtcentralens daglige drift i overensstemmelse hermed. Lederen skal endvidere påse, at der fastlægges daglige rutiner med hensyn til afprøvning af kontrolcentraludstyret, prøvealarmeringer mv.

 

ÆNDRINGER.

 

Rigspolitichefen skal underrettes, såfremt der udpeges ny ansvarlig leder. I tilfælde af udvidelser eller ændringer i øvrigt i den godkendte kontrolcentral skal der ske indberetning til rigspolitichefen på ansøgningsblanket. Henvendelse om ændringer kan rettes til rigspolitichefens afdeling A, sekretariatet.

 

UNDERRETNINGSPLIGT.

 

Kontrolcentralen skal underrette det lokale politi og abonnenter i tilfælde af driftstop, strejker, langvarige reparationer og kabelbrud mv.

 

Boye

 

København, den 4. februar 1987

Boye