Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af forsøgsregler med hensyn til pasning af børn)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som ændret senest ved lov nr. 156 af 15. marts 1989, foretages følgende ændring:

I § 138 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»På tilsvarende måde kan der gives tilladelse til andre forsøgsordninger, der sigter mod at nedbringe ventelister til dagtilbud for børn.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Aase Olesen

Officielle noter

Ingen