Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om social pension

(Ændring af reglerne om opholdskommune m.v., plejeforanstaltninger i

eget hjem, bofællesskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 1079 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 11, STK. 1, NR. 1, affattes således:

 • »1) når pågældende ved medvirken fra en anden kommune eller offentlig myndighed er optaget i institution eller pleje i kommunen, herunder i eget hjem med dækning af merudgifter ved omfattende plejeforanstaltninger efter § 48, stk. 4, eller i bofællesskab efter § 68.«

2. I § 11, STK. 1, NR. 3, indsættes efter »forhold, jf.«: »§ 68, stk. 3,».

3. § 11, STK. 2, 3. PKT., affattes således:

»I aftalen fastsættes, om denne kun skal gælde, så længe den pågældende bor i den anviste bolig.«

4. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»STK. 4. Når der under midlertidigt ophold i en kommune ydes varig hjemmehjælp i over 1 måned og pågældende i sin hidtidige opholdskommune har modtaget varig hjemmehjælp, kan den midlertidige opholdskommune kræve refusion af sine fremtidige udgifter til varig hjemmehjælp fra den anden kommune, dog højst for hjælp svarende til det antal timer, der er ydet umiddelbart forud for det midlertidige ophold.«

5. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»STK. 5. Krav mod en tidligere opholdskommune efter stk. 1 og 4 skal rejses senest 3 år efter hjælpens ydelse.«

6. I § 68 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»STK. 3. Personer, der ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige forhold taler for det, ret til ophold i et bofællesskab i denne kommune. Det er en forudsætning, at pågældende opfylder betingelserne efter stk. 1 for at blive optaget i et bofællesskab både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. § 68, STK. 3, som bliver stk. 4, affattes således:

»STK. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler for bistand efter stk. 1 og 2 og om betingelserne for at blive optaget i et bofællesskab efter stk. 3.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, som ændret ved lov nr. 1077 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 52, STK. 3, indsættes som 1. PKT.:

»STK. 3. Bopælskommunen eller en tidligere bopælskommune afholder den kommunale andel af udgiften til pension for de personer, der får tilkendt pension eller modtager pension og er optaget i en institution m.v. i en anden kommune, jf. § 58.«

2. I § 52, STK. 3, 2. PKT., der bliver 3. pkt., ændres »hertil« til: »til pension«, og der indsættes efter »i institution«: »m.v.« og efter »uden for institutionen«: »m.v.«

3. I § 52 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»STK. 5. Ud over de tilfælde, der er nævnt i § 58, kan det ved aftale mellem kommunalbestyrelserne i henholdsvis den tidligere og den nuværende bopælskommune bestemmes, at den tidligere kommune fortsat afholder opholdskommunens udgifter efter denne lov.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. § 58 affattes således:

» § 58. En kommune bevarer pligten efter § 57 for de personer, der får tilkendt pension eller modtager pension, og som er optaget eller optages i en af følgende institutionstyper m.v. i en anden kommune:

 • 1) Almindelige og særlige plejehjem og beskyttede boliger efter bistandslovens § 79 og § 112, stk. 2.
 • 2) En ældrebolig efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, en ældreegnet almennyttig bolig i medfør af lov om boligbyggeri eller en ældreegnet byfornyet bolig i medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring, når optagelse er sket i medfør af § 11, stk. 2, eller § 83, stk. 2 og 3, i lov om social bistand.
 • 3) Institutioner for personer med vidtgående fysiske handicap efter bistandslovens § 112, stk. 1.
 • 4) Opholdssteder for børn og unge efter bistandslovens § 66.
 • 5) Pleje i private hjem eller ophold i bofællesskab for personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap efter bistandslovens § 68.
 • 6) Døgnophold efter bistandslovens § 68 a, jf. §§ 66 og 96.
 • 7) Døgninstitutioner for børn og unge efter bistandslovens § 96.
 • 8) Ophold i forsorgshjem og andre institutioner efter bistandslovens § 105.
 • 9) Alle institutioner under sygehusvæsenet.
 • 10) Ophold i bolig, bofællesskab m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med ophold i institution m.v. efter nr. 1-9.«

§ 3

STK. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

STK. 2. § 11, stk. 5, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder ikke for krav på refusion, der er fremsat inden lovens ikrafttræden.

STK. 3. § 58, nr. 4-8 og nr. 10, jf. § 52, stk. 3, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 2, har virkning for de personer, der efter flytning fra en kommune vedvarende har haft ophold i de nævnte institutioner m.v., og for hvem der på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er truffet afgørelse eller afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet om social pension.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 6. MAJ 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen